Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216030690
Bidragsforhøjelser.
Nævnet kunne ikke nærmere afdække den mundtlige rådgivning af klageren, men fandt, at bidragsforhøjelserne ud fra den klare hjemmel i aftalegrundlaget, som klageren havde tiltrådt, eller på andet grundlag ikke kunne tilsidesættes.
21603069
Bidragsforhøjelser.
Klageren optog i april 2014 med det indklagede realkreditinstitut som låneformidler to lån hos det koncernforbundne institut, dels et tilpasningslån F1 på 1.650.000 kr. med en beregnet årlig bidragssats på 0,6332 pct., dels et tilpasningslån F5 på 279.000 kr. med en beregnet årlig bidragssats på 1,25 pct. Af de for lånene udstedte Låne-og pantsætningsaftaler fremgik det, at der for lånene gjaldt de af det långivende instituts bestyrelse til enhver tid fastsatte vilkår for långivningen, og at der som en del af ydelserne skulle betales et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde blev fastsat af og kunne ændres af det långivende institut. Det långivende instituts Långuide indeholdt tilsvarende forbehold for bidragsændringer, og det var endvidere angivet, hvilke forhold der kunne udløse sådanne. Det långivende institut forhøjede pr. 1. januar 2015 bidraget på klagerens F1-lån til 0,7996 pct. og forhøjede endvidere kursfradraget ved refinansiering fra 0,10 til 0,30 kurspoint. Det långivende institut varslede i februar 2016 bidragsforhøjelser på begge klagerens lån, således at de årlige bidragssatser pr. 1. juli 2016 ville udgøre 1,0996 pct. for F1-lånet og 1,45 pct. for F5-lånet. Klageren henvendte sig efterfølgende til instituttet, idet hun fandt det helt urimeligt, at hun kun to år efter optagelse af lån kom til at sidde med en udgift, der var markant højere, end da lånene blev optaget. Instituttet fastholdt forhøjelserne.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, enten at bidraget på hans lån ikke måtte stige frem til næste refinansiering, eller at han skulle kunne omlægge sit lån uden omkostninger og kurstab. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet henviste til, at klageren havde anført, at hun ikke i forbindelse med låneoptagelsen i april 2014 blev informeret om, at der var en risiko for, at bidraget ville stige. Det var ikke muligt for Nævnet at afdække, hvad der blev sagt i den mundtlige rådgivning. Nævnet fandt imidlertid, at der var en klar hjemmel til bidragsforhøjelserne i det skriftlige aftalegrundlag, som klageren gennem sin accept af lånene havde tiltrådt, og hvori der flere steder var taget forbehold for bidragsændringer. Nævnet fandt endvidere, at bidragsforhøjelserne, der var foretaget ensartet for grupper af kunder og lån, ikke kunne anses for vilkårlige, og at der uanset bidragsforhøjelsernes forholdsvis høje stigningstakt ikke var grundlag for at anse disse for åbenbart urimelige. Nævnet frifandt som følge af det anførte realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:14-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk