Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelse


Udskriv siden
Læs hele kendelsen >>>
Sagsnr: 215030270
Bidragsforhøjelse.
Henset til den klare hjemmel i aftalegrundlaget, som klageren havde tiltrådt, kunne et manglende rådgivningsskema ikke få den virkning, at hjemlen blev tilsidesat. Forhøjelserne kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
21603027
Bidragsforhøjelse.
Klageren har i sin ejendom to kortrentelån F1 og F3, som begge er ydet af det indklagede instituttet, F3-lånet som led i en låneomlægning i september 2015. Af aftalegrundlaget for lånene fremgik det, at instituttet kunne fastsætte og ændre bidragssatsen og ændre beregningsprincipperne herfor i lånenes løbetid. Instituttet varslede i februar 2016 bidragsforhøjelser, hvorved den årlige bidragssats på klagerens to lån pr. 1. juli 2016 ville stige fra 1,6192 til 2,0588 pct. og fra 0,4608 pct. til 0,7608 pct. Klageren rettede i februar 2016 henvendelse til instituttet med en protest over bidragssatserne, som betød forhøjelser på mere end 25 henholdsvis 60 pct., og som klageren fandt urimelige. Klageren anmodede derfor om, at bidragsbetalingen blev fastholdt på det hidtidige niveau. Instituttet redegjorde den 26. februar 2016 over for klageren for bidragsforhøjelserne, som blev fastholdt.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle tilbagekalde den seneste bidragsstigning og krævede endvidere, at der kom lovgivningen på området, som beskyttede forbrugeren mod kontinuerlige stigninger. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet henviste til, at klageren havde oplyst, at han ingen information fik om bidragssatserne og om instituttets frie ret til at lade disse stige ubegrænset. Der var i sagen fremlagt et rådgivningsskema, som ikke specifikt omtalte risikoen for bidragsforhøjelser. Henset til den klare hjemmel, som omtaltes flere steder i aftalegrundlaget, og som klageren gennem sin accept af lånene havde tiltrådt, fandt Nævnet, at et manglende rådgivningsskema ikke kunne få den virkning, at aftalegrundlaget og dermed bidragsforhøjelserne blev tilsidesat. Nævnet fandt endvidere ikke, at klageren på anden måde havde bevist eller sandsynliggjort, at han ikke havde modtaget tilstrækkelig rådgivning. Med hensyn til rimeligheden fandt Nævnet, at bidragsforhøjelserne, der var foretaget ensartet for grupper af kunder og lån, ikke kunne anses for vilkårlige, og at der ikke var grundlag for at anse disse for åbenbart urimelige. Det lå uden for Nævnets kompetence at tage initiativ til, at der kom lovgivning på området, som beskyttede forbrugeren mod kontinuerlige stigninger. Nævnet afviste derfor denne del af klagen. Som følge af det anførte blev realkreditinstituttet frifundet.
 
Indsat dato:14-02-2017
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk