Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216051130
Bidragsforhøjelse. Værdiansættelse.
Der var ud fra aftalegrundlaget ikke grundlag for at pålægge instituttet at revidere bidragsindplaceringen, hverken i opad- eller nedadgående retning. Desuden var den aktuelle vurdering foretaget med henblik på låneomlægning og ikke refinansiering.
21605113
Bidragsforhøjelse. Værdiansættelse.
Det indklagede realkreditinstitut afgav i juni 2011 tilbud til klageren på et variabelt forrentet obligationslån med renteloft og refinansiering og på et tilpasningslån F5. Af aftalegrundlaget for lånene fremgik det, at der for lånene gjaldt de af instituttets bestyrelse til enhver tid fastsatte vilkår for långivningen og obligationsudstedelsen, og at bidraget kunne forhøjes. Det fremgik endvidere, at bidragsindplaceringen blev fastsat ved lånets udbetaling og ikke kunne ændres, medmindre der skete omlægning, gældsovertagelse eller relaksation, med derimod ikke som følge af ordinære afdrag eller ved ændring af lånets prioritetsstilling. Instituttet gennemførte i 2013 bidragsforhøjelse på tilpasningslånet. I forlængelse af instituttets advis i efteråret 2015 af de kommende refinansieringer var der dialog mellem partnerne vedrørende en eventuel låneomlægning, som resulterede i, at instituttet i oktober 2015 foretog en besigtigelse og værdiansættelse af ejendommen. Drøftelserne førte til, at klageren valgte at lade lånene refinansiere. Instituttet varslede i februar 2016 bidragsforhøjelse på klagerens lån. Klageren henvendte sig efterfølgende til instituttet, idet han var utilfreds med, at bidragsplaceringen af hans lån ikke var sket på baggrund af ejendomsvurderingen foretaget i oktober 2015.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at belåningsprocenten skulle beregnes på grundlag af vurderingen fra 2015 med den deraf følgende reberegning af bidragsindplaceringen. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet fastslog, at klageren ikke anfægtede instituttets hjemmel til at foretage bidragsforhøjelser, men at instituttet ikke i forbindelse med refinansiering af hans lån til brug for bidragsindplaceringen havde anvendt den værdi, instituttet umiddelbart forinden havde fastsat ved en vurdering. Nævnet henviste til, at instituttets Långuide stedse havde indeholdt en angivelse af, at bidragsindplaceringen blev fastsat ved lånets udbetaling, hvorimod bidragssatsen ikke kunne ændres som følge af ordinære afdrag eller ved ændring af lånets prioritetsstilling. Nævnet fandt, at der ikke i aftalegrundlaget var belæg for at pålægge instituttet en pligt til at revidere bidragsindplaceringen, hverken i opad- eller nedadgående retning, og bemærkede hertil, at den af instituttet foretagne vurdering havde sigtet imod, at klageren eventuelt ville låneomlægge, men derimod ikke mod den situation, at klageren valgte at refinansiere. Nævnet fastslog videre, at en refinansiering ikke kunne betragtes som en låneomlægning med den deraf flydende mulighed for fornyet fastlæggelse af belåningsintervallet. Som følge af det anførte blev realkreditinstituttet frifundet.
 
Indsat dato:11-07-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk