Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216030460
Bidragsforhøjelse.
Fastslået, at bidragsforhøjelsen kunne omfatte eksisterende lån, idet disse på samme måde som nye lån er omfattet af de øgede kapitalkrav. Forhøjelsen kunne ikke på andet grundlag tilsidesættes.
21603046
Bidragsforhøjelse.
Det indklagede realkreditinstitut fremsendte i marts 2015 et lånetilbud til klageren vedrørende et obligationslån med indledende afdragsfrihed og en årlig bidragssats på 0,8872 pct. Af rådgivningsskemaet, låne- og pantsætningsaftalen samt af Långuiden pr. november 2015 fremgik det, at der som en del af ydelserne skulle betales et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde blev fastsat og kunne ændres af instituttet i lånets løbetid. Lånet blev udbetalt i april 2015. Instituttet varslede i februar 2016 bidragsforhøjelse over for klageren, hvilket betød en årlig bidragssats pr. 1. juli 2016 på 1,0624 pct. Klageren protesterede forgæves over for instituttet mod bidragsforhøjelsen.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at bidragssatsen på hendes lån skulle være uændret. Instituttet påstod frifindelse.

Til klagerens anbringende om, at bidragsforhøjelsen ikke burde omfatte eksisterende lån, bemærkede Nævnet, at de øgede kapitalkrav ikke alene gjaldt for nye lån, men også eksisterende lån, og at det ikke kunne kritiseres, at instituttet i overensstemmelse med hjemlen i aftalegrundlaget havde foretaget bidragsforhøjelser for de lån, der udløste de øgede kapitalkrav, dvs. både de eksisterende lån samt de nye lån. Nævnet bemærkede i den forbindelse, at de øgede kapitalkrav, der udløstes på de eksisterende lån, alternativt skulle inddækkes via en yderligere forøgelse af bidragssatserne på lån til nye kunder. Til klagerens anbringende om, at bidragsforhøjelsen var både ubegrundet og urimelig, herunder fordi den var begrundet med fremtidige krav om polstring, bemærkede Nævnet, at det ud fra instituttets redegørelser var korrekt, at der i et vist omfang var forsøgt taget højde for de gulvkrav samt regulering af risikovægte for de enkelte typer af engagementer, som var på vej i EU-reguleringen. Ud fra instituttets oplysninger var det dog i al væsentlighed sket ved en marginalt større bidragsforhøjelse for at forberede en børsnotering, som skulle give grundlag for at fremskaffe den fornødne kapital ved aktieemissioner. Langt den overvejende del af forhøjelsen var således sket for at dække allerede kendte kapitalkrav. Nævnet kunne ikke kritisere denne fremgangsmåde, idet Nævnet lagde til grund, at det – uanset at kapitalkravene formelt trådte i kraft på et senere tidspunkt – måtte anses for nødvendigt at foretage bidragsforhøjelser på et tidligere tidspunkt, idet kapitalkravene ellers ikke kunne være opfyldt rettidigt. Da der endvidere var den fornødne klare hjemmel, og da bidragsforhøjelsen ikke kunne anses for vilkårlig eller åbenbart urimelig, frifandt Nævnet som følge af det anførte realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:17-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk