Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216041090
Bidragsforhøjelse.
Der var løbende sket tilpasning af bidragssatsen i forbindelse med ekstraordinære indfrielser. Der var ikke herved i strid med aftalegrundlaget sket en tilsikring af et fast bidrag. Heller ikke grundlag for at fastslå, at klageren havde fået rabat.
21604109
Bidragsforhøjelse.
Klageren optog i maj 2002 et variabelt forrentet obligationslån med renteloft på 978.000 kr. og i april 2011 et tilpasningslån F1 på 1.020.000 kr. hos det indklagede institut. Begge lån indeholdt i aftalegrundlaget bestemmelser om, at bidrag og beregningsprincipper kunne ændres efter instituttets beslutning. Klageren nedbragte i oktober 2011 og i oktober 2013 tilpasningslånet til først 800.000 kr. og siden til 600.000 kr. Instituttet forhøjede pr. 1. april 2012, 1. oktober 2013 og 1. januar 2015 bidragssatserne på klagerens lån. Klageren protesterede i januar 2015 over bidragsforhøjelserne. Instituttet redegjorde i sit svar for hjemlen til og baggrunden for bidragsforhøjelserne og den nye prisstruktur. Endvidere oplyste instituttet, at klageren helt eller delvist kunne undgå forhøjelsen ved at ændre profil ved den næste refinansiering i september 2015, og at klageren kunne opnå en rabat på lånesagsgebyret, hvis han ønskede at omlægge til et fastforrentet lån. Der foregik herefter en længere korrespondance mellem parterne. Klageren nedbragte i oktober 2015 tilpasningslånet til 400.000 kr., hvorefter bidragsplaceringen blev reberegnet. I februar 2016 varslede instituttet bidragsforhøjelser pr. 1. juli 2016. Klageren klagede i februar 2016 til instituttet over de varslede bidragsforhøjelser, herunder med henvisning til, at han i 2015 havde kæmpet for at få nedsat de høje bidragssatser gennem fornyet vurdering af ejendommen og indbetaling af ekstraordinære afdrag. Instituttet afviste at ændre bidragssatsen. Yderligere korrespondance førte ikke til en afklaring mellem parterne.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at bidragssatserne på hans lån skulle føres tilbage til 2015-niveau, og at de ikke efterfølgende kunne forhøjes. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet fastslog ud fra sagens oplysninger, at der var sket en løbende tilpasning af bidraget på klagerens lån, herunder i forbindelse med de ekstraordinære indfrielser, som klageren havde foretaget særligt med sigte på bidragsindplaceringen. Nævnet fandt, at instituttet ikke ved at revidere bidragsindplaceringen på lånene havde tilsikret klageren et fast bidrag på lånene og derved fraveget den klare hjemmel i aftalegrundlaget for instituttet til at foretage bidragsforhøjelser. Der forelå heller ikke oplysninger, der gav Nævnet grundlag for at antage, at de bidragssatser, klageren havde opnået, afspejlede en rabat i forhold til prisbladene. Nævnet bemærkede i den forbindelse, at klageren hidtil og også fremadrettet fortsat havde fordel af den ændrede bidragsindplacering. Da bidragsforhøjelserne endvidere hverken kunne tilsidesættes som vilkårlige eller åbenbart urimelige, frifandt Nævnet realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:11-07-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk