Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 216020170
Bidragsforhøjelse.
Selv om lånet var gældsovertaget, havde instituttet i aftalegrundlaget den fornødne hjemmel til at forhøje bidraget på klagerens lån, idet en gældsovertagende debitor indtræder i alle den tidligere debitors rettigheder og forpligtelser.
20160102017
Bidragsforhøjelse.
Klageren erhvervede i 2004 den omhandlede ejendom og overtog i den forbindelse et rentetilpasningslån F2 til det indklagede realkreditinstitut, som var optaget af sælgerne af ejendommen. Af pantebrevet fremgik det, at der skulle betales et bidrag på 0,1256425 pct. af lånerestgælden kvartårligt, ligesom pantebrevet indeholdt et vilkår om, at bidragssatsen kunne forhøjes og beregningsprincipperne ændres efter beslutning fra instituttets bestyrelse. Det fremgik yderligere af instituttets Almindelige forretningsbetingelser, som var en del af aftalegrundlaget, at bidragssatserne kunne ændres for både grupper af lån som individuelle lån. Bidragssatsen blev efterfølgende flere gange og senest pr. 1. januar 2015 ændret, og klageren anmodede i november 2015 instituttet om at nedsætte bidragssatsen til samme procentniveau, som da han optog lånet i 2004. Instituttet redegjorde som svar herpå for dels aftalegrundlaget, dels den seneste forhøjelse, som var beregnet ud fra ejendommens aktuelle værdi og belåning, og afviste, at der var grundlag for at nedsætte bidraget. Yderligere korrespondance førte ikke til en afklaring mellem parterne.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle 1) nedsætte bidragssatsen på hans lån til den procentsats, som var gældende, da han i 2004 optog lånet og accepterede satsen, og 2) med tilbagevirkende kraft refundere ham for meget betalt bidrag i forhold til den først aftalte bidragssats. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet bemærkede, at instituttet ifølge aftalegrundlaget kunne forhøje såvel bidragssatsen som mindstebidraget på klagerens lån. Instituttet havde endvidere i aftalegrundlaget hjemmel til at indføre eller forhøje kursskæring ved refinansiering. Vilkårene i aftalegrundlaget gjaldt, uanset om lånet var gældsovertaget, idet en gældsovertagende debitor indtræder i alle den tidligere debitors rettigheder og forpligtelser. I sammenligning med niveauet af bidragssatserne på tilsvarende lån i branchen kunne instituttets bidragssatser ikke anses for åbenbart urimelige. Bidragsforhøjelserne kunne heller ikke antages at være vilkårlige. Ifølge de oplysninger, som Nævnet var i besiddelse af, var nogle af de af instituttet foretagne bidragsforhøjelser sket på basis af en bidragsberegningsværdi, som svarede til en tilnærmet LTV (belåningsgrad) på de enkelte ejendomme. Den tilpassede LTV-værdi var herefter anvendt som ”fordelingsnøgle” over for alle kunder. Nævnet kunne ikke kritisere denne fremgangsmåde og bemærkede, at LTV-modellen repræsenterede en værdiansættelsesmodel, som var godkendt af Finanstilsynet. Nævnet som følge af det anførte realkreditinstituttet.
 
Indsat dato:14-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk