Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216071440
Bidragsforhøjelse. Profilskifte. Rådgivning.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens refinansiering og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
21607144
Bidragsforhøjelse. Profilskifte. Rådgivning.
Det indklagede realkreditinstitut afgav den 3. november 2011 gennem et af sine låneformidlende pengeinstitutter et tilbud til klageren på et tilpasningslån F2. Af aftalegrundlaget fremgik det, at bidrag og beregningsprincipper i lånets løbetid kunne ændres af instituttet. Det årlige bidrag på lånet blev ved forhøjelser i 2012, 2013 og 2015 ændret til 1,1244 pct. Klageren indgik den 21. januar 2016 aftale om profilændring til F5-lån. Instituttet varslede i februar 2016 bidragsforhøjelse over for klageren, som efterfølgende henvendte sig til instituttet, idet hun fandt det urimeligt, at instituttet forhøjede bidraget så kort tid efter hendes låneomlægning. Instituttet redegjorde i sit svar for hjemlen til og grundlaget for forhøjelsen samt for prisstrukturen i relation til bidrag. Endvidere oplyste instituttet, at bidragsforhøjelsen ikke var besluttet, da klageren disponerede.

Klageren nedlagde ved Nævnet en række påstande i forhold til instituttets adfærd og forholdene for låntagere generelt. I forhold til sin egen sag nedlagde klageren principal påstand om, at hun skulle have godtgørelse for svie og smerte svarende til merbidraget på hendes lån i 5 år, subsidiært at instituttet vederlagsfrit for hende skulle ombytte lånet til et fastforrentet, 30-årigt, 2 pct. lån. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet afviste klagepunkterne i relation til instituttets adfærd m.v., idet disse spørgsmål ikke kunne behandles af Nævnet. Selv om der kun gik ca. 2 uger imellem klagerens indgåelse af en aftale om profilændring på lånet og varslingen af bidragsforhøjelsen, fandt Nævnet, at der ikke kunne rejses kritik af instituttets fremgangsmåde. Nævnet henviste til, at instituttet af konkurrence- og fondsbørsmæssige årsager må være berettiget og forpligtet til ikke at oplyse om interne overvejelser om prisændringer, og at der, uanset hvornår en prisændring offentliggøres og gennemføres, altid vil være kunder, som har disponeret kort tid før. Henset til den klare hjemmel i aftalegrundlaget, som klageren havde tiltrådt, fandt Nævnet, at klageren ikke havde godtgjort eller sandsynliggjort, at hun ikke havde modtaget tilstrækkelig rådgivning. Med hensyn til rimeligheden og instituttets begrundelse for bidragsforhøjelsen fandt Nævnet, at bidragsforhøjelsen ikke kunne anses for vilkårlig, og at der ikke var grundlag for at anse denne for åbenbart urimelig. Nævnet kunne ikke kritisere, at bidragsforhøjelsen var foretaget også på eksisterende lån, idet kapitalkravene var blevet forhøjet for disse, at klageren ikke havde foretaget en låneomlægning, men alene et profilskifte, og at der ikke i henhold til nævnspraksis tilkendes erstatning for svie og smerte. Nævnet frifandt derfor realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:11-07-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk