Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Resuméer efter stikord

Bestil kendelse  
Udskriv siden
Stikordsregister i alfabetisk orden
Stikord Sagsnr. Ledetekst
§ 18 indsigelse 20905055 Det var ikke bevist, at instituttet indså eller burde indse, at klagerens ægtefælle var uberettiget til at råde over ejendommen, bl.a. fordi ægtefællen ved sin underskrift på pantebrevet havde erklæret, at ejendommen ikke var omfattet af rvl § 18.
§ 18 indsigelse 21412205 Anerkendt, at tilbudsmaterialet kan være vanskeligt at overskue for ikke-realkreditkyndige. Den anvendte informationsmetode, herunder i forhold til kursskæring, var imidlertid i overensstemmelse med god skik reglerne og kunne derfor ikke kritiseres.
12-terminers lån 21510178 Ikke i aftalen grundlag for at kræve beregning af ny restgæld og rentetilskrivning for hver månedlig ydelse, idet ydelserne i tråd med sædvanlig praksis var beregnet, sådan at lånenes amortisation samlet set modsvarede afviklingen på obligationssiden.
12-terminers lån 95040330 Ved overgang fra 2/4 til 12 årlige terminer betalte klageren i ændringsåret 5.175 kr. mere i terminsydelse end tidligere. Beløbet kunne ikke kræves erstattet som tab, idet det blot var udtryk for en likviditetsforskydning.
12-terminers lån 94121310 Klageren indfriede sine lån i to tempi. Rækkefølgen af indfrielserne blev valgt efter rådgivning fra instituttet. Da rækkefølgen ikke var den mest optimale, skulle instituttet yde klageren en erstatning på 19.802 kr.
adkomst 95100590 Instituttet kunne i tilfælde af misligholdelse af en af klageren indgået akkordordning vedr. en personlig fordring alene gøre det oprindelige, nominelle krav gældende med tillæg af rente. Morarente efter renteloven kunne først kræves 1 måned efter påkrav.
advokatomkostninger 9803051 Klageren kunne ikke tilkendes advokatomkostninger, herunder fordi sagen - ud over gebyret på 100 kr. - omkostningsfrit kunne behandles i Ankenævnet.
advokatomkostninger 9812136 Instituttet skulle ikke betale klagerens udgifter til advokatbistand, selv om instituttet havde gjort et krav gældende mod klageren, som tidligere var indgået i en gældssanering.
advokatomkostninger 9802021 Der var ikke grundlag for at tilkende klagerne advokatomkostninger, herunder fordi sagen kunne være behandlet i Nævnet blot mod betaling af gebyret på 100 kr.
advokatomkostninger 9608045 Klageren havde indgået et forlig om betaling af et beløb til fuld og endelig afgørelse af terminsrestancer m.v. og kunne derfor ikke efterfølgende rejse krav om dækning af hendes omkostninger til advokatbistand.
afdragsfrihed 21011152 Nævnet fandt, at klagerne ved en fejl fra instituttets side havde fået et lån, hvorpå afdragsfriheden ikke kunne forlænges, og at instituttet derfor skulle erstatte klagernes omkostninger ved omlægning til et nyt lån med 10 års afdragsfrihed.
afdragsfrihed 21406087 Under sagens behandling i Nævnet imødekom instituttet klageren i spørgsmålet om etablering af afdrag på lånene. Fastslået, at vilkåret i aftalegrundlaget om bidragsforhøjelser kunne også vedrøre allerede indgåede låneaftaler.
afdragsfrihed 21101002 Det kunne ikke afgøres, om der oprindelig var aftalt afdragsfrihed i maksimalt 5 år eller i 10 år efter en såkaldt "klippekortmodel". Bevisusikkerheden kom instituttet til skade, og klageren blev stillet, som om der var aftalt afdragsfrihed i 10 år.
afdragsfrihed 21308140 Som sagen var oplyst, var det ikke godtgjort, at klageren havde fået bindende tilsagn om forlængelse af afdragsfrihed.
afdragsfrihed 21404051 Ud fra aftalegrundlaget og lovgivningen var instituttet både berettiget og forpligtet til at opkræve afdrag på lånet ved udløbet af den aftalte 10-årige afdragsfrie periode. Det havde formodningen imod sig, at klageren var lovet noget andet.
afdragsfrihed 20911125 Det fremgik af både lånetilbud og pantebrev, at lånet var afdragsfrit indtil 2009. Klageren havde således ikke et kontraktsmæssigt krav på en længere afdragsfri periode. Nævnet fandt ikke at kunne efterprøve et afslag på yderligere afdragsfrihed.
afslag på lån 21301005 Det havde været ønskeligt, om instituttet hurtigere havde afdækket klagerens lånemuligheder. Under hensyntagen til det oplyste om forløbet var der dog ikke grundlag for at fastslå, at instituttet havde pådraget sig et erstatningsansvar.
afslag på lån 20207045 Kernekundestatus var ikke ensbetydende med krav på lån. Nævnet fandt ikke grundlag for at fravige sit udgangspunkt, hvorefter Nævnet ikke foretager en nærmere efterprøvelse af realkreditinstitutters kredit- og udlånspolitik.
afslag på lån 9701006 Instituttet havde hverken gennem udstedelse af PrioritetsKunde Bevis eller på anden måde forpligtet sig til at yde klageren lån.
afslag på lån 20503012 Instituttet var ikke forpligtet til at yde lån, dels fordi det var ikke godtgjort, at der var givet klageren tilsagn herom, dels fordi Nævnet generelt ikke finder at kunne efterprøve institutternes kredit- og udlånspolitik.
afslag på lån 21212195 Nævnet fandt ikke anledning til at efterprøve instituttets kredit- og udlånspolitiske beslutning om afslag på lån. Nævnet kunne ikke pålægge aktindsigt efter offentlighedsloven, idet instituttet ikke er en offentlig forvaltningsmyndighed.
afslag på lån 20508035 Reklamemateriale fremsendt af instituttet statuerede ikke en forpligtelse til at yde lån. Instituttet var heller ikke på andet grundlag forpligtet til at yde klageren lån.
afslag på lån 21212185 Et instituts afgørelse om ydelse af lån er en kredit- og udlånspolitisk afgørelse, som Nævnet generelt ikke finder at kunne efterprøve. Der var ikke i den konkrete sag anledning til at fravige dette udgangspunkt.
afslag på lån 200109036 Det var ikke bevist, at klageren havde fået tilsagn om lån.
afslag på lån 21502038 Instituttet var hverken efter aftalegrundlaget eller realkreditlovgivningen forpligtet til at tilbyde låneomlægning og kunne derfor fastsætte de vilkår, under hvilke en omlægning kunne ske, herunder krav om fornyet garantistillelse.
afslag på lån 20303015 Nævnet fandt ikke, at instituttet havde givet klageren et bindende tilsagn om lån, og kunne ikke kritisere instituttets afslag på lån. Nævnet bemærkede hertil, at Nævnet generelt ikke finder at kunne efterprøve institutterne kredit- og udlånspolitik.
afslag på lån 21103051 Imødekommelse af en låneansøgning henhører ifølge Nævnet under instituttets kredit- og udlånspolitik, som Nævnet generelt ikke finder at kunne efterprøve. Der var ikke i den konkrete sag forhold, der kunne føre til et andet resultat.
afslag på lån 20606021 Instituttet var berettiget til at give afslag på lån, idet udlæg i fast ejendom ifølge Nævnet måtte anses for omfattet af instituttets forbehold i en LåneGodkendelse om ikke at give lån til dårlige betalere eller personer, der er i restance.
afslag på lån 95100620 Instituttet var berettiget til at tilbagekalde et tilbud som følge af en forurening af den ejendom, der skulle belånes, allerede fordi der i lånetilbudet var taget de relevante forbehold.
afslag på lån 95050340 Instituttets afslag på klagerens ansøgning om lån henhørte under instituttets almindelige låne- og kreditpolitik, som Nævnet både generelt og i den konkrete sag ikke fandt at kunne tage stilling til.
ansvar 9508055 Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at instituttet ved behandlingen af klagerens henvendelse om hans økonomiske problemer eller på anden måde havde handlet ansvarspådragende.
arkitekthjælp 9712063 Instituttet skulle refundere klagernes betaling for den af instituttet formidlede arkitekthjælp, idet det ikke var godtgjort, at klagerne havde haft kendskab til betalingsforpligtelsen eller havde påtaget sig denne.
bidrag 21603029 Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
bidrag 21209106 Nævnet fandt ikke, at instituttet havde været forpligtet til at lade en bidragsforhøjelse afhænge af en konkret kreditvurdering af klageren.
bidrag 21504085 I mindre udlejningsejendom kunne Nævnet ikke pålægge instituttet at behandle klageren som privatkunde bidragsmæssigt, uanset at pantebrevet ved en fejl indeholdt varslingsreglerne for private kundeforhold, idet bidraget var refunderet i varslingsperioden.
bidrag 21206071 Nævnet fandt, at der i aftalegrundlaget var hjemmel til at forhøje bidraget. Flertallet fandt det ikke godtgjort, at det konkret var tilsikret klageren, at hans bidrag ikke kunne stige. Mindretallet fandt det ud fra korrespondancen sandsynliggjort.
bidrag 21212187 Hjemmel i aftalegrundlaget til såvel kursskæring som bidragsforhøjelser. Ikke grundlag for at kræve, at instituttet førte særligt bevis for forhøjelsesgrundlaget, eller for at kritisere prisstrukturen, uanset om egenkapitalbelastningen afhang af låntype.
bidrag 21503046 Der var i aftalen givet de relevante oplysninger om rentefastsættelsen, herunder om kursskæring, ligesom der var hjemmel til prisændringer. Endvidere kunne bidragsforhøjelsen hverken anses for vilkårlig eller åbenbart urimelig.
bidrag 21604105 Under hensyntagen til, at klageren ved institutskiftet havde opnået en række fordele, som ellers ikke kunne være opnået, og til, at bidraget flere steder i aftalen var oplyst som variabelt, havde instituttet ikke pådraget sig et rådgiveransvar.
bidrag 21603091 Selv om der gik kort tid mellem fristen for disponering ved refinansiering og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Heller ikke andet grundlag for at tilsidesætte forhøjelsen.
bidrag 21603059 Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Ikke grundlag for at kræve dokumentation for grundlaget for forhøjelserne.
bidrag 21603061 Ikke grundlag for at kræve et særligt bevis for grundlaget for bidragsforhøjelserne eller for at tilsidesætte, at en del af bidragsbetalingen tilfaldt de låneformidlende institutter. Forhøjelserne kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
bidrag 21503072 Ikke godtgjort, at der i strid med det skriftlige aftalegrundlag var garanteret eller tilsikret klageren et bidrag, der svarede til satserne i lånetilbuddet. Endvidere ikke kritiseret, at forhøjelsen var generel og uden afsæt i den enkelte kundes forhold.
bidrag 21503071 Der var ikke grundlag for at tilsidesætte bidragsberegningen, og det kunne ikke kritiseres, at den ikke tog udgangspunkt i den aktuelle prisliste for nye lån, eller at en ændret prioritetsstilling efter lånets udbetaling.
bidrag 21502041 Nævnet kunne ikke kritisere, at bidragsforhøjelserne ikke havde sammenhæng med den enkelte ejendoms sikkerhed eller den enkelte kundes kreditværdighed, men var en generel ændring, som var hjemlet og ikke fremstod som urimelig eller vilkårlig.
bidrag 21603063 Ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at der under et angivne møde med instituttet var givet klageren et egentligt tilsagn om, at bidraget kun kunne stige moderat. Forhøjelsen kunne ikke på andet grundlag tilsidesættes.
bidrag 21603035 Hjemlen til bidragsforhøjelser var klar, og klageren var ikke tilsikret mod sådanne. Det kunne ikke kritiseres, at der ikke var advaret mod, at bidrag kunne stige som sket, idet det ikke kunne forudses i 2010. Ikke kritik af beregninger af indfrielse m.m.
bidrag 21210136 Der var hjemmel i aftalegrundlaget til bidragsforhøjelsen, som hverken fandtes urimelig eller vilkårlig. Ikke grundlag for at pålægge instituttet at dokumentere grundlaget for forhøjelsen eller til at lade satsen afhænge af den aktuelle belåningsgrad.
bidrag 21604100 Der ikke var grundlag for at kræve en særlig dokumentation for de begrundelser, som instituttet havde anført som årsag til bidragsforhøjelserne, eller til at kræve en efterprøvelse af disse.
bidrag 21603068 Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
bidrag 21603060 Selv om der gik kort tid imellem klagerens refinansiering og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
bidrag 21301022 Ikke godtgjort, at der var aftalt en fast bidragssats. Uanset at der var sket ikke ubetydelige forhøjelser 3 gange inden for 1 år, var der ikke det fornødne retlige grundlag for helt eller delvist at tilsidesætte forhøjelserne.
bidrag 21503027 Henset til den klare hjemmel i aftalegrundlaget, som klageren havde tiltrådt, kunne et manglende rådgivningsskema ikke få den virkning, at hjemlen blev tilsidesat. Forhøjelserne kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
bidrag 21605113 Der var ud fra aftalegrundlaget ikke grundlag for at pålægge instituttet at revidere bidragsindplaceringen, hverken i opad- eller nedadgående retning. Desuden var den aktuelle vurdering foretaget med henblik på låneomlægning og ikke refinansiering.
bidrag 20907083 Instituttet var berettiget til at ændre bidragssatsen som følge af, at en vurdering af ejendommen førte til en lavere værdi end forudsat, idet der i lånetilbuddet var taget forbehold herfor.
bidrag 200109041 Instituttet var ikke været forpligtet til at nedsætte bidraget på klagerens lån, uanset at lånene efter flere omlægninger havde fået en bedre prioritetsstilling.
bidrag 200001003 Instituttet fortabte sit krav på vederlag ved i strid med intentionerne og trods gentagne henvendelser fra klageren at beregne minimumsbidrag på et af klagerens lån, hvilken handlemåde havde fået klageren til at skifte institut.
bidrag 200003020 Uanset, at instituttet havde sænket bidraget for visse nye lån og for enkelte store, eksisterende lån, var instituttet ikke forpligtet til at sænke bidraget på klagernes eksisterende lån.
bidrag 200004026 Instituttet havde med rette beregnet bidrag for kontantlån i almindelig realkredit på basis af lånets obligationsrestgæld.
bidrag 20611032 Klageren havde fået en introduktionsrabat ud fra en sats, som ikke blev aktuel, idet bidraget for alle garantilån blev nedsat. Rabattilsagnet kunne ifølge flertallet alene forstås sådan, at satsen aldrig kunne overstige den generelle sats for andre lån.
bidrag 20601003 Der var i aftalegrundlaget den fornødne hjemmel til for instituttet at fastsætte bidraget, herunder at nedsætte eller forhøje bidragssatsen.
bidrag 21010129 Over for et klart skriftligt aftalegrundlag, hvoraf det tydeligt fremgik, at bidraget var variabelt. var det ikke bevist, at der var givet tilsagn om et fast bidrag, eller at dette kun kunne ændres ved refinansiering. Forhøjelsen var varslet og begrundet.
bidrag 21212176 Forhøjelserne, der var hjemlet, kunne ikke tilsidesættes som vilkårlige eller urimelige. Nævnet præciserede, at denne og lignende afgørelser baseres på en konkret vurdering, og at Nævnet vil skride ind, hvis en forhøjelse er urimelig og/eller vilkårlig.
bidrag 21302045 Ikke grundlag for at efterprøve instituttets kredit- og udlånspolitiske værdiansættelsesbeslutning eller til at imødekomme klagerens krav om en uvildig vurdering.
bidrag 21301015 Ikke grundlag for at efterprøve den kredit- og udlånspolitiske værdiansættelsesbeslutning. Ikke efter aftalegrundlaget pligt til en løbende tilpasning af bidraget til den aktuelle belåningsgrad. Forhøjelsen var hjemlet og ikke vilkårlig eller urimelig.
bidrag 21301019 Selv om det kunne have været tydeligere angivet, at en vedtaget bidragsforhøjelse ikke var indregnet i de ydelser, som klageren fik oplyst i forbindelse med et profilskifte, var instituttet ikke bundet af den i beregningerne anvendte bidragssats.
bidrag 21210139 Der var hjemmel i aftalegrundlaget til bidragsforhøjelsen, som Nævnet hverken fandt urimelig eller vilkårlig. Kreditoplysningerne og amortisationsplanen, som klageren havde fået, kunne ikke anses for en tilsikring af et uændret bidrag.
bidrag 21409139 Der var i aftalegrundlaget den fornødne hjemmel til bidragsforhøjelser, og den aktuelle forhøjelse kunne ikke anses for urimelig eller vikårlig. Endvidere var der givet relevante oplysninger om bidragsberegningen i forhold til låneformål og låntype m.v.
bidrag 21111120 Nævnet tilsidesatte ikke bidragsforhøjelserne, da der var hjemmel i aftalegrundlaget til forhøjelserne, og da forhøjelserne ikke kunne anses for urimelige eller vilkårlige.
bidrag 21212188 Ikke grundlag for at tilsidesætte bidragsforhøjelsen, som var hjemlet i aftalegrundlaget, som vilkårlig eller åbenbart urimelig. Ikke godtgjort, at der var tilsikret klageren en fast, lav bidragssats.
bidrag 20310044 Selv om klageren ikke på forhånd havde været orienteret om det, kunne Nævnet ikke kritisere, at instituttet i forbindelse med en låneomlægning havde anvendt en vurdering, der var under 2 år gammel som grundlag for bidragsberegningen på det nye lån.
bidrag 21212180 Nævnets udgangspunkt, hvorefter værdiansættelse er et udlåns- og kreditpolitisk anliggende, som Nævnet ikke efterprøver, blev ikke fraveget ved bidragsfastsættelse. Nævnet bemærkede, at låntager og institut har samme interesse i en retvisende vurdering.
bidrag 21302046 Ikke grundlag for at kræve, at instituttet ud fra de angivne begrundelser for bidragsforhøjelserne skulle føre et særligt bevis for grundlaget for disse. Forhøjelserne kunne heller ikke tilsidesættes som vilkårlige eller urimelige.
bidrag 21212175 Nævnet afviste at efterprøve værdiansættelsen, som er en udlåns- og kreditpolitisk afgørelse. Nævnet bemærkede, at låntager og institut har samme interesse i en retvisende vurdering. Forhøjelsen var i øvrigt hjemlet og ikke urimelig eller vilkårlig.
bidrag 21212173 Det var ikke godtgjort, at det var aftalt at fastholde bidragssatsen på en fast sats. Der var ikke grundlag for at efterprøve instituttets kredit- og udlånspolitiske beslutning ved værdiansættelsen af ejendommen.
bidrag 21211166 Nævnets udgangspunkt, hvorefter værdiansættelse er et udlåns- og kreditpolitisk anliggende, som Nævnet ikke efterprøver, blev ikke fraveget ved bidragsfastsættelse. Nævnet bemærkede, at låntager og institut har samme interesse i en retvisende vurdering.
bidrag 21211150 Der var i aftalegrundlaget hjemmel til den foretagne bidragsforhøjelse, som ikke kunne tilsidesættes som vilkårlig eller urimelig. Nævnet fandt ikke grundlag for at pålægge instituttet at fremkomme med beregningsgrundlaget for bidragsforhøjelsen.
bidrag 21507139 Værdiansættelsen var en kredit- og udlånspolitisk vurdering, som Nævnet ikke ville efterprøve. Nævnet fandt i øvrigt, at instituttet ikke havde pligt til at tilbyde låneomlægning og i givet fald havde ret til at fastsætte eventuelle vilkår for en sådan.
bidrag 21410154 Det ikke kunne kritiseres, at instituttet på det pågældende tidspunkt kun ønskede at tilbyde tolagsbelåning, og instituttet havde ikke derved tilsikret klageren, at bidraget på de to lån tilsammen ikke kunne overstige bidraget ved belåning i ét lag.
bidrag 21411187 Hjemlen til bidragsforhøjelser gjaldt, selv om det var et standardvilkår, som ikke er til forhandling for privatkunder. Forhøjelserne var heller ikke vilkårlige eller åbenbart urimelige. Ikke pligt til at advare om forhøjelser og ikke tilsikret herimod.
bidrag 21411184 Over for den klare hjemmel i aftalen til at ændre bidrag havde klageren ikke sandsynliggjort, at hun var tilsikret eller på anden måde stillet i udsigt, at bidraget ikke kunne stige. Satserne endvidere ikke anset for vilkårlige eller åbenbart urimelige.
bidrag 21412209 Der var i aftalegrundlaget den fornødne hjemmel til bidragsforhøjelserne, som havde generel karakter, og som derfor ikke var afhængig af udviklingen i klagerens konkrete engagement. Forhøjelserne kunne heller ikke anses for urimelige eller vilkårlige.
bidrag 21501004 Over for den klare hjemmel i aftalen til bidragsforhøjelser var det ikke bevist eller godtgjort, at klagerne var blevet tilsikret, at bidraget ikke kunne stige, eller at hjemlen kun gjaldt nye lån. Heller ikke anset for urimelig eller vilkårlig stigning.
bidrag 21411164 Instituttet skulle ifølge reglerne foretage en LTV-overvågning. Denne forudsatte dog ikke en fysisk vurdering. Selv om der ikke kunne pålægges en pligt hertil fandt Nævnet det hensigtsmæssigt, om resultatet af LTV i muligt omfang blev meddelt kunden.
bidrag 21501005 Ikke godtgjort, at det i strid med den klare hjemmel i aftalegrundlaget til prisforhøjelser var tilsikret, at omkostningerne ved lånet ikke kunne stige. Ikke kritik af rådgivningen, idet bidragsdifferentiering ved et eller to lån ikke da var betydelig.
bidrag 21411161 En konkret bevismæssig efterprøvelse af begrundelsen for prisforhøjelser var ikke mulig. Ud fra en mere overordnet vurdering af de økonomiske forhold på realkreditområdet på tidspunktet for prisforhøjelserne, var de ikke urimelige eller vilkårlige.
bidrag 21603083 Ikke grundlag for kritik af det korte tidsrum imellem profilændringen og varslingen eller for at kræve et særligt bevis for eller efterprøvelse af årsagerne til bidragsforhøjelserne. Forhøjelserne kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
bidrag 21603092 Der var i aftalegrundlaget hjemmel til de foretagne bidragsforhøjelser, som ikke kunne tilsidesættes som vilkårlige eller urimelige. Klageren havde ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at han havde fået et bindende løfte om fast ydelse i 5 år.
bidrag 21603046 Fastslået, at bidragsforhøjelsen kunne omfatte eksisterende lån, idet disse på samme måde som nye lån er omfattet af de øgede kapitalkrav. Forhøjelsen kunne ikke på andet grundlag tilsidesættes.
bidrag 21603089 Det kunne ikke kritiseres, at instituttet ikke tog afsæt i den enkelte kundes forhold, men gennemførte bidragsforhøjelser af generel karakter, som det var muligt efter aftalegrundlaget. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
bidrag 21410153 Ikke i aftalen vilkår, der begrænsede bidragsstigninger til prisudviklingen, ligesom forhøjelserne ikke ansås for urimelige eller vilkårlige. Ikke kritik af rådgivningen i lyset af den konkrete og generelle viden. Ikke tilsikring mod prisændringer.
bidrag 21603038 Selv om der gik kort tid imellem klagerens refinansiering og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
bidrag 21603084 Der var ikke grundlag for at tilsidesætte bidragsforhøjelserne. Det kunne ikke kritiseres, at bidragsindplaceringen ikke var baseret på en aktuel ejendomsvurdering. Ikke i aftalegrundlaget belæg for at pålægge en pligt til revision af bidragsindplacering.
bidrag 21603080 Selv om formuleringen i instituttets produktblade vedrørende fastforrentede lån var upræcise i forhold til, hvad der var fast på lånet, kunne det ikke føre til, at hjemlen i aftalegrundlaget til bidragsforhøjelser kunne tilsidesættes.
bidrag 21605114 Selv om der gik kort tid imellem klagerens refinansiering og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Heller ikke grundlag for at fastslå rådgivéransvar.
bidrag 21603094 Selv om der gik kort tid imellem klagerens refinansiering og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
bidrag 21603073 Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
bidrag 21410150 Nævnet fandt det ubetænkeligt at lægge til grund, at der i 2009 ikke i den generelle, mundtlige rådgivning var særlig fokus på bidragsforhøjelser, idet de ikke da kunne forudses. Dette var ikke ansvarspådragende for instituttet.
bidrag 21501012 Ikke i aftalegrundlaget belæg for at pålægge instituttet en pligt til at revidere bidragsindplaceringen, hverken i opad- eller nedadgående retning, selv om lånet i forbindelse med klagerens institutskifte af et andet lån havde ændret prioritetsstilling.
bidrag 21410145 Aftalegrundlaget indeholdt en hjemmel til bidragsforhøjelser uden at specificere størrelsen eller hyppigheden af sådanne. Det gav ikke mulighed for ubegrænsede forhøjelser, men der var i sagen ikke grundlag for at tilsidesætte de konkrete forhøjelser.
bidrag 21605115 Ikke grundlag for efter aftalelovens § 36 at tilsidesætte instituttets generelle hjemmel til at ændre bidrag og ikke grundlag for at tilsidesætte den konkrete forhøjelse.
bidrag 21603048 Selv om der gik kort tid imellem klagernes refinansieringsbeslutning og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
bidrag 21603062 Under hensyntagen til, at klageren ved institutskiftet havde opnået en række fordele, som ellers ikke kunne være opnået, og til, at bidraget flere steder i aftalen var oplyst som variabelt, havde instituttet ikke pådraget sig et rådgiveransvar.
bidrag 21607144 Selv om der gik kort tid imellem klagerens refinansiering og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
bidrag 21602018 Bidragsforhøjelser kunne ikke tilsidesættes, fordi der i aftalen, som klageren havde tiltrådt, var en klar hjemmel til at forhøje bidrag. Desuden kunne stigningerne - uanset at de var betydelige - ikke kunne anses for åbenbart urimelige eller vilkårlige.
bidrag 21603030 Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
bidrag 21603032 Teksten i en vejledende låneberegning om, at forløbet forudsatte uændret rente, hvorimod bidrag ikke blev nævnt, kunne ikke føre til en tilsidesættelse af bidragsforhøjelsen, der heller ikke på andet grundlag kunne underkendes.
bidrag 21602017 Selv om lånet var gældsovertaget, havde instituttet i aftalegrundlaget den fornødne hjemmel til at forhøje bidraget på klagerens lån, idet en gældsovertagende debitor indtræder i alle den tidligere debitors rettigheder og forpligtelser.
bidrag 21603033 Ikke grundlag for at tilsidesætte instituttets beslutning om børsnotering eller for at kritisere, at en del af bidragsforhøjelsen tilfaldt de låneformidlende institutter. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
bidrag 21603036 Ikke grundlag for at kræve et særligt bevis for grundlaget for bidragsforhøjelserne. Forhøjelsen kunne heller ikke uanset den forholdsvis høje stigningstakt eller på andet grundlag tilsidesættes.
bidrag 21604103 Ikke krav om dokumentation for forhøjelsen. Formuleringen i instituttets markedsføringsmateriale om fastforrentede lån, som var upræcise i forhold til, hvad der var fast på lånet, kunne ikke føre til tilsidesættelse af hjemlen til bidragsforhøjelser.
bidrag 21603085 Selv om formuleringen i instituttets markedsføringsmateriale vedrørende fastforrentede lån var upræcise i forhold til, hvad der var fast på lånet, kunne det ikke føre til, at hjemlen i aftalegrundlaget til bidragsforhøjelser kunne tilsidesættes.
bidrag 21603045 Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
bidrag 21412202 Instituttet kunne ikke på tilbudstidspunktet have tilbudt klageren ét samlet lån. Den mundtlige rådgivning kunne ikke afdækkes, men der var i aftalegrundlaget hjemmel til bidragsforhøjelsen, som heller ikke fremstod som urimelig eller vilkårlig.
bidrag 21604109 Der var løbende sket tilpasning af bidragssatsen i forbindelse med ekstraordinære indfrielser. Der var ikke herved i strid med aftalegrundlaget sket en tilsikring af et fast bidrag. Heller ikke grundlag for at fastslå, at klageren havde fået rabat.
bidrag 21508140 Instituttet havde ikke på tidspunktet for lånets ydelse haft en pligt til at fremhæve bidraget som en usikkerhedsfaktor på lånet og havde heller ikke på det tidspunkt eller ved efterfølgende ændringer af lånet afstået fra sin ret til bidragsforhøjelser.
bidrag 21001010 Aftalegrundlaget hjemlede bidragsforhøjelsen, som var varslet og begrundet i overensstemmelse hermed. Der var ikke grundlag for at efterprøve størrelsen af bidragsforhøjelsen. Mindretallet havde bemærkninger til såvel størrelsen som varslingen.
bidrag 21508105 Klagerne havde modtaget de relevante dokumenter i forhold til bidragshjemlen. Instituttet havde ikke på tidspunktet for låneoptagelsen en pligt til at fremhæve bidraget som en ydelsespåvirkende faktor.
bidrag 21406085 Værdiansættelse og bevilling af afdragsfrihed var et kredit- og udlånspolitisk anliggende, som Nævnet ikke efterprøvede. Aftalen indeholdt hjemmel til bidragsforhøjelserne, der endvidere ikke kunne tilsidesættes som vilkårlige eller åbenbart urimelige.
bidrag 21603082 Nævnet kunne ikke kritisere, at den aktuelle bidragsforhøjelse var sket på basis af en bidragsberegningsværdi, som svarede til en tilnærmet LTV (belåningsgrad) på de enkelte ejendomme. Der var endvidere foretaget en kontrolvurdering med samme resultat.
bidrag 21603047 Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
bidrag 21603069 Nævnet kunne ikke nærmere afdække den mundtlige rådgivning af klageren, men fandt, at bidragsforhøjelserne ud fra den klare hjemmel i aftalegrundlaget, som klageren havde tiltrådt, eller på andet grundlag ikke kunne tilsidesættes.
bidrag 21603042 Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Ikke grundlag for at kræve dokumentation for grundlaget for forhøjelserne.
bidrag 21502042 Ud fra Konkurrencestyrelsens redegørelse fra oktober 2003 i anledning af fusionen mellem to institutter samt oplysningerne i Højesterets dom af 3. juni 2014 lagt til grund, at forbuddet mod bidragsforhøjelser ikke gjaldt over for andelsboligforeninger.
bidrag 21604106 Ikke grundlag for at tilsidesætte bidragsforhøjelsen som åbenbart urimelig. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
bidrag 21603052 Selv om formuleringen i instituttets produktblade om fastforrentede lån var upræcise i forhold til, hvad der var fast på lånet, kunne det ikke føre til, at hjemlen i aftalen til bidragsforhøjelser kunne tilsidesættes. Heller ikke andet grundlag herfor.
bidrag 21605117 Ikke i aftalegrundlaget bestemmelser, der kunne føre til, at bidragsforhøjelser var begrænset til at afspejle den generelle pris- eller renteudvikling. Bidragsforhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
bidrag 21409136 Der var i aftalegrundlaget den fornødne hjemmel til bidragsforhøjelser, herunder gennem eksplicit henvisning til instituttets almindelige forretningsbetingelser.
bidrag 21605130 Ikke rådgiveransvar som følge af institutskiftet til lån, der aktuelt kunne bidragsforhøjes, dels fordi klageren kendte til skiftet, dels fordi klageren havde opnået fordele ved institutskiftet, som han ellers ikke havde kunnet opnå.
bidrag 21409138 Den mundtlige rådgivning kunne ikke med sikkerhed afdækkes nærmere, men det skriftlige grundlag efterlod ikke indtryk af en mangelfuld rådgivning. Det satte ikke bidragshjemlen ud af kraft, at bidraget ikke havde været nævnte som en usikkerhedsfaktor.
bidrag 21407096 Der var i aftalegrundlaget hjemmel til bidragsforhøjelser. Uanset bidragsforhøjelsernes niveau og antal var der ikke grundlag for at tilsidesætte forhøjelserne som urimelige eller vilkårlige. Rådgivningen kunne endvidere ikke kritiseres.
bidrag 21306104 Hjemlen til bidragsforhøjelser var klar og hverken efter aftalen eller reglerne om god skik begrænset af nettoprisindekset. Ikke godtgjort, at der var givet klageren en garanti mod bidragsforhøjelsen, som ikke kunne anses for vilkårlig eller urimelig.
bidrag 21305081 Det kunne ikke kritiseres, at instituttet - i overensstemmelse med realkreditlovgivningen - benyttede den oprindelige værdiansættelse fra 2006 ved omlægning af klagerens lån i marts 2012.
bidrag 21306093 Som følge af nogle oplysninger, som pr. e-mail var givet klageren om hendes bidragsindplacering i den lave kategori, skulle instituttet fastholde denne frem til lånets næste refinansiering.
bidrag 21306094 Aftalegrundlaget indeholdt en klar hjemmel til bidragsforhøjelser, der hverken efter aftalegrundlaget eller reglerne om god skik var begrænset af udviklingen i nettoprisindekset. Bidragsforhøjelsen ikke kunne anses for vilkårlig eller urimelig.
bidrag 21306095 Der var i aftalegrundlaget hjemmel til bidragsforhøjelsen, som ikke blev anset for hverken vilkårlig eller urimelig. Forhøjelsen kunne også gennemføres i fastrenteperioden på kortrentelånet, idet det alene var renten, der var fast i denne periode.
bidrag 21409118 Aftalegrundlaget indeholdt den fornødne hjemmel til bidragsforhøjelser, og hjemlen var ikke tilsidesat af swapaftale. Kunne ej heller anses for urimelige eller vilkårlige. LTV-skønnet var en kredit- og udlånspolitisk beslutning, som tilkom instituttet.
bidrag 21306102 Bidragsforhøjelsen var hjemlet i aftalegrundlaget og kunne ikke anses for vilkårlig eller urimelig.
bidrag 21408117 Ikke godtgjort, at klagerne på tidspunktet for låneoptagelsen havde opnået tilsagn om, at bidraget og dermed ydelsen ville blive fastholdt på det daværende niveau. Uanset bidragsforhøjelsernes niveau og antal ikke grundlag for at tilsidesætte disse.
bidrag 21502027 Instituttet havde under klagesagen givet det ønskede oplysninger om værdiansættelsen, og det var ikke en procedurefejl ikke at give dem på anmodning. Ikke grundlag for at tilsidesætte bidragsindplaceringen, som iflg. aftalen fastholdtes ved låneomlægning.
bidrag 21205064 Der var i aftalegrundlaget hjemmel til bidragsforhøjelsen, som Nævnet ikke fandt grundlag for at tilsidesætte som vilkårlig eller urimelig. Endvidere ikke godtgjort, at der var tilsikret klageren en bidragssats, som ikke kunne forhøjes som sket.
bidrag 21310184 Uanset at andre institutter måtte have en anden bidragspraksis, fandt Nævnet, at der hverken i lovgivningen eller i aftalegrundlaget var noget, der forhindrede den fremgangsmåde, som instituttet havde valgt med afsæt i en bidragsberegningsværdi efter LTV.
bidrag 21402024 Værdiansættelsen var et kredit- og udlånspolitisk anliggende, som i sagen tilkom instituttet. Aftalegrundlaget indeholdt den fornødne hjemmel til bidragsforhøjelse og kursskæring, og instituttet var ikke forpligtet til at tilpasse disse til aktuel LTV.
bidrag 21310178 Det var ikke godtgjort, at der ved låneoptagelsen var givet klageren rabat på bidraget, som skulle fastholdes på de forhøjede bidragssatser, som derfor kunne slå fuldt igennem på begge klagerens lån.
bidrag 21309155 Instituttet var ikke efter aftalen forpligtet til at orientere klageren om resultatet af LTV-overvågningen, herunder fordi denne ikke konkret havde betydning for hans bidrag. Heller ikke grundlag for at efterprøve værdiansættelsen.
bidrag 21308148 Bidragsforhøjelsen, som var hjemlet i aftalegrundlaget, kunne ikke anses for hverken vilkårlig eller urimelig.
bidrag 21308128 Bidragsforhøjelsen, der var hjemlet i aftalen, var varslet gennem tekst herom i lånetilbud. Bidragsindplaceringen kunne beregnes efter det omlagte lån, og der var ikke en forpligtelse til at tilpasse bidragssatsen til den aktuelle værdi.
bidrag 21307124 Der var ikke grundlag for at tilsidesættes instituttets individuelle fastsættelse af andelsboligforeningens bidragssats. Bidragsforhøjelsen, der var hjemlet i aftalegrundlaget, kunne endvidere ikke anses for hverken vilkårlig eller åbenbar urimelig.
bidrag 21306117 Der kunne efter aftalegrundlaget indføres en ny prisstruktur. Ud fra en overordnet vurdering kunne bidragsforhøjelsen ikke anses for vilkårlig eller urimelig. Instituttet kunne ikke pålægges at genberegne belåningsgraden efter ejendommens aktuelle værdi.
bidrag 21306112 Bidragsforhøjelsen kunne hverken anses for vilkårlig eller urimelig. Ydelsesoplysninger i refinansieringstilbud og fastkursaftale kunne ikke anses for en tilsikring af, at bidraget ikke som hjemlet i aftalen kunne forhøjes.
bidrag 21401019 Der var hjemmel i aftalegrundlaget til at forhøje bidrag og til at indføre/forhøje kursskæring. LTV var benyttet ved den aktuelle bidragsforhøjelse, men forpligtede ikke instituttet til løbende at tilpasse bidragssatserne til LTV.
bidrag 21301020 Klageren havde forhandlet sig til en bidragsrabat, som blev fastholdt, efter at instituttet satte bidraget op. Forhøjelsesmuligheden var ikke afskåret gennem den aftalte rabat, og forhøjelsen var hverken vilkårlig eller urimelig.
bidrag 21005066 Bidragsforhøjelsen var hjemlet i aftalegrundlaget. Nævnet kunne ikke foretage en konkret bevismæssig vurdering af instituttets begrundelse for forhøjelsen, men fandt ikke ud fra en overordnet vurdering af de økonomiske forhold at kunne tilsidesætte denne.
bidrag 21110118 Nævnet tilsidesatte ikke bidragsforhøjelse, da der var hjemmel i aftalegrundlaget til forhøjelsen, og da forhøjelsen ikke kunne anses for urimelig eller vilkårlig.
bidrag 21101001 Det var ikke godtgjort, at instituttet havde tilsikret klageren en bestemt bidragsats, og bidragsforhøjelsen var sket med hjemmel i aftalegrundlaget og varslet i overensstemmelse hermed.
bidrag 21101014 Nævnet fandt, at der i aftalegrundlaget var den fornødne hjemmel til at forhøje bidraget med det skete varsel, og at der ikke var grundlag for at tilsidesætte bidragsforhøjelsen som urimelig.
bidrag 20204033 En fejlagtig angivelse af bidragssatsen i en låneorientering kunne ikke føre til, at klageren blev fritaget for at betale den korrekte sats, men at alene at instituttet fortabte sit vederlagskrav.
bidrag 92120750 Der var i aftalegrundlaget hjemmel til den foretagne bidragsforhøjelse, som var meddelt klageren direkte.
bidrag 21106077 Nævnet fandt ikke at kunne tilsidesætte instituttets kategorisering af klageren - en loge - som erhvervskunde baseret på ejendomskategorien. Nævnet fandt heller ikke grundlag for at tilsidesætte hjemmel eller niveau i instituttets to bidragsforhøjelser.
bidrag 21109106 Nævnet fandt, at der i aftalegrundlaget var den fornødne hjemmel til bidragsforhøjelsen.
bidrag 21302024 Ifølge flertallet var kurssikringsekspeditionen uhensigtsmæssig, men ikke ansvarspådragende. I forhold til bidraget burde klagerne have fået muligheden for at fastholde det omlagte låns prioritetsstilling ved at betale rykningsudgifterne.
bidrag 21002018 Nævnet fandt det ikke bevist, at der var givet klageren konkret tilsagn om, at bidraget ikke kunne ændres i lånets fastrenteperiode på 10 år. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på aftalegrundlagets generelle og specifikke vilkår for bidrag.
bidrag 21409130 Ikke godtgjort, at klageren på tidspunktet for omlægning af lån og skift af institut havde fået tilsagn om, at bidragsniveauet ville blive fastholdt på det lave niveau. Heller ikke grundlag for at tilsidesætte forhøjelserne som urimelige eller vilkårlige.
bidrag 21311200 Aftalegrundlaget hjemlede bidragsforhøjelsen, og en refinansieringsaftale kunne ikke anses for en ny aftale, der satte bestemmelserne om bidragsændringer ud af kraft. Forhøjelsen kunne heller ikke anses for hverken vilkårlig eller åbenbart urimelig.
bidrag 21408114 Ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at klageren havde fået tilsagn om fast bidrag inden for fastrenteperioderne. Bidraget var ikke var åbenbart urimeligt, ligesom forhøjelsen ikke var vilkårlig. Ikke grundlag for at fastslå mangelfuld rådgivning.
bidrag 21407090 Der var i aftalegrundlaget hjemmel til bidragsforhøjelserne, som var behørigt varslet. Der var ikke grundlag for at kræve, at instituttet ud fra de angivne begrundelser for forhøjelserne førte et særligt bevis for grundlaget for disse.
bidrag 21408112 Der var i aftalegrundlaget hjemmel til at ændre bidragsberegningsmetoden, herunder med differentiering ud fra låntype. Ikke godtgjort, at klageren havde fået tilsagn om fast bidragssats. Satsen fandtes endvidere ikke åbenbart urimelig.
bidrag 21408111 Ikke grundlag for at fastslå, at varslingen af bidragsforhøjelser skulle afgives på et sådant tidspunkt, at der reelt var mulighed for at ændre på låneforholdet, herunder fordi tidspunktet ville variere fra kunde til kunde.
bidrag 21310189 Nævnet fandt, at bidragssatserne fulgte instituttets prisblad var hjemlet i aftalen, og at de ikke kunne anses for urimelige eller vilkårlige, ligesom det ikke kunne kritiseres, at instituttet ved indplaceringen fastholdt den oprindelige belåningsprocent.
bidrag 21407098 Ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at klageren havde fået tilsagn om et fast bidrag inden for fastrenteperioden. Ikke pligt for instituttet til løbende at tilpasse bidraget til LTV. Ikke krav om, at satsen afspejler en individuel kreditvurdering.
bidrag 21408104 Kunne ikke kritiseres, at bidragsindplaceringen skete ved lånets udbetaling og herefter fastholdtes. Ikke ændring af indplaceringen af et omlagt lån, idet klageren forud for omlægningen kendte vilkårene og udtrykkeligt tog disse til efterretning.
bidrag 21407095 Aftalegrundlaget kunne ikke føre til, at bidragsforhøjelser var begrænset til af en slags pristalsregulering. Det var heller ikke dokumenteret eller godtgjort, at klageren ved låneoptagelsen var tilsikret lavere eller ingen forhøjelser.
bidrag 21409144 Det kunne ikke kritiseres, at der ikke skete en korrektion af de bidragssatser, som blev fastsat ved lånets udbetaling, uanset at den aktuelle sikkerhedsmæssige placering måtte have ændret sig. Heller ikke på andet grundlag kunne bidragene tilsidesættes.
bidrag 20309040 Prisblade, aftalegrundlag m.v. gav ikke belæg for en løbende tilpasning af bidraget til lånets aktuelle sikkerhedsmæssige placering. Der skulle således som udgangspunkt i hele lånets løbetid betales den bidragssats, som var gældende ved lånets udbetaling.
bidrag 21406086 Ikke godtgjort, at klageren på tidspunktet for profilændring havde fået en tilsikring af, at der ikke kunne opstå ”uforudsete udgifter i form af bidragsforhøjelser i fem år fra 2011".
bidrag 21306096 Aftalegrundlaget indeholdt en klar hjemmel til bidragsforhøjelsen, som konkret ikke kunne anses for vilkårlig eller urimelig. Nævnet fastslog, at bidragsforhøjelser kan prøves af både Nævnet og domstolene, ligesom Tilsynet følger området.
bidrag 21406079 Instituttets bidragsindplaceringsmodel, hvorefter er ingen revision foretages ved ændret prioritetsstilling eller sikkerhedsmæssig placering af lånet, kunne ikke kritiseres.
bidrag 21305079 Bidragsforhøjelsen, der var hjemlet i aftalen, kunne ikke tilsidesættes, idet det ikke var bevist eller godtgjort, at der var lovet klageren et lavere bidrag. Nævnet afviste at efterprøve værdiansættelsen eller at kræve vurderingen fremlagt.
condictio indebiti 20306029 Under hensyntagen til de oplysninger, der var givet i lånetilbud og låneafregning, var instituttet berettiget til at opkræve udlæg til tinglysningsafgift hos klageren, selv om lånesagen en måned tidligere var afsluttet.
condictio indebiti 200102013 Selv om der var gået lang tid, før fejlen blev opdaget, skulle klagerne tilbagelevere et for meget udbetalt beløb, dels havde de fået et større provenu, end de havde kunnet forvente, dels havde de selv undret sig over afregningen.
differencerente 21010123 Reglerne om best execution omfattede ikke instituttets placering af provenuet ved førtidig indfrielse af lån. Nævnet fandt, at metoden og differencerenteberegningen var beskrevet fyldestgørende, og at renten ikke konkret kunne tilsidesættes som urimelig.
differencerente 21103040 Pantebrevet indeholdt en relevant og fyldestgørende rådgivning om indfrielsesvilkårene, og Nævnet kunne ikke kritisere, at instituttet ikke tog initiativ til at opsige klagerens lån til pariindfrielse eller udskød indfrielsestidspunktet.
differencerente 95060440 Nævnet kritiserede, at instituttet ikke have oplyst klageren om, at han ikke som ønsket kunne opnå fradragsret i 1993, idet differencerente iflg. ligningsloven periodiseres. Klageren havde imidlertid ikke derved lidt et tab.
differencerente 20211066 Oplysning om indfrielsesvilkårene i pantebrevet, om de samlede infrielsesomkostninger i lånetilbudet samt information om indfrielsesmetoderne var efter flertallets opfattelse en tilstrækkelig information om differencerente.
differencerente 9803056 Instituttet var berettiget til at kræve differencerente som sket, idet instituttet ikke havde forpligtet sig til at medvirke til en låneomlægning i direkte forlængelse af klagerens køb af ejendommen på tvangsauktion.
effektiv rente 9801004 Det var ikke ansvarspådragende, at instituttet ikke havde oplyst klageren, at beregningsmetoden for effektiv rente var blevet ændret i tidsrummet mellem afgivelsen af lånetilbud og udbetaling af lån.
ejendomshandel 20801009 Under hensyntagen til, at der havde medvirket købermægler, og at handlen var betinget af økonomigodkendelse fra klagernes pengeinstitut, fandt Nævnet det betænkeligt at fastslå, at det var ansvarspådragende for instituttet at yde 60 pct. finansiering.
ekspeditionsfejl 200003017 Klageren kunne ikke rejse krav mod instituttet som følge af ekspeditionsfejl i forbindelse med indfrielse af lån, idet det ikke var godtgjort, at der var begået en sådan.
ekspeditionsfejl 9902008 Instituttet blev erstatningsansvarlig som følge af, at en kurssikring var blevet forsinket af, at instituttet i første omgang sendte et forkert lånetilbud.
ekspeditionsfejl 94091070 Nævnet fandt ikke, at klageren havde fået forkert eller utilstrækkelig rådgivning om låntyper. Ved tilbudsafgivelsen var der fejlagtigt givet tilbud på en anden låntype end ønsket, men det var ikke godtgjort, at klageren derved havde lidt et tab.
ekspeditionstid 20206040 Da udbetaling var sket den 1. juni efter sædvanlige procedurer, var realkreditinstituttet ikke ansvarlig for, at provenuet som følge af pengeinstituttets valørregler først var til rådighed for klageren den 6. juni.
ekspeditionstid 9706029 Klageren havde indgået et forlig med instituttet, hvorefter ekspeditionsgebyret skulle frafaldes som følge af lang ekspeditionstid. Klageren kunne ikke herefter fremsætte yderligere krav.
ekspeditionstid 9603013 Nævnet fandt ikke, at en ekspeditionstid på ca. 2 måneder til de fornødne undersøgelser og beregninger i en periode med stor aktivitet kunne siges at være usædvanlig lang og ansvarspådragende for instituttet.
ekspeditionstid 9705024 Selv om det var dårligt stemmende med instituttets markedsføringsmateriale om prioritetskunder, at ekspeditionstiden havde været så lang, blev instituttet e.o. ikke erstatningsansvarlig.
ekspeditionstid 20201003 Selv om det var kritisabelt, at den af instituttet autoriserede låneformidler var 10 dage om at afsende lånetilbudet, var en samlet ekspeditionstid på 3 uger ikke i sig selv ansvarpådragende.
ekspeditionstid 20202016 Uanset at lånesagen ikke var ekspederet fuldt tilfredstillende af instituttet, kunne en ekspeditionstid på 3 uger for et låntilbud ikke i sig selv betragtes som ansvarspådragende for instituttet.
ekspeditionstid 95020180 Instituttet, der havde påtaget sig at forestå låneudbetalingen, ekspederede ikke denne i behørig tid og skulle derfor erstatte klagerne et rentetab på 20.000 kr.
ekspeditionstid 9610053 Nævnet fandt ikke, at instituttet ved en ekspeditionstid på ca. 9 dage havde forårsaget en ansvarspådragende forsinkelse af lånesagen.
ekspeditionstid 95030210 Instituttet var ikke ansvarlig for ekspeditionerne i en ejendomshandel, varetaget af en af instituttet ejet ejendomsmæglerkæde, og en ekspeditionstid på ca. 14 dage for lånetilbud kunne ikke kritiseres.
ekspeditionstid 95030230 Selv om Nævnet fandt det uheldigt, at instituttet ikke ved gentagne rykkere fra klagerne foretog en undersøgelse af, om rykningsanmodningen var modtaget, var en ekspeditionstid på ca. 7 uger ikke ansvarspådragende.
ekspeditionstid 9506046 Flertallet fandt det betænkeligt at fastslå erstatningsansvar for ekspeditionstiden. Nævnet fandt det i øvrigt ikke bevist, at klageren ikke på forsvarlig måde var orienteret om muligheden for kurssikring.
ekspeditionstid 9510058 Nævnet fandt det ikke godtgjort, at klageren kunne have modtaget lånetilbudet tidligere, selv om der ikke var begået fejl fra instituttets side.
ekspeditionstid 20304021 Instituttet, der foretog ekspeditioner i forbindelse med klagerens ejendomssalg, var berettiget til at kræve gebyr for ekspedition af indfrielse af lån til et andet institut, men skulle yde klageren en rentekompensation for for lang ekspeditionstid.
ekspeditionstid 20201005 Da instituttet ved klagerens henvendelse om låneudbetaling fejlagtigt havde oplyst, at udbetalingsbetingelserne ikke var til stede, var instituttet ansvarlig for klagerens kurstab.
ekspeditionstid 20203026 Da besigtigelsen af ejendommen blev forsinket som følge af forhold hos klageren, og da ekspeditionstiden ikke i øvrigt kunne kritiseres, kunne klageren ikke gør et erstatningsansvar gældende mod instituttet.
ekspeditionstid 20703025 Låneomlægningen var blevet forsinket hos instituttet, og klageren skulle derfor stilles, som om udbetaling var sket som aftalt. Ud over et beløb på 1.923 kr., som instituttet havde godtgjort klageren, skulle instituttet betale yderligere 1.074 kr.
ekspeditionstid 20401001 Instituttets ekspeditionstid kunne ikke kritiseres, og klageren kunne ikke ved at kræve dokumentation for de af instituttet foretagne udlæg til tinglysningsafgift på hans vegne frigøre sig for rentebetaling og rykkergebyrer.
ekspeditionstid 21011134 Da vilkår om rykning eller aflysning af foranstående lån ikke blev opfyldt, var instituttet berettiget til at nægte udbetaling, selv om lånet fejlagtigt var blevet tinglyst. Der kunne dog efter omstændighederne ikke kræves retsforfølgningsomkostninger.
ekspeditionstid 21104052 Der var ikke grundlag for at fastslå, at instituttet havde handlet ansvarspådragende i forhold til klageren. Desuden kunne det af klageren fremsatte krav ikke anses for et erstatningsberettiget tab.
ekspeditionstid 9907070 Klageren, der fra instituttet havde modtaget delvis kompensation for et af ham beregnet kurstab som følge af lang ekspeditionstid, kunne ikke rejse yderligere krav.
ekspeditionstid 95010160 Flertallet fandt ikke med den fornødne sikkerhed at kunne fastslå, at instituttet i omprioriteringsforløbet havde begået ansvarspådragende fejl.
ekspeditionstid 200003015 Instituttet, der skulle forstå låneudbetalingen, var alene ansvarlig for en forsinkelse, efter at pantebrevet var tinglyst. På grund af kursudviklingen havde denne forsinkelse dog ikke ført til tab for køberne af ejendommen.
ekspeditionstid 94101130 Det kunne ikke kritiseres, at instituttet først igangsatte låneudbetaling, efter at have konstateret, at der var modtaget obligationer for et lån, der ifølge betingelserne skulle indfries samtidig med udbetalingen af det nye lån.
ekspeditionstid 9903024 Ekspeditionstiden havde ikke været af sådan en længde, at instituttet kunne gøres erstatningsansvarlig for kurstab. Klagerens status som prioritetskunde gav ikke en tilsikring af en kortere ekspeditionstid.
ekspeditionstid 20311058 Samarbejdet mellem de professionelle aktører i forbindelse med klagernes køb og salg af ejendomme havde tilsyneladende ikke fungeret tilfredsstillende. Der var dog ikke grundlag for at antage, at instituttet kunne have foretaget ekspeditionerne hurtigere.
ekspeditionstid 21409140 Klagernes rente- og provisionsudgifter, som instituttet allerede havde tilbudt at refundere, skulle refunderes uden hensyntagen til skattefradrag. Derudover skulle instituttet tilbagebetale klagerne vederlag på i alt 9.656 kr.
ekspeditionstid 20805038 Klageren skulle betale garantiprovision, idet fritagelse herfor var betinget af, at der blev optaget lån hos instituttet. På grund af ekspeditionstiden skulle instituttet erstatte en del af klagerens rentetab.
ekspeditionstid 20201010 Kendelse af 27.05.2002. Det kunne ikke afgøres, hvem af parterne der var ansvarlig for forlænget ekspeditionstid. Instituttet havde ikke behandlet sagen optimalt, men der var ikke grundlag for at fastslå, at der var handlet ansvarspådragende.
ekspeditionstid 94111230 Der kunne ikke rejses kritik af instituttets sagsbehandling og en lang ekspeditionstid, idet sidstnævnte skyldtes, dels at der blev anmodet om udbetaling efter udløbet af tilbudsfristen, dels at de krævede dokumenter ikke blev rettidigt indleveret.
ekstraordinært afdrag 200005031 Instituttet kunne ikke kræve vederlag, idet instituttet ikke tog initiativ til at drøfte med klageren, hvordan der skulle forholdes med et ekstraordinært afdrag, som ikke var tilstrækkeligt til den af klageren ønskede nedbringelse.
ekstraordinært afdrag 95050360 Eftersom lånet var inkonverterbart, og indfrielse alene kunne ske med uudtrukne obligationer, skulle der ved ekstraordinært afdrag ske ydelsesnedsættelse, idet en forstærket amortisation kunne sidestilles med løbende ekstraordinære afdrag.
endeligt skøde 20607025 Det fandtes ikke godtgjort, at instituttet havde været i besiddelse af klagerens originale skøde og således havde forsømt at levere det tilbage til klageren.
erstatning 20202021 Ved beregningen af klagerens tab som følge af en fejl fra instituttets side skulle såvel klagerens besparelse af differencerente som klagerens renteindtægter på en afregningskonto indgå.
erstatning 200102016 Instituttet havde afgivet urigtige oplysninger om krav i henhold til en selvskyldnerkaution, men da klageren ikke havde godtgjort at have lidt økonomisk tab, kunne han ikke få erstatning.
fastkursaftale 9912093 Klageren kunne ikke fritages for forpligtelserne i henhold til en fastkursaftale, selv om det med realkreditinstituttet koncerntilknyttede pengeinstitut afviste at yde klageren lån.
fastkursaftale 20308036 Da det af alle de til klageren fremsendte dokumenter fremgik, at der ikke var indgået, men kunne indgås fastkursaftale, fandt Nævnet ikke, at instituttet havde givet klageren løfte om kurssikring eller havde tilsidesat sine rådgivningsforpligtelser.
fastkursaftale 21001017 Flertallet fandt, at klageren havde indgået en bindende fastkursaftale, idet han ikke - på trods af opfordring hertil i aftalebekræftelsen - uden ugrundet ophold havde reklameret over for instituttet.
fastkursaftale 20307033 Da det ikke var godtgjort, at instituttet havde kendskab til, at et ejerpantebrev, som skulle rykke tilbage, var bortkommet, kunne klagerne ikke fritages for at betale omkostninger ved ophævelse af en fastkursaftale, som ikke kunne gennemføres rettidigt.
fastkursaftale 20911132 Flertallet fandt det tilstrækkelig godtgjort, at der var indgået en bindende aftale mellem parterne om kurssikring. Flertallet lagde vægt på, dels den fremsendte aftalebekræftelse, dels et mødenotat vedrørende aftaleindgåelsen.
fastkursaftale 20305023 Der kunne ikke gøres rådgiveransvar for manglende kurssikring gældende, idet det ikke var bevist, at der var indgået aftale om en sådan. Tværtimod var det modsatte fremgået af de til klageren fremsendte dokumenter, uden at klageren havde reageret herpå.
fastkursaftale 21107089 Det var godtgjort, at der var indgået en fastkursaftale samt aftale om ændring af refinansieringsprofilen, herunder fordi klageren havde reageret for sent på en opfordring i aftalebekræftelserne til at kontakte instituttet straks i tilfælde af uenighed.
fastkursaftale 21411186 Ikke muligt nærmere at afdække den mundtlige rådgivning forud for låneomlægningen, men i det skriftlige materiale var givet grundig og relevant information om kurssikring. Kunne ikke kritiseres, at instituttet i typesituationer anbefaler kurssikring.
fastkursaftale 21011133 Det var afgørende for klagerne og kendeligt for instituttet, at F3-lånet kunne indfries til kurs 100 pr. 1. januar 2011, og instituttet var ved ikke at sikre, at udbetalingen skete rettidigt i de rette fondskoder, ansvarlig for klagernes tab derved.
fastkursaftale 20509044 Nævnet fandt, at klageren var forpligtet af en af hendes ægtefælle indgået fastkursaftale, herunder fordi klageren ikke straks - på trods af opfordring hertil i det fremsendte materiale - havde reageret over for instituttet.
fastkursaftale 20303012 Klageren bestred, at han havde indgået en fastkursaftale. Da han imidlertid ikke havde reageret på en bekræftelse af fastkursaftalen, hvori han blev opfordret til at henvende sig, såfremt han var uenig i oplysningerne, var han bundet af aftalen.
fastkursaftale 20906075 Der var mellem parterne indgået en bindende aftale om kurssikring. Da aftalen ikke blev gennemført, skulle klageren derfor betale misligholdelsesomkostninger. Disse kunne dog alene beregnes som forskellen mellem aftalekursen og markedskursen plus kurtage.
fastkursaftale 20504020 Nævnet anså det for bevist, at der var indgået en bindende fastkursaftale, herunder fordi klageren ikke straks havde reageret, selv om det fremgik af det skriftligt fremsendte materiale, at en sådan aftale var indgået.
fastkursaftale 9801011 Instituttet skulle omkostningsfrit annullere en fastkursaftale og låneudbetaling, idet det var instituttets ansvar, at det ikke forinden gennemførelsen af låneomlægningen var blevet afklaret, om efterstående panthavere ville rykke.
fastkursaftale 20503014 Nævnet fandt, at klageren havde opsagt sit lån og indgået en fastkursaftale, herunder fordi klageren ikke straks - på trods af opfordring hertil i det fremsendte materiale - havde reageret over for instituttet.
fastkursaftale 20310048 Det var ikke godtgjort, at klagerne - i strid med angivelserne i den af dem indgåede tinglysningsaftale - havde anmodet om kurssikring, eller at ekpeditionstiden havde været urimelig lang.
fastkursaftale 21502039 På baggrund af e-mailkorrespondancen fandt Nævnet, at klageren havde indgået en bindende fastkursaftale, som klageren ikke uden at komme i misligholdelse kunne træde tilbage fra som følge af sin fortrydelse af aftaleindgåelsen.
fastkursaftale 21312214 Flertallet fandt, at klagerne ikke kunne påberåbe sig et udbetalingsvilkår om salg som begrundelse for, at de skulle frigøres for misligholdelsesomkostninger ved ophævelsen af fastkursaftalen, medens mindretallet kom til det modsatte resultat.
fastkursaftale 20308038 Det var ikke godtgjort, at klagerne - i strid med angivelserne i den af dem indgåede tinglysningsaftale - havde indgået en aftale om kurssikring.
fastkursaftale 9807099 Klageren kunne ikke kræve en fastkursaftale ændret blot mod betaling af et gebyr på 500 kr., men skulle dels betale erstatning for misligholdelse af den gamle aftale, dels et gebyr på 500 kr. for en ny aftale.
fastkursaftale 20902026 Flertallet i Nævnet fandt det ikke godtgjort, at klageren havde fremsat ønske om kurssikring tidligere, end den faktisk havde fundet sted.
fastkursaftale 20508037 Klageren var bundet af fastkursaftalen, idet han ikke uden ugrundet ophold havde reageret, selv om det af det skriftligt fremsendte materiale fremgik, at en sådan aftale var indgået, og at klageren straks skulle reklamere, hvis han var uenig i indholdet.
fastkursaftale 20607026 Flertallet fandt, at der var indgået en fastkursaftale, idet klagerne ikke uden ugrundet ophold havde reageret på fastkursaftalebekræftelsen, på trods af at de heri blev opfordret dertil.
fastkursaftale 20507028 Nævnet fandt, at klagerne var forpligtet af en af dem indgået fastkursaftale, herunder fordi klagerne ikke straks - på trods af opfordring hertil i det fremsendte materiale - havde reageret over for instituttet.
fastkursaftale 9811126 Instituttet havde ikke pådraget sig et rådgiveransvar ved klagerens manglende kurssikring, idet de relevante oplysninger herom var givet i henholdsvis lånetilbud og tinglysningsaftale.
fastkursaftale 9803058 Ikke godtgjort, at realkreditinstituttet var ansvarlig for, at der var foretaget dobbelt kurssikring dels hos realkreditinstituttet, dels hos et pengeinstitut.
fastkursaftale 20811119 Nævnet fandt det bevist, at der var indgået en fastkursaftale mellem klageren og instituttet, som var bindende. Nævnet tog ikke stilling til, om klagerens pengeinstitut ved at rådgive klageren til ikke at gennemføre aftalen, havde pådraget sig et ansvar.
fastkursaftale 20811107 Der var ikke grundlag for at fastlå, at instituttet havde rådgivet klagerne på en sådan måde, at de ikke var bundet af en indgået fastkursaftale.
fastkursaftale 21008092 Nævnet fandt, at klageren telefonisk havde indgået en fastkursaftale, dels som følge af indholdet af den telefoniske kontakt, dels idet klageren ikke - uanset opfordring hertil - havde reageret uden ugrundet ophold på instituttets aftalebekræftelse.
fastkursaftale 20510052 Ifølge flertallet var det ikke bevist, at klageren, der havde reklameret, telefonisk havde indgået fastkursaftale. Instituttet kunne derfor ikke kræve klageren for 14.201 kr. i misligholdelsesomkostninger. Mindretallet fandt, at reklamationen var for sen.
fastkursaftale 20207050 Det kunne ikke fastslås, at instituttet havde tilsidesat nogen rådgivningsforpligtelser over for klageren, og hun kunne derfor ikke fritages for at betale misligholdelsesomkostninger vedrørende en ophævet fastkursaftale.
fastkursaftale 20511057 Ifølge fastkursaftalebekræftelsen skulle klageren straks reklamere ved uenighed i indholdet. Pengeinstituttet gav klageren lån og foretog reklamation. Nævnet fandt det ud fra den konkrete reklamationsadfærd bevist, at der var indgået en bindende aftale.
fastkursaftale 9808109 Instituttet var erstatningsansvarlig som følge af, at instituttet under telefonnedbrud ikke straks fulgte op på en telefax om kurssikring.
fastkursaftale 21604108 Ikke rådgiveransvar, dels som sagen var oplyst, dels ud fra tinglysningsaftalen, som klageren havde tiltrådt, om at der ikke var indgået en fastkursaftale, at klageren påtog sig risikoen derved, og dels at der de facto var rådgivet om kurssikring.
fastkursaftale 200108033 Instituttet var blevet anmodet om at kurssikre et nyt lån til et andet institut. Efter en konkret bedømmelse var det instituttets ansvar, at der ikke blev kurssikret.
fastkursaftale 200106030 Klageren var ikke forpligtet af telefonisk indgåede fastkursaftaler, idet han straks efter modtagelsen af de skriftlige aftaler annullerede disse i overensstemmelse med den skriftlige instruks herom i materialet.
fastkursaftale 20606019 Flertallet fandt det ikke bevist, at klageren, der havde reklameret umiddeblart efter modtagelsen af aftalebekræftelsen, havde indgået fastkursaftale. Instituttet kunne derfor ikke kræve klageren for 11.673 kr. i misligholdelsesomkostninger.
fastkursaftale 20607023 Klagerne var ikke bundet af en kurssikring af et lån til køb af et byggeri under opførelse, idet aftalen var blevet i stand som følge af instituttets mangelfulde rådgivnng om mulighederne for forhåndslån og om risiciene ved en sædvanlig fastkursaftale.
fastkursaftale 200104023 Da det ikke af klagernes henvendelse til instituttet om fastkursaftale med sikkerhed var fremgået, at de havde ønsket at forpligte sig til at indgå en sådan, kunne instituttet ikke gøre misligholdelsesvirkninger gældende.
fastkursaftale 20510049 Der var i fastkursaftalen givet klageren den fornødne vejledning om indholdet og virkningerne af denne, herunder misligholdelse, og ved selv at sørge for tinglysningen havde klageren påtaget sig risikoen for rettidig opfyldelse af aftalen.
fastkursaftale 21507133 Den lange ekspeditionstid kunne ifølge Nævnet ikke alene tilskrives instituttet, som derfor ikke pådrog sig et erstatningsansvar. Det var endvidere ud fra kursoplysningerne usikkert, om klageren havde lidt et tab. Nævnet frifandt derfor instituttet.
fastkursaftale 21504078 Nævnet fandt, at der med bindende virkning for klageren var indgået en fastkursaftale, og at klageren ikke kunne frigøre sig for denne ved at fortryde inden for kort tid. Klageren var derfor forpligtet til at betale misligholdelsesomkostninger.
fastkursaftale 20812124 Instituttet havde ikke ført det fornødne bevis for, at der mellem instituttet og klageren var indgået en bindende fastkursaftale, og skulle derfor stille klageren, som om lånet var refinansieret pr. 31. december 2008 uden en fastkursaftale.
fastkursaftale 20812131 Flertallet fandt, at der var indgået en bindende aftale om kurssikring mellem parterne, medens mindretallet kom til det modsatte resultat, blandt andet med henvisning til, at aftalegrundlaget fremstod som uklart og tvetydigt.
fastrenteaftale 9803062 Der kunne ikke ydes erstatning, selv om instituttet i en fastkursaftale havde givet urigtige oplysninger om lånets beregnede løbetid. Instituttet fortabte imidlertid sit vederlagskrav.
fejlberegning 200010048 Allerede fordi klageren havde afslået instituttets første lånetilbud ved at bede om et lån med længere løbetid end det tilbudte, kunne han ikke fastholde det første lånetilbud, som ved en fejl var udmålt for stort.
fejlberegning 9809111 Fejl i lånetilbud kunne ikke føre til erstatning, idet klageren ikke havde lidt tab, men derimod til at instituttet fortabte sit vederlagskrav.
forhåndslån 20905065 Den endelige vurdering var som følge af en ekspeditionsfejl sket senere end forudsat. Det havde ført til et nedbringelseskrav, som efter realkreditlovgivningen ikke kunne frafaldes. Instituttet skulle derfor vederlagsfrit yde klageren et reservefondslån.
forhåndslån 21308132 Nævnet kunne ikke afdække den mundtlige rådgivning, men fastslog på det skriftlige aftalegrundlag, at der var givet oplysninger om forhåndslånet og dets vilkår. Instituttets kredit- og udlånspolitiske beslutning om nedbringelse kunne ikke efterprøves.
forhåndslån 9911084 Det var ansvarspådragende for instituttet, at der ikke - som alternativ til kursaftaler - var rådgivet om muligheden for kurssikring gennem optagelse af forhåndslån.
forhåndslån 21305080 Klageren havde modtaget relevante om forhåndslån, herunder om eventuel nedbringelse ved færdiggørelse af byggeriet. Nedbringelseskravet var derfor berettiget, men skulle dog nedsættes med ca. 14.000 kr.
forhåndslån 21105076 Flertallet fandt, at der ikke ud fra aftalegrundlaget var grundlag for at antage, at klagerne ikke havde fået den fornødne rådgivning om forhåndslån, og at forløbet vedrørende færdigmelding og nedbringelse ikke kunne kritiseres.
forhåndslån 21308130 Klageren havde fået de relevante oplysninger om forhåndslånets vilkår, herunder om eventuel nedbringelse. Nedbringelseskravet var derfor berettiget, dog således at det skulle reberegnes ud fra kontantværdier før og efter.
forhåndslån 20907079 På baggrund af de klare og forståelige skriftlige oplysninger, der var givet klagerne, fandt Nævnet ikke grundlag for at fastlå, at klagerne ikke var blevet korrekt vejledt om betingelserne for forhåndslån.
forhåndslån 20908090 Instituttet havde ikke forpligtet sig til at udbetale større forhåndslån end sket. Flertallet fandt derudover ikke, at instituttet gennem sin vurderingschef havde givet klageren tilsagn om en boligkredit gennem det koncernforbundne pengeinstitut.
forhåndslån 20903038 Det kunne ikke kritiseres, at forhåndslånet var krævet nedbragt som sket. Som følge af manglende dokumentation for individuel rådgivning om forhåndslånets egenskaber, fandt flertalelt, at instituttet skulle afstå fra sit vederlag på 7.289 kr.
forhåndslån 20708076 Nævnet fandt det ansvarspådragende, at instituttet i et faldende ejendomsmarked havde anvendt en flere måneder gammel vurdering til brug for et forhåndslån, som i umiddelbar forlængelse af udbetalingen måtte kræves nedbragt.
forhåndslån 20902028 Det var ikke ansvarspådragende, at instituttet havde vurderet ejendommen sådan, at lånet skulle nedbringes. Da klageren burde være orienteret herom tidligere end sket, skulle instituttet yde klageren erstatning for meromkostningerne ved forsinkelsen.
forhåndslån 20906071 Instituttet burde på tidligere end sket have endeligt vurderet ejendommen. Da instituttet efter realkreditlovgivningen ikke kunne afstå fra at kræve lånet nedbragt, blev instituttet i stedet tilpligtet at yde klageren et reservefondslån vederlagsfrit.
forhåndslån 21002028 Nævnet fandt ikke, at garantien kunne have været frigivet delvist ved færdiggørelse af boligdelen. Derimod fandt flertallet, at frigivelsen efter færdiggørelse af hele ejendomme kunne være sket tidligere, hvis klageren havde fået klar besked om vilkårene.
forhåndslån 21002029 Nævnet kunne ikke afdække indholdet af den mundtlige rådgivning, men henviste til, at vilkårene for forhåndslån fremgik af aftalegrundlaget. Instituttet havde derfor været berettiget til at kræve nedbringelse - dog med et mindre beløb end sket.
forhåndslån 21002030 Da lånedokumenterne angav, at det var et forhåndslån, som tillige var nærmere beskrevet, fandt flertallet det ud fra omfanget af kontakten mellem parterne det usandsynligt, at der ikke var givet klagerne rådgivning om vilkårene for de optagne forhåndslån.
forsikring 9612059 Selv om klagerne mente, at de begge havde tilmeldt sig en kundeforsikring, kunne de ikke begge opnå dækning, idet det fremgik af bekræftelsen på forsikringen, at der kun var tegnet én, og idet der kun var betalt for én.
forældelse 9606031 Sagen kunne alene oplyses på grundlag af det af klageren fremlagte materiale, idet instituttets materiale vedrørende lånesagen i 1988 var destrueret. Nævnet fandt på denne baggrund, at sagen var uegnet til nævnsbehandling og afviste klagesagen.
frivillig handel 21012153 Klagerne kunne ikke kræve et rentetab dækket af instituttet, der havde salgsfuldmagt fra sælgerne, idet Nævnet ikke anså instituttet for ansvarlig for, at tinglysningen af klagernes køb af ejendommen blev forsinket.
frivillig handel 94111210 Instituttets ekspeditioner i forbindelse med en frivillig handel kunne ikke kritiseres, herunder kunne instituttet ikke gøres ansvarlig for, at underskuddet blev større end ventet, idet der var gjort opmærksom på muligheden for kurssikring.
frivillig handel 9604020 Da kursen i 14-dages perioden ikke havde været under 91,05 skulle instituttet foretage en regulering af det udbetalte ejerskiftelån på grundlag af den ydelse, som ville være gældende, hvis udbetalingen af kontantlånet var sket til kurs 91,05.
frivillig handel 200108034 Selv om instituttet havde medvirket aktivt ved salget af ejendommen, kunne der kunne ikke gøres et sælgeransvar gældende over for instituttet.
frivillig handel 9706028 Ikke godtgjort, at instituttet, der havde modtaget salgsfuldmagt fra klageren, havde afhændet ejendommen til en for lav pris.
frivillig handel 9607038 Klageren, der havde købt ejendommen af instituttet i h.t. salgsfuldmagt, var afskåret fra at kræve fællesudgifter inden overtagelsen dækket, allerede fordi klageren ikke havde rejst kravet inden for tidsfristen i refusionsopgørelse
garanti 20908091 Instituttet havde ikke haft en særlig anledning eller forpligtelse til at rådgive klageren om behovet for garantistillelse i en familiehandel. Da garantiprovionen ikke ansås for urimelig, var klageren forpligtet til at betale denne.
garanti 20811118 Nævnet fandt det ikke bevist, at instituttet havde givet klageren en garanti for, at hun kunne opnå en BoligskiftKonto på 60 pct. af den budgetterede salgspris for hendes ejendom.
gebyr 200109040 Der var gjort tilstrækkeligt opmærksom på omkostninger til tinglysningsaftale og garantistillelse. Da sidstnævnte i øvrigt havde været nødvendig i forhold til det aftalte, var klageren forpligtet til at betale herfor.
gebyr 9511070 Flertallet, som fandt det rimeligt, om instituttet havde orienteret klageren om gebyrerne på et tidligere tidspunkt, fandt det ikke urimeligt, at instituttet havde bergent sig et gebyr af den omhandlede størrelse.
gebyr 9512072 Nævnet fandt, at klageren ved at underskrive gældsovertagelseserklæringen havde forpligtet sig til at betale sædvanligt gebyr.
gebyr 95030240 Flertallet afviste, at der - ved siden af stiftelsesomkostninger for nyt lån - kunne kræves et særskilt gebyr for gældsovertagelse, idet køberen havde overtaget gældsansvaret for det gamle lån ved sin underskrift på pantebrevet for et nyt ejerskiftelån.
gebyr 20411033 Instituttet havde i aftalegrundlaget hjemmel til at kræve et gebyr på 70 euro for refinansieringsændringer, og da klageren herudover havde accepteret et tilbud, hvoraf gebyret fremgik, kunne han ikke fritages for at betale dette.
gebyr 200102011 Gebyr på 500 kr. for en indfrielsesekspedition kunne ifølge flertallet ikke tilsidesættes som urimeligt.
gebyr 20202020 Flertallet fandt, dels at der var den fornødne hjemmel til at kræve indfrielsesgebyrer, dels at gebyrerne var rimelige og påregnelige, og dels at gebyrerne på henholdsvis 200 og 500 kr. ikke var åbenbart urimelige.
gebyr 20212070 Flertallet fandt, at klageren var forpligtet til at betale gebyrer for at få sine lån udbetalt ved overførsel af obligationer til Værdipapircentralen. Gebyrerne var fremgået af lånetilbudet, og flertallet ville hverken tilsidesætte eller nedsætte disse.
gebyr 21006077 Ifølge flertallet havde klageren i låneansøgningen forpligtet sig til at betale for en valuarvurdering til brug for belåning af hans ejendom i udlandet. Klageren kunne ikke fritages herfor som følge af urigtige eller ufyldestgørende oplysninger.
gebyr 200109035 Flertallet fandt, dels at der var den fornødne hjemmel til indfrielsesgebyrer, dels at gebyrerne var rimelige og påregnelige, og dels at gebyrerne på henholdsvis 200 kr. og 500 kr. ikke var åbenbart urimelige.
gebyr 20206039 Klageren havde et obligationsdepot, som var gebyrfrit. Flertallet fandt, at gebyrlæggelse af depotet var behørigt hjemlet og varslet, og at gebyret ikke kunne tilsidesættes som åbenbart urimeligt.
gældsansvar 21407088 Ifølge flertallet var det ikke godtgjort, at instituttet havde et rådgiveransvar over for klageren, der vidste, at hæftelse vedrørte ægtefællens særeje. Ej heller ved låneomlægning rådgivningspligt om konsekvenserne af hæftelsen ved en skilsmisse.
gældsovertagelse 21206069 Nævnet anså gebyret på 15.000 kr. for aftalt og fandt envidere, at det ikke urimeligt under hensyntagen til karakteren af den omhandlede blandede ejendom.
gældsovertagelse 20309039 Da Nævnet ikke var kompetent til at behandle det skatteretlige spørgsmål, der var rejst, blev sagen afvist. Mindretallet kritiserede dog, at instituttet havde givet skattemyndighederne oplysninger, som ikke stemte overens med gældsovertagelsesbevillingen
gældsovertagelse 21211145 Instituttet havde i første omgang behandlet gældsovertagelsen som vedrørende erhverv. Efterfølgende blev den købte ejendom beboet af ejerne. Nævnet fandt, at gebyret skulle modsvare gebyret for gældsovertagelse i en bolig og nedsatte gebyret til 2.000 kr.
gældsovertagelse 95030260 Instituttet, der ikke konkret havde forpligtet sig til andet over for klageren, var berettiget til at stille betingelser for godkendelse af gældsovertagelse. Sådanne betingelser kan generelt ikke efterprøves af Nævnet.
gældsovertagelse 20909104 Afslag på gældsovertagelse er en kredit- og udlånspolitisk beslutning, som Nævnet generelt ikke finder at kunne efterprøve eller tilsidesætte. Der var ikke i sagen omstændigheder, der kunne føre til et andet resultat.
gældsovertagelse 94121320 Instituttet burde ikke have bevilget gældsovertagelse på det aktuelle tidspunkt, idet sælgerens pantegæld fortsat påhvilede det købte. Klagerne havde imidlertid ikke derved lidt et tab.
gældsovertagelse 95040310 Instituttet havde i aftalegrundlaget den fornødne hjemmel til i forbindelse med ansøgning om gældsovertagelse at betinge godkendelse af, at der skete udvidelse af pantet for et forhåndslån.
gældsovertagelse 9508054 Nævnet fandt ikke, at instituttet ved behandlingen af gældsovertagelses-
anmodningen havde begået fejl eller forsømmelser, der kunne begrunde, at klagerne skulle stilles, som om de var blevet frigjort for deres forpligtelser.
gældsovertagelse 94121280 Nævnet fandt ikke at kunne efterprøve instituttets beslutning om at afslå gældsovertagelse for derved at bringe långivningen med den aktuelle sikkerhedsmæssige placering i ejendommen til ophør.
gældsovertagelse 200002012 Da der ikke var bevilget gældsovertagelse, hæftede klagerne fortsat over for instituttet, selv om de havde solgt deres ejendom.
gældsovertagelse 20410032 Klageren kunne ikke frigøres for gældsansvar, selv om han næsten 2 år før tvangsauktionen havde solgt sin del af ejendommen til en medejer, idet instituttet ikke var ansøgt om eller havde bevilget gældsovertagelse.
gældsovertagelse 20906076 Bevilling af gældsovertagelse er ifølge Nævnet en kredit- og udlånspolitisk afgørelse, som Nævnet generelt ikke finder at kunne efterprøve. Der var ikke i sagen forhold, der kunne føre til et andet resultat.
gældsovertagelse 9610049 Nævnet fandt ikke, at sagsforløbet i gældsovertagelsessagen gav grundlag for kritik af instituttets handlemåde, eller at instituttet havde forpligtet sig til at frigøre klageren for sit gældsansvar.
gældsovertagelse 20402010 Da der ikke var ansøgt om og godkendt gældsovertagelse, kunne klageren ikke frigøres for sin hæftelse, uanset at hun havde indgået en bodelingsaftale med sin tidligere ægtefælle, hvorefter ægtefællen skulle overtage ejendommen og lånene i denne.
gældsovertagelse 20204034 De konkrete omstændigheder, herunder registrering af køberne som formodede ejere og manglende opfølgning på gældsovertagelsessagen, gjorde, at instituttet ikke kunne gøre en personlig fordring gældende mod den tidligere ejer.
gældsovertagelse 20404015 Det var ikke godtgjort, at instituttet havde givet klageren tilsagn om gældsovertagelse. Afvisningen af denne var i øvrigt et spørgsmål, som henhører under instituttets kredit- og udlånspolitik, som Nævnet generelt ikke finder at kunne efterprøve.
gældsovertagelse 9904042 Instituttets afslag på gældsovertagelse til tvangsauktionsdebitors søn kunne ikke kritiseres.
gældsovertagelse 20406021 Da instituttet havde afvist gældsovertagelse, kunne klageren ikke frigøres for gældsansvar, selv om hun havde afhændet sin del af ejendommen til sin tidligere samlever. Der var heller ikke grundlag for en nedsættelse af fordringen, som ikke var forældet.
gældsovertagelse 21308142 På grundlag af det skriftlige materiale og parternes forklaringer fandtes det ikke bevist eller sandsynliggjort, at instituttet uberettiget havde krævet klager 1 for beløb i forbindelse med hans gældsovertagelse og klager 2's kaution.
gældsovertagelse 9805084 Instituttet var ifølge aftalegrundlaget berettiget til at afvise gældsovertagelse, og Nævnet fandt ikke at kunne efterprøve betingelserne for gældsovertagelse, idet de var et led i instituttets kredit- og udlånspolitik.
gældsovertagelse 9605024 Nævnet kunne ikke kritisere, at instituttet ud fra udlåns- og kreditpolitiske overvejelser ikke ønskede at godkende klageren som ny debitor, og at instituttet havde været berettiget til at opsige lånene til indfrielse.
gældsovertagelse 9702007 Instituttet, der ikke havde fulgt op på en gældsovertagelsesanmodning, kunne ikke fastholde klageren på gældsansvaret.
gældsovertagelse 9702008 Instituttet, der havde ydet ejerskiftelån, kunne ikke fastholde gældsansvaret over for klageren som sælger, idet instituttet ikke ved manglende opfyldelse af gældsovertagelsesbetingelserne havde truffet de rette forholdsregler.
gældsovertagelse 200107031 Klageren var ikke blot ved overdragelse af den omhandlede ejerlejlighed automatisk frigjort for gældsansvar og hæftede derfor fortsat over for realkreditinstituttet.
gældsovertagelse 9708041 Klageren kunne ikke fritages for gældsansvar, selv om instituttet ikke havde fulgt op på en gældsovertagelsesanmodning. En udækket fordring efter tvangsauktion skulle dog under hensyntagen hertil nedsættes.
gældsovertagelse 21407091 Instituttet havde ikke over for klageren forpligtet sig til at acceptere gældsovertagelse på en ejendom, som klageren havde overtaget på tvangsauktion, og som tidligere var ejet af klagerens søn.
gældsovertagelse 20401003 Instituttet var ikke erstatningsansvarlig ved at have indberettet renter i klagerens navn i en periode efter hendes salg af den omhandlede ejendom, idet der ikke var sket gældsovertagelse, og idet klageren havde fået oplyst, at hun fortsat var debitor.
henstandsgebyr 95100630 Instituttet kunne konkret ikke kræve gebyr for bevilling af henstand, idet der ikke i aftalegrundlaget var hjemmel hertil.
ideel anpart 95030270 Nævnet fandt ikke, at instituttet, der havde overtaget en ideel anpart på tvangsauktion, havde forpligtet sig til at deltage i etableringen af samejeoverenskomst m.v. eller havde forpligtet sig til at yde lån i anparterne.
inddrivelsesomkostninger 9911088 Klageren kunne ikke fritages for at betale omkostninger til inddrivelse af restgælden på et opsagt lån, idet der over for klageren tydeligt var gjort opmærksom på konsekvenserne af manglende indbetaling af beløbet rettidigt.
indekslån 20807065 På baggrund af aftalevilkårene, herunder om reallønsklausul, fandt Nævnet, at klageren var forpligtet til i lånets sidste termin at betale den indekserede obligationsrestgæld på 351.704 kr., inklusive rente og bidrag.
indekslån 20802020 På baggrund af aftalevilkårene, herunder om reallønsklausul, fandt Nævnet, at klageren var forpligtet til i lånets sidste termin at betale den indekserede obligationsrestgæld på 307.915 kr., inklusive rente og bidrag.
indfrielse 9705026 Klageren skulle betale inkassoomkostninger i anledning af, at han ikke havde betalt terminsydelse på det lån, han skulle indfri, idet denne forudsætning tydeligt havde været angivet i det fremsendte materiale.
indfrielse 21206072 Der var ved indfrielsen krævet et "obligationsafdrag", som ifølge Nævnet var korrekt, idet det er nødvendigt gennem kontantlånsrenten at justere betalingen på obligationssiden, således at det svarer til kontantrestgælden på refinansieringstidspunktet.
indfrielse 9607037 Nævnet lagde til grund, at instituttet havde begået en fejl i opgørelsen af indfrielsesbeløbet, men at klageren ikke kunne støtte ret på fejlberegningen.
indfrielse 20606020 Der var i pantebrevet hjemmel til at fastsætte en godtgørelsesrente af den aktuelle størrelse (1 pct.), og pantebrevsbestemmelsen gav ikke instituttet en pligt til at redegøre nærmere for placeringen af indfrielsesbeløbet i opsigelsesperioden.
indfrielse 21401016 Uhensigtsmæssigt, at indfrielseskurser ikke kunne oplyses, da klageren henvendte sig herom. Det fik imidlertid ikke konsekvenser, da det ikke kunne dokumenteres eller sandsynliggøres, at det havde ført til tab for klageren.
indfrielse 21209109 Kunne ikke kritiseres, at ekspeditioner med bl.a. lånenedbringelse skete på basis af dokumenter, der fremstod underskrevet af begge berettigede. Spørgsmålet om uretmæssige dispositioner over konti henvistes til Pengeinstitutankenævnet.
indfrielse 20912149 Uanset at der var foretaget en enkelt, meget stor handel i samme obligation, kunne instituttet på grundlag af sine forretningsbetingelser fastsætte en (anden) kurs under hensyntagen til udbud og efterspørgel, idet der var tale om en illikvid obligation.
indfrielse 20510048 Flertallet fandt, at klageren ved selv at sørge for tinglysningen bar ansvaret for, at dette skete så sent, at det gamle lån ikke kunne indfries rettidigt, og at han derfor måtte betale morarente. Mindretallet stemte for nedsættelse af morarenten.
indfrielse 20404014 Klageren havde fået klare og utvetydige oplysninger om indfrielsestidspunktet for et opsagt lån og om retsvirkningerne af for sen betaling. Klageren kunne derfor ikke fritages for at betale morarente.
indfrielse 20911129 Nævnet lagde til grund, at instituttet ikke havde modtaget meddelelse om indfrielsen inden for fristen i det afgivne indfrielsestilbud, og at instituttet således ikke havde haft en pligt til at foretage indfrielsen i overensstemmelse med tilbuddet.
indfrielse 21411162 De indhentede kursoplysninger m.v. viste, at obligationen var illikvid, og instituttet havde derfor med rette fastsat en kurs under hensyntagen til udbud og efterspørgsel. Det var ikke godtgjort, at instituttet havde overtrådt reglerne om best execution.
indfrielse 21009117 Der var i aftalegrundlaget givet relevante oplysninger om indfrielsesvilkår og -metoder. Instituttet, der havde påtaget sig indfrielsesekspeditionerne, havde ifølge Nævnet desuden valgt den indfrielsesmetode, der var mest fordelagtig for klagerne.
indfrielse 20412039 Instituttet var ikke erstatningspligtig for sin indfrielse, som var sket i henhold til aftale, men fortabte sit vederlag, idet instituttet ud fra indfrielsesaftalen burde have kontaktet klageren forud for indfrielsen, så dobbeltindfrielsen var undgået.
indfrielsesgebyr 20501005 Nævnet fandt, at der i aftalegrundlaget var den fornødne hjemmel til opkrævning af indfrielsesgebyrer. Der var ikke grundlag for at nedsætte gebyrerne, som klageren havde været bekendt med fra låneoptagelsen.
indfrielsesgebyr 20301003 Flertallet nedsatte indfrielsesgebyret, idet instituttet ikke på overbevisende måde havde redegjort for gebyrets størrelse, som generelt lå over niveauet på indfrielsesgebyrer hos andre institutter på det pågældende tidspunkt.
indfrielsesgebyr 20209056 Kendelse af 24.02.2003. Flertallet fandt, at der var hjemmel til opkrævning af indfrielsesgebyrer, og at gebyrer på 200 kr. for indfrielsestilbud og 500 kr. for indfrielsesekspedition ikke var åbenbart urimelige.
indfrielsesgebyr 20706047 Der var i aftalegrundlaget hjemmel til opkrævning af indfrielsesgebyrer som sket. Gebyrerne, som er sædvanlige i realkreditbranchen, fandtes ikke at stå misforhold til ekspeditionernes art og omfang, og kunne derfor ikke nedsættes som urimelige.
indfrielsesgebyr 20501001 Nævnet fandt, at instituttet i henhold til aftalegrundlaget var berettiget til at kræve et gebyr på 200 kr. for indfrielsestilbud. Der var ikke grundlag for at tilkende klageren en erstatning som følge af et fejlagtigt træk på hans pengeinstitutkonto.
indfrielsesgebyr 9710049 Der var i aftalegrundlaget den fornødne hjemmel til indfrielsesgebyr, og der var således ikke grundlag for at kræve gebyret nedsat.
indfrielsesgebyr 20301001 Flertallet nedsatte indfrielsesgebyret, idet instituttet ikke på overbevisende måde havde redegjort for gebyrets størrelse, som generelt lå over niveauet på indfrielsesgebyrer hos andre institutter på det pågældende tidspunkt.
indfrielsesgebyr 94111160 Flertallet fandt, at instituttet var berettiget til at tilbageholde det kvitterede pantebrev for et indfriet lån, indtil klageren betalte det krævede indfrielsesgebyr.
indfrielsesgebyr 20308034 Flertallet nedsatte indfrielsesgebyret, idet instituttet ikke på overbevisende måde havde redegjort for gebyrets størrelse, som generelt lå over niveauet på indfrielsesgebyrer hos andre institutter på det pågældende tidspunkt.
indfrielsesgebyr 20311055 Flertallet nedsatte indfrielsesgebyret, idet instituttet ikke på overbevisende måde havde redegjort for gebyrets størrelse, som generelt lå over niveauet på indfrielsesgebyrer hos andre institutter på det pågældende tidspunkt.
indfrielsesgebyr 9603014 Et flertal i Nævnet fandt ikke, at pantebrevet vedr. lån 2 indeholdt den fornødne hjemmel til at opkræve indfrielsesgebyr, medens der i henvisningen i pantebrevet vedr. lån 1, 3 og 5 var den fornødne hjemmel til opkrævning af gebyrer.
indfrielsesgebyr 20309042 Flertallet fandt, at instituttet ikke kunne kræve indfrielsesgebyr for et lån, som klageren indfriede som led i berigtigelsen af et tvangsauktionskøb, idet gebyret ikke var angivet under de beløb, som skulle betales uden for budsummen.
indfrielsesgebyr 20306030 Flertallet nedsatte indfrielsesgebyret, idet instituttet ikke på overbevisende måde havde redegjort for gebyrets størrelse, som generelt lå over niveauet på indfrielsesgebyrer hos andre institutter på det pågældende tidspunkt.
indfrielsesgebyr 20202013 Nævnet fandt, at der var den fornødne hjemmel til indfrielsesgebyrerne, og at gebyrer på henholdsvis 30 euro for en indfrielsesopgørelse og 70 euro for en infrielsesekspedition ikke var åbenbart urimelige.
indfrielsesgebyr 20511058 Gebyr for indfrielsestilbud var krævet med rette, ligesom den beregnede forrentning af en "sælgerkonto" var i overensstemmelse med det aftalte.
indfrielsesgebyr 21511187 Klageren, der havde overtaget en ejendom på tvangsauktion, var forpligtet af lånets indfrielsesvilkår og var derfor forpligtet til at betale differencerente og indfrielsesgebyrer.
indfrielsesgebyr 20306031 Flertallet nedsatte indfrielsesgebyret, idet instituttet ikke på overbevisende måde havde redegjort for gebyrets størrelse, som generelt lå over niveauet på indfrielsesgebyrer hos andre institutter på det pågældende tidspunkt.
indfrielsesgebyr 9901002 Der kunne ikke opkræves gebyr for indfrielse, idet der ikke var hjemmel hertil i aftalen, mens der godt kunne afvises refusion af reservefondsindskud.
indfrielsesgebyr 200112051 Fletallet nedsatte indfrielsesgebyret, idet instituttet ikke på overbevisende måde havde redegjort for gebyrets størrelse, og idet gebyret lå over niveauet på indfrielsesgebyrer hos andre institutter på det pågældende tidspunkt.
indfrielsesgebyr 21004058 Nævnet fandt det ikke bevist, at instituttet mundtligt havde givet klagerentilsagn om, at indfrielsesgebyret ikke ville blive opkrævet i forbindelse med klagerens delvise indfrielse af lån.
indfrielseskurs 20812133 Efter en samlet vurdering fandt Nævnet, at instituttets behandling af en indfrielse havde ført til, at denne alene kunne ske til højere kurser end forventet, og at klageren derfor skulle have en skønsmæssigt fastsat erstatning på 60.000 kr.
indfrielseskurs 200004027 Det var ikke godgjort, at anvendelsen af seneste kurs "Alle handler" ved indfrielsen var ugunstigt for klageren. Da denne kursfastsættelsesmåde ímidlertid ikke var aftalt, fortabte instituttet sit vederlag.
indfrielseskurs 200002010 Instituttet havde ikke i sit tilbud om obligationsindfrielse forpligtet sig til at lade obligationerne indfri til en bestemt kurs.
indfrielseskurs 20803024 Den valgte indfrielsesmetode var den mest fordelagtige, og da obligationerne var opkøbt på det tidspunkt, der gav størst samtidighed i forhold til optagelsen af nyt lån, kunne der ikke gøres krav gældende mod instituttet.
indfrielseskurs 20810102 Det var ikke bevist, at der telefonisk var indgået en aftale om kurssikring.
indfrielsesmetode 20512060 Oplysninger om mulige indfrielsesmetoder var givet, og det var ikke ansvarspådragende for instituttet, at størrelsen af differencerenter og delydelse ikke var direkte angivet i lånetilbudet. Samtidig var indfrielsen sket bedst muligt.
indfrielsesmetode 95060450 I mangel af instruks om indfrielsesmetoden havde instituttet været forpligtet til at vælge den for klageren mest gunstige indfrielsesmetode, hvilket imidlertid ikke skete. Instituttet skulle derfor erstatte klagerens tab på 7.988 kr.
indfrielsesmetode 21409137 Instituttet burde forud for låneomlægningen have forelagt klageren de forskellige udbetalings- og indfrielsesmuligheder og deres konsekvenser. Da klageren de facto havde fået den mest optimale indfrielse, var der dog ikke grundlag for et rådgiveransvar.
indfrielsesmetode 21506118 Det fremsendte materiale, der indeholdt valg af den aktuelt mest fordelagtige indfrielsesmetode, indeholdt endvidere en beskrivelse af alternative muligheder. Det endelige valg var foretaget af klagerne selv.
indfrielsesmetode 20912135 Instituttet havde forsømt at ekspedere klagerens instruks om kurssikring af en indfrielse og skulle derfor yde ham en erstanting på 40.728 kr.
indfrielsesvilkår 200103020 Da klageren allerede i 1993 var blevet opmærksom på, at hans lån var inkonverterbart, men først klagede til instituttet og Nævnet i 2001, havde klageren udvist en sådan passivitet, at sagen ikke kunne realitetsbehandles.
indfrielsesvilkår 21303058 Det fremgik flere steder af aftalegrundlaget, at lånet var inkonverterbart mellem refinansieringerne, og at kursen kunne være over 100. Flertallet fandt det ikke ansvarspådragende, at førtidig indfrielse ikke herudover var drøftet konkret.
indfrielsesvilkår 20508038 Nævnet fastslog på baggrund af de aftalte pantebrevsvilkår om pariindfrielse, at instituttet kunne kræve, at et kontantlån blev indfriet med obligationsrestgælden til kurs 100.
indfrielsesvilkår 95070500 Det var i overenstemmelse med pantebrevets vilkår og realkreditinstitutpraksis, at et kontantlån var krævet indfriet med obligationsrestgælden.
indfrielsesvilkår 21403048 Instituttet havde ændret opsigelsesfrister og refinansieringstidspunkter på linje med den øvrige branche og var ifølge aftalegrundlaget berettiget hertil. Der var givet klagerne fornøden meddelelse om ændringerne.
indfrielsesvilkår 21511201 Klageren var forpligtet af lånets indfrielsesvilkår, som var oplyste flere steder i aftalegrundlaget, herunder var det anført, at lånet var delvist konverterbart og havde ”særlige indfrielsesvilkår".
indfrielsesvilkår 94111150 Der var i aftalegrundlaget den fornødne hjemmel til at kræve kontantlån indfriet med obligationsrestgælden og til at opkræve gebyrer i forbindelse med indfrielsen.
inkasso 94070710 Instituttet havde været beretttiget til at foretage retsforfølgningsskridt, da klageren - efter at have fået henstand i en periode - fortsat ikke betalte sin terminsydelse. Klageren kunne ikke fritages for retsforfølgningsomkostningerne.
inkassoomkostninger 93100780 Som sagen var oplyst, var der ikke grundlag for kritik af de af instituttet og dennes inkassoadvokat foretagne retsskridt eller af de pålignede morarenter, gebyrer og inkassoomkostninger.
inkassoomkostninger 200010046 Da inkassoomkostninger kunne have været undgået ved en mere hensigtsmæssig erindringsprocedure vedrørende terminsbetalinger i forbindelse med ejerskifte, blev klageren fritaget for at betale sådanne.
inkonvertibilitet 95040320 Flertallet fandt, at det for instituttet var ansvarspådragende i købsaftalen ved salg af en overtaget ejendom at oplyse, at der for et inkonverterbart lån ikke var særlige indfrielsesvilkår. Erstatningen blev skønsmæssigt fastsat til 75.000 kr.
inkonvertibilitet 20206038 Nævnet fandt, at klageren havde krav på at kunne indfri lånet til kurs 100, idet inkonvertibilitetsvilkåret ikke var fremgået af pantebrevet, men alene indirekte af serieangivelsen gennem de til serien hørende lånevilkår.
inkonvertibilitet 9811129 Det var ikke ansvarspådragende, at instituttet i 1985 tilbød klagerne et inkonverterbart lån til en kurs, der var væsentlig højere end kursen på tilsvarende konverterbare obligationer.
inkonvertibilitet 21210140 Nævnet kunne ikke afdække indholdet af den mundtlige rådgivning. I aftalegrundlaget var det tydeligt angivet, at lånet var 10-årigt og baseret på inkonverterbare obligationer. Der var derfor ikke grundlag for at statuere et rådgiveransvar.
inkonvertibilitet 9608042 Indfrielsesvilkårene for et inkonverterbart lån fremgik klart af såvel pantebrevet som købsaftalen, og klageren var derfor bundet af disse.
inkonvertibilitet 9809110 Vilkåret om inkonverterbarhed kunne ikke gøres gældende, idet der ved påtegning af pantebrevet, der oprindelig var udstedt i en konverterbar serie, om serieskift ikke var gjort særligt opmærksom på konsekvenserne heraf.
inkonvertibilitet 200110044 Klageren havde forholdt sig passiv over for instituttet, selv om hun havde fået kendskab til, at lånet var inkonverterbart, og derfor blev klagen afvist.
inkonvertibilitet 95060420 Klageren overtog på tvangsauktion en ejendom, hvori der indestod lån til instituttet. Flertallet fandt, at instituttet skulle erstatte klagerens tab på 35.217 kr., idet det ikke på tvangsauktionen var blevet oplyst, at lånet var inkonverterbart.
inkonvertibilitet 200110043 Da det fremgik af pantebrevet, at lånet var inkonverterbart, og da det ikke i 1988 i sig selv var uforsvarligt at optage et sådant lån, kunne klageren ikke fritages for indfrielsesvilkåret.
kaution 21303047 Klageren, der i en periode beboede den finansierede ejendom sammen med sin daværende samlever, og som havde underskrevet en kautionserklæring med oplysninger om kautionens vilkår og indhold, kunne ikke fritages for sin kautionsforpligtelse.
kaution 21402025 Anset for utilsigtet, at ikke begge ejendommens matrikelnumre var inddraget i pantet. Ud fra kautionsretlige principper blev instituttet tilpligtet at nedsætte kautionsforpligtelsen på 370.000 kr. med et skønsmæssigt fastsat beløb på 200.000 kr.
kaution 21309151 Sagen blev afvist, idet en afgørelse af sagen efter Nævnets opfattelse forudsatte en særlig bevisførelse, som gjorde sagen uegnet til nævnsbehandling.
kaution 21301016 Klageren kunne ikke frigøres for kaution for lån, som hans ekskone optog som led i bodeling, idet der var givet en fyldestgørende skriftlig orientering om kautionsvilkårene, og idet bodelingen alternativt ikke havde kunnet gennemføres.
kaution 21510173 Klageren havde fået den relevante rådgivning om kaution, der blev indgået i forbindelse med, at klageren blev skilt, og ekskonen overtog den fælles ejendom. Ikke ansvarspådragende, at instituttet ikke havde modsat sig ekskonens brug af ejendommen.
kaution 21306113 Instituttet havde opfyldt sin oplysningspligt i forhold til klageren og havde været berettiget til at afhænde ejendommen bedst muligt. Ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at ejendommen var solgt for billigt.
kaution 20501002 Klageren kunne ikke frigøres for sin kautionsforpligtelse, idet hun havde tiltrådt en af instituttet krævet kaution for datterens lån, og idet der forud herfor var givet klageren oplysninger om kautionens vilkår og indhold.
kortrentelån 200101002 Det kunne ikke fastslås, at rådgivningen af klageren havde været mangelfuld, herunder fordi klageren havde fået et fyldigt, skríftligt oplysningsmateriale om kortrentelån.
kortrentelån 20508032 Flertallet fandt, at rentefastsættelsen på lånet var som aftalt. Manglende sammenfald mellem debitor- og kreditorterminerne kunne ikke begrunde et krav på forrentning af terminsydelser, der betales, førend betalingerne på obligationerne skal præsteres.
kortrentelån 20202015 Da tidspunktet for 1. refinansiering klart var fremgået af lånetilbudet, og da det ikke var godtgjort, at der var givet mundtlige oplysninger i strid hermed, kunne klageren ikke gøre et erstatningskrav gældende.
kortrentelån 20911127 Instituttet kunne efter aftalegrundlaget vælge de obligationer/fondskoder, der skulle anvendes ved refinansieringen, og havde derfor været berettiget til at refinansiere klagerens lån med obligationstypen SDRO.
kortrentelån 21005067 Nævnet kunne ikke kritisere, at instituttet ikke havde benyttet den aktuelle lånerente, men derimod kreditorrenten, til beregning af de ydelser på kortrentelånet, som lå efter lånets første refinansiering.
kortrentelån 21007087 Flertallet fandt det ikke ansvarspådragende, at instituttet ikke havde ageret inden for opsigelsesfristen på lånet, idet de breve, der var fremsendt af ejendomsmægleren og pengeinstituttet ikke var opsigelser og i øvrigt var fremkommet meget sent.
kortrentelån 21004049 Nævnet fandt det ikke bevist, at der i oktober 2008 var indgået en aftale om profilskifte af klagerens kortrentelån, eller at instituttet ved den efterfølgende låneomlægning havde handlet ansvarspådragende.
kreditvurdering 20801004 Instituttet, der havde fulgt sin sædvanlige procedure ved kreditvurdering m.v., havde ikke pådraget sig et ansvar over for klageren, der havde erhvervet en ejendom, som efter hans opfattelse ikke hang sammen økonomisk.
kursfastsættelse 9711057 På baggrund af instituttets materiale havde klageren ved indgåelse af fastkursaftale ikke kunnet forvente, at lånet ville blive udbetalt til den officielle kurs, der fremgik af lånetilbudet, eller til den officielle kurs "alle handle
kursfastsættelse 20311056 Instituttet havde ikke været berettiget til at igangsætte udbetalingen to dage tidligere end det forudsætningsvis fremgik af en indgået tinglysningsaftale.
kursfastsættelse 20201011 Det var ikke godtgjort, at instituttet telefonisk skulle have oplyst et andet tidspunkt for kursfastsættelsen af refinansieringen end det tidspunkt, der fremgik af det skriftlige materiale.
kursfastsættelse 9810123 En aftalt udbetalingsdato medførte, at instituttet var forpligtet til at udbetale lånet på grundlag af kursen på den anførte dato.
kursfastsættelse 20310051 Det havde været nødvendigt at igangsætte låneudbetaling 5 dage før omlægningstidspunktet. Kursfastsættelsen var endvidere korrekt. Det kunne ikke kritiseres, at instituttet havde afvist at aflyse de indfriede pantebreve, før et underskud var indbetalt.
kursfastsættelse 9811132 En samtidig udbetalings- og indfrielsesanmodning måtte forstås sådan, at kursfastsættelsen skulle ske på samme dag for begge lån. Ved at anvende forskellige kursdatoer pådrog instituttet sig et erstatningsansvar.
kursfastsættelse 9902011 Instituttet var berettiget til at beregne kursskæring, men da der var uklarheder i en aftale om, hvornår lånet skulle udbetales, fortabte instituttet sit vederlagskrav.
kursfastsættelse 9909078 Instituttet, der havde gennemført en låneudbetaling ud fra den sædvanlige procedure, havde været berettiget hertil, idet det ikke var godtgjort, at der var aftalt andet.
kursfastsættelse 95010120 Klageren havde ud fra de ham givne oplysninger ifølge flertallet ret til at forvente, at en indfrielse skete til officielle kurser. Da låneudbetalingen endvidere var forsinket med kurstab til følge, skulle instituttet tilbagebetale klageren 3.780 kr.
kurssikring 200111048 Da instituttet ikke havde ført bevis for, at klagerne under de aktuelle omstændigheder havde valgt kun at kurssikre det nye, men ikke det gamle lån, fandt flertallet, at instituttet var erstatningsansvarlig for klagernes tab.
kurssikring 94111190 Det var ikke godtgjort, at klagerne, der havde indgået en fastkursaftale på udbetaling af nyt lån, ved samme lejlighed havde indgået aftale om kurssikring af indfrielsen af det lån, der skulle indfries.
kurssikring 20809079 Godtgjort, at der var givet forkerte prisoplysninger på kurssikring, men ikke at det havde afholdt klagerne fra at kurssikre. Førte til vederlagsfortabelse på 6.893 kr. Desuden skulle instituttet erstatte nettokurstabet ved forsinkelse af låneomlægningen.
kurssikring 21512205 Dørsalgsreglerne var ikke overtrådt. Kursaftalen kunne ikke fortrydes uden omkostninger for klageren, dels fordi der ikke var reageret hurtigt nok over for aftalebekræftelsen, dels fordi reaktionen havde karakter af fortrydelse.
kurssikring 21212184 Nævnet kunne ikke nærmere afdække det mundtlige rådgivningsforløb. Da det flere steder af det skriftlige aftalegrundlag fremgik, at der var orienteret eller rådgivet om kurssikring, var der ikke grundlag for at statuere rådgivningsansvar.
kurssikring 20807062 Det var ikke godtgjort, at instituttet havde forsinket låneudbetalingen, men at instituttet havde forsømt at give klageren mundtlig rådgivning om kurssikring. Da det var usikkert, om klageren ville have kurssikret, blev instituttet frifundet.
kurssikring 9811130 Oplysningerne i lånetilbud og tinglysningsaftale om kurssikring var forsvarlig rådgivning, idet instituttet alene skal rådgive om kurssikring, men ikke træffe afgørelse herom.
kurssikring 20709082 Flertallet fandt, at klageren ville have kurssikret, hvis han havde fået en forsvarlig rådgivning herom. Instituttet skulle derfor dække klagerens tab på ca. 12.000 kr.
kurssikring 200101006 Instituttet kunne ikke gøres erstatningsansvarlig som følge af mangelfuld rådgivning om kurssikring af låneindfrielse, idet det af telefonnotater fremgik, at klageren selv havde fravalgt kurssikring.
kurssikring 200111050 Da der var givet fyldestgørende oplysninger om kurssikring, og da det tydeligt var fremgået, at en sådan ikke var foretaget, kunne klageren ikke gøre noget ansvar for manglende kurssikring gældende over for instituttet.
kurssikring 95010090 Det var ikke godtgjort, at instituttet havde ydet klageren fejlagtig rådgivning om kurssikring. Endvidere var låneudbetalingen sket i overensstemmelse med de vilkår, som klageren forud havde fået udleveret kopi af.
kurssikring 21103041 Ifølge rådgivningsskemaet, som klagerne havde underskrevet, havde instituttet som udgangspunkt anbefalet kurssikring. På baggrund heraf og af instituttets oplysninger under sagen fandt Nævnet, at klagerne ikke havde ført bevis for manglende rådgivning.
kurssikring 9912097 Ved indgåelse af fastkursaftale på 14 dages varighed var instituttet ansvarlig for ekstraomkostninger til udbetalingsgaranti, idet instituttet ikke havde rådgivet klageren om konsekvenserne ved ikke at opfylde aftalen rettidigt.
kurssikring 9911091 Ikke godtgjort, at instituttet havde anbefalet klagerne dels at opsige det gamle lån uden kurssikring, dels at optage det nye lån på basis af 6 pct. obligationer.
kurssikring 21201012 Der var alene uenighed mellem parterne om erstatningsberegningen. Nævnet fastsatte erstatningen til i alt 9.415 kr. med bemærkning om, at der ikke skulle ydes kompensation for både den forhøjede kontantlånsrente og den forøgede obligationsrestgæld.
kurssikring 20707064 Nævnet kunne ikke kritisere sagsbehandlingstiden. Nævnet fandt endvidere, at der var givet forsvarlig rådgivning om kurssikring, uanset at kursen på tilbudstidspunktet var tæt på 100.
kurssikring 9703012 Instituttets rådgivning blev anset for mangelfuld, idet klageren havde kurssikret udbetalingen af et nyt (kursstabilt) kortrentelån, men derimod ikke indfrielsen af et gammelt (kursfølsomt) lån.
kurssikring 20804027 Nævnet kritiserede, at instituttet, der kendte tidspunktet for klagerens overtagelse af et projektkøb, udstedte lånetilbud, der bortfaldt, før klageren reelt kunne disponere. Det var dog ikke godtgjort, at klageren ville have kurssikret.
kurssikring 20811104 Nævnet fandt det bevist, at der var indgået en bindede fastkursaftale mellem parterne. Med henvisning til uroen på finansmarkederne fandt Nævnet det ikke ansvarspådragende, at instituttet på det tidspunkt anbefalede kurssikring.
kurssikring 200008040 Instituttet havde hverken forpligtet sig til at indgå fastkursaftale med tilbagevirkende kraft til lånetilbudstidspunktet eller at indgå fastkursaftale på andre vilkår end de sædvanlige.
kurssikring 200707060 Nævnet kunne ikke kritisere sagsbehandlingstiden. Nævnet fandt endvidere, at der var givet forsvarlig rådgivning om kurssikring, uanset at kursen på tilbudstidspunktet var tæt på 100.
kurssikring 20204032 Med den bevisførelse, der er mulig i Nævnet, kunne det ikke nærmere fastlægges, hvilke telefoniske oplysninger om kurssikring klageren havde fået, og der var derfor ikke grundlag for at statuere rådgiveransvar.
kurssikring 200001006 Instituttet ikke ansvarlig for klagerens manglende kurssikring af indfrielse af lån, idet instituttets telefonnotater viste, at klageren selv havde truffet beslutning om at undlade kurssikring.
kurssikring 20409029 Nævnet fandt, at det var en ansvarspådragende fejl, at klageren havde fået oplyst, at det tilbudte lån ikke kunne kurssikres, og tilkendte klageren en erstatning på 5.600 kr.
kurssikring 20203029 Instituttet, der havde givet en række skriftlige oplysninger om mulighederne for kurssikring, havde ikke været forpligtet til at tage initiativet til gennemførelse af kurssikring.
kurssikring 20209055 En låneomlægning førte til et underskud på 22.375 kr., hvoraf de 11.000 kr. udgjorde delydelser. Da det var godtgjort, at der var anmodet om kurssikring, skulle instituttet erstatte klagerne kursforskellen, men ikke delydelserne, som der var oplyst om.
kurssikring 200004023 Instituttet havde i sit tilbud om låneomlægning og i en mellem parterne indgået omprioriteringsaftale givet klageren en tilstrækkelig rådgivning om mulighederne for kurssikring også af lån, der skulle indfries.
kurssikring 20811108 Nævnet fandt ikke, at det var ansvarspådragende for instituttet i første omgang ikke at anbefale kurssikring og senere på grund af uroen på finansmarkederne at ændre anbefalingen. Det var endvidere ikke bevist, at instituttet havde frarådet kurssikring.
kursskæring 21501010 Der var i aftalegrundlaget den fornødne hjemmel til at justere takster, herunder kursfradraget ved refinansiering. I forhold til den bredt formulerede hjemmel bemærkede Nævnet, at de konkrete begrundelser for prisjusteringer underkastes en prøvelse.
kursskæring 21409143 Varslingsbrevet måtte forstås sådan, at det omfattede den refinansiering, som fik virkning pr. 1. januar 2015. Det afgørende var, hvornår rentetilpasningen fik virkning, medens det var uden betydning, hvornår obligationssalget blev gennemført.
kurstab 21302037 Instituttet havde alene været forpligtet til at rådgive om kurssikring, men ikke til at følge kursudviklingen m.v. Beslutningen om kurssikring var alene klagerens. Et eksempel på et kurstab kunne ikke anses for en tilsikring af dettes maksimale størrelse.
kurstabsfradrag 9912098 Da betingelserne for bevarelse af kurstabsfradrag kunne udledes af instituttets lånetilbud og skattepjece, fandt Nævnet det overvejende betænkeligt at fastslå, at instituttet havde handlet ansvarspådragende over for klagerne.
kurstabsfradrag 9601001 Flertallet i Nævnet fandt, at indfrielserne var blevet gennemført i overensstemmelse med parternes aftale, og fandt ikke, at det institut, der ikke skulle yde nyt lån, havde haft en rådgivningsforpligtelse i relation til kurstabsfradrag.
kurstabsfradrag 95010050 Det var ikke godtgjort, at der af instituttet var givet fejlagtig rådgivning til klagerne om kurstabsfradrag, eller at instituttet havde pådraget sig et ansvar for forsinkelse med afgivelse af lånetilbud.
kurstabsfradrag 95010100 Flertallet fandt, at instituttet var uden ansvar for, at klageren ikke opnåede kurstabsfradrag som følge af optagelse af lån med for kort løbetid, idet de relevante oplysninger var givet til klageren, der var repræsenteret af sit pengeinstitut.
kurstabsfradrag 9603015 Nævnet fandt samlet, at instituttet havde handlet ansvarspådragende ved ikke at give fyldestgørende oplysninger om betingelserne for kurstabsfradrag og tilkendte klageren en erstatnng på 54.000 kr.
låneaftale 200002007 Sagen, der handlede om, hvorvidt klageren havde manglet evne til at handle fornuftsmæssigt, jf. værgemålslovens § 46, stk. 1, blev som følge af behovet for omfattende bevisførelse afvist som uegnet til nævnsbehandling.
låneaftale 20303014 Der var ikke grundlag for at fastslå, at aftalerne var ugyldige, og klageren var derfor bundet af disse. Klageren skulle dog alene betale omkostningerne ved låneoptagelsen og -indfrielsen, idet de øvrige udgifter skyldtes for lang ekspeditionstid.
låneomkostninger 21302034 Klageren kunne ikke fritages for låneomkostningerne, som dels var oplyst i lånetilbud m.m., og som ikke ifølge instituttets prisliste differentieredes, hvis enkelte af de indeholdte ydelser ikke var aktuelle. Instituttet havde dog frafaldet disse.
låneomkostninger 21303055 Der var ikke grundlag for at fritage klageren for nogen del af låneomkostningerne, som dels var oplyst i lånetilbud m.m., og som ikke ifølge instituttets prisliste differentieredes, hvis enkelte af de indeholdte ydelser ikke var aktuelle.
låneomkostninger 21303056 Der var ikke grundlag for at fritage klageren for nogen del af låneomkostningerne, som dels var oplyst i lånetilbud m.m., og som ikke ifølge instituttets prisliste differentieredes, hvis enkelte af de indeholdte ydelser ikke var aktuelle.
låneomlægning 9911083 Fejl ved beregning af det nye låns størrelse kunne ikke føre til erstatning, men alene til at instituttet fortabte sit vederlagskrav og omkostningsfrit skulle yde klageren et supplerende lån.
låneomlægning 20502008 Låneomlægningen havde ikke ført til det af klageren forventede resultatet. Der var imidlertid ikke grundlag for at fastslå, at der ved instituttets rådgivning af hende var begået fejl, der kunne føre til et erstatningsansvar.
låneomlægning 21302035 Nævnet fandt ikke grundlag for at efterprøve instituttets kredit- og udlånspolitiske beslutning om af give afslag på låneomlægning.
låneomlægning 21309153 Klagetemaet ansås for omfattet af et forlig mellem parterne. Selv i modsat fald var det ikke dokumenteret eller godtgjort, at der var givet klageren tilsagn om låneomlægning, og Nævnet kunne ikke efterprøve den kredit- og udlånspolitiske beslutning.
låneomlægning 21405062 Instituttet havde ikke handlet ansvarspådragende ved at forlænge en udbetalingsgaranti, dels fordi det var uden betydning for klagerens hæftelse, dels fordi det var klagerens ansvar og i hendes interesse, at den forudsatte prioritetsstilling blev opnået.
låneomlægning 21501011 Den mundtlige rådgivning kunne ikke nærmere afdækkes, og det skriftelige grundlag, herunder de til klageren udarbejdede beregninger, gav ikke grundlag for at antage, at instituttet havde forpligtet sig til at yde klageren ét samlet omlægningslån.
låneomlægning 21507134 Ikke rådgiveransvar, idet det af det skriftlige materiale flere steder fremgik, at der var anvendt aktuelle kurser, at der kunne være en kursrisiko, og at klageren havde fravalgt kurssikring.
låneomlægning 21511190 Fastslået, at instituttet, uanset ekspeditionsforløbet af en ansøgt låneomlægning, ikke havde pligt til at tilbyde låntagerne en låneomlægning, men at instituttet var berettiget til at fastsætte de eventuelle vilkår herfor.
låneomlægning 20602006 Instituttet skulle yde klageren en erstatning på 20.247 kr., idet det fandtes godtgjort, dels at klageren ikke havde fået den relevante rådgivning, dels at en sådan rådgivning havde ført til indfrielse til termin og ikke til paristraksindfrielse som sket.
låneomlægning 20601004 Det var ansvarspådragende, at instituttet ikke havde undersøgt indfrielsesvilkårene på lån, der indgik i en låneomlægning. Fejlen havde dog ikke ført til tab for klageren. Derimod førte mangler ved sagsbehandlingen til instituttets fortabelse af vederlag.
låneomlægning 21108094 Indfrielsesbeløbet var opgjort forskelligt i aftaledokumenterne, så det var uklart, om lånets sidste terminsydelse var indregnet i det nye lån. Dette havde ikke ført til tab for klageren, men instituttet blev pålagt vederlagsfortabelse af 13.380 kr.
låneomlægning 20502010 Der var ikke grundlag for at fastslå, at instituttet havde ydet klageren en utilstrækkelig rådgivning i forbindelse med hendes køb af ejendommen, ligesom der ikke var grundlag for at yde klageren erstatning som følge af en mindre fejl i lånetilbudet.
låneomlægning 20503013 Instituttet havde ved en låneomlægning ikke taget højde for særlige indfrielsesvilkår for et af de lån, der indgik, hvilket førte til et underskud ved låneomlægningen. Instituttet fortabte derfor sit vederlag og skulle yde klagerne et supplerende lån.
låneomlægning 20503016 Flertallet fandt, at instituttet - i forbindelse med, at klageren valgte selv at tinglyse - havde forsømt at give klageren vejledning om, at han herefter også selv skulle opsige sit lån. Klageren skulle derfor godskrives differencerente med 7.094 kr.
låneomlægning 20507030 Da det havde påhvilet instituttet at sikre sig, at der forelå et bevissikret rykningstilsagn fra klagerens pengeinstitut, skulle omkostninger på 18.989 kr. for ophævelse af fastkursaftale som følge af manglende tilbagerykning, tilbagebetales klageren.
låneomlægning 21001005 Der var givet klageren ukorrekt rådgivning, som 4 dage efter aftaleindgåelsen, førte til, at en låneomlægning blev opgivet, og at udgifter til en fastkursaftale blev frafaldet. Kursudviklingen i disse 4 dage førte ikke til et tab for klageren.
låneomlægning 20510050 Selv om det kostede klageren 50.000 kr. at optage og straks efter ved salg af ejendommen indfri et garantilån, fandt flertallet ikke at instituttet skulle have frarådet klageren at optage lånet, eftersom kursudviklingen var uforudsigelig.
låneomlægning 20410031 Instituttet havde været berettiget til at kræve efterbetaling af beløb, som efter sagens afslutning var afholdt til indfrielse af foranstående lån, men skulle yde klageren supplerende lån og tilbagebetale klageren det oppebårne vederlag på 6.700 kr.
låneomlægning 21104054 Selv om det af lydbånd af samtaler mellem parterne fremgik, at der var oplyst en for lav merydelse på det nye lån, kunne dette ikke betragtes om et bindende tilsagn, herunder fordi tilbud afgivet i forlængelse af samtalerne viste den korrekte ydelse.
låneomlægning 21003045 Klageren kunne ikke kræve sig stillet, som om økonomiberegningen var korrekt, men instituttet foretabte sit vederlag og skulle vederlagsfrit tilbyde klageren endnu en låneomlægning.
låneomlægning 20202018 Omkostninger, indfrielsesbeløb m.v. varierede i de til klageren fremsendte dokumenter. Da klageren imidlertid ved låneomlægningen havde opnået den 0-løsning, som han havde ønsket, kunne han ikke opnå erstatning.
låneomlægning 20402009 Nævnet fandt, at det var en fejl, at instituttet havde anbefalet klageren at foretage låneomlægningen straks, idet omkostningerne var højere, end hvis omlægningen var sket til opsigelsesterminen for det gamle lån. Erstatningen blev fastsat til 20.000 kr.
låneomlægning 20312063 Der var ikke grundlag for at fastslå, at klagerne, hvis motiv til en låneomlægning var at opnå et merprovenu, ville have undladt låneomlægningen, hvis de havde modtaget instituttets information om, at låneomlægningen isoleret set ikke svarede sig.
låneomlægning 20408026 Der var begået en fejl ved beregningen af indfrielsesbeløbet for det gamle lån. Da låneomlægningen på trods heraf havde været fordelagtig for klageren, blev instituttet alene tilpligtet at tilbagebetale klageren det oppebårne vederlag på 17.700 kr.
låneomlægning 20310049 Der var i forbindelse med en låneomlægning opstået en række misforståelser og begået en række ekspeditionsfejl. Instituttet havde kulancemæssigt eftergivet klagerne et beløb på 12.400 kr., og klagerne kunne ikke gøre yderligere krav gældende.
låneomlægning 20310045 Det var ikke ansvarspådragende, at instituttet i en omlægningsberegning havde beregnet ydelsesbesparelsen med udgangspunkt i en for lav ydelse på de eksisterende lån, idet låneomlægningen i øvrigt havde svaret sig. Instituttet fortabte dog sit vederlag.
låneomlægning 20407024 Et kortrentelån var indgået i en omlægningsberegning til kurs 100. Da klagerne ikke havde lidt et tab, og da låneomlægningen på trods af den forkerte indfrielseskurs havde været rentabel, skulle der ydes klagerne et supplerende lån og vederlaget fortabes.
låneomlægning 21207081 Klageren havde fået urigtige oplysninger om betydningen af en kurssikring, men ikke en tilsikring af resultat af låneomlægningen. Det kunne ikke afvises, at oplysningerne havde virket bestemmende for klageren. Derfor fortabte instituttet sit vederlag.
låneomlægning 21202030 Ud fra det aktuelle renteniveau var det ikke ansvarspådragende at rådgive til F6 lån. Flertallet frifandt ligeledes instituttet i spørgsmålet om frarådning af låneomlægning, medens mindretallet fandt, at der var fokuseret for ensidigt på omkostningerne.
låneomlægning 20904046 Nævnet fandt, at instituttet havde forpligtet sig til at igangsætte en låneomlægning tidligere end sket, og tilkendte derfor klageren en skønsmæssigt fastsat erstatning på 10.000 kr.
låneomlægning 21005060 Instituttet blev ikke fundet erstatningsansvarlig, dels fordi klageren ifølge det fremlagte rådgivningsskema havde modtaget rådgivning om kurssikring, dels fordi der ikke var grundlag for at fastslå, at der var sket ekspeditionsmæssige fejl.
låneomlægning 21008100 Flertallet fandt det ikke bevist, at instituttet havde givet klageren bindende tilsagn om låneomlægning i forlængelse af en gældsovertagelse, eller at instituttet havde optrådt på en sådan måde, at klageren kunne have en berettiget forventning herom.
låneomlægning 21101015 Efter indholdet af det underskrevne tjekskemaet havde klagerne fået en fyldestgørende rådgivning om F5 lån, herunder om lånets indfrielsesvilkår. Det var ikke godtgjort, at klagerne havde fået misvisende oplysninger om det konkrete indfrielsesbeløb.
låneomlægning 21101018 I mangel af rådgivningsskema lagde Nævnet til grund, at der ikke var givet mundtlig rådgivning om vilkårene for et F5 lån, og at klagerne ikke ville have taget lånet, hvis de havde fået en sådan. Instituttet skulle derfor erstatte klagernes tab.
låneomlægning 21102028 Det var kritisabelt, at der ikke forelå et tjekskema. Da aftaleindgåelsen imidlertid var sket skriftligt, og da der i det skriftlige materiale var givet tilstrækkelig information om lånets opsigelses- og indfrielsesvilkår, blev instituttet frifundet.
låneomlægning 20907080 Nævnet fandt, at instituttet ikke havde givet klageren den fornødne konkrete rådgivning om konsekvenserne af efterstående låns nægtelse af tilbagerykning. Klageren havde ikke lidt tab, men instituttet skulle tilbagebetale vederlag på i alt 11.467 kr.
låneomlægning 20505023 Instituttet var ansvarlig for at undersøge de nærmere vilkår for indfrielsen af et privat pantebrev, der indgik i låneomlægningen. Da instituttet allerede havde ydet klageren en kompensation, som dækkede hans tab, kunne der ikke rejses yderligere krav.
låneomlægning 21203033 Instituttet havde ikke pådraget sig et rådgiveransvar. Da der var givet klageren og hendes pengeinstitut oplysninger om sidste frist for indbetaling af indfrielsesbeløbet, var instituttet berettiget til at kræve morarente ved for sen betaling.
låneomlægning 20306026 Nævnet fandt ikke, at klageren kunne kræve en låneomlægning gennemført på de vilkår, som fremgik af en beregning, som klageren havde foretaget via instituttets hjemmeside med samtidig fremsendelse af låneansøgning.
låneomlægning 200101008 Det kunne ikke kritiseres, at instituttet havde betinget supplerende lån af, at den eksisterende belåning samtidig blev erstattet af et samlet lån til instituttet.
låneomlægning 200106029 Klageren kunne ikke fritages for betaling af underskudet ved en låneomlægning, idet underskudet skyldtes, at instituttet havde udlagt beløb til betaling af terminsydelse på det gamle lån.
låneomlægning 200110042 Klagerne kunne ikke fritages for at betale terminsydelse på det gamle lån, selv om instituttet havde givet modstridende oplysninger om betalingen af denne.
låneomlægning 20604016 Der var begået en ansvarspådragende fejl ved rådgivningen af klagerne om låneomlægning, der dog ikke havde ført til et tab for klagerne. Manglerne ved sagsbehandlingen førte til, at instituttet fortabte sit vederlag på 6.400 kr.
låneomlægning 9805080 Instituttet kunne ikke gøres erstatningsansvarlig for ikke direkte i beregningen af provenuet af en låneomlægning at have medregnet indfrielse af et reservefondslån, idet beregningen ikke var en tilsikring af et bestemt provenu.
låneomlægning 20503015 Oplysning om, at obligationerne blev handlet med 3 dages valør, havde ingen betydning for ekspeditionen af låneudbetalingen, idet oplysningen relaterede sig til, hvilken gennemsnitskurs der anvendtes. Klageren kunne derfor ikke få ændret kursdatoen.
låneomlægning 9610051 Instituttet havde ikke ved beregning af låneomlægning taget højde for, at et privat pantebrev ikke kunne indfries til kurs 100. Instituttet fortabte derfor sit vederlagskrav og skulle dække klagerens ekstraomkostninger.
låneomlægning 9902010 Instituttet skulle yde klageren et supplerende lån omkostningsfrit, idet instituttet ikke ved udmålingen af det nye lån havde taget højde for, at et af de lån, der skulle indfries, havde særlige indfrielsesvilkår.
låneomlægning 20305024 Det var ikke ansvarspådragende, at instituttet i lånetilbud og låneafregning havde anvendt et forkert indfrielsesbeløb, idet klageren ikke derved havde lidt et tab. Instituttet fortabte dog sit vederlagskrav.
låneomlægning 9806096 Fejl ved beregning af det nye låns størrelse førte til, at instituttet omkostningsfrit skulle yde klageren et supplerende lån, samt til at instituttet fortabte sit vederlagskrav.
låneomlægning 94060660 Det var ikke godtgjort, at instituttet havde ydet rådgivning eller haft en forpligtelser hertil, ligesom ekspeditionerne og ekspeditionstiden ikke gav anledning til kritik.
låneomlægning 94070790 Flertallet fandt, at klageren skulle stilles, som om fuldt kurstabsfradrag var opnået, og at instiutttet herudover at yde ham en erstatning på 30.000 kr., idet der var givet misvisende oplysninger om kurstabsfradrag og resultatet af låneomlægningen.
låneomlægning 94121290 En beregningsfejl i lånetilbudet førte til et underskud ved låneomlægningen på 27.000 kr. Da det ikke havde medført tab for klageren, blev instituttet tilpligtet at yde klageren et supplerende lån omkostningsfrit.
låneomlægning 20304019 Det var ikke godtgjort, at klageren havde modtaget rådgivning om virkningerne, hvis og da et efterstående pantebrev afviste rykning. Instituttet skulle derfor yde erstatning, således at klageren blev stillet, som om rykning havde fundet sted.
låneomlægning 20304018 Låneomlægningstilbudet indeholdt forbehold for udbetalings- og indfrielseskurser, delydelser m.v. Da det ikke var godtgjort, at der mundtligt var tilsikret klageren et større provenu, end han modtog, blev instituttet frifundet.
låneomlægning 95050390 Låneomlægningen var sket på den for klageren mest fordelagtige måde og med de omkostninger, som var oplyst. Instituttet havde dog ikke afsluttet afregningskontoen i behørig tid og skulle derfor betale klagerens rentetab på 1.500 kr.
låneomlægning 95020190 Klageren havde ikke godtgjort, at han var blevet tilsikret en straksomlægning pr. en bestemt dato, eller at han var blevet stillet en kortere ekspeditionstid i udsigt end de 3 uger, der gik. Ekspeditionstiden kunne ikke i sig selv kritiseres.
låneomlægning 94091020 Det var ansvarspådragende for instituttet ikke at undersøge indfrielseskursen på et lån, der indgik i en låneomlægning. Da det var sandsynliggjort, at lånet i givet fald ikke var blevet omlagt, fastsattes erstatningen til overkursen på 34.613 kr.
låneomlægning 20811120 På baggrund af de mundtlige og skriftlige oplysninger til klageren havde instituttet forpligtet sig til at medfinansiere terminsydelsen på det lån, der skulle omlægges. Instituttet skulle derfor hertil yde klageren et supplerende lån uden omkostninger.
låneomlægning 20606022 Flertallet fandt, at klageren ikke havde fået rådgivning om, at der var et kurstab på 9.000 kr. ved omlægning på det skete tidspunkt. Flertallet ansatte erstatningen til 5.000 kr. Mindretallet fandt, at tabet modsvaredes af en kursgevinst på det nye lån.
låneomlægning 20611033 Der var givet fyldestgørende oplysninger om rentereguleringerne på et garantilån. Nævnet fandt det dog uhensigtsmæssigt, at der ved udbetalingen af lånet blev oplyst en rente, der ikke længere var relevant, idet den to dage forinden var blevet reguleret.
låneomlægning 9904038 Klageren var forpligtet til at betale terminsydelse på de gamle lån frem til tidspunktet for omlægning af disse, dels fordi dette fremgik af opsigelsesbekræftelsen m.v., dels fordi det ikke var godtgjort, at han var lovet andet.
låneomlægning 20707059 Der var begået en fejl ved beregningen af provenuet af låneomlægningen, men ikke tilsikret klageren et bestemt beløb. Fejlen førte derfor til, at instituttet måtte afstå fra sit vederlag.
låneomlægning 9701001 Det blev betragtet som en typeforudsætning, at et 10-årigt lån baseres på 10-årige obligationer. Det var derfor ansvarspådragende, at instituttet udbetalte lånet ved salg af 15-årige obligationer.
låneomlægning 20508036 Instituttet havde en fejl gennemført en låneomlægning uden at sikre sig, at ydelserne på det gamle lån var betalt. Da ydelserne fortsat ikke blev betalt, var instituttet berettiget til at tilbageføre omlægningen.
låneomlægning 9712066 Instituttet fortabte sit vederlagskrav og skulle omkostningsfrit yde klageren et supplerende lån, idet det forventede provenu var blevet mindre, fordi instituttet havde anvendt en forkert indfrielseskurs på et privat pantebrev.
låneomlægning 9911086 Instituttet pådrog sig erstatningsansvar ved ikke at gøre klageren opmærksom på markante kursændringer fra beregning af låneomlægning den ene dag til anmodning om lånetilbud og indgåelse af kursaftale den næste dag.
låneomlægning 20211064 Underskuddet skyldes, at et privat pantebrev ikke ville rykke for alle omkostninger. Det burde være oplyst i lånetilbudet. Da klageren imidlertid ikke havde lidt et tab, og da instituttet havde frafaldet sit vederlag, kunne klageren ikke kræve yderligere.
låneomlægning 9910082 Der var ikke grundlag for at yde erstatning i anledning af, at instituttet ved afgivelse af alternative lånetilbud kun for det ene af tilbudene havde udarbejdet provenuberegning. Instituttet fortabte imidlertid sit vederlagskrav.
låneomlægning 200010047 Instituttet havde ikke handlet ansvarspådragende i forbindelse med, at klageren først valgte at indbetale ekstraordinært afdrag uden ydelsesnedsættelse for derefter at låneomlægge for at få en lavere ydelse.
låneomlægning 200003016 Selv om omlægning af et gammelt lån isoleret set ikke svarede sig, var det ikke ansvarspådragende, at instituttet, der havde klargjort konsekvenserne for klageren, betingede tillægslån af, at der blev optaget ét samlet lån.
låneomlægning 9707032 Instituttet havde ikke pådraget sig et rådgiveransvar ved at tilbyde ét samlet lån, der dels skulle dække omlægning af indestående lån, dels dække en projekteret ombygning.
låneomlægning 9909076 Klageren kunne ikke kræve erstatning, fordi instituttet havde begået en fejl ved beregningen af provenuet af det nye lån. Instituttet fortabte imidlertid sit vederlagskrav og skulle omkostningsfrit yde klageren et supplerende lån.
låneomlægning 20204036 Ikke muligt 7 år efter låneomlægningen at afgøre, om rådgivningen havde været mangelfuld. Oplysningerne om det ydede lån var ud fra forholdene i 1994 generelt hverken urigtige eller mangelfulde.
låneomlægning 9704015 Instituttet havde ikke gennem en beregning af det anslåede provenu ved låneomlægning tilsikret et provenu af den anførte størrelse.
låneomlægning 9911085 Det var ikke ansvarspådragende for instituttet at lade låneomlægningen afvente tinglyst, anmærkningsfrit pantebrev, idet klagerne havde fravalgt at indgå en tinglysnings- og omprioriteringsaftale med instituttet.
låneprovenu 20912136 Låneprovenuet var forkert beregnet. Nævnet fandt ikke, at klagerne ud fra tilsikrings- eller garantisynspunktet kunne kræve betaling af det manglende provenu, men at instituttet skulle fortabe sit vederlag og yde klageren et supplerende lån vederlagsfrit.
låneprovenu 9903025 Det var tilstrækkeligt, at instituttet havde oplyst, at tilbagerykning af lån, som ikke var ydet af instituttet, kunne være forbundet med yderligere omkostninger.
lånetilbud 9606033 Nævnet fandt ikke, at instituttet ved uddeling af brochure eller på anden måde havde forpligtet sig til at afgive lånetilbud til klageren, anpartsselskabet eller foreningen, samt at Nævnet ikke kunne efterprøve instituttets kredit- og udlåndpolitik.
lånetilbud 9604019 Nævnet fandt ikke, at det kunne kritiseres, at instituttet ikke orienterede klageren om det ændringsforslag til reglerne om kurstabsfradrag, der inden klagerens låneomlægning var fremsat af et folketingsmedlem.
lånetilbud 20502011 Flertallet fandt ikke, at klagerne, der havde tiltrådt et 5 pct. tilbud med fastkursaftale, kunne fastholde et 4 pct. tilbud, som var tilsendt dem ved en fejl, idet de straks blev gjort opmærksom på fejlen og ikke havde disponeret i tillid til tilbudet.
lånetilbud 9511071 Nævnet fandt, at instituttet havde begået en fejl ved fremsendelse af det første lånetilbud, men fandt det betænkeligt at lægge til grund, at klagerne ville have kurssikret tidligere end sket.
lånetilsagn 9809112 Det var ikke godtgjort, at instituttet mundtligt havde givet en ejendomsmægler tilsagn om at yde lån i klagernes ejendom.
lånetilsagn 21309152 På baggrund af det skriftlige aftalegrundlag fandt Nævnet, at klageren ikke havde bevist eller sandsynliggjort, at der på et møde mellem klageren og en vurderingssagkyndig var givet klageren et egentligt lånetilsagn.
lånetilsagn 9609046 Godtgjort, at instituttet havde givet tilsagn om et lån, der kunne dække indfrielse af indestående lån samt restancer. Lånet skulle derfor ydes og retsforfølgningsomkostninger vedrørende restancer frafaldes.
lånetilsagn 9904045 Ikke godtgjort, at der var givet klageren et mundtligt lånetilsagn. Instituttet havde heller ikke gennem tidligere långivning forpligtet sig til fortsat at yde lån i klagerens ejendom.
lånetilsagn 20802013 Instituttet havde været forpligtet til at afgive lånetilbud tidligere end sket. Da klageren havde valgt at optage en anden låntype i et andet institut, kunne det ikke lægges til grund, at det manglende tilbud ville have ændret klagerens dispositioner.
lånetilsagn 9802033 Instituttets låneafslag blev ikke tilsidesat, idet afslaget var en udlåns- og kreditpolitisk afgørelse, som Nævnet i overensstemmelse med sin sædvanlige praksis ikke efterprøver.
lånetilsagn 20602008 Servicebrev om mulighederne for låneomlægning kunne ikke anses for et bindende tilbud med de deraf følgende rettigheder for klageren, men måtte aftaleretligt karakteriseres som en opfordring til at afgive tilbud.
lånetilsagn 94040460 Det kunne ikke kritiseres, at instituttet afviste omprioritering efter først at have givet tilsagn herom, idet klageren i tiden efter afgivelsen af tilsagnet undlod at betale terminsydelser.
lånetilsagn 21307122 Flertallet fandt, at der ikke i en e-mail var givet klageren et lånetilsagn, idet mailen skulle ses i sammenhæng med den øvrige kommunikation, hvorimod mindretallet fandt, at instituttet havde forpligtet sig til at yde lån.
lånetilsagn 20707065 Instituttet havde i forbindelse med afgivelse af lånebevis ikke frafaldet kravet om, at instituttet konkret skal kunne godkende den ejendom, hvori der ønskes lån.
lånetilsagn 20609029 Selv om udlægssituationen ikke var direkte omtalt i klagerens LåneGodkendelse, måtte den betragtes som omfattet af instituttets forbehold om ikke at yde lån til dårlige betalere m.v. Der var derfor ikke ved Lånegodkendelsen givet klageren lånetilsagn.
lånetilsagn 20510053 Flertallet fandt ikke, at en oversigt over de aktuelle omlægningsmuligheder som led i konverteringsovervågning havde karakter af et bindende tilbud, som klageren kunne støtte ret på. Mindretallet var af den modsatte opfattelse.
lånetilsagn 95010080 Det var ikke godtgjort, at instituttet havde givet klageren, der var i restance, tilsagn om lån, herunder lån af en vis størrelse og inden for givne frister.
lånetilsagn 20201012 Låneudbetalingen var gennemført, selv om rykningsaccepten ikke forelå, og da instituttet havde frafaldet alle omkostninger, kunne klagerne ikke rejse yderligere krav.
lånetilsagn 20601002 Nævnet fastslog, at en "Beregning af lån" ikke udgjorde et lånetilsagn, som instituttet kunne blive forpligtet af ved accept, eller som kunne danne grundlag for en kurssikring.
lånetilsagn 20301002 Klageren fik beregninger af både realkreditlån og pantebrevslån i samme koncern. Klageren fik realkreditlånet på de beregnede vilkår, mens pantebrevslånet blev ydet til en lavere kurs. Da beregninger var vejledende kunne klageren ikke støtte ret på disse.
låneudbetaling 9506047 Det var ansvarspådragende for instituttet, at udbetaling af lån var igangsat, uden at der forelå en ordre herom fra klagerne.
låneudbetaling 9705023 Instituttet var ikke forpligtet til at udbetale et tilbudt lån, forinden vilkårene herfor var opfyldt.
låneudbetaling 9612058 Uklarhed i lånespecifikation om, hvorvidt den anførte ydelse var inklusive bidrag, kunne ikke føre til, at klageren kunne fritages for at betale den fulde ydelse, idet denne var fremgået af det øvrige materiale.
låneudbetaling 21011130 Forløbet af en låneudbetaling var beskrevet i instituttets forretningsbetingelser. Der var dog heri anvendt udbetalingsudtryk, som kunne give anledning til misforståelser. Instituttet skulle derfor afstå fra sit vederlag.
låneudbetaling 9802046 Instituttet var ved udbetaling berettiget til at modregne restancer vedr. en anden af klagerne ejet ejendom, idet dette vilkår fremgik af lånetilbudet, og idet klagerne ved at benytte sig af tilbudet havde accepteret vilkåret.
låneudbetaling 9706030 Idet det ikke var godtgjort, at der var aftalt andet, var det ansvarspådragende for instituttet, at der ikke var sket udbetaling i overensstemmelse med klagerens skriftlige instruks.
låneudbetaling 9704016 Instituttet blev erstatningsansvarlig ved i strid med klagerens forventninger og i strid med de skriftlige vilkår i aftalegrundlaget at udbetale et lån på det aktuelle tidspunkt.
låneudbetaling 95010020 Instituttet havde ikke solgt obligationer på den angivne salgsdag, men afregnet lånet til den seneste officielle kurs, der var noteret 6 dage tidligere. Det var dog ikke godtgjort, at det havde påført klageren et tab.
låneudmåling 200002008 Nævnet fastslog, at institutterne er berettiget, men ikke forpligtet til at yde lån inden for realkreditlovens lånegrænser, og at Nævnet generelt ikke prøver institutternes almindelige kredit- og udlånspolitiske afgørelser.
låneudmåling 9605028 Nævnet fandt det ikke bevist, at instituttet over for klageren skulle have forpligtet sig til at yde et større lån end det tilbudte kontantlån, og at Nævnet ikke kunne efterprøve rimeligheden af instituttets kredit- og udlånspolitik.
låntype 21206070 Det var ikke godtgjort, at en fejlagtig oplysning i rådgivningsskemaet om ÅOP på et variabelt forrentet lån med renteloft som alternativ til det tilbudte lån havde virket bestemmende for klagerens valg af et F10 lån.
låntype 21006078 Flertallet fandt det ikke ansvarspådragende, at instituttet havde ydet klageren et fastforrentet, inkonverterbart lån. Mindretallet fandt hverken rådgivningskravene eller reglerne om god skik opfyldt.
låntype 20201006 Det kunne ikke fastslås, at de oplysninger, der var givet i lånetilbudet i 1995 var urigtige eller mangelfulde, og da lånet e.o. var rimeligt og forsvarligt, kunne der ikke gøres erstatningskrav gældende.
misligholdelsesomkostninger 20812137 Der forelå ikke omstændigheder, der kunne begrunde, at klageren, som var solidarisk hæftende med sin tidligere ægtefælle og havde en selvstændig pligt til at meddele adresseforandring, kunne fritages for at betale sædvanlige misligholdelsesomkostninger.
modregning 93110970 Instituttet var afskåret fra ved låneudbetaling at foretage modregning af restancer fra en anden af klageren ejet ejendom, dels fordi denne fordring var prækluderet, dels fordi instituttet ikke havde forbeholdt sig en modregningsadgang.
modregning 20805036 Instituttet havde uberettiget benyttet klagerens indbetaling af terminsydelse til dækning af inkassoomkostninger på tidligere ydelser. Da klageren havde solgt ejendommen og derfor senest da skulle betale inkassoomkostningerne blev instituttet frifundet.
morarente 9805086 Instituttet havde ydet rabat på bidrag, selv om betalingerne ikke som forudsat blev indbetalt pr. PBS. Instituttet var ikke derved uberettiget til at kræve morarente m.v. ved for sene betalinger.
morarente 9712061 Instituttet kunne kræve morarente som sket. Dels var der betalt for sent, dels var der hjemmel til opkrævning af morarente, og dels kunne denne ikke tilsidesættes som åbenbar urimelig.
morarente 94091050 Instituttet havde været berettiget til at opkræve morarente af opsagte, men uindfriede lån, dels fordi dette var i overensstemmelse med vilkår og realkreditpraksis, dels fordi der ikke forelå bevis for aftaler om andet.
morarente 9612060 Klageren var som tvangsauktionskøber forpligtet til at betale skyldige terminer. På grund af uklarhed i gældsovertagelsesmeddelelse kunne der ikke fuldt ud kræves morarente. Endvidere kunne der ikke kræves morarente af morarente.
morarente 20207051 Da der i låneaftalen var hjemmel til opkrævning af morarente, og da hverken satsen eller beregningsmåden kunne tilsidesættes, kunne klageren ikke frigøres for at betale morarente med 1,5 pct. pr. påbegyndt måned.
nedsparingslån/kredit 20603012 Det var en ansvarspådragende rådgivningsfejl ikke at oplyse klageren om den betydning, det ville få for klagerens indefrosne ejendomsskatter, at hun optog en nedsparingskredit og ikke et nedsparingslån. Erstatningen blev fastsat til 22.500 kr.
nedsparingslån/kredit 20810093 Der var ikke grundlag for at statuere overbelåning. Flertallet fandt, at der var uklarhed om omfanget af rådgivningen om et nedsparingslån, og at instituttet skulle "forlænge" nedsparingen, således at klageren blev fritaget for at betale ydelser i 2 år.
opsigelsesfrister 9805085 Klageren kunne ikke gøre krav på et kortere opsigelsesvarsel end anført i pantebrevet, idet instituttet skriftligt korrigerede et i første omgang fejlagtigt oplyst opsigelsesvarsel.
opsigelsesfrister 9809114 Da formuleringen af en opsigelsesfrist rejste tvivl om sidste rettidige opsigelsesdag, blev praksis lagt til grund ved fortolkningen, herunder tidspunktet for ophøret af låneforholdet og afviklingen af obligationssiden.
overbelåning 9901001 Instituttet kunne ikke gøres erstatningsansvarlig for instituttets tilsagn om at medvirke til frivillige handler (medvirkensalg).
overtaget pant 9701004 Uanset at det i slutsedlen fejlagtigt var anført, at et lån, som skulle overtages ved salg af et overtaget pant, var et obligationslån, måtte klageren på baggrund af øvrige oplysninger have vidst, at der var tale om kontantlån.
overtaget pant 9902016 Instituttet var ikke forpligtet til at udlevere ejerpantebrev, som af klageren var stillet til sikkerhed for ægtefællens gæld efter tvangsauktion.
overtaget pant 9902014 Ved salg af overtaget pant havde instituttet ikke taget forbehold om, at eventuel tilbagebetaling af egenbetaling efter værditabsloven tilkom instituttet. Tilbagebetalingen tilfaldt derfor klageren.
overtaget pant 20209058 Det var ikke ansvarspådragende, at instituttet som sælger havde krævet overtagelse af gamle lån. Flertallet kunne ikke afgøre, om en urigtig oplysning om hulmursisolering havde ført til et tab for klageren. Kursovervågningsaftalen fandtes overholdt.
personlig fordring 200101004 Instituttet gav på tvangsauktionstidspunktet klageren besked om, at hun høre nærmere om det endelige tab, når ejendommen var solgt. Kravet blev først fremsat 10 år efter salget og blev tilsidesat på grund af konkret passivitet.
personlig fordring 20810097 Det kunne ikke fastslås, at instituttet som følge af kreditvurderingen ved klagerens erhvervelse af ejendommen var afskåret fra at gøre krav gældende mod ham, eller at kravet var bortfaldet som følge af forældelse eller skulle nedsættes efter rpl. § 578.
personlig fordring 20810098 Klagerne hæftede for tabet efter et frivilligt salg af deres ejendom, idet de havde accepteret handelsvilkårene. Da den ene af klagerne havde indgået forlig for halvdelen af gælden, kunne alene den anden halvdel gøres gældende mod den anden af klagerne.
personlig fordring 20702021 Det var ikke godtgjort, at der var givet klageren tilsagn om, at der ikke ville blive gjort krav gældende mod ham efter tvangsauktionen. Der var heller ikke som følge af passivitet eller andet grundlag for at tilsidesætte kravet.
personlig fordring 200001004 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen. Iøvrigt kunne kravet ikke kræves nedsat.
personlig fordring 20903040 Fordringen var ikke bortfaldet ved aftale, forældelse eller passivitet. Ifølge flertallet kunne instituttet imidlertid ikke gøre noget krav gældende mod klageren, idet kravet ikke var tilstrækkeligt dokumenteret.
personlig fordring 9710053 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen. Fordringen kunne ikke herudover nedsættes.
personlig fordring 200103019 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af rente og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 200011053 Klageren, der havde solgt sin halvdel af ejendommen til sin ex-samlever, kunne ikke mødes med en personlig fordring, idet instituttet var blevet bekendt med ejerskiftet uden derefter at have forholdt sig dertil.
personlig fordring 20909100 Nævnet fandt det ikke godtgjort, at instituttet i forbindelse med tvangsauktionen eller videresalget havde handlet på en måde, der kunne begrunde, at instituttets krav helt eller delvist skulle bortfalde.
personlig fordring 20605017 Flertallet fandt det ikke godtgjort, at klagerens gæld var blevet eftergivet, eller at der forelå passivitet, eller at kravet ud fra retspraksis var forældet. Endelig fandtes ikke grundlag for en yderligere nedsættelse af kravet end sket, jf. rpl. § 578.
personlig fordring 200108032 Klagerne var ikke frigjort for hæftelse ved salg af ejendommen. Instituttet kunne derfor gøre en restfordring efter tvangsauktionen gældende mod dem, da ingen del af kravet ud fra retspraksis kunne anses for forældet.
personlig fordring 20512059 Fordringen, der ikke var bortfaldet ved passivitet, kunne fuldt ud gøres gældende mod klageren, dels idet ingen del heraf ud fra retspraksis kunne anses for forældet, dels idet opgørelsen af det endelig tab ikke gav anledning til bemærkninger.
personlig fordring 200101007 Instituttet kunne alene gøre den del af fordringen gældende, som bestod af udækket restgæld og afdrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen, og kunne ikke kræve forrentning med lånerenten på 18,2996 pct.
personlig fordring 9804073 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 200109037 Da klageren løbende havde erklæret at ville vedstå sin gæld til instituttet, kunne ingen del af restfordringen efter tvangsauktion anses for forældet.
personlig fordring 9803057 Klageren, der som led i opnåelse af ejerskiftelån i en af ham erhvervet ejendom havde indgået et forlig vedr. tab efter tvangsauktion i en af ham tidligere ejet ejendom, kunne ikke fritages for sine forpligtelser efter forliget.
personlig fordring 9801001 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen. Fordringen kunne ikke herudover nedsættes.
personlig fordring 9801005 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 9801007 Instituttet kunne ikke gøre en på tvangsauktion udækket fordring gældende mod klageren, idet instituttet havde etableret et nyt kundeforhold til klageren uden at gøre opmærksom på det uafsluttede mellemværende.
personlig fordring 9801009 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen. Fordringen kunne ikke herudover nedsættes.
personlig fordring 9802039 Ikke godtgjort, at det mundtligt var aftalt, at en akkord skulle have et andet indhold den skriftlige akkordaftale.
personlig fordring 9803050 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 9803053 Instituttet kunne ikke gøre en på tvangsauktion udækket fordring gældende mod klageren, idet instituttet havde fortsat et andet kundeforhold til klageren uden at gøre opmærksom på det uafsluttede mellemværende.
personlig fordring 9811127 Det var ikke bevist, at der var indgået aftale mellem parterne om, at der ikke ville blive gjort et krav gældende, hvis klageren ikke hørte noget inden for 5 år efter instituttets deltagelse i en frivillig handel (medvirkensalg).
personlig fordring 20502009 Instituttet, der ikke på tvangsauktionen havde tilsidesat nogen forpligtelser over for klageren, kunne gøre en udækket fordring gældende mod ham, idet fordringen ikke var forældet eller bortfaldet som følge af passivitet. Kravet skulle dog reguleres.
personlig fordring 20401004 Den personlige fordring efter tvangsauktion var ikke bortfaldet som følge af passivitet. Der var heller ikke på grundlag af de offentligretlige regler om lånegrænser m.v. eller aftalelovens § 36 grundlag for at fritage klageren for hæftelsen.
personlig fordring 20805042 Det var ikke bevist, at gælden var betalt. Klageren kunne ikke fritages for kravet, der ikke var forældet, som følge af konkret passivitet, idet hun havde anvendt et andet navn ved en efterfølgende låneoptagelse hos instituttet.
personlig fordring 9801002 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 9804076 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 20409027 Der var ikke grundlag for at nedsætte fordringen, som instituttet således fuldt ud kunne gøre gældende mod klageren, idet ingen del heraf ud fra retspraksis kunne anses for forældet. Fordringen kunne alene kræves forrentet med renten på de udækkede lån.
personlig fordring 20401002 Instituttet havde ikke i forbindelse med tvangsauktionen tilsidesat nogen forpligtelser over for klageren, som skulle kunne begrunde et bortfald eller en nedsættelse af den personlige fordring.
personlig fordring 9503025 Der var ikke oprettet salgsfuldmagt, og klageren havde ikke underskrevet frivilligt forlig, der forpligtede ham til at betale instituttets eventuelle tab ved salg af ejendommen, hvorfor instituttet var afskåret fra at gøre en personlig fordring gældende.
personlig fordring 20312067 Flertallet kunne ikke fastslå, at klageren ikke var blevet korrekt rådgivet, da hun kautionerede for sin samlevers lån, eller at kautionsforpligtelsen stod i misforhold til hendes økonomi. Klageren kunne derfor ikke frigøres for sin personlige hæftelse.
personlig fordring 95040280 Instituttet var ikke afskåret fra at gøre en personlig fordring efter tvangsauktion gældende mod klageren, selv om denne påberåbte sig, at restfordringen var et udslag af en for høj lånevurdering fra instituttets side.
personlig fordring 20203028 Klageren var ikke frigjort for sin hæftelse ved salg af ejendommen. Instituttet kunne derfor gøre en restfordring efter tvangsauktion gældende mod hende, da ingen del af kravet ud fra retspraksis kunne anses for forældet.
personlig fordring 20202014 Instituttet kunne gøre den fulde restfordring efter tvangsauktion gældende mod klageren, idet ingen del heraf ud fra retspraksis kunne anses for forældet.
personlig fordring 20208054 Instituttet kunne ikke gøre en personlig fordring efter tvangsauktion gældende mod klageren, idet instiuttet havde bevilget gældsovertagelse i en ny ejendom uden at gøre klageren opmærksom på det uafsluttede mellemværende.
personlig fordring 20203024 Der var ikke grundlag for at nedsætte fordringen, som instituttet således fuldt ud kunne gøre gældende mod klageren, idet ingen del heraf ud fra retspraksis kunne anses for forældet.
personlig fordring 20304020 Der var gjort krav gældende mod klageren umiddelbart efter tvangsauktionen, hvorfor der ikke forelå passivitet. Kravet var heller ikke ud fra retspraksis forældet. Endelig var fandtes budet ikke at have stået i misforhold til ejendommens værdi.
personlig fordring 200009043 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktion gældende, som bestod af rente og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen. I øvrigt ikke grundlag for at nedsætte fordringen.
personlig fordring 9904040 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 200102010 Instituttet kunne gøre den fulde restfordring efter tvangsauktion gældende mod klagerne, idet ingen del heraf ud fra retspraksis kunne anses for forældet.
personlig fordring 200011052 Instituttet kunne uanset et stramt budget ved låneoptagelsen gøre den udækkede restgæld efter tvangsauktion gældende over for klageren som personlig fordring, men ikke rente og bidrag, som var forældet.
personlig fordring 200003021 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år fra tvangsauktionen. Iøvrigt ikke grundlag for at nedsætte fordringen.
personlig fordring 200101005 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsuktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 200003022 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af rente og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 200002013 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 20708072 Fordringen, der ikke var bortfaldet ved passivitet, idet det ikke var godtgjort, at instituttet havde ydet klageren lån efter tvangsauktionen, kunne fuldt ud gøres gældende mod klageren, idet ingen del heraf ud fra retspraksis kunne anses for forældet.
personlig fordring 200004024 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen. Iøvrigt ikke grundlag for at nedsætte fordringen.
personlig fordring 200007038 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af rente og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 200006034 Det var uden betydning for fristafbrydende virkning efter 1908-loven, at fogedsager kun var fremmet for mindre beløb. Instituttet kunne dog alene kræve forrentning af det beløb, der udgjorde pantebrevsfordringen.
personlig fordring 200004028 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 200006033 Instituttet kunne ikke gøre den del af sin fordring gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 200010049 Tvangsauktionen forudsattes gennemført efter gældende regler. Instituttet kunne dog ikke gøre den del af den udækkede fordring fra auktionen gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter auktionen.
personlig fordring 200012065 Instituttet kunne ikke gøre den del af den personlige fordring, som bestod af rente og bidrag gældende, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 21102031 Instituttet havde været berettiget til - uden klagerens samtykke - ved forlig at frigøre klagerens tidligere ægtefælle og kautionist for hæftelse. Klageren hæftede herefter fortsat for restkravet minus forligsbeløbet.
personlig fordring 9912094 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen. Der var ikke iøvrigt grundlag for nedsætte fordringen.
personlig fordring 9905047 Klagerne kunne ikke fritages for at betale den del af en udækket fordring efter tvangsauktion, som bestod af restgæld og afdrag, idet sådanne krav er undergivet 20-årig forældelse.
personlig fordring 9905048 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 9905051 Instituttets opgørelse kunne ikke kritiseres. Instituttet kunne dog ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter m.v., idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 9905058 Klageren kunne ikke fritages for at betale den del af den udækkede fordring på tvangsauktion, som bestod af restgæld og afdrag, idet sådanne krav først forældes efter 20 år.
personlig fordring 9806093 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som udgjorde renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen. Kravet kunne ikke herudover nedsættes.
personlig fordring 9907071 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen. Fordringen kunne ikke kræves yderligere nedsat.
personlig fordring 9907072 Klageren, der havde tiltrådt en salgsfuldmagt og et frivilligt forlig, kunne ikke fritages for at betale det af instituttet opgjorte tab ved medvirken til en frivillig handel (medvirkensalg).
personlig fordring 9904043 Instituttet kunne ikke - uanset at der var indgået forlig - gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 20312064 Instituttet havde ikke under forløbet af tvangsauktionen ved passivitet eller på anden måde afskåret sig fra at gøre en fordring gældende, og der var heller ikke grundlag for at tilsidesætte eller ændre en af klagerne indgået afdragsordning.
personlig fordring 9910080 Instituttet kunne ikke - uanset at der var indgået forlig - kræve den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 9912096 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 9912101 Instituttet kunne ikke gøre den del af sin udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af rente og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 21312216 Kravet, der ikke kunne kræves yderligere dokumenteret, kunne gøres gældende mod klageren, idet der ikke kunne statueres passivitet, og idet der var sket tilstrækkelig afbrydelse af forældelsen efter 2007-forældelseslovens § 30, stk. 3.
personlig fordring 21202020 Selv om der var rejst tvivl om, hvorvidt instituttet havde indberettet gælden til SKAT for årene 2009 og 2010, fandt Nævnet, at fordringen kunne gøres gældende, da den hverken var forældet eller bortfaldet som følge af passivitet.
personlig fordring 9712065 Instituttet kunne ikke gøre en på tvangsauktion udækket fordring gældende mod klagerne, idet instituttet havde etableret et nyt kundeforhold til den ene af klagerne uden at gøre opmærksom på det uafsluttede mellemværende.
personlig fordring 9903027 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 9903022 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsaukionen.
personlig fordring 9903021 Instituttet kunne ikke - uanset at der var indgået forlig - gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 9904030 Klageren hæftede personligt, da der ikke var bevilget gældsovertagelse. Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter auktion gældende, som bestod af renter m.v., idet der var gået mere end 5 år efter auktionen.
personlig fordring 9912102 Da instituttet ikke havde fremlagt dokumentation for budets størrelse, for sit krav på tvangsauktionen samt for det endelige tab, kunne instituttet ikke gøre en personlig fordring gældende mod klageren.
personlig fordring 9902018 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 21105062 Instituttet havde ikke fortabt retten til at gøre en personlig fordring gældende mod klageren efter en frivillig handel, men havde en pligt til at udarbejde en beløbsmæssig opgørelse af fordringen til klageren.
personlig fordring 9902006 Instituttet kunne ikke gøre en udækket fordring fra tvangsauktion gældende, idet instituttet ikke kunne dokumentere størrelsen af denne, herunder videresalgsresultatet m.v.
personlig fordring 9904041 Instituttets opgørelse kunne ikke kritiseres. Instituttet kunne dog ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter auktionen.
personlig fordring 9908074 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, der var forældede på tidspunktet for klagerens erkendelse af skylden.
personlig fordring 21011132 Kravet var ikke forældet. Selv om instituttet ikke havde anvendt fremgangsmåden beskrevet i instituttets produktblad og reglerne om god skik, kunne der ikke statueres passivitet, idet instituttet omend med lange pauser havde fastholdt kravet mod klageren.
personlig fordring 94101120 Klageren, der havde indgået en akkord vedrørende en personlig fordring, kunne ikke kræve nogen del af beløbet tilbagebetalt, selv om det efterfølgende viste sig, at den personlige fordring var betydeligt mindre end først antaget.
personlig fordring 9905056 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 9904034 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktion gældende, som bestod af rente og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen. I øvrigt ikke grundlag for at nedsætte fordringen.
personlig fordring 21212196 Ikke godtgjort, at pengeinstituttet havde rådgivet på vegne af realkreditinstituttet ved klagerens køb af 6 pct. af ejendommen med solidarisk hæftelse for hele lånet. Realkreditinstituttets rådgivning ved låneoptagelsen kunne ikke kritiseres.
personlig fordring 9701005 Instituttet skulle nedsætte sit krav mod klageren på dækning af tab efter medvirken til en frivillig handel, idet instituttet ikke havde behandlet klagerens henvendelse, inden der opstod restancer, på hensigtsmæssig måde.
personlig fordring 9610050 Instituttet var berettiget til at basere sin långivning på tre samejeres samlede økonomi. Klageren kunne derfor ikke frigøres for sit gældsansvar under henvisning til, at hun ikke havde råd til at købe ejendommen.
personlig fordring 9603012 Flertallet i Nævnet fandt det kritisabelt, at der gik over 3 år, før instituttet fremsatte krav om betaling af restfordingen, men at disse forhold ikke kunne føre til, at klagerens forpligtelser i.h.t. salgsfuldmagten var bortfaldet.
personlig fordring 21304064 Den personlige fordring var ikke forældet, idet der flere gange var sket afbrydelse af forældelsen efter de tidligere forældelsesregler, som efter overgangsreglerne imidlertid også indebar forældelse efter de nye forældelsesregler.
personlig fordring 21510176 Sagen afvist, idet klageren allerede ved domstolene havde fået prøvet sine indsigelser mod retsgrundlaget for den personlige fordring.
personlig fordring 9704018 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 21207082 Fordringen fandtes at bestå, uanset at pantebrevet ikke længere eksisterede. På baggrund af de fremsendte erindringsskrivelser kunne fordringen ikke anses for forældet, hverken efter den gamle eller den nye forældelseslovgivning.
personlig fordring 9603011 Klageren kunne ikke fritages for sine forpligtelser i henhold til et frivilligt forlig vedrørende instituttets tab ved medvirken i en frivillig handel (medvirkensalg).
personlig fordring 9810122 Klageren kunne ikke frigøres for den personlige hæftelse. Den udækkede fordring på tvangsauktionen skulle dog - som gjort af instituttet - nedsættes til et beløb, der svarede til den del af restancer, som udgjordes af afdrag.
personlig fordring 9810120 Instituttet kunne ikke - selv om der var indgået akkord -gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 9809117 Instituttet kunne ikke - selv om der var indgået forlig -gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 9809113 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 9807103 Klagerne kunne ikke fritages for gældsansvar. Insti-tuttet kunne dog ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 9806097 Institutet kunne ikke gøre en på tvangsauktion udækket fordring gældende mod klageren, idet instituttet havde etableret et nyt kundeforhold til klageren uden at gøre opmærksom på det uafsluttede mellemværende.
personlig fordring 20311054 Det var ikke godtgjort, at instituttet havde "overbelånt" ejendommen, og selv om det havde været tilfældet, kunne klageren ikke fritages for den personlige hæftelse for den udækkede gæld efter en frivillig handel (underhåndssalg).
personlig fordring 21310195 Klagerens tilbud om betaling af 160.000 kr. til fuld og endelig afgørelse af hendes gæld til instituttet skulle ifølge Nævnet forstås sådan, at det dekorderede beløb hverken kunne gøres gældende mod klageren eller mod hendes eksmand.
personlig fordring 9709048 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 9710050 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 9707034 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 9704019 Der var ikke grundlag for at fritage klageren for gældsansvar, uanset at instituttet havde afvist at medvirke ved en frivillig handel (medvirkensalg).
personlig fordring 9709047 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 9710052 Instituttet kunne ikke gøre en på tvangsauktion udækket fordring gældende mod klageren, idet instituttet havde etableret et nyt kundeforhold til klageren uden at gøre opmærksom på det uafsluttede mellemværende.
personlig fordring 9708040 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 9707039 Instituttet kunne ikke gøre en på tvangsauktion udækket fordring gældende mod klageren, idet instituttet havde etableret et nyt kundeforhold til klageren uden at gøre opmærksom på det uafsluttede mellemværende.
personlig fordring 9707035 Instituttet kunne ikke gøre en på tvangsauktion udækket fordring gældende mod klageren, idet instituttet havde etableret et nyt kundeforhold til klageren uden at gøre opmærksom på det uafsluttede mellemværende.
personlig fordring 9712060 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 9707033 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig fordring 9712064 Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen. Fordringen kunne ikke herudover nedsættes.
personlig fordring 9705025 Instituttet kunne ikke gør en på tvangsauktion udækket fordring gældende mod klageren, idet instituttet havde etableret et nyt kundeforhold til klageren uden at gøre opmærksom på det uafsluttede mellemværende.
personlig fordring 9704021 Instituttet, der havde oplyst, at budet på tvangsauktion forlods var anvendt til dækning af restgæld, kunne ikke gøre rentekrav m.v. fra tvangsauktionen gældende, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
personlig hæftelse 21001004 Selv om ejendommen tilhørte hans ægtefælle som særeje, kunne klageren ikke frigøres for sine forpligtelser som meddebitor, dels idet pantebrevet tydeligt angav disse, dels fordi der ikke var påvist omstændigheder, der kunne føre til et andet resultat.
provenuberegning 21304063 Erstatningskravet, der var rejst i anledning af rådgivning i forbindelse med låneomlægning i 2004, var forældet.
provenuberegning 20410030 Klageren kunne ikke gøre et erstatningsansvar gældende mod instituttet som følge af, at provenuet for det nye lån på grund af ændrede vekselkurser viste sig utilstrækkeligt til at dække det beløb i svenske kroner, som klageren havde ønsket.
provision 20311053 På baggrund af angivelserne i lånetilbud, fastkursaftale og tinglysningsaftale havde det fremstået med den fornødne klarhed, at udbetaling på garanti ville udløse garantiprovision. Der var i øvrigt ikke grundlag for at tilsidesætte denne som urimelig.
refinansiering 21211146 Ikke godtgjort, at der var indgået aftale om, at instituttet skulle ændre profilen fra F3 til F1. Klagerne havde hertil forholdt sig passive, da der ikke fremkom en aftale til underskrift, og da de modtog refinansieringsmeddelser om F3.
refinansiering 21212181 Flertallet fandt på baggrund af det skriftlige materiale, at der ikke kunne gøres et rådgivningsansvar gældende mod instituttet. Mindretallet fandt i lyset af den forventede renteudvikling, at der burde have været givet en klarere rådgivning.
refinansiering 9602006 Nævnet fandt ikke, at instituttet havde disponeret på en sådan måde, at kursfastsætttelsen i fobindelse med refinansieringen ikke var sket til rimelige og reelle kurser.
refinansiering 9808108 Der kunne ikke ydes erstatning i anledning af, at ydelsen for et kortrentelån var beregnet ud fra en for kort løbetid, idet den for lidt betalte ydelse ville blive fordelt over de resterende terminer på lånet.
refinansiering 21302023 Det var ikke ansvarspådragende, at anvende betegnelsen F1 om et lån med udskudt 1. refinansiering. Nævnet fandt dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om den udskudte 1. refinansiering havde været angivet i tilknytning til F1 betegnelsen.
refinansiering 20903039 Nævnet fandt det ikke bevist, at der var indgået en aftale mellem parterne om ændring af klagernes F5 lån til et F1 lån.
renteberegning 9807101 Ikke grundlag for at tilsidesætte renteberegning, idet den var foretaget i overensstemmelse med betingelserne for instituttets 12-termins lån.
renteprocent 9509057 Afgørelsen blev truffet efter stemmeflertallet, og instituttet blev tilpligtet uden omkostninger for klageren at ændre lånet til et kontantlån udbetalt på grundlag af 9 pct. obligationer den 28. april 1995.
renteprocent 20207047 Det var ikke ansvarspådragende for instituttet at yde et 6 pct. kontantlån i 1996, blandt andet fordi kontantlånskonstruktionen var beskrevet i aftalegrundlaget, og fordi klageren angiveligt selv havde bedt om 6 pct. kontantlån.
renteregulering 21403047 Ikke godtgjort, at klageren var garanteret eller tilsikret, at renten på hans boligkredit ikke kunne stige som sket. Ikke grundlag for at fastslå, at instituttet ikke havde ydet klageren en rådgivning, der inddrog de relevante karakteristika.
rentetilpasning 21401010 Instituttet havde ændret opsigelsesfrister og refinansieringstidspunkter på linje med den øvrige branche og var ifølge aftalegrundlaget berettiget hertil. Instituttet havde ikke over for klagerne forpligtet sig til at ændre profilen fra F5 til F1.
rentetilpasning 20912143 På det tilvejebragte oplysningsgrundlag fandt Nævnet det betænkeligt at fastslå, at der med virkning fra udgangen af 2008 var indgået en aftale melem parterne om ændring af rentetilpasningsprofilen på klagerens lån.
rentetilpasning 20908092 Ifølge flertallet havde instituttet forsømt sin rådgivningsforpligtelse, da en fastkursaftale, som udgjorde en ud af tre aftaler i forbindelse med ændring af refinansieringsprofilen til F5, blev fragået, og skulle derfor ophæve profilændringen.
rentetilpasning 21001003 Det var ikke godtgjort, at instituttet i forbindelse med ændring af klagerens F1 lån til et F5 lån havde handlet ansvarspådragende.
reservefondsandel 9802044 Ud fra oplysningerne i lånetilbud m.v. kunne klageren ikke berettiget forvente, at kontantlån kunne indfries på anden måde end den sædvanlige. Klageren havde heller ikke krav på udbetaling af reservefondsandel for lån optaget i 1994.
reservefondsandel 9805089 Klageren var ikke berettiget til ved indfrielse af lån at få en større reservefondsandel udbetalt end sket, idet andelen var beregnet efter bestemmelserne i vedtægterne.
reservefondsandel 9802030 Klageren havde hverken ifølge aftalegrundlaget eller lovgivningen krav på udbetaling af reservefondsandel ved indfrielse.
reservefondsandel 95030220 Instituttet havde i vedtægterne den fornødne hjemmel til at fastsætte de nærmere vilkår for udbetaling af reservefondsandele respektive tilbagebetaling af indskud, og indfrielserne fandtes at være sket i overensstemmelse hermed.
reservefondsandel 95080530 Selv om lånet var optaget før 1973, var der ikke i aftalegrundlaget hjemlet et krav for låntageren på refusion af reservefondsandele i forbindelse med ekstraordinær indfrielse.
reservefondsindskud 20201004 Klageren kunne ikke få tilbagebetalt indskud i forbindelse med indfrielse af lån. Dels var der ifølge aftalegrundlaget ikke en sådan ret, dels var det ikke godtgjort, at klageren var blevet stillet dette i udsigt.
retsforfølgning 94080880 Instituttet skulle nedsætte retsforfølgningsomkostningerne, idet klageren havde fået en berettiget forventning om, at retsforfølgningen i en periode afventede udarbejdelsen af en opgørelse, og idet der for en ydelse var givet betalingsanvisninger.
rykkergebyr 20206042 Uanset at klagerne havde varslet for sene betalinger af terminsydelser, havde instituttet været berettiget til at sende gebyrbelagte erindringsskrivelser og til at iværksætte inddrivelse af gebyrbeløbene.
rådgivning 9604021 Nævnet fandt ikke, at klageren havde lidt et tab ved den af instituttet begåede fejl ved ikke at være opmærksom på overkursen, men fandt, at instituttet burde yde klageren et reservefondslån, samt at instituttet ikke kunne beregne sig gebyrer.
rådgivning 9607034 Det fremgik af forsikringsbetingelserne, at forsikringsgiveren var forsikringsselskabet, og at krav alene kunne rettes mod dette selskab, hvorfor klagen blev oversendt til Ankenævnet for Forsikring til eventuel behandling.
rådgivning 21204055 Instituttet havde givet klageren de relevante oplysninger om fristerne for udbetaling i den serie, hvori lånet var tilbudt. Da rådgivning i alle tilfælde kunne opnås, var det ikke ansvarspådragende at give lidt misvisende oplysninger om hvorfra.
rådgivning 20309043 Instituttet havde ydet et lån med den ene af to ejere som debitor og kunne ikke rette fejlen ved i forbindelse med låneomlægning at kræve begge som debitorer på det nye lån, men måtte yde omlægningslånet som reservefondslån med den ene ejer som debitor.
rådgivningsansvar 94111260 Instituttet var ikke forpligtet til at orientere den individuelle låntager om serielukning og var berettiget til at udbetale lånet i den på udbetalingstidspunktet åbne fondskode.
rådgivningsansvar 20812125 Det var ikke bevist, at investeringsaftalen var indgået i strid med § 6 i lov om visse forbrugeraftaler. Gearingen var sket ud fra klagerens ønsker og med hans indforståelse, og der kunne ikke statueres rådgiveransvar eller andet ansvarsgrundlag.
rådgivningsansvar 20301004 Der var gennem oplysningerne i låne- og indfrielsestilbud givet klageren fyldestgørende vejledning om indfrielsesmetoder og -omkostninger, og det var ikke godtgjort, at der mundtligt var givet klageren oplysninger om lavere omkostninger.
rådgivningsansvar 20609028 Flertallet fandt, at det efter omstændighederne ikke var ansvarspådragende, at instituttets autoriserede låneformidler havde undladt at undersøge, hvornår den handel, der ønskedes finansieret, var indgået.
rådgivningsansvar 20406018 Det var ikke ansvarspådragende, at instituttet - frem for at aflyse det - havde ladet et mindre ejerpantebrev rykke med de yderligere omkostninger til følge, idet det fremgik af tinglysningsaftalen, at der var indgået aftale om, at det skulle rykke.
stempeloverførsel 20310046 Klagerne indfriede lån og fik ikke ved låneoptagelse i et nyt institut afgiftsoverførsel, idet det gamle lån allerede var aflyst. Det indfriende institut, der ikke kendte til klagernes planer om at optage nyt lån, kunne ikke gøres ansvarlig herfor.
stempeloverførsel 94111180 Udgangspunktet er, at en låntager, der vælger selv at sørge for tinglysning, i almindelighed må bære tab, der er en følge af manglende kendskab hertil. Instituttets instruktioner var dog så mangelfulde, at instituttet måtte refundere klageren 14.349 kr.
stiftelsesomkostninger 20804026 Da låneomkostningerne var oplyst til klageren og ikke var usædvanlige i branchen kunne disse ikke tilsidesættes. Allerede fordi ekspeditionstiden ikke havde ført til et økonomisk tab, kunne klageren ikke gøre et ansvar gældende.
stiftelsesprovision 9606032 Nævnet fandt, at klagerne burde have været orienteret om de to prismodeller ved lånehjemtagelsen, men at instituttet ikke, ved at undlade at orientere om valgmuligheden med hensyn til provisionsberegning, havde påført klagerne et tab.
swapaftale 21410152 Nævnet afviste at behandle sagen i realiteten, idet andelsboligforeningen eventuelle erstatningskrav måtte anses for forældet på tidspunktet for sagens indbringelse for Nævnet.
swapaftale 21210142 Det var ikke i 2008 i sig selv ansvarspådragende at tilbyde et variabelt forrentet lån med tilknyttet swapaftale. Selv om resultatet af konstruktionen kunne være belyst bedre i præsentationsmaterialet, var der ikke sket tilsikring af et bestemt resultat.
swapaftale 21101003 Nævnet kunne ikke kritisere instituttets rolle ved stiftelsen eller den kredit- og vurderingsmæssige behandling. Der var endvidere ud fra forholdene i 2007 givet de relevante oplysninger om produkterne og deres egenskaber.
swapaftale 21202024 Rådgivningen om finansieringsmulighederne, herunder swapaftalen, kunne ikke kritiseres. Flertallet tilsidesatte for en periode instituttets ret til rentetillæg, idet instituttet måtte bære ansvaret for, at der måtte finansieres med CIBOR3 og ikke CIBOR6.
swapaftale 21009113 Selv om rådgivningen på tydeligere måde kunne have fremhævet de faktorer, der påvirkede det endelige resultat, fandt Nævnet dog ikke, at materialet havde en sådan karakter, at instituttet derved havde pådraget sig et erstatningsansvar.
swapaftale 21407089 Nævnet fandt, at et eventuelt erstatningskrav hidrørende fra rådgivningen, som fandt sted i 2006, var forældet på tidspunktet for sagens indbringelse for Nævnet i 2014.
swapaftale 21009118 Ud fra forholdene i 2007 var der givet andelsboligforeningen en fyldestgørende gennemgang af forskellige finansieringsløsninger med fastlåsning af renten, herunder en negativ renteswaps mulige indflydelse på andelskronen ved den valgte løsning.
swapaftale 21209111 Der var givet fyldestgørende oplysninger om swapaftalen og dens konsekvenser, og der var ikke i præsentationsmaterialet til foreningen givet tilsikring af en fast, lav bidragssats.
swapaftale 21503073 Et eventuelt rådgiveransvar var på tidspunktet for klagens indbringelse forældet. Der var ikke grundlag for at fastslå, at der var handlet ansvarspådragende ved, at den ved aftalens indgåelse forudsatte omlægning af IS-lånet blev gennemført i 2013.
swapaftale 21008094 Iflg. flertallet måtte instituttet, der uden forbehold havde forudsat lån omlagt i hhv. 2007 og 2009, bære ansvaret for, at omlægningen i 2009 ikke kunne ske som forudsat, og rentetillæg kunne i mangel af dokumentation for en konkret aftale, ikke kræves.
terminsydelse 20805039 Afdraget på lånet var ved en renteforhøjelse faldet. Dette var en følge af, at lånet tilbagebetaltes efter annuitetsprincippet. Da det ikke var godtgjort, at et stigende afdrag havde været en forudsætning for klageren, kunne han ikke gøre ansvar gældende
terminsydelse 20811111 Afdraget på lånet var ved en renteforhøjelse faldet. Dette var en følge af, at lånet tilbagebetaltes efter annuitetsprincippet - i overensstemmelse med den i branchen anvendte måde og som beskrevet i aftalevilkårene - og kunne derfor ikke kræves ændret.
terminsydelse 9709042 Instituttet kunne ikke forlange morarente, idet det måtte betragtes som rettidig betaling, at klageren inden for betalingsfristen havde afleveret betalingsinstruks og check i "girokurvert" til sit pengeinstitut.
terminsydelse 20402008 Der var ikke givet tilsagn om præcise ydelser det første år, men disse kunne på et tilpasningslån F1, som delvis baseres på et skøn efter refinansieringen, være givet mere hensigtsmæssigt end ved fodnoter i lånetilbudet. Morarente m.v. var berettiget.
terminsydelse 20504018 Selv om det var uheldigt, at instituttet først havde krævet klagerne for et udlæg til terminsydelser i henhold til en euro-vekselaftale et år efter, at udlægget var afholdt af instituttet, kunne klagerne ikke frigøres for betaling heraf.
terminsydelse 20711095 Betaling med check, der var instituttet i hænde efter sidste rettidige betalingsdag, var for sen, og klageren skulle derfor betale morarenter og rykkergebyr.
terminsydelse 9912100 Samme terminsydelse var blevet betalt af både sælgeren og køberen. Det for meget betalte blev returneret til køberen ud fra refusionsopgørelsens udvisende. Klageren kunne som sælger ikke kræve rente fra instituttet.
tilbagesøgning 20504017 Klagerne kunne ikke frigøres for kravet om tilbagebetaling af et beløb på godt 13.000 kr., som de ved en fejl havde modtaget to gange. Nævnet lagde vægt på sammenhængen mellem det beregnede og det endelige provenu, og at fejlen hurtigt blev opdaget.
tilbagesøgning 9609048 Instituttet kunne ikke kræve tilbagebetaling af for meget udbetalt låneprovenu. Fejlen var dels instituttets, dels ikke åbenbar, dels først opdaget meget sent, og desuden havde klagerne da indrettet sig på afregningens rigtighed.
tilbagesøgning 20411038 Flertallet fandt ikke, at klagerne kunne fritages for at tilbagebetale et beløb på 55.477 kr., som de havde fået udbetalt ved en fejl, men at instituttet efter omstændighederne skulle tilbyde klagerne en lempelig afviklingsordning.
tilbagesøgning 9607040 Nævnet lagde til grund, at klageren, ud fra de oplysninger, som instituttet havde givet ham om det forventelige provenu, burde have indset, at der var sket en fejludbetaling.
tilbagesøgning 20210061 Klageren fik ved en fejl låneprovenuet på knap 125.000 kr. for et tillægslån udbetalt to gange. Selv om der gik 8 måneder, før instituttet opdagede fejlen, var fejlen så åbenlys, at klageren blev tilpligtet at tilbagebetale beløbet.
tilbagesøgning 20210062 Ved låneomlægning fik klageren - ud over det forventede provenu - ved en fejl efterfølgende udbetalt ekstra godt 40.000 kr. Fejlen blev opdaget 2 måneder senere. Efter omstændighederne skulle klageren tilbagebetale beløbet via en lempelig afdragsordning.
tilbagesøgning 20306027 Klagerne skulle tilbagebetale godt 29.000 kr., som de havde fået udbetalt for meget. Dels var klagerne efter flertallets opfattelse ikke i den fornødne gode tro om udbetalingens rigtighed, dels var beløbet krævet tilbage straks ved fejlens opdagelse.
tilbagesøgning 200001002 Klagerne kunne ikke fritages for at tilbagebetale et for meget udbetalt låneprovenu, idet klagerne gennem et friviligt forlig og afdragsordninger havde forpligtet sig hertil.
tilbagesøgning 20507029 Klagerne kunne ikke frigøres for kravet om tilbagebetaling af et beløb på godt 11.000 kr., som de ved en fejl havde modtaget for meget. Nævnet lagde vægt på sammenhængen mellem det beregnede og det endelige provenu, og at fejlen hurtigt blev opdaget.
Tiltrædelse 21209107 Nævnet afviste sagen, da der var usikkerhed om bedømmelsen af de faktiske oplysninger, herunder særligt spørgsmålet om, hvorvidt klageren havde underskrevet lånedokumenterne.
tinglysning 21208104 Tinglysningsekspeditionstiden generelt og første afvisning fra tinglysning kunne ikke kritiseres instituttet. Derimod skyldtes anden afvisning en fejl hos instituttet. Garantiprovisionen skulle derfor nedsættes, hvilket instituttet allerede havde gjort.
tinglysning 21502044 Kunne ikke kritiseres, at instituttet baseret på bemyndigelsen i låne- og pantsætningsaftalen forbeholdt sig at foretage tinglysningsekspeditionerne af de lån, instituttet ydede. Det var i øvrigt uden betydning for gebyret, hvem der tinglyste.
tinglysningsafgift 21511191 Da det var kendeligt for instituttet, at klageren lagde vægt på muligheden for afgiftsoverførsel, burde instituttet have undersøgt dette. Da klageren ikke havde lidt tab, skulle instituttet tilbyde hende et 25.000 kr. større lån til dækning af afgiften.
tinglysningsaftale 200102015 Låntagerne havde gennem underskrivelsen af en tinglysningsaftale forpligtet sig til at betale særskilt gebyr for tinglysningsservice, uanset at dette gebyr ikke var opført i lånetilbudet under kreditomkostninger.
tinglysningsaftale 200111047 Gebyret for tinglysningsservice var fremgået af aftalegrundlaget og skulle ifølge flertallet betales af klageren. Instituttet kunne ikke lastes for, at klageren ikke vidste, at hun selv kunne have klaret ekspeditionen.
tinglysningsaftale 9811128 Instituttet havde begået en fejl ved ikke at følge op på rykningsbetingelser fra en efterstående panthaver. Det var dog ikke godtgjort, at fejlen tidsmæssigt havde haft betydning, hvorfor klageren ikke kunne opnå erstatning.
transport 9902015 Instituttet måtte erstatte klagerens stempeludgifter ved transport af lån fra en ejendom til en anden, idet stempeludgifterne var forårsaget af, at transportpåtegningen var mangelfuld.
transport 20511054 Det var ikke godtgjort, at instituttet, der ved afslutningen af byggearbejdet frigav et transportbeløb til en håndværksmester, som klageren havde transporteret beløbet, havde tilsidesat hensynet til klagerens interesser.
transport 9603009 Et flertal i Nævnet fandt ikke, at klagernes interesse i at få transporteret pantebrevet var så tungtvejende i forhold til instituttets interesse i at undlade transport, at instituttet var afskåret fra at påberåbe sig rektaklausulen.
transport 9704017 Kendelse af 8.10.1997. Instituttet var med henvisning til bestemmelsen om uoverdragelighed i realkreditpantebreve (rektaklausulen) berettiget til at afvise at tiltransportere klageren pantebrevet for et indfriet lån.
transport 9804075 Instituttet var med henvisning til bestemmelsen om uoverdragelighed i realkreditpantebreve (rektaklausulen) berettiget til at afvise at tiltransportere klagerne pantebrevet for et indfriet lån.
transport 20808076 Klageren havde ikke krav på at få sit lån transporteret til en ny ejendom, dels fordi aftalegrundlaget ikke indeholdt en sådan ret, dels fordi instituttet ikke på anden måde havde forpligtet sig til at lade pantebrevet transportere.
transport 9605030 Flertallet i nævnet fandt ikke, at klagernes interesse i transport af pantebrevet var så tungtvejende i forhold til instituttets interesser i at undlade transport, at instituttet var afskåret fra fra at påberåbe sig rektaklausulen.
transport 95060430 Instituttet havde krævet såvel gebyr som ny stiftelsesprovision på i alt 5.078 kr. i forbindelse med transport af et lån til en anden ejendom. Beløbet blev af Nævnet nedsat til 2.500 kr. i overensstemmelse med instituttets øvrige gebyrstruktur.
tvangsauktion 20505024 Klageren var forpligtet til at indfri et kontantlån med obligationsrestgælden, selv om instituttets advokat havde begået en fejl i opgørelsen efter auktionen. Flertallet fandt ikke, at der kunne kræves gebyrer ved indfrielsen.
tvangsauktion 20306028 Nævnet fandt ikke, at instituttet havde været forpligtet til at give klageren henstand med terminsbetalinger eller af andre grunde havde været afskåret fra at begære tvangsauktion, som klageren var blevet indkaldt til og vejledt om.
tvangsauktion 21203049 Nævnet afviste indsigelserne mod tvangsauktionen, idet disse skulle rejses ved domstolene. Der var ikke grundlag for at antage, at instituttet ikke havde videresolgt klagerens tidligere ejendom bedst muligt.
tvangsauktion 20607024 Der skulle ske indfrielse på sædvanlige vilkår af den del af lånet, der var dækket af budet. Derimod kunne der iflg. flertallet ikke kræves indfrielses- og rykkergebyrer samt morarente inden for den i auktionsvilkårene anførte betalingsfrist på 6 måneder.
tvangsauktion 9903023 Afvisning af klage over tvangsauktionsgrundlag, idet klagen ansås for uegnet til nævnsbehandling, jf. nævnsvedtægternes § 7, stk. 1.
tvangsauktion 20707060 Instituttet havde krav på berigtigelse af budsummen som sket, herunder til at kræve obligationsrestgælden på et kontantlån indfriet, at kræve lånerente og bidrag frem til indfrielsen og at undlade at kvittere pantebrevet, før det var fuldt indfriet.
tvangsauktion 93110920 Indsigelser mod en tvangsauktion fandtes at være endeligt afgjort af fogedretten, og klageren, der var ægtefælle til tvangsauktionsdebitor, fandtes ikke at have lidt et tab i anledning af et udlæg i hendes ejendele, som senere blev frafaldet.
udbetaling 20511055 Nævnet fandt, at instituttet havde udbetalt et nyt lån 5 dage for tidligt i forhold til de instruktioner, som klageren havde givet, og omstændighederne i øvrigt.
udbetaling 21506120 Ubestridt, at der var sket en udbetalingsfejl. Klageren havde haft pligt til at medvirke til at få sagen på plads og begrænse sit eventuelle tab, og derfor blev erstatningen udmålt til kurstabet frem til det tidspunkt, hvor fejlen kunne være afhjulpet.
udbetaling 20510047 Flertallet fandt det ikke ansvarspådragende for instituttet, at klagerens eksmand havde forbrugt et låneprovenu, som ved en fejl var udbetalt til ham, selv om vielsesattesten var tinglyst som rådighedsindskrænkning.
udbetaling 94101100 Realkreditinstituttet var berettiget til at afvise at udbetale kontantlån ved obligationsoverførsel.
udbetaling 20307032 Klagerne havde opsagt lån pr. 1. april og burde - uanset fejlagtige oplysninger i efterfølgende lånetilbud - have forstået, at indfrielsen skulle ske senest på det tidspunkt. Klagerne skulle betale garantigebyr, som på forhånd var oplyst.
udbetaling 9803052 Ikke godtgjort, at instituttet havde udbetalt lån til en anden renteprocent end aftalt.
udbetalingskurs 9903029 Det fandtes ikke godtgjort, at instituttet mod et gebyr på 500 kr. havde påtaget sig at overvåge udbetalingskursen - eller at instituttet havde handlet ansvarspådragende ved udbetaling til den aktuelle kurs.
udbetalingskurs 21509170 Uheldigt, at det låneformidlende institut havde oplyst en forkert kurs til klageren, men oplysningen var ikke en garanti eller tilsikring. Den manglende kursgevinst var skuffet forventning, som ikke er erstatningsberettiget. Vederlagsfortabelse 4.000 kr.
valg af lån(type) 9911087 Ved udbetaling af 6 pct. kontantlån i 1995 havde instituttet ikke tilsidesat sin rådgivningsforpligtelse. Dels var der foretaget beregninger på alternative renteprocenter, dels fremgik vilkårene for kontantlån af aftalegrundlaget.
valg af lån(type) 9903017 Der var ikke rådgiveransvar ved at yde et 6 pct. kontantlån. Dels fremgik vilkårene for kontantlån af aftalegrundlaget, dels kunne det ikke fastslås, at rådgivningen ud fra forholdene i 1996 havde været urigtig eller mangelfuld.
valg af lån(type) 9801018 Instituttet havde ikke handlet ansvarspådragende ved til klagerens pengeinstitut at tilbyde og udbetale et 6 pct. kontantlån, som i 1993/1994 var almindeligt benyttet med henblik på at opnå lave terminsydelser.
valg af lån(type) 9802023 Der var ikke rådgiveransvar ved at yde et 6 pct. kontantlån, idet rådgivningen ud fra forholdene i 1994 ikke kunne anses for urigtig eller mangelfuld, og idet optagelse af 6 pct. kontantlån e.o. var rimeligt og forsvarligt.
valg af lån(type) 9802034 Instituttet havde ikke pådraget sig et rådgiveransvar ved at yde et 6 pct. kontantlån til omlægning af indestående lån. Dels havde klageren selv ønsket det omhandlede lån, dels var vilkårene for kontantlån beskrevet i tilbudet.
valg af lån(type) 9903020 Instituttet, der havde ydet det 6 pct. kontantlån, som var aftalt i købsaftalen, og for hvilket sælgeren havde tegnet fastkursaftale, skulle ikke uopfordret redegøre for konsekvenserne af den valgte renteprocent.
valg af lån(type) 9801010 Allerede fordi ejerskiftelån og ombygningslån var ydet af instituttet på normale vilkår og i overensstemmelse med angivelserne i købsaftalen kunne der ikke gøres rådgiveransvar gældende.
valg af lån(type) 9805087 Ud fra en generel vurdering af forholdene i 1995 var der ikke grundlag for at fastslå, at instituttets rådgivning i forbindelse med omlægning til et 8 pct. kontantlån havde været urigtig eller mangelfuld.
valg af lån(type) 9803054 Allerede fordi instituttet havde ydet et 6 pct. kontantlån på sædvanlige vilkår og i overensstemmelse med angivelserne i købsaftalen, den af sælgeren indgåede kurskontrakt m.v., var der ikke rådgiveransvar.
valg af lån(type) 9805081 Der var ikke grundlag for at kritisere instituttets sagsbehandling, idet instituttet dels i lånetilbud m.v. havde givet oplysninger om kontantlån i forskellige rentesatser, dels havde ydet klageren konkret rådgivning.
valg af lån(type) 9804078 Der var ikke rådgiveransvar ved at yde et 6 pct. kontantlån i 1994. Dels kunne oplysninger i lånetilbudet fra 1994 ikke anses for urigtige eller mangelfulde, dels var optagelse af 6 pct. kontantlån e.o. rimeligt og forsvarligt.
valg af lån(type) 9807102 Instituttet, der havde ydet det 6 pct. kontantlån, som sælgeren i h.t. købsaftalen havde optaget på kurskontrakt og køberen derefter gældsovertaget, skulle ikke uopfordret redegøre for konsekvenserne af den valgte renteprocent.
valg af lån(type) 9802045 Der var ikke rådgiveransvar ved at yde et 7 pct. kontantlån, idet rådgivningen ud fra forholdene i 1995 ikke kunne anses for urigtig eller mangelfuld, og idet optagelse af et 7 pct. kontantlån e.o. var rimeligt og forvarligt.
valg af lån(type) 9803049 Der var ikke rådgiveransvar ved at yde et 6 pct. kontantlån. Dels fremgik vilkårene for kontantlån af aftalegrundlaget, dels kunne det ikke fastslås, at rådgivningen ud fra forholdene i 1996 havde været urigtig eller mangelfuld.
valg af lån(type) 9802047 Der var ikke rådgiveransvar ved at yde et 6 pct. kontantlån, idet rådgivningen ud fra forholdene i 1995 ikke kunne anses for urigtig eller mangelfuld, og idet optagelse af 6 pct. kontantlån e.o. var rimeligt og forsvarligt.
valg af lån(type) 200109038 Nævnet fandt, at klagerne havde fået forelagt de relevante finansieringsmuligheder og selv havde valgt den, der gav den laveste terminsydelse, selv om deres rådgiver fastholdt, at det var sket uden hans involvering.
valg af lån(type) 9803067 Da der ifølge købsaftalen skulle optages kontantlån, og da det fremgik af lånetilbudet, at udbetaling kunne ske med en anden rentesats, havde instituttet ikke selvstændigt skulle tage initiativ til at rådgive om kontantlån.
valg af lån(type) 9802043 Der var ikke rådgiveransvar for realkreditinstituttet ved at have udbetalt et 6 pct. kontantlån, allerede fordi dette var sket efter anmodning fra klagerens pengeinstitut.
valg af låntype 200006037 Ved låneomlægning gennem pengeinstitut var det ikke ansvarspådragende at yde klageren, der havde bedt om et lån med lavest mulige ydelse, et kontantlån til lav kurs, eller at undlade en egentlig anbefaling af kurssikring.
valg af låntype 20402006 Det var ikke muligt mere end 10 år efter låneomlægningen at afgøre, om rådgivningen havde været mangelfuld. Da kontantlånskonstruktionen var beskrevet i aftalegrundlaget, og da et kontantlån ikke i 1993 burde være frarådet, kunne der ikke rejses krav.
valg af låntype 21105063 Selv om flertallet fandt det kritisabelt, at rådgivningen ikke var dokumenteret i et rådgivningsskema, burde klageren ud fra det skriftlige grundlag og deres tidligere tilsvarende lån have indset, at lånet var baseret på inkonverterbare obligationer.
valg af låntype 20607027 Der var givet klageren de relevante og fyldestgørende oplysninger om et garantilåns egenskaber, rentevilkår og takster. Det var endvidere ikke godtgjort, at klageren på et F3 lån var tilsikret refinansiering på et andet tidspunkt end sket.
valg af renteprocent 9903026 Det var ikke ansvarspådragende for instituttet i overensstemmelse med klagerens ønske at have udbetalt et 6 pct. kontantlån i 1994, hvor kontantlån sædvanligvis blev baseret på 6 pct. obligationer.
valg af renteprocent 9802024 Der var ikke rådgiveransvar ved at yde et 6 pct. kontantlån, idet rådgivningen ud fra forholdene i 1994 ikke kunne anses for urigtig eller mangelfuld, og idet optagelse af 6 pct. kontantlån e.o. var rimeligt og forsvarligt.
valg af renteprocent 9807100 Der var ikke rådgiveransvar ved at yde et 6 pct. kontantlån, idet rådgivningen ud fra forholdene i 1994 ikke kunne anses for urigtig eller mangelfuld, og idet optagelse af et 6 pct. kontantlån e.o. var rimeligt og forsvarligt.
valg af renteprocent 200105027 Der var ikke rådgiveransvar ved at yde det 6 pct. lån, som ifølge købsaftalen var aftalt optaget mellem handelsparterne, ligesom det ikke kunne kritiseres, at instituttet ikke fremsendte alternative lånetilbud.
valg af renteprocent 9807106 Instituttet, der havde ydet det 6 pct. kontantlån, som var aftalt i købsaftalen, og som blev optaget af sælgeren og overtaget af køberen, skulle ikke uopfordret redegøre for konsekvensen af den valgte renteprocent.
valg af renteprocent 9804074 Klageren havde indgået en købsaftale, i henhold til hvilken han skulle overtage et eksisterende 6 pct. kontantlån. Instituttet havde ikke uopfordret skullet redegøre for konsekvenserne af renteprocenten på det overtagne lån.
valg af renteprocent 9802028 Instituttet, der havde ydet sælgeren det 6 pct. kontantlån, som var aftalt i købsaftalen, og som køberen efterfølgende havde overtaget, havde ikke uopfordret skullet redegøre for konsekvenserne af den valgte renteprocent.
valg af renteprocent 21209108 På baggrund af oplysningerne i god skik tjekskemaet, særligt om at klageren var rådgivet om, at han burde vælge en pålydende rente med et mindre kurstab, havde instituttet ikke handlet ansvarspådragende ved ydelsen af et lån til kurs 91,93.
valg af renteprocent 9806095 Instituttet, der havde ydet det 7 pct. kontantlån, som var aftalt i købsaftalen, og som blev optaget af sælgeren og overtaget af køberen, skulle ikke uopfordret redegøre for konsekvenserne af den valgte renteprocent.
valg af renteprocent 9805083 Der var ikke rådgiveransvar ved at yde et 7 pct. kontantlån. Dels fremgik vilkårene for kontantlån af aftalegrundlaget, dels kunne det ikke fastslås, at rådgivningen ud fra forholdene i 1995 havde været urigtig eller mangelfuld.
valg af renteprocent 9803063 Der var ikke rådgiveransvar ved at yde et 7 pct. kontantlån. Dels fremgik vilkårene for kontantlån af aftalegrundlaget, dels kunne det ikke fastslås, at rådgivningen ud fra forholdene i 1995 havde været urigtig eller mangelfuld.
valg af renteprocent 95010030 Flertallet fandt, at instituttet ikke ensidigt havde kunnet ændre obligationsrenten ved udbetaling af et ejerskiftelån og derfor skulle yde klageren en erstatning på 9.790 kr. svarende til forskellen i ydelsen på et 6 pct. og et 7 pct. lån.
valg af renteprocent 9803060 Instituttet, der havde ydet sælgeren det 6 pct. kontantlån, som var aftalt i købsaftalen, og som efterfølgende blev overtaget af køberen, havde ikke uopfordret skullet redegøre for konsekvenserne af den valgte renteprocent.
valg af renteprocent 9803059 Der var ikke rådgiveransvar ved at undlade at fraråde klageren at optage et 6 pct. kontantlån i 1996. Dels var vilkårene for kontantlån oplyst, dels var optagelse af et 6 pct. kontantlån e.o. ikke i sig selv ufornuftigt.
valg af renteprocent 9806094 Instituttet, der havde ydet det 7 pct. kontantlån, som var aftalt i købsaftalen og ansøgt af mægleren, og for hvilket sælgeren havde tegnet fastkursaftale, skulle ikke uopfordret redegøre for konsekvenserne af den valgte renteprocent
valg af renteprocent 9804072 Instituttet, der havde afgivet lånetilbud ud fra, hvad der gennemsnitligt på tilbudstidspunktet var det mest fordelagtige, havde ikke handlet ansvarspådragende ved ikke at tilbyde lån med alternative renteprocenter.
valg af renteprocent 9802041 Instituttet, der havde ydet det 7 pct. kontantlån, som var aftalt i købsaftalen, og for hvilket sælgeren havde regnet fastkursaftale, skulle ikke uopfordret redegøre for konsekvenserne af den valgte renteprocent.
Valg af valuta 21112127 Uanset at det af instituttet udarbejdede materiale var uklart formuleret og efterlod læseren med det indtryk, at lånet blev optaget i EUR, havde klageren udvist retsfortabende passivitet ved ikke før efter 3 år at reagere på, at lånet var udbetalt i CHF.
værdiansættelse 9510065 Uanset om værdiansættelsesreglerne måtte være overtrådt i den aktuelle sag, fandt Nævnet det ikke godtgjort, at instituttet havde pådraget sig et erstatningsansvar over for klageren.
værdiansættelse 200009045 Det var hverken uforsvarligt eller ansvarspådragende, at instituttet ikke på en enkelt udlejet ejerlejlighed havde ansat værdien efter regler for "restejendomme", jf. værdiansættelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 2.
værdiansættelse 21212179 Flertallet afviste at behandle sagen, idet der ikke var tale om et kundeforhold mellem klageren og instituttet, men om et erstatningsforhold uden for kontrakt. Mindretallet fandt, at flertallet anlagde en for snæver fortolkning af Nævnets vedtægter.
værdiansættelse 9603017 Realkreditlovgivningens regler om værdiansættelse har til formål at sikre det forretningsmæssige grundlag for de udstedte obligationer og ikke mod at varetage låntagernes interesser.Instituttet ifalder ikke ansvar, fordi ejendommen er vurderet for højt.
værdiansættelse 21003046 Det var ikke godtgjort, at klageren havde fået tilsagn om yderligere lån. Nævnet fastslog, dels at realkreditlovgivningen ikke medfører en kontraheringspligt, dels at udlån er et kredit- og udlånspolitisk anliggende, som Nævnet normalt ikke efterprøver.
værdiansættelse 21103043 Der var ikke grundlag for at antage, at værdiansættelsen var sket i strid med de offentligretlige regler. Nævnet henviste i øvrigt til, at værdiansættelse af fast ejendom er et kredit- og udlånspolitisk anliggende, som Nævnet generelt ikke efterprøver.
værdiansættelse 21503047 Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at instituttet i forskellige værdiansættelser i forbindelse med klagernes nybyggeri havde handlet ansvarspådragende, herunder fordi det var sandsynliggjort, at værdien løbende var tilpasset markedet og området.
værdiansættelse 21110108 Reglerne i realkreditlovgivningen medfører ikke kontraheringpligt. Værdiansættelse af fast ejendom er en kredit- og udlånspolitisk vurdering, som Nævnet generelt ikke efterprøver. Der var ikke konkret anledning til at fravige dette udgangspunkt.
værdiansættelse 21403034 Ikke bevist eller sandsynliggjort, at instituttet havde givet tilsagn om en bestemt finansiering af den renovering, som klageren efter købet af ejendommen gennemførte. Selve vurderingen var en udlåns- og kreditpolitisk afgørelse, som tilkom instituttet.

 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk