Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216030830
Bidragsforhøjelse.
Ikke grundlag for kritik af det korte tidsrum imellem profilændringen og varslingen eller for at kræve et særligt bevis for eller efterprøvelse af årsagerne til bidragsforhøjelserne. Forhøjelserne kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
21603083
Bidragsforhøjelse.
Klagerne optog i oktober 2014 et F1 lån på 4.078.000 kr. hos det indklagede reakreditinstitut. Refinansieringsprofilen på lånet blev i april 2015 ændret til F3. Klagerne fik yderligere i september 2015 udbetalt et tillægslån F3 på 618.000 kr. Af låne- og pantsætningsaftalerne samt af instituttets Långuide pr. november 2015 fremgik det, at bidrag og beregningsprincipper fastsattes og kunne ændres af instituttet. Instituttet varslede i februar 2016 bidragsforhøjelser på klagernes lån, som betød det, at den årlige bidragssats pr. 1. juli 2016 ville stige til 1,072 pct. for lånet på 4.078.000 kr. og til 1,65 pct. for lånet på 618.000 kr. Klagerne protesterede i februar 2016 forgæves over bidragsforhøjelserne, som de relativ kort tid før varslingen havde forsøgt at undgå ved at tage F3 lån.

Klagerne nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle anerkende, principalt at bidragsforhøjelserne på klagernes to lån var foretaget med urette, subsidiært at klagerne skulle stilles, som om de to realkreditlån var optaget som F1 rentetilpasningslån med den virkning, dels at lånene skulle være rentetilpasset henholdsvis den 1. juli 2016 og 1. oktober 2016, dels at lånene med virkning fra disse datoer skulle kunne opsiges på gældende vilkår. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet bemærkede, at klagerne ikke umiddelbart havde anfægtet hjemlen i aftalegrundlaget til bidragsforhøjelser, men derimod havde anfægtet forhøjelserne i relation til rimelighed, de givne begrundelser samt den konkrete rådgivning, som klagerene fik i forbindelse med profilskiftet. Nævnet fandt ikke, at bidragsforhøjelserne kunne anses for åbenbart urimelige eller anses for vilkårlige, idet de var foretaget ensartet for kunder og lån. Der var endvidere ikke grundlag for at kræve en særlig dokumentation for de begrundelser, som instituttet havde anført som årsag til forhøjelserne, og der var heller ikke på anden måde grundlag for at kræve efterprøvelse af disse. Selv om varslingen af bidragsforhøjelsen skete kun ca. 10 måneder efter profilændringen og 4 måneder efter låneoptagelsen, var der i overensstemmelse med nævnspraksis ikke grundlag for at rejse kritik af instituttets fremgangsmåde. Nævnet henviste herved til, at instituttet af blandt andet konkurrence- og fondsbørsmæssige årsager måtte være berettiget og forpligtet til ikke at oplyse om interne overvejelser om prisændringer. Dertil kom, at der, uanset hvornår en prisændring offentliggøres og gennemføres, altid vil være kunder, som har disponeret kort tid før. Klagerne var endvidere ikke blevet tilsikret, at bidraget ikke kunne stige. Herefter, og da der var hjemmel til bidragsforhøjelsen, frifandt Nævnet som følge af det anførte realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:17-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk