Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Medlemmer Sekretariat Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Vedtægter
 
 
Gå til hele vedtægten Udskriv siden

VEDTÆGTER FOR REALKREDITANKENÆVNET

 
§ 1
Bag Realkreditankenævnet står Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Forbrugerrådet Tænk (i det følgende benævnt ”de bag Ankenævnet stående organisationer”).
     
 
Ankenævnets kompetence
§ 2
Ankenævnet behandler klager fra forbrugere over realkreditinstitutter, der er etableret i Danmark. En klage mod et realkreditinstitut, der er etableret i udlandet, kan tillige behandles, hvis sagen har større tilknytning til Danmark end til etableringslandet, eller hvis parterne er enige herom.

Stk. 2. Klager fra erhvervsdrivende kan behandles, såfremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Klager fra erhvervsdrivende falder i øvrigt uden for Ankenævnets kompetence.

Stk. 3. En sag kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne, herunder også omstændigheder, der er opstået, inden et egentligt kundeforhold etableres.

Stk. 4. Aftaler om, at tvister skal behandles ved voldgift eller andet særligt forum, udelukker ikke, at klagen kan indgives til Ankenævnet.

Stk. 5. Hvis en sag er rejst ved voldgift eller andet særligt forum, og klageren ønsker den indbragt for Ankenævnet, skal sagen udsættes, indtil den er behandlet af Ankenævnet.
     
 
§ 3
Ankenævnet kan ikke behandle sager, der er afgjort ved endelig dom, gyldig bindende voldgift eller retsforlig eller sager, der kan forventes afgjort i forbindelse med en straffesag. En voldgiftskendelse er kun bindende, såfremt klageren forinden voldgiftssagen er blevet orienteret om muligheden for ankenævnsbehandling.

Stk. 2. Så længe en klagesag verserer for Ankenævnet, kan sagens parter ikke anlægge sag ved domstolene om de spørgsmål, som klagen omfatter.

Stk. 3. Hvis en sag er anlagt ved domstolene, og klageren ønsker den indbragt for et ankenævn, jf. retsplejelovens § 361, hæver retten sagen og sender den til Nævnet, medmindre det må anses for åbenbart, at der ikke kan gives klageren medhold i klagen, eller sagen ikke skønnes egnet til behandling ved Nævnet.
     

 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk