Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216041060
Bidragsforhøjelse.
Ikke grundlag for at tilsidesætte bidragsforhøjelsen som åbenbart urimelig. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
21604106
Bidragsforhøjelse.
Det indklagede realkreditinstitut udbetalte i marts 2014 via et af sine låneformidlende pengeinstitutter to lån til klageren, dels et tilpasningslån F1 og dels et 9-årigt fastforrentet obligationslån. Af den for tilpasningslånet udstedte låne- og pantsætningsaftale samt af instituttets låneguide pr. november 2015 fremgik det, at der som en del af ydelserne skulle betales et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde blev fastsat og kunne ændres af instituttet. Instituttet varslede i august 2014 og igen i februar 2016 bidragsforhøjelser over klageren, hvorved den årlige bidragssats på F1 lånet ville stige fra oprindelig 0,632 pct. til 0,7996 pct. pr. 1. januar 2015, hvor også kursfradraget på 0,10 kurspoint steg til 0,30 kurspoint, og pr. 1. juli 2016 til 1,0996 pct., medens bidragssatsen på obligationslånet pr. 1. juli 2016 steg fra 1,0 til 1,2 pct. p.a. Klageren henvendte sig efterfølgende til såvel det låneformidlende pengeinstituttet som realkreditinstituttet, idet han var utilfreds med bidragsforhøjelserne, som fastholdt prisforhøjelserne. Efter en del yderligere korrespondance mellem parterne indbragte klageren sagen for Realkreditankenævnet.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, principalt at instituttet skulle annullere begge de foretagne bidragsforhøjelser i 2015 og 2016 på hans tilpasningslån F1, subsidiært at instituttet skulle annullere bidragsforhøjelsen pr. juli 2016 på tilpasningslånet. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet bemærkede, at klageren ikke umiddelbart havde rejst tvivl om instituttets hjemmel til at foretage bidragsforhøjelser, men havde anfægtet rimeligheden af disse. Nævnet fandt, at bidragsforhøjelserne, som var hjemlet i aftalegrundlaget, og som var foretaget ensartet for grupper af kunder og lån, ikke kunne anses for vilkårlige. Nævnet fandt heller ikke, at bidragsforhøjelserne i sammenligning med niveauet i branchen for tilsvarende lån og belåningsgrader kunne anses for åbenbart urimelige. Nævnet frifandt som følge af det anførte realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:17-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk