Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 215111870
Indfrielse af lån efter tvangsauktion. Omkostninger.
Klageren, der havde overtaget en ejendom på tvangsauktion, var forpligtet af lånets indfrielsesvilkår og var derfor forpligtet til at betale differencerente og indfrielsesgebyrer.
21511187
Indfrielse af lån efter tvangsauktion. Omkostninger
Det indklagede realkreditinstitut havde ydet lån i et fritidshus. Aftalegrundlaget indeholdt en angivelse af lånets indfrielsesvilkår, og i henhold til instituttets prisliste skulle der ved indfrielse betales gebyrer på 200 kr. for indfrielsestilbud og på 750 kr. for indfrielsen. Der blev i maj 2015 afholdt tvangsauktion over ejendommen, hvor klageren blev højestbydende. Tvangsauktionssalgsopstillingen var vedhæftet et bilag, hvoraf det fremgik, at lån i instituttet kun kunne forventes overtaget af en køber, som instituttet kunne godkende, og at det i tilfælde af, at auktionskøber ønskede at indfri lånet, skulle ske i overensstemmelse med instituttets almindelige vilkår. Efterfølgende meddelte instituttet klageren, at han til opfyldelse af auktionsvilkårene inden 6 måneder fra tvangsauktionsdagen enten kunne søge gældsovertagelse eller gennemføre indfrielse af lånet. Instituttet bad samtidig om økonomiske oplysninger, hvilket klageren afviste at give. Dette førte til, at instituttet bad klageren om at oplyse ønsket dato for indfrielse samt indfrielsesmetode. Der var herefter en længere korrespondance, idet klageren med henvisning til, at det var instituttet selv, der havde krævet indfrielse, afviste, at instituttet kunne kræve beløb ud over budsummen, herunder i form af indfrielsesgebyrer og differencerente. Klageren indbetalte efterfølgende det krævede beløb under protest.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle refundere de beløb, der var krævet i indfrielsesgebyrer og differencerente. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet bemærkede indledningsvis, at det måtte antages, at klageren kunne have overtaget lånet, hvis han var fremkommet med de oplysninger, som instituttet bad om. Ved at nægte dette måtte klageren anses for at have valgt at opsige lånet. Nævnet henviste til, at det af bilaget med ”Særlige bemærkninger” til tvangsauktionssalgsopstillingen fremgik, at lån, der blev dækket af auktionsbuddet, skulle indfries i overensstemmelse med instituttets almindelige vilkår, og at indfrielsesvilkårene, herunder såvel indfrielsesmetoder samt indfrielsesgebyrer, fremgik af aftalegrundlaget for lånet, som klageren havde kunnet gøre sig bekendt med. Nævnet fandt på den baggrund, at klageren var forpligtet af de indfrielsesvilkår, der var gældende for lånet, herunder til at betale differencerente og indfrielsesgebyrer. Nævnet henviste i den forbindelse til en tilsvarende afgørelse i U 2011.2435 V. Nævnet bemærkede videre, at den af instituttet anvendte indfrielsesmetode på tidspunktet for indfrielsen var den mest fordelagtige for klageren. Som følge af det anførte blev realkreditinstituttet frifundet.
 
Indsat dato:14-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk