Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216030730
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
21603073
Bidragsforhøjelse.
Klageren erhvervede pr. 15. maj 2015 en ejendom og modtog i den anledning via et låneformidlende pengeinstitut to alternative lånetilbud fra det indklagede realkreditinstitut. Begge lånetilbud angav en årlig bidragssats på 0,6124 pct. og en oplysning om, at der kunne findes yderligere information om bidrag i instituttets Långuide. Af låne- og pantsætningsaftalen samt af instituttets Långuide pr. november 2015 fremgik det, at der som en del af ydelserne skulle betales et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde blev fastsat og kunne ændres af instituttet i lånets løbetid. I forbindelse med låneoptagelsen blev der udarbejdet et rådgivningsskema, hvoraf det fremgik, at bidraget kunne justeres med forudgående varsel. Lånet blev udbetalt i juni 2015. Instituttet varslede i februar 2016 bidragsforhøjelser over for klageren, hvorved den årlige bidragssats pr. 1. juli 2016 ville stige til 0,7376 pct. Klageren protesterede efterfølgende forgæves over, at bidragssatsen allerede indenfor et år efter optagelsen af lånet skulle stige med over 2.200 kr.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle annullere bidragsforhøjelsen. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet fastslog, at klageren ikke umiddelbart havde anfægtet instituttets hjemmel til at foretage bidragsforhøjelser, men havde anført, at bidragsforhøjelsen var urimelig, fordi den blev gennemført kun 8 måneder efter, at lånet var blevet optaget. Selv om der kun gik ca. 8 måneder imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, fandt Nævnet, at der ikke kunne rejses kritik af instituttets fremgangsmåde. Nævnet henviste herved til, at instituttet af blandt andet konkurrence- og fondsbørsmæssige årsager måtte være berettiget og forpligtet til ikke at oplyse om interne overvejelser om prisændringer. Dertil kom, at der, uanset hvornår en prisændring offentliggøres og gennemføres, altid vil være kunder, som har disponeret kort tid før. Nævnet bemærkede i øvrigt i forhold til rådgivningen, at der i sagen var fremlagt et rådgivningsskema, som specifikt omtalte risikoen for bidragsforhøjelser. Da Nævnet endvidere fandt, at bidragsforhøjelsen hverken kunne tilsidesættes som vilkårlig eller åbenbart urimelig, frifandt Nævnet som følge af det anførte realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:17-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk