Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216030680
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
21603068
Bidragsforhøjelse.
Det indklagede realkreditinstitut afgav et tilbud til klageren på et kortrentelån F3 på 4.500.000 kr. med indledende afdragsfrihed. Af lånetilbuddet fremgik det, at den årlige bidragssats udgjorde 1,0244 pct. I forbindelse med låneoptagelsen blev der udarbejdet et rådgivningsskema efter reglerne om god skik. Af skemaet, som klageren og hans meddebitor tiltrådte, fremgik det, at bidraget kunne justeres med forudgående varsel. Lånet blev udbetalt i november 2015. Af den for lånet udstedte låne- og pantsætningsaftale samt af instituttets Långuide pr. november 2015 fremgik det, at der som en del af ydelserne skulle betales et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde blev fastsat og kunne ændres af instituttet i lånets løbetid. Instituttet varslede i februar 2016 bidragsforhøjelser, hvorved klagerens årlige bidragssats pr. 1. juli 2016 ville stige til 1,3996 pct. Klageren protesterede efterfølgende over den varslede bidragsforhøjelse, som han ikke var blevet orienteret om ved køb af ejendommen. Instituttet redegjorde for bidragsforhøjelsen, afviste at imødekomme klagerens krav om annullation af kreditaftalen og fastholdt den varslede bidragsstigning.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle anerkende, principalt at låneaftalen skulle annulleres uden tab for ham, subsidiært at bidragsforhøjelsen skulle bortfalde frem til refinansieringen den 30. juni 2018. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet bemærkede, at klageren ikke umiddelbart anfægtede instituttets hjemmel til at foretage bidragsforhøjelser, men at klageren mente, at den konkrete bidragsforhøjelse ikke kunne gennemføres, når instituttet ikke havde oplyst ham om den, da han 3 måneder før varslingen af bidragsforhøjelsen optog lånet. Selv om der kun gik ca. 3 måneder imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, fandt Nævnet, at der ikke kunne rejses kritik af instituttets fremgangsmåde. Nævnet henviste herved til, at instituttet af blandt andet konkurrence- og fondsbørsmæssige årsager måtte være berettiget og forpligtet til ikke at oplyse om interne overvejelser om prisændringer. Nævnet fandt endvidere, at bidragsforhøjelsen hverken kunne tilsidesættes som vilkårlig eller åbenbart urimelig, og da klageren ikke, som sagen var oplyst, havde modtaget et tilsagn om, at bidraget ikke kunne stige i refinansieringsperioden, frifandt Nævnet realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:14-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk