Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216051150
Bidragsforhøjelse.
Ikke grundlag for efter aftalelovens § 36 at tilsidesætte instituttets generelle hjemmel til at ændre bidrag og ikke grundlag for at tilsidesætte den konkrete forhøjelse.
21605115
Bidragsforhøjelse.
Klageren havde i sin ejendom et tilpasningslån F1 ydet af det indklagede realkreditinstitut i 2009. Af den for lånet udstedte låne- og pantsætningsaftale samt af instituttets Långuide pr. november 2015 fremgik det, at bidrag og beregningsprincipper kunne ændres efter instituttets beslutning. Instituttet forhøjede pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2015 bidraget på klagerens lån fra oprindelig 0,60 pct. til 1,1244 pct., ligesom kursfradraget i point pr. 1. januar 2015 steg fra 0,10 til 0,30. I juni 2015 indgik parterne en refinansieringsaftale om profilændring fra F1 til F3. I februar 2016 varslede instituttet på ny bidragsforhøjelse til 1,3996 pct. Klageren protesterede efterfølgende forgæves over den forhøjede bidragssats med henvisning til, at han netop havde skiftet refinansieringsprofil for at undgå forhøjede bidragssatser på F1-lånet.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, principalt at instituttet skulle annullere bidragsstigningen som urimelig, jf. aftalelovens § 36, subsidiært at der kunne ske indfrielse af F3 lånet uden kurstab og omkostninger. Instituttet påstod frifindelse

Nævnet fandt ikke grundlag for efter aftalelovens § 36 at tilsidesætte instituttets generelle hjemmel til at ændre bidrag. Nævnet henviste til, at vilkår som de omhandlede, der i princippet indebærer en ensidig adgang for den ene kontraktpart til at ændre bidragsbetalingen i et løbende kundeforhold, er udbredt på realkreditområdet, og at Nævnet i sin praksis har fundet ikke generelt at kunne tilsidesætte sådanne vilkår som urimelige. Baggrunden herfor var, at aftaler om realkreditlån er langvarige aftaleforhold, som ikke kan opsiges af realkreditinstituttet, og at der derfor må levnes instituttet en vis mulighed for at ændre enkelte elementer i sådanne aftaler. I de offentligretlige regler om god skik er det således også forudsat, at der efter omstændighederne kan ske ændringer i bidragssatsen. Afgørende for, om Nævnet efter offentligretlige og formueretlige regler kan tilsidesætte bidragsforhøjelser i en sag som denne, var efter Nævnets opfattelse, om bidragsforhøjelsen fremstod som vilkårlig og urimelig. I forhold til den konkrete bidragsforhøjelse var der ud fra niveauet for tilsvarende lån og belåningsgrader i branchen ikke grundlag for at anse bidragsforhøjelsen for åbenbart urimelig, og der var heller ikke grundlag for at anse bidragsforhøjelsen, der var foretaget ensartet for kunder og lån, for vilkårlig. Nævnet frifandt som følge af det anførte realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:11-07-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk