Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Medlemmer Sekretariat Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Vedtægter
  
 

Klager, kendelser, institutter, ekspeditionstid, m.v.                  Udskriv siden

Hvilke sprog benytter Ankenævnet?


Klagen kan indgives til Ankenævnet på dansk og engelsk. Dog foregår selve sagsbehandlingen på dansk, ligesom kendelsen er formuleret på dansk. Hvis klageren ikke er dansksproget, er det muligt at bede Sekretariatet om et resumé af selve resultatet i kendelsen på engelsk.

Hvornår klages til Realkreditankenævnet?


Før Ankenævnet kan behandle en klage, skal klageren forgæves have søgt at opnå en tilfredsstillende ordning med realkreditinstituttet.

Så længe en sag verserer for Ankenævnet, kan hverken klageren eller realkreditinstituttet anlægge sag ved domstolene eller voldgiftsret om de spørgsmål, som klagen vedrører. Realkreditinstituttet kan dog godt gennemføre fogedretssager, selv om der er indbragt en klage for Nævnet. Hvis en sag er anlagt ved domstolene, og klageren ønsker den indbragt for et ankenævn, jf. retsplejelovens 361, hæver retten sagen og sender den til Nævnet, medmindre det må anses for åbenbart, at der ikke kan gives klageren medhold i klagen, eller sagen ikke skønnes egnet til behandling ved Nævnet.

Aftaler om, at retstvister skal behandles ved voldgift eller andet særligt forum, udelukker ikke, at klage kan indgives til Nævnet. Hvis en sag er rejst ved voldgift eller andet særligt forum, og klageren ønsker den indbragt for Ankenævnet, skal sagen udsættes, indtil den er behandlet af Ankenævnet.

Hvis der allerede er anlagt en sag ved domstolene eller voldgiftsret, er der mulighed for at anmode retten/voldgiftsretten om at hæve eller udsætte retssagen med henblik på at få sagen behandlet af Ankenævnet. Det gælder også fogedretssager, som dog ikke i alle tilfælde kan forventes hævet.

Ankenævnet kan afvise sager, som findes uegnede til behandling i Nævnet.

Før klagesagsbehandlingen kan påbegyndes, skal klagesagsgebyret på p.t. 200 kr. være indbetalt.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagen afvises af Nævnet, tilbagekaldes, bortfalder, eller hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

Hvad indebærer en kendelse fra Nævnet?


Nævnets kendelse sendes til såvel klageren som realkreditinstituttet senest 10 dage efter, at kendelsen er afsagt.

I kendelsen tager Nævnet stilling til, hvem af parterne der skal have medhold. Hvis det er instituttet, som får medhold, fremgår det af kendelsen, at instituttet er frifundet. Er man som klager ikke enig i Nævnets afgørelse, har man herefter mulighed for at få sagen bedømt af domstolene.

Hvis klageren har fået medhold, fremgår det af kendelsen, hvad instituttet skal gøre, eksempelvis hvor stort et beløb instituttet skal betale til klageren. Instituttet skal inden 30 dage efter afsigelsen eller forkyndelsen af kendelsen enten opfylde kendelsen eller meddele Nævnet, at instituttet ikke ønsker at være bundet af kendelsen. Realkreditinstituttet kan inden for samme frist fremsætte ønske om at få sagen genoptaget. Har klageren fået medhold, kan afgørelsen tvangsfuldbyrdes, medmindre instituttet har meddelt, at instituttet ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. Ønsker instituttet ikke at være bundet af kendelsen, får klageren meddelelse herom og får endvidere, i et vist omfang, hjælp til at indbringe sagen for domstolene. Klageren kan i den forbindelse få Forbrugerstyrelsen til at udtage stævning
En eventuel anmodning til fogedretten om tvangsfuldbyrdelse skal være bilagt den nævnsafgørelse, der danner grundlag for anmodningen om tvangsfuldbyrdelse, og en erklæring fra Ankenævnet om, at realkreditinstituttet ikke inden for fristem på 30 dage har meddelt, at det pågældende institut ikke ønsker at være bundet af afgørelsen.


Hvor lang tid tager det, før der foreligger en afgørelse?


Ekspeditionstiden regnet fra den dag, klagen er modtaget, til Ankenævnet har sendt en kendelse til parterne er p.t. ca. 150 dage.

Hvem er tilsluttet Ankenævnet?


Følgende institutter er pr. 1. januar 2011 tilsluttet Realkreditankenævnet:
BG Kredit A/S (nu Realkredit Danmark A/S)
BRFKredit a/s
Danske Kredit Realkreditaktieselskab (nu Realkredit Danmark A/S)
DLR Kredit A/S
Nykredit Realkredit A/S
Realkredit Danmark A/S
Totalkredit A/S
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk