Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 215030730
IS-sikring. Swapaftale. Rådgivning.
Et eventuelt rådgiveransvar var på tidspunktet for klagens indbringelse forældet. Der var ikke grundlag for at fastslå, at der var handlet ansvarspådragende ved, at den ved aftalens indgåelse forudsatte omlægning af IS-lånet blev gennemført i 2013.
21503073
IS-sikring. Swapaftale. Rådgivning.
Klageren er en andelsboligforening, som blev stiftet i 1991, og som ved stiftelsen optog et støttet indekslån (IS) på 5.005.800 kr. hos det indklagede realkreditinstitut. I 2008 indgik foreningen en aftale om en såkaldt IS-sikring med instituttet og dets koncernforbundne pengeinstitut. Sidstnævnte skulle yde et anlægslån med en tilknyttet renteswap. For låneprovenuet skulle der opkøbes IS-obligationer. Formålet hermed var, at afkastet af obligationerne skulle dække udgifterne til anlægslånet, og at der ca. i 2015, når støtten på IS-lånet faldt bort, skulle ske indfrielse af dette ved indlevering af de købte obligationer, ligesom anlægslånet på det tidspunkt skulle erstattes af et CIBOR6 realkreditlån med den indgåede renteswap tilknyttet. Pengeinstituttet fremsendte månedligt markedsværdiopgørelser til foreningen vedrørende swapaftalen, som løbende udviste en negativ markedsværdi. Foreningen godkendte over årene årsrapporter, som indeholdt oplysninger om IS-sikringens enkelte dele, herunder den negative værdi af swapaftalen. Efter drøftelser med instituttet valgte foreningen i 2013 at foretage omlægning af anlægslånet og optagelse af størst muligt realkreditlån. I 2014 henvendte foreningens administrator sig til instituttet, fordi foreningens regnskab viste, at omlægningen havde ført til, at foreningens andele i snit faldt med over 200.000 kr. I juli 2014 fremsendte foreningens advokat en klage til instituttet over rådgivningen i 2008 og omlægningen i 2013. Instituttet afviste i oktober klagen.

Foreningen indbragte i marts 2015 sagen for Nævnet med påstand om, principalt at instituttet skulle stille foreningen, som om det oprindelige indekslån var fortsat uændret, subsidiært som om lånet ikke var blevet indfriet i 2013, og mere subsidiært give foreningen gunstigere finansieringsvilkår ud fra Nævnets skøn. Instituttet påstod principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Nævnet fandt at kunne realitetsbehandle sagen. I relation til klagen over rådgivningen om finansieringsløsningen fra 2008 fandt Nævnet, at andelsboligforeningen i hvert fald på tidspunktet for generalforsamlingerne i 2009, 2010 og 2011, hvor regnskaberne for de foregående år blev forelagt og godkendt, havde eller burde have fået kendskab til fordringen, og at et eventuelt erstatningskrav hidrørende fra rådgivningen i sommeren 2008 derfor var forældet på tidspunktet for sagens indbringelse for Nævnet i marts 2015. Nævnet bemærkede, at det i 2008 var forudsat, at omlægningen skulle foretages i 2015, men at den efter aftale mellem parterne blev gennemført i 2013 med størst muligt lån efter ønske fra andelsboligforeningen. På grundlag af de fremkomne oplysninger om forløbet i 2013 og baseret på den af instituttet fremlagte oversigt over udviklingen af andelsboligforeningens ydelse og restgæld i perioden fra 1. juli 2008 og frem, fandt Nævnet ikke, at der var grundlag for at fastslå, at instituttet havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med låneomlægningen i 2013. Som følge af det anførte blev realkreditinstituttet frifundet.
 
Indsat dato:14-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk