Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216030470
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
21603047
Bidragsforhøjelse.
Det indklagede realkreditinstitut afgav i juli 2015 tilbud til klageren på et 30-årigt, 3 pct. obligationslån med indledende afdragsfrihed. Ifølge lånetilbuddet udgjorde den årlige bidragssats 0,8932 pct. Af låne- og pantsætningssaftalen og af instituttets Långuide pr. november 2015 fremgik det, at der som en del af ydelserne skulle betales et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde blev fastsat af og kunne ændres af instituttet. Det tilbudte lån blev udbetalt i november 2015, og i februar 2016 varslede instituttet over for klageren, at bidraget på hans lån pr. 1. juli 2016 ville blive forhøjet til 1,0916 pct. Klageren protesterede efterfølgende forgæves mod bidragsforhøjelsen.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at bidraget på klagerens lån ikke kunne stige som varslet. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet bemærkede, at klageren havde anført, at han ikke i forbindelse med låneoptagelsen i november 2015 via det låneformidlende pengeinstitut var blevet informeret om, at bidraget ville stige. Selv om der gik meget kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, fandt Nævnet, at der ikke kunne rejses kritik af instituttets fremgangsmåde, idet der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager måtte være meget kort tid imellem et instituts beslutning om prisændringer og kommunikationen heraf. Dertil kom, at tidspunktet for offentliggørelse og gennemførelse af en prisændring altid ville være ”forkert” i forhold til nogle kunder, uanset hvornår den blev gennemført. Der var i sagen fremlagt et rådgivningsskema, som ikke specifikt omtalte risikoen for bidragsforhøjelser. Nævnet fandt det hensigtsmæssigt, at rådgivningen omfattede omtale af muligheden for bidragsforhøjelse, og at denne rådgivning fremgik af rådgivningsskemaet. Over for den klare hjemmel, som omtaltes flere steder i aftalegrundlaget, og som klageren gennem sin accept af lånet havde tiltrådt, fandt Nævnet imidlertid, at en manglende omtale af bidraget som en variabel størrelse ikke kunne få den virkning, at aftalegrundlaget og dermed bidragsforhøjelsen blev tilsidesat. Nævnet fandt endvidere, at bidragsforhøjelsen, der var foretaget ensartet for grupper af kunder og lån, ikke kunne anses for vilkårlig, og at der uanset bidragsforhøjelsens forholdsvis høje stigningstakt ikke var grundlag for at anse denne for åbenbart urimelig. Nævnet frifandt som følge af det anførte realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:14-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk