Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216030890
Bidragsforhøjelse.
Det kunne ikke kritiseres, at instituttet ikke tog afsæt i den enkelte kundes forhold, men gennemførte bidragsforhøjelser af generel karakter, som det var muligt efter aftalegrundlaget. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
21603089
Bidragsforhøjelse.
Det indklagede realkreditinstitut afgav i februar 2015 gennem det koncernforbundne realkreditinstitut tilbud til klageren på et 30-årigt, 2 pct. obligationslån Af lånetilbuddet fremgik det, at bidragssatsen udgjorde på 0,35 pct. pr. år, at bidragssatsen blev beregnet af lånets restgæld, og at klageren kunne læse mere om bidrag i Långuiden. Klageren tiltrådte den 23. februar 2015 et rådgivningsskema, hvori hun fravalgte at modtage rådgivning fra instituttet i forbindelse med låneoptagelsen, og hvori hun tilkendegav, at hun selv havde valgt lånetype uden rådgivning. Af låne- og pantsætningsaftalen for lånet og af instituttets Långuide pr. november 2015 fremgik det, at der som en del af ydelserne skulle betales et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde blev fastsat og kunne ændres af instituttet, herunder for grupper af lån. Instituttet varslede i februar 2016 over for klageren, at den årlige bidragssats på hendes lån pr. 1. juli 2016 ville stige til 0,45 pct. Klageren protesterede i februar 2016 til instituttet over den varslede forhøjelse af bidragssats, idet klageren anførte, at hendes lån havde sikkerhed inden for 40 pct. af ejendommens værdi, at bidragssatsen på hendes fastforrentede lån derfor ikke burde kunne stige af den af instituttet angivne årsag. Instituttet redegjorde i marts 2016 over for klageren for baggrunden for bidragsforhøjelsen, som var sket i overensstemmelse med aftalegrundlaget og reglerne om god skik for finansielle virksomheder. Bidragsforhøjelsen blev derfor fastholdt.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle frafalde bidragsforhøjelsen på lånet på 1.400.000 kr., således at lånets bidragssats uændret var 0,35 pct. årligt. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet bemærkede, at klageren ikke umiddelbart anfægtede instituttets hjemmel til at foretage bidragsforhøjelser, men at bidragsforhøjelsen for hendes 1. prioritetslån var urimelig, idet den var uden sammenhæng til den kreditrisiko, lånet repræsenterede. Det kunne ikke kritiseres, at instituttet ikke tog afsæt i den enkelte kundes forhold, men gennemførte bidragsforhøjelser af generel karakter, som det var muligt efter aftalegrundlaget, herunder for grupper af lån. Nævnet fandt endvidere, at bidragsforhøjelsen hverken kunne tilsidesættes som vilkårlig eller åbenbart urimelig, og frifandt som følge af det anførte realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:14-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk