Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216030320
Bidragsforhøjelse.
Teksten i en vejledende låneberegning om, at forløbet forudsatte uændret rente, hvorimod bidrag ikke blev nævnt, kunne ikke føre til en tilsidesættelse af bidragsforhøjelsen, der heller ikke på andet grundlag kunne underkendes.
21603032
Bidragsforhøjelse.
Et af det indklagede realkreditinstituts låneformidlende pengeinstitutter fremsendte i maj 2015 en vejledende beregning på et tilpasningslån til klageren. I beregningen var den årlige bidragssats anført med 1,02 pct. Beregningen indeholdt et ydelsesforløb, om hvilket det var anført, at det forudsatte uændret renteniveau. Det låneformidlende pengeinstitut fremsendte i maj 2015 endvidere et tilbud til klageren, hvor bidragssatsen var oplyst til 1,0244 procent pr. år. Af den for lånet udstedte låne- og pantsætningsaftale samt af instituttets Långuide pr. november 2015 fremgik det, at der som en del af ydelserne skulle betales et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde blev fastsat og kunne ændres af instituttet. Lånet blev udbetalt i maj 2015. Instituttet varslede i februar 2016 bidragsforhøjelse over for klageren, hvilket betød, at den årlige bidragssats pr. 1. juli 2016 ville stige til 1,3996 pct. Klageren var utilfreds med den varslede bidragsforhøjelse og indbragte efterfølgende sagen for Ankenævnet.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle annullere stigningen af bidragssatserne, så han fik det ydelsesforløb, han var stillet i udsigt. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet henviste til, at klageren havde anført, at han på intet tidspunkt var blevet oplyst om, at hans lån skulle kunne stige på nogen måde, bortset fra hvis renteniveauet steg. Nævnet var enigt med klageren i, at det havde været mest dækkende for lånets egenskaber, hvis instituttet i teksten til ydelsesforløbet i den vejledende beregning havde anført, at forløbet forudsatte såvel uændret rente som uændret bidrag. Under hensyn til, at der var tale om en vejledende beregning, og at der i aftalegrundlaget, som klageren havde tiltrådt, var en klar hjemmel til for instituttet at forhøje bidragssatsen på eksisterende lån, kunne teksten i den vejledende beregning dog ikke føre til, at aftalegrundlaget blev tilsidesat. Nævnet fandt endvidere, at bidragssatsen ikke kunne anses for åbenbart urimelig i sammenligning med niveauet i branchen for tilsvarende lån og ej heller kunne anses for vilkårlig, idet den var foretaget ensartet for grupper af kunder og lån. Nævnet frifandt som følge af det anførte realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:17-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk