Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216030610
Bidragsforhøjelse.
Ikke grundlag for at kræve et særligt bevis for grundlaget for bidragsforhøjelserne eller for at tilsidesætte, at en del af bidragsbetalingen tilfaldt de låneformidlende institutter. Forhøjelserne kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
21603061
Bidragsforhøjelse.
Klageren optog i august 2014 et 15-årigt kortrentelån F5 på 1.624.000 kr. med en årlig bidragssats på 0,6344 pct. hos det indklagede realkreditinstitut. Af den for lånet udstedte Låne- og pantsætningsaftale samt af instituttets Långuide pr. november 2015 fremgik det, at der som en del af ydelserne skulle betales et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde blev fastsat og kunne ændres af instituttet i lånets løbetid. Instituttet varslede i februar 2016 bidragsforhøjelse over for klageren, hvilket betød, at den årlige bidragssats pr. 1. juli 2016 ville stige til 0,7420 pct. Klageren anmodede i forlængelse heraf instituttet om at frafalde den varslede stigning, hvilket instituttet i marts 2016 afslog.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, principalt at instituttet skulle trække bidragsforhøjelsen pr. 1. juli 2016 tilbage, da den ikke var dokumenteret, subsidiært at den del af den varslede forhøjelse, der tilfaldt det låneformidlende pengeinstitut, skulle bortfalde. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnte udtalte, at klageren anfægtede bidragsforhøjelsen med henvisning til, at den ikke var dokumenteret. Nævnet fandt ikke grundlag for at kræve, at instituttet ud fra de angivne begrundelser for bidragsforhøjelserne førte et særligt bevis for grundlaget for disse. Nævnet bemærkede hertil, at der hen over de seneste år var kommet en række nye kapitalkrav, som hele realkreditsektoren havde måttet indrette sig på, herunder med stigende bidragssatser til følge. I forhold til klagerens anbringende om, at den del af bidragsforhøjelsen, som instituttet videreførte til det låneformidlende pengeinstitut, burde bortfalde, idet denne del af forhøjelsen ikke var nødvendig i forhold til de øgede kapitalkrav m.v., som instituttet havde begrundet forhøjelsen med, fandt Nævnet, at det stod instituttet frit for at tilrettelægge sin forretning, herunder distributions- og ekspeditionsopgaver, som instituttet fandt mest hensigtsmæssig, og at fordelingen af bidragsindtægterne endvidere var et anliggende mellem instituttet og de låneformidlende institutter, som var lånekunderne uvedkommende. I den forbindelse bemærkede Nævnet, at de låneformidlende institutter stiller garanti for den rangyderste del af belåningen og foretager en del af administrationen på instituttets vegne. Der var i aftalegrundlaget den fornødne hjemmel til at foretage bidragsforhøjelser, og da bidragsforhøjelsen hverken kunne tilsidesættes som vilkårlig eller åbenbart urimelig, frifandt Nævnet som følge af det anførte realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:14-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk