Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216030630
Bidragsforhøjelse.
Ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at der under et angivne møde med instituttet var givet klageren et egentligt tilsagn om, at bidraget kun kunne stige moderat. Forhøjelsen kunne ikke på andet grundlag tilsidesættes.
21603063
Bidragsforhøjelse.
Klageren har i sin ejendom et variabelt forrentet obligationslån til det indklagede realkreditinstitut, som i januar 2006 blev optaget gennem et af realkreditinstituttets låneformidlende pengeinstitutter. Af det for lånet udstedte pantebrev samt af instituttets Långuide pr. november 2015 fremgik det, at instituttet kunne fastsætte og ændre bidragssatsen og beregningsprincipperne herfor i lånets løbetid. Instituttet varslede i februar 2016 bidragsforhøjelse på klagerens lån, hvorefter den årlige bidragssats ville stige fra 0,9092 til 1,0452 pct. Klageren rettede først henvendelse til realkreditinstituttet og efterfølgende til pengeinstituttet og beskrev, hvordan han ved et møde med repræsentanter fra både realkreditinstituttet og pengeinstituttet, hvor lånedokumenterne blev gennemgået, fik oplyst, at bidragssatssen ikke ville stige nævneværdigt.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle tilbagekalde bidragsstigningen, således at niveauet blev fastholdt til det aftalte. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet fastslog, at der er i sagen ikke umiddelbart var tvist om instituttets hjemmel til at foretage bidragsforhøjelser, men at klageren derimod anfægtede bidragsforhøjelsen som urimelig og i strid med de oplysninger, han på forespørgsel fik ved gennemgangen af lånedokumenterne, hvor der efter klagerens oplysninger deltog repræsentanter for realkreditinstituttet og pengeinstituttet. Som sagen var oplyst, havde klageren ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at der under det angivne møde var givet ham et egentligt tilsagn om, at bidraget kun kunne stige moderat. Det var efter Nævnets opfattelse ikke utænkeligt, at der på mødet kunne være fremkommet bemærkninger om de på det tidspunkt aktuelle forventninger til udviklingen i bidragssatserne, som alt andet lige havde været præget af, at der ikke var noget i horisonten, der antydede, at det ville blive nødvendigt at foretage forhøjelser med den skete takt og på det skete niveau. Afdækningen af det faktiske forløb blev imidlertid vanskeliggjort af, at der var tale om en sag fra 2006. Nævnet bemærkede yderligere, at et eventuelt rådgiveransvar på tidspunktet for klagen måtte antages at være forældet. Herefter, og idet der i aftalegrundlaget var klar hjemmel til at forhøje bidraget, frifandt Nævnet som følge af det anførte realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:14-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk