Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216051140
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens refinansiering og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Heller ikke grundlag for at fastslå rådgivéransvar.
21605114
Bidragsforhøjelse
Klageren havde i sin ejendom et tilpasningslån ydet af det indklagede realkreditinstitut i 2009 som F1 lån. Af det for lånet udstedte pantebrev samt af Långuide pr. november 2015 fremgik det, at bidrag og beregningsprincipper kunne ændres efter instituttets beslutning. Den 29. januar 2016 indgik parterne en refinansieringsaftale med ændring af rentetilpasningsprofilen til F3 pr. 1. april 2016. Den 4. januar 2016 varslede instituttet bidragsforhøjelse pr. 1. juli 2016 over for klageren, hvorved det årlige bidrag steg fra 1,1124 til 1,3864 pct. Klageren henvendte sig efterfølgende til instituttet med krav om annullering af F3- lånet, herunder som følge af mangelfuld rådgivning og den korte tid mellem indgåelsen af refinansieringsaftalen til varslingen af nye bidragssatser. Instituttet afviste klagen.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle rette bidragssatsen på hans realkreditlån tilbage til den sats, som blev aftalt ved indgåelsen af refinansieringsaftalen den 2. februar 2016. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet fandt, at klageren ikke umiddelbart anfægtede hjemlen i aftalegrundlaget til at foretage bidragsforhøjelser, men derimod rådgivningen i forbindelse med hans refinansiering, herunder at bidragsforhøjelsen ikke indgik i denne, selv om den blev gennemført mindre end 3 uger efter aftaleindgåelsen. Selv om der kun gik ca. 6 dage imellem klagerens indgåelse af en refinansieringsaftale og varslingen af bidragsforhøjelsen, fandt Nævnet, at der ikke kunne rejses kritik af instituttets fremgangsmåde, og henviste til, at instituttet af blandt andet konkurrence- og fondsbørsmæssige årsager må være berettiget og forpligtet til ikke at oplyse om interne overvejelser om prisændringer. Dertil kom, at der, uanset hvornår en prisændring offentliggøres og gennemføres, altid vil være kunder, som har disponeret kort tid før. Yderligere bemærkede Nævnet, at klageren havde indgået aftale om et profilskifte, og at instituttets adgang til at foretage bidragsforhøjelser var uændret før og efter profilskiftet. Som sagen var oplyst, fandt Nævnet ikke grundlag for at fastslå, at instituttet havde handlet ansvarspådragende ved sin rådgivning af klageren forud for profilskiftet. Uanset at bidragsniveauet var i den høje ende, fandt Nævnet, at der ud fra niveauet for tilsvarende lån og belåningsgrader i branchen ikke var grundlag for at anse bidragsforhøjelsen for åbenbart urimelig. Herefter, og da bidragsforhøjelsen heller ikke kunne anses for vilkårlig, idet den var foretaget ensartet for kunder og lån, frifandt Nævnet realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:11-07-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk