Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216030300
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
21603030
Bidragsforhøjelse.
Det indklagede realkreditinstitut afgav i juli 2015 tilbud til klageren på et 30-årigt, 3 pct. obligationslån på 3.649.000 kr. med en bidragssats på 0,616 pct. pr. år. Lånet blev udbetalt i oktober 2015. Af den for lånet udstedte låne- og pantsætningsaftale samt af instituttets Långuide pr. november 2015 fremgik det, at der som en del af ydelserne betaltes et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde blev fastsat og kunne ændres af instituttet. Instituttet varslede i februar 2016 bidragsforhøjelse over for klageren, hvorved bidraget pr. 1. juli 2016 ville stige til 0,7412 pct. Klageren fremsendte efterfølgende en klage til instituttet, som afviste at annullere bidragsforhøjelsen.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle annullere stigningen i hans bidragssats. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet fandt, at selv om der gik meget kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der ikke rejses kritik af instituttets fremgangsmåde, idet der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager måtte være meget kort tid imellem et instituts beslutning om prisændringer og kommunikationen heraf. Dertil kom, at tidspunktet for offentliggørelse og gennemførelse af en prisændring altid vil være ”forkert” i forhold til nogle kunder, uanset hvornår den gennemføres. Nævnet fandt det uheldigt, at der var usikkerhed om, hvorvidt der havde foreligget et rådgivningsskema. Henset til den klare hjemmel, som omtaltes flere steder i aftalegrundlaget, og som klageren gennem sin accept af lånet havde tiltrådt, fandt Nævnet imidlertid, at et manglende rådgivningsskema ikke kunne få den virkning, at aftalegrundlaget og dermed bidragsforhøjelsen blev tilsidesat. Nævnet fandt endvidere ikke, at klageren på anden måde havde bevist eller sandsynliggjort, at klageren ikke havde modtaget tilstrækkelig rådgivning. Med hensyn til rimeligheden og instituttets begrundelse for bidragsforhøjelsen fandt Nævnet, at bidragsforhøjelsen, der var foretaget ensartet for grupper af kunder og lån, ikke kunne anses for vilkårlig, og at der ikke var grundlag for at anse denne for åbenbart urimelig. Ud fra indholdet af det fremlagte materiale fra instituttets hjemmeside fandt Nævnet heller ikke grundlag for at tilsidesætte eller kritisere instituttets begrundelse for bidragsforhøjelsen. Nævnet frifandt som følge af det anførte realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:14-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk