Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 215111910
Beregning af tinglysningsafgift. Erstatningsansvar.
Da det var kendeligt for instituttet, at klageren lagde vægt på muligheden for afgiftsoverførsel, burde instituttet have undersøgt dette. Da klageren ikke havde lidt tab, skulle instituttet tilbyde hende et 25.000 kr. større lån til dækning af afgiften.
21511191
Beregning af tinglysningsafgift. Erstatningsansvar.
Klageren tiltrådte den 17. august 2015 en købsaftale vedrørende køb af en ejerlejlighed med overtagelsesdag den 17. oktober 2015. Det fremgik af købsaftalen, at klageren som køber havde mulighed for at overtage sælgerens ejerpantebrev i ejendommen. I sin dialog med det låneformidlende pengeinstitut tilkendegav klageren, at hendes udgangspunkt var, at hun skulle have et realkreditlån, der svarede til størrelsen af sælgerens ejerpantebrev, således at hun kun skulle betale for transport af ejerpantebrevet. Det indklagede realkreditinstitut fremsendte efterfølgende et lånetilbud til klageren, svarende til størrelsen af ejerpantebrevet. I tilbuddet var der forudsat overførsel af tinglysningsafgift fra ejerpantebrevet. Der var dog taget forbehold for beregningen af nettoprovenuet af lån i tilfælde af, at ejerpantebrevet mod forventning ikke kunne benyttes til afgiftsoverførsel, og der derfor skulle betales fuld tinglysningsafgift. Det viste sig, at ejerpantebrevet ikke kunne danne grundlag for overførsel af tinglysningsafgift, og derfor måtte klageren betale fuld variabel tinglysningsafgift. Klageren henvendte sig efterfølgende til instituttet med en klage over, at der ikke forud for belåningen var foretaget en kontrol af, om ejerpantebrevet kunne anvendes som grundlag for afgiftsoverførsel, således at hun kunne have disponeret anderledes.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle godtgøre hende den variable tinglysningsafgift på 24.900 kr. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet fandt det ubetænkeligt at lægge til grund, at klageren havde lagt særlig vægt på at kunne genanvende tinglysningsafgiften fra det ejerpantebrev, som hun overtog i forbindelse med købet af ejendommen, og at det havde været kendeligt for instituttet. Under disse omstændigheder og uanset, at instituttet tog forbehold for afgiftsoverførslen, fandt Nævnet, at instituttet inden udbetalingen af lånet burde have foretaget en nærmere undersøgelse af, hvorvidt der var det fornødne grundlag for afgiftsoverførsel. Klageren havde imidlertid ikke lidt noget tab som følge af den manglende undersøgelse. Nævnet fandt dog, at klageren burde stilles, som om en sådan undersøgelse havde fundet sted, idet det umiddelbart havde givet hende mulighed for at optage et 25.000 kr. større lån til dækning af omkostningerne til afgift. Som følge af det anførte blev realkreditinstituttet tilpligtet at yde klageren et supplerende lån på 25.000 kr. på samme vilkår som det optagne lån og uden andre omkostninger for klageren end de, der ville have været forbundet med oprindeligt at optage et lån, der var 25.000 kr. større.
 
Indsat dato:14-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk