Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216030840
Bidragsforhøjelse.
Der var ikke grundlag for at tilsidesætte bidragsforhøjelserne. Det kunne ikke kritiseres, at bidragsindplaceringen ikke var baseret på en aktuel ejendomsvurdering. Ikke i aftalegrundlaget belæg for at pålægge en pligt til revision af bidragsindplacering.
21603084
Bidragsforhøjelse.
Klageren havde i sin ejendom et tilpasningslån F3 på 3.160.000 kr., som var ydet af det indklagede realkreditinstitut i 2010 med indledende afdragsfrihed frem til 2020. Af den for lånet udstedte Låne- og pantsætningsaftale samt af instituttets Långuide pr. november 2015 fremgik det, at bidrag og beregningsmåde blev fastsat og kunne ændres af instituttet. Af Långuiden fremgik det endvidere, hvordan belåningsintervallet blev fastlagt ved lånets udbetaling, og at dette herefter alene kunne fastlægges på ny ved en efterfølgende låneomlægning, gældsovertagelse eller relaksation. Instituttet forhøjede pr. 1. oktober 2013, pr. 1. januar 2015 og pr. 1. juli 2016 den årlige bidragssats på klagerens lån fra oprindelig 0,60 til 1,3996 pct. og forhøjede endvidere kursskæringen ved refinansiering fra 0,10 til 0,20 kurspoint. Klageren rettede henvendelse til instituttet om bidragsforhøjelsen, som instituttet fastholdt.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle anerkende, at den aktuelle bidragssats på klagerens lån skulle fastholdes. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet fandt, at der var en klar hjemmel til bidragsforhøjelser i aftalegrundlaget, som klageren gennem sin accept af lånet havde tiltrådt, og fandt endvidere, at bidragsforhøjelserne, der var foretaget ensartet for grupper af kunder og lån, ikke kunne anses for vilkårlige, og at der uanset bidragsforhøjelsernes forholdsvis høje stigningstakt ikke var grundlag for at anse disse for åbenbart urimelige. Nævnet tilføjede i øvrigt, at det fremgik af instituttets prislister, at klageren ved at omlægge sit lån til en anden låntype og afdragsprofil kunne opnå en ikke ubetydelig nedsættelse af bidragssatsen. Til klagerens anbringende om, at bidragsforhøjelsen burde afhænge af en aktuel vurdering af ejendommen, bemærkede Nævnet, at det af instituttets gældende Långuide fremgik, hvordan belåningsintervallet fastlægges ved lånets udbetaling, og at belåningsintervallet herefter alene kan fastlægges på ny ved en efterfølgende omlægning af lånet, gældsovertagelse eller relaksation. Nævnet fandt, at der ikke i aftalegrundlaget var belæg for at pålægge instituttet en pligt til at revidere bidragsindplaceringen, hverken i opad- eller nedadgående retning. Nævnet frifandt som følge af det anførte realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:14-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk