Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelser

Udskriv siden
Siden ajourføres med de nyeste kendelser, efterhånden som de bliver efterbehandlet.
 
Sagsnr: 215112010
Indfrielsesvilkår. Variabelt forrentet obligationslån med renteloft.
Klageren var forpligtet af lånets indfrielsesvilkår, som var oplyste flere steder i aftalegrundlaget, herunder var det anført, at lånet var delvist konverterbart og havde særlige indfrielsesvilkår".
Indsat dato:14-02-2017
 
Sagsnr: 216020170
Bidragsforhøjelse.
Selv om lånet var gældsovertaget, havde instituttet i aftalegrundlaget den fornødne hjemmel til at forhøje bidraget på klagerens lån, idet en gældsovertagende debitor indtræder i alle den tidligere debitors rettigheder og forpligtelser.
Indsat dato:14-02-2017
 
Sagsnr: 215111870
Indfrielse af lån efter tvangsauktion. Omkostninger.
Klageren, der havde overtaget en ejendom på tvangsauktion, var forpligtet af lånets indfrielsesvilkår og var derfor forpligtet til at betale differencerente og indfrielsesgebyrer.
Indsat dato:14-02-2017
 
Sagsnr: 215071330
Fastkursaftale. Rådgivning. Ekspeditionstid.
Den lange ekspeditionstid kunne ifølge Nævnet ikke alene tilskrives instituttet, som derfor ikke pådrog sig et erstatningsansvar. Det var endvidere ud fra kursoplysningerne usikkert, om klageren havde lidt et tab. Nævnet frifandt derfor instituttet.
Indsat dato:14-02-2017
 
Sagsnr: 215111910
Beregning af tinglysningsafgift. Erstatningsansvar.
Da det var kendeligt for instituttet, at klageren lagde vægt på muligheden for afgiftsoverførsel, burde instituttet have undersøgt dette. Da klageren ikke havde lidt tab, skulle instituttet tilbyde hende et 25.000 kr. større lån til dækning af afgiften.
Indsat dato:14-02-2017
 
Sagsnr: 215071390
Værdiansættelse. Bidragsindplacering.
Værdiansættelsen var en kredit- og udlånspolitisk vurdering, som Nævnet ikke ville efterprøve. Nævnet fandt i øvrigt, at instituttet ikke havde pligt til at tilbyde låneomlægning og i givet fald havde ret til at fastsætte eventuelle vilkår for en sådan.
Indsat dato:14-02-2017
 
Sagsnr: 215030730
IS-sikring. Swapaftale. Rådgivning.
Et eventuelt rådgiveransvar var på tidspunktet for klagens indbringelse forældet. Der var ikke grundlag for at fastslå, at der var handlet ansvarspådragende ved, at den ved aftalens indgåelse forudsatte omlægning af IS-lånet blev gennemført i 2013.
Indsat dato:14-02-2017
 
Sagsnr: 216030920
Bidragsforhøjelse.
Der var i aftalegrundlaget hjemmel til de foretagne bidragsforhøjelser, som ikke kunne tilsidesættes som vilkårlige eller urimelige. Klageren havde ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at han havde fået et bindende løfte om fast ydelse i 5 år.
Indsat dato:14-02-2017
 
Sagsnr: 216030300
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
Indsat dato:14-02-2017
 
Sagsnr: 216030840
Bidragsforhøjelse.
Der var ikke grundlag for at tilsidesætte bidragsforhøjelserne. Det kunne ikke kritiseres, at bidragsindplaceringen ikke var baseret på en aktuel ejendomsvurdering. Ikke i aftalegrundlaget belæg for at pålægge en pligt til revision af bidragsindplacering.
Indsat dato:14-02-2017
 
Sagsnr: 216030690
Bidragsforhøjelser.
Nævnet kunne ikke nærmere afdække den mundtlige rådgivning af klageren, men fandt, at bidragsforhøjelserne ud fra den klare hjemmel i aftalegrundlaget, som klageren havde tiltrådt, eller på andet grundlag ikke kunne tilsidesættes.
Indsat dato:14-02-2017
 
Sagsnr: 216030470
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
Indsat dato:14-02-2017
 
Sagsnr: 216030480
Bidragsforhøjelse. Rådgivning.
Selv om der gik kort tid imellem klagernes refinansieringsbeslutning og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
Indsat dato:14-02-2017
 
Sagsnr: 216030680
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
Indsat dato:14-02-2017
 
Sagsnr: 216030890
Bidragsforhøjelse.
Det kunne ikke kritiseres, at instituttet ikke tog afsæt i den enkelte kundes forhold, men gennemførte bidragsforhøjelser af generel karakter, som det var muligt efter aftalegrundlaget. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
Indsat dato:14-02-2017
 
Sagsnr: 216030590
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Ikke grundlag for at kræve dokumentation for grundlaget for forhøjelserne.
Indsat dato:14-02-2017
 
Sagsnr: 215091700
Ukorrekt oplysning om udbetalingskurs. Erstatningsansvar.
Uheldigt, at det låneformidlende institut havde oplyst en forkert kurs til klageren, men oplysningen var ikke en garanti eller tilsikring. Den manglende kursgevinst var skuffet forventning, som ikke er erstatningsberettiget. Vederlagsfortabelse 4.000 kr.
Indsat dato:14-02-2017
 
Sagsnr: 216030290
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
Indsat dato:14-02-2017
 
Sagsnr: 216030420
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Ikke grundlag for at kræve dokumentation for grundlaget for forhøjelserne.
Indsat dato:14-02-2017
 
Sagsnr: 215030270
Bidragsforhøjelse.
Henset til den klare hjemmel i aftalegrundlaget, som klageren havde tiltrådt, kunne et manglende rådgivningsskema ikke få den virkning, at hjemlen blev tilsidesat. Forhøjelserne kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
Indsat dato:14-02-2017
 
Sagsnr: 216030630
Bidragsforhøjelse.
Ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at der under et angivne møde med instituttet var givet klageren et egentligt tilsagn om, at bidraget kun kunne stige moderat. Forhøjelsen kunne ikke på andet grundlag tilsidesættes.
Indsat dato:14-02-2017
 
Sagsnr: 216030450
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
Indsat dato:14-02-2017
 
Sagsnr: 216030610
Bidragsforhøjelse.
Ikke grundlag for at kræve et særligt bevis for grundlaget for bidragsforhøjelserne eller for at tilsidesætte, at en del af bidragsbetalingen tilfaldt de låneformidlende institutter. Forhøjelserne kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
Indsat dato:14-02-2017
 
Sagsnr: 215061200
Ukorrekt udbetalingsmetode. Erstatningskrav.
Ubestridt, at der var sket en udbetalingsfejl. Klageren havde haft pligt til at medvirke til at få sagen på plads og begrænse sit eventuelle tab, og derfor blev erstatningen udmålt til kurstabet frem til det tidspunkt, hvor fejlen kunne være afhjulpet.
Indsat dato:17-02-2017
 
Sagsnr: 216030800
Bidragsforhøjelse.
Selv om formuleringen i instituttets produktblade vedrørende fastforrentede lån var upræcise i forhold til, hvad der var fast på lånet, kunne det ikke føre til, at hjemlen i aftalegrundlaget til bidragsforhøjelser kunne tilsidesættes.
Indsat dato:17-02-2017
 
Sagsnr: 216030320
Bidragsforhøjelse.
Teksten i en vejledende låneberegning om, at forløbet forudsatte uændret rente, hvorimod bidrag ikke blev nævnt, kunne ikke føre til en tilsidesættelse af bidragsforhøjelsen, der heller ikke på andet grundlag kunne underkendes.
Indsat dato:17-02-2017
 
Sagsnr: 216030330
Bidragsforhøjelse.
Ikke grundlag for at tilsidesætte instituttets beslutning om børsnotering eller for at kritisere, at en del af bidragsforhøjelsen tilfaldt de låneformidlende institutter. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
Indsat dato:17-02-2017
 
Sagsnr: 216030460
Bidragsforhøjelse.
Fastslået, at bidragsforhøjelsen kunne omfatte eksisterende lån, idet disse på samme måde som nye lån er omfattet af de øgede kapitalkrav. Forhøjelsen kunne ikke på andet grundlag tilsidesættes.
Indsat dato:17-02-2017
 
Sagsnr: 216030730
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
Indsat dato:17-02-2017
 
Sagsnr: 216030360
Bidragsforhøjelse.
Ikke grundlag for at kræve et særligt bevis for grundlaget for bidragsforhøjelserne. Forhøjelsen kunne heller ikke uanset den forholdsvis høje stigningstakt eller på andet grundlag tilsidesættes.
Indsat dato:17-02-2017
 
Sagsnr: 215122050
Kurssikring. Aftaleindgåelse. Misligholdelse. Omkostninger.
Dørsalgsreglerne var ikke overtrådt. Kursaftalen kunne ikke fortrydes uden omkostninger for klageren, dels fordi der ikke var reageret hurtigt nok over for aftalebekræftelsen, dels fordi reaktionen havde karakter af fortrydelse.
Indsat dato:17-02-2017
 
Sagsnr: 216030940
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens refinansiering og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
Indsat dato:17-02-2017
 
Sagsnr: 216041000
Bidragsforhøjelse.
Der ikke var grundlag for at kræve en særlig dokumentation for de begrundelser, som instituttet havde anført som årsag til bidragsforhøjelserne, eller til at kræve en efterprøvelse af disse.
Indsat dato:17-02-2017
 
Sagsnr: 216030830
Bidragsforhøjelse.
Ikke grundlag for kritik af det korte tidsrum imellem profilændringen og varslingen eller for at kræve et særligt bevis for eller efterprøvelse af årsagerne til bidragsforhøjelserne. Forhøjelserne kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
Indsat dato:17-02-2017
 
Sagsnr: 216041060
Bidragsforhøjelse.
Ikke grundlag for at tilsidesætte bidragsforhøjelsen som åbenbart urimelig. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
Indsat dato:17-02-2017
 
Sagsnr: 216030850
Bidragsforhøjelse.
Selv om formuleringen i instituttets markedsføringsmateriale vedrørende fastforrentede lån var upræcise i forhold til, hvad der var fast på lånet, kunne det ikke føre til, at hjemlen i aftalegrundlaget til bidragsforhøjelser kunne tilsidesættes.
Indsat dato:17-02-2017
 
Sagsnr: 216041050
Bidragsforhøjelse. Institutskifte. Rådgivning.
Under hensyntagen til, at klageren ved institutskiftet havde opnået en række fordele, som ellers ikke kunne være opnået, og til, at bidraget flere steder i aftalen var oplyst som variabelt, havde instituttet ikke pådraget sig et rådgiveransvar.
Indsat dato:17-02-2017
 
Sagsnr: 216030620
Bidragsforhøjelse. Institutskifte.
Under hensyntagen til, at klageren ved institutskiftet havde opnået en række fordele, som ellers ikke kunne være opnået, og til, at bidraget flere steder i aftalen var oplyst som variabelt, havde instituttet ikke pådraget sig et rådgiveransvar.
Indsat dato:17-02-2017
 

 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk