Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216030820
Bidragsindplacering. Værdiansættelse.
Nævnet kunne ikke kritisere, at den aktuelle bidragsforhøjelse var sket på basis af en bidragsberegningsværdi, som svarede til en tilnærmet LTV (belåningsgrad) på de enkelte ejendomme. Der var endvidere foretaget en kontrolvurdering med samme resultat.
21603082
Bidragsindplacering. Værdiansættelse.
I klagerens ejendom indestod der tre rentetilpasningslån til det indklagede institut. Af de udstedte pantebreve fremgik det, at de i pantebrevene anførte bidragssatser kunne forhøjes efter instituttets beslutning, ligesom instituttet kunne ændre beregningsprincipperne for bidrag. Instituttet varslede i september 2014 forhøjelser af bidragene over for klageren. Klageren henvendte sig efterfølgende til instituttet, idet han var utilfreds med den værdiansættelse, der var lagt til grund i forbindelse med bidragsreguleringen. Dette førte til en aftale om, at klagerens ejendom skulle revurderes. Efter en revurdering af klagerens ejendom fastholdt instituttet vurderingen.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle tilbagebetale for meget opkrævet bidrag samt anerkende, at ejendommen stadig var 2.100.000 kr. værd. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet henviste til, at instituttet ifølge aftalegrundlaget kunne forhøje bidragssatsen og ændre beregningsmetoden for bidraget på klagerens tre lån, ligesom instituttet kunne opkræve kursskæring. Klageren anfægtede da heller ikke denne hjemmel. Ifølge de oplysninger, som Nævnet fra tidligere sager var i besiddelse af, var den aktuelle bidragsforhøjelse sket på basis af en bidragsberegningsværdi, som svarede til en tilnærmet LTV (belåningsgrad) på de enkelte ejendomme. Klageren havde krævet, at der ved beregningen af bidragssatsen skulle anvendes den aktuelle salgspris for ejendommen på 2,1 mio. kr., som en lokal ejendomsmægler havde fastsat. Hertil bemærkede Nævnet, at hverken realkreditvurderinger i forbindelse med nyudlån eller vurderingerne i forbindelse med LTV-overvågningen, herunder vurderinger ud fra en statistisk model, tilsigter at afspejle en aktuel salgsværdi, men alene den værdi, som kan danne grundlag for belåning, at det tilkom instituttet at fastsætte sidstnævnte værdi under hensyntagen til de regler, der er fastsat herfor i den finansielle lovgivning og instrukser fra tilsynsmyndigheden, og at statistiske modeller indebærer en vis risiko for udsving. Nævnet bemærkede hertil, at instituttet havde foretaget en kontrolvurdering af klagerens ejendom, som ikke førte til et andet resultat end den statistisk fastsatte værdi. Aftalegrundlaget gav endvidere ikke grundlag for at fastslå en pligt for instituttet til at tilpasse bidragssatserne til den til enhver tid aktuelle sikkerhedsmæssige placering af lånene. Nævnet frifandt derfor realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:11-07-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk