Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 215091700
Ukorrekt oplysning om udbetalingskurs. Erstatningsansvar.
Uheldigt, at det låneformidlende institut havde oplyst en forkert kurs til klageren, men oplysningen var ikke en garanti eller tilsikring. Den manglende kursgevinst var skuffet forventning, som ikke er erstatningsberettiget. Vederlagsfortabelse 4.000 kr.
21509170
Ukorrekt oplysning om udbetalingskurs. Erstatningsansvar.
Klageren havde i sin ejendom et 5 pct. obligationslån til det indklagede realkreditinstitut. Det låneformidlende pengeinstitut afgav den 14. juli 2014 på vegne af realkreditinstituttet et lånetilbud til klageren vedrørende omlægning af det indestående lån til et 3 pct. obligationslån med et anslået overskydende provenu på 393.825 kr. ved kurs 99,52. Det fremgik af lånetilbuddet, som var gyldigt til den 14. januar 2015, hvilken fondskode tilbuddet var baseret på. I relation hertil var det anført, at det lånte beløb ville blive fremskaffet ved salg af obligationer i en anden fondskode, hvis lånet blev udbetalt efter den 31. august 2014, og at dette ikke havde indflydelse på lånets renteprocent, men at kurserne typisk ville være lavere, da løbetiden på de bagvedliggende obligationer var længere. Der var medio oktober 2014 dialog mellem pengeinstituttet og klageren, hvor der blev oplyst en udbetalingskurs på 101,2, hvorefter udbetalingen blev igangsat. Lånet blev den 16. oktober 2014 udbetalt til kurs 99,9. Klageren protesterede forgæves over udbetalingskursen, som efter hans opfattelse var aftalt til 101,2.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle yde ham en økonomisk kompensation for den kursgevinst, som han ville have opnået ved udbetaling til kurs 101,2 pr. 16. oktober 2014. Instituttet påstod principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Nævnet fandt at have kompetence til at behandle sagen, idet Nævnet lagde til grund, at pengeinstituttet foretog ekspeditionerne i forbindelse med låneudbetaling på realkreditinstituttets vegne. Nævnet kunne derfor ikke tage instituttets afvisningspåstand til følge. Nævnet fandt, at det var uheldigt, at der blev givet en ukorrekt kursoplysning til klageren. Den ukorrekte kursoplysning kunne imidlertid ikke antages at have karakter af en garanti eller tilsikring, særligt under hensyntagen til den skriftlige information. Endvidere havde den ukorrekte kursoplysning ikke medført et tab for klageren i erstatningsretlig forstand, idet klageren fik lånet udbetalt i den fondskode og til den kurs, der kunne opnås på udbetalingstidspunktet. Den udeblevne kursgevinst var således udtryk for skuffede forventninger, som ikke berettiger til erstatning. Det kunne derimod ikke afvises, at den ukorrekte kursoplysning havde været bestemmende for klagerens valg af låneomlægning respektive låneomlægningstidspunkt, og den begåede fejl burde derfor føre til, at realkreditinstituttet fralagde sig lånesagsgebyret og tilbagebetalte dette til klageren. Som følge af det anførte blev realkreditinstituttet tilpligtet at tilbagebetale klageren det af instituttet oppebårne lånesagsgebyr på 4.000 kr.
 
Indsat dato:14-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk