Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216030380
Bidragsforhøjelse. Ophævelse af låneaftalen.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens refinansiering og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
21603038
Bidragsforhøjelse. Ophævelse af låneaftalen.
Klageren havde et F1 tilpasningslån med et bidrag på 0,45 pct. ydet af det indklagede realkreditinstitut i marts 2013. Af den for lånet udstedte låne- og pantsætningsaftale samt af Långuide pr. november 2015 fremgik det, at bidrag og beregningsprincipper kunne ændres efter instituttets beslutning. I august 2014 varslede instituttet bidragsforhøjelse over for klageren, hvorved bidraget blev forhøjet til 0,55 pct. pr. 1. januar 2015. Klagerens lån blev i januar 2016 refinansieret til et F3 lån, og instituttet varslede i februar bidragsforhøjelse til 0,80 pct. pr. 1. juli 2016. Klageren protesterede efterfølgende til instituttet over bidragsforhøjelsen, som han ikke var rådgivet om, og som var kommet mere eller mindre i forlængelse af, at han lokket til at ændre profil til F3 med den deraf følgende længere bindingsperiode. Klageren ønskede derfor at ophæve aftalen og skifte institut. Af instituttets svar fremgik det, at dette ikke var muligt omkostningsfrit, men at indfrielse skulle ske efter de sædvanlige vilkår.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at klageren uden omkostninger for ham kunne ophæve låneaftalen ved betaling af kontantrestgælden til kurs 100 og flytte institut. Instituttet påstod frifindelse.

Selv om der efter klagerens oplysninger kun gik få dage imellem rådgivning af klageren i forbindelse med indgåelsen af refinansieringsaftalen og varslingen af bidragsforhøjelsen, fandt Nævnet, at der ikke kunne rejses kritik af instituttets fremgangsmåde. Nævnet henviste herved til, at instituttet af blandt andet konkurrence- og fondsbørsmæssige årsager måtte være berettiget og forpligtet til ikke at oplyse om interne overvejelser om prisændringer. Dertil kom, at der, uanset hvornår en prisændring offentliggøres og gennemføres, altid vil være kunder, som har disponeret kort tid før. Uanset at rådgivningen forud for refinansiering af klagerens lån drejede sig om valg af refinansieringsprofil, hvorunder renteniveauet blev drøftet, fandt Nævnet, at klageren ikke havde dokumenteret eller sandsynliggjort, at han derigennem var blevet garanteret eller tilsikret, at bidraget ikke kunne stige. Nævnet fandt derfor, at en eventuel indfrielse med institutskifte var undergivet låneaftalens sædvanlige vilkår for indfrielse. Da der i aftalegrundlaget var en klar hjemmel til, at instituttet kunne foretage bidragsforhøjelser, og da bidragsforhøjelsen endvidere ikke kunne anses for vilkårlig eller åbenbart urimelig, frifandt Nævnet som følge af det anførte realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:11-07-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk