Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216030910
Bidragsforhøjelse. Indfrielsesomkostninger.
Selv om der gik kort tid mellem fristen for disponering ved refinansiering og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Heller ikke andet grundlag for at tilsidesætte forhøjelsen.
21603091
Bidragsforhøjelse. Indfrielsesomkostninger.
Klageren optog i juli 2010 hos det indklagede realkreditinstitut et inkonverterbart kortrentelån F3 på 2.320.000 kr. med indledende afdragsfrihed og med en årlig bidragssats på 0,50 pct. Af den for lånet udstedte låne- og pantsætningsaftale samt af instituttets Långuide pr. november 2015 fremgik det, at bidrag og beregningsprincipper kunne ændres efter instituttets beslutning. Efter varsling forhøjede instituttet pr. 1. april 2012 bidragssatsen på klagerens lån til 0,60 pct., pr. 1. oktober 2013 til 0,9368 pct. og pr. 1. januar 2014 til 1,0244 pct., hvor også kursskæringen ved refinansiering blev forhøjet. Instituttet varslede på ny bidragsforhøjelse i februar 2016, hvorved bidraget pr. 1. juli 2016 ville stige til 1,3966 pct. Klageren henvendte sig efterfølgende forgæves til instituttet med en klage over bidragsforhøjelsen, herunder tidspunktet for varsling af denne i forhold til klagerens dispositioner i forbindelse med lånets refinansiering.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at hans bidrag frem til næste refinansiering ikke kunne forhøjes, subsidiært at instituttet skulle godtgøre hans omkostninger ved et eventuelt institutskifte. Instituttet påstod frifindelse.

Selv om der kun gik få dage fra udløbet af fristen for at ændre klagerens F3-lån eller opsige lånet til refinansieringstidspunktet til instituttet varslede bidragsforhøjelsen, fandt Nævnet, at der ikke kunne rejses kritik af instituttets fremgangsmåde. Nævnet henviste herved til, at instituttet af blandt andet konkurrence- og fondsbørsmæssige årsager måtte være berettiget og forpligtet til ikke at oplyse om interne overvejelser om prisændringer. Dertil kom, at der, uanset hvornår en prisændring offentliggøres og gennemføres, altid vil være kunder, som har disponeret kort tid før. Som sagen var oplyst, fandt Nævnet, at klageren ikke havde dokumenteret eller sandsynliggjort, at han var blevet garanteret eller tilsikret, at bidraget ikke kunne forhøjes mellem refinansieringstidspunkterne, eller at en sådan forhøjelse medførte mulighed for at indfri lånet til kurs pari. Nævnet fandt derfor, at en eventuel indfrielse var undergivet låneaftalens sædvanlige vilkår for indfrielse. Uanset at bidragsniveauet var i den høje ende, fandt Nævnet, at der ud fra niveauet for tilsvarende lån og belåningsgrader i branchen ikke var grundlag for at anse bidragsforhøjelsen for åbenbart urimelig. Herefter, og da bidragsforhøjelsen heller ikke kunne anses for vilkårlig, idet den var foretaget ensartet for kunder og lån, frifandt Nævnet som følge af det anførte realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:11-07-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk