Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Resumé af kendelser

Bestil kendelse
Udskriv siden
De nyeste står først
 
Sagsnr: 21607144
Bidragsforhøjelse. Profilskifte. Rådgivning.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens refinansiering og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
 
Sagsnr: 21605130
Bidragsforhøjelse. Institutskifte. Rådgivning.
Ikke rådgiveransvar som følge af institutskiftet til lån, der aktuelt kunne bidragsforhøjes, dels fordi klageren kendte til skiftet, dels fordi klageren havde opnået fordele ved institutskiftet, som han ellers ikke havde kunnet opnå.
 
Sagsnr: 21605117
Bidragsforhøjelse.
Ikke i aftalegrundlaget bestemmelser, der kunne føre til, at bidragsforhøjelser var begrænset til at afspejle den generelle pris- eller renteudvikling. Bidragsforhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
 
Sagsnr: 21605115
Bidragsforhøjelse.
Ikke grundlag for efter aftalelovens § 36 at tilsidesætte instituttets generelle hjemmel til at ændre bidrag og ikke grundlag for at tilsidesætte den konkrete forhøjelse.
 
Sagsnr: 21605114
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens refinansiering og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Heller ikke grundlag for at fastslå rådgivéransvar.
 
Sagsnr: 21605113
Bidragsforhøjelse. Værdiansættelse.
Der var ud fra aftalegrundlaget ikke grundlag for at pålægge instituttet at revidere bidragsindplaceringen, hverken i opad- eller nedadgående retning. Desuden var den aktuelle vurdering foretaget med henblik på låneomlægning og ikke refinansiering.
 
Sagsnr: 21604109
Bidragsforhøjelse.
Der var løbende sket tilpasning af bidragssatsen i forbindelse med ekstraordinære indfrielser. Der var ikke herved i strid med aftalegrundlaget sket en tilsikring af et fast bidrag. Heller ikke grundlag for at fastslå, at klageren havde fået rabat.
 
Sagsnr: 21604108
Fastkursaftale. Indgåelse. Rådgivning.
Ikke rådgiveransvar, dels som sagen var oplyst, dels ud fra tinglysningsaftalen, som klageren havde tiltrådt, om at der ikke var indgået en fastkursaftale, at klageren påtog sig risikoen derved, og dels at der de facto var rådgivet om kurssikring.
 
Sagsnr: 21604106
Bidragsforhøjelse.
Ikke grundlag for at tilsidesætte bidragsforhøjelsen som åbenbart urimelig. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
 
Sagsnr: 21604105
Bidragsforhøjelse. Institutskifte. Rådgivning.
Under hensyntagen til, at klageren ved institutskiftet havde opnået en række fordele, som ellers ikke kunne være opnået, og til, at bidraget flere steder i aftalen var oplyst som variabelt, havde instituttet ikke pådraget sig et rådgiveransvar.
 
Sagsnr: 21604103
Bidragsforhøjelse. Dokumentation.
Ikke krav om dokumentation for forhøjelsen. Formuleringen i instituttets markedsføringsmateriale om fastforrentede lån, som var upræcise i forhold til, hvad der var fast på lånet, kunne ikke føre til tilsidesættelse af hjemlen til bidragsforhøjelser.
 
Sagsnr: 21604100
Bidragsforhøjelse.
Der ikke var grundlag for at kræve en særlig dokumentation for de begrundelser, som instituttet havde anført som årsag til bidragsforhøjelserne, eller til at kræve en efterprøvelse af disse.
 
Sagsnr: 21603094
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens refinansiering og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
 
Sagsnr: 21603092
Bidragsforhøjelse.
Der var i aftalegrundlaget hjemmel til de foretagne bidragsforhøjelser, som ikke kunne tilsidesættes som vilkårlige eller urimelige. Klageren havde ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at han havde fået et bindende løfte om fast ydelse i 5 år.
 
Sagsnr: 21603091
Bidragsforhøjelse. Indfrielsesomkostninger.
Selv om der gik kort tid mellem fristen for disponering ved refinansiering og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Heller ikke andet grundlag for at tilsidesætte forhøjelsen.
 
Sagsnr: 21603089
Bidragsforhøjelse.
Det kunne ikke kritiseres, at instituttet ikke tog afsæt i den enkelte kundes forhold, men gennemførte bidragsforhøjelser af generel karakter, som det var muligt efter aftalegrundlaget. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
 
Sagsnr: 21603085
Bidragsforhøjelse.
Selv om formuleringen i instituttets markedsføringsmateriale vedrørende fastforrentede lån var upræcise i forhold til, hvad der var fast på lånet, kunne det ikke føre til, at hjemlen i aftalegrundlaget til bidragsforhøjelser kunne tilsidesættes.
 
Sagsnr: 21603084
Bidragsforhøjelse.
Der var ikke grundlag for at tilsidesætte bidragsforhøjelserne. Det kunne ikke kritiseres, at bidragsindplaceringen ikke var baseret på en aktuel ejendomsvurdering. Ikke i aftalegrundlaget belæg for at pålægge en pligt til revision af bidragsindplacering.
 
Sagsnr: 21603083
Bidragsforhøjelse.
Ikke grundlag for kritik af det korte tidsrum imellem profilændringen og varslingen eller for at kræve et særligt bevis for eller efterprøvelse af årsagerne til bidragsforhøjelserne. Forhøjelserne kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
 
Sagsnr: 21603082
Bidragsindplacering. Værdiansættelse.
Nævnet kunne ikke kritisere, at den aktuelle bidragsforhøjelse var sket på basis af en bidragsberegningsværdi, som svarede til en tilnærmet LTV (belåningsgrad) på de enkelte ejendomme. Der var endvidere foretaget en kontrolvurdering med samme resultat.
 
Sagsnr: 21603080
Bidragsforhøjelse.
Selv om formuleringen i instituttets produktblade vedrørende fastforrentede lån var upræcise i forhold til, hvad der var fast på lånet, kunne det ikke føre til, at hjemlen i aftalegrundlaget til bidragsforhøjelser kunne tilsidesættes.
 
Sagsnr: 21603073
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
 
Sagsnr: 21603069
Bidragsforhøjelser.
Nævnet kunne ikke nærmere afdække den mundtlige rådgivning af klageren, men fandt, at bidragsforhøjelserne ud fra den klare hjemmel i aftalegrundlaget, som klageren havde tiltrådt, eller på andet grundlag ikke kunne tilsidesættes.
 
Sagsnr: 21603068
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
 
Sagsnr: 21603063
Bidragsforhøjelse.
Ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at der under et angivne møde med instituttet var givet klageren et egentligt tilsagn om, at bidraget kun kunne stige moderat. Forhøjelsen kunne ikke på andet grundlag tilsidesættes.
 
Sagsnr: 21603062
Bidragsforhøjelse. Institutskifte.
Under hensyntagen til, at klageren ved institutskiftet havde opnået en række fordele, som ellers ikke kunne være opnået, og til, at bidraget flere steder i aftalen var oplyst som variabelt, havde instituttet ikke pådraget sig et rådgiveransvar.
 
Sagsnr: 21603061
Bidragsforhøjelse.
Ikke grundlag for at kræve et særligt bevis for grundlaget for bidragsforhøjelserne eller for at tilsidesætte, at en del af bidragsbetalingen tilfaldt de låneformidlende institutter. Forhøjelserne kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
 
Sagsnr: 21603060
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens refinansiering og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
 
Sagsnr: 21603059
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Ikke grundlag for at kræve dokumentation for grundlaget for forhøjelserne.
 
Sagsnr: 21603052
Bidragsforhøjelse. Rådgivning. Fastforrentet lån.
Selv om formuleringen i instituttets produktblade om fastforrentede lån var upræcise i forhold til, hvad der var fast på lånet, kunne det ikke føre til, at hjemlen i aftalen til bidragsforhøjelser kunne tilsidesættes. Heller ikke andet grundlag herfor.
 
Sagsnr: 21603048
Bidragsforhøjelse. Rådgivning.
Selv om der gik kort tid imellem klagernes refinansieringsbeslutning og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
 
Sagsnr: 21603047
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
 
Sagsnr: 21603046
Bidragsforhøjelse.
Fastslået, at bidragsforhøjelsen kunne omfatte eksisterende lån, idet disse på samme måde som nye lån er omfattet af de øgede kapitalkrav. Forhøjelsen kunne ikke på andet grundlag tilsidesættes.
 
Sagsnr: 21603045
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
 
Sagsnr: 21603042
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Ikke grundlag for at kræve dokumentation for grundlaget for forhøjelserne.
 
Sagsnr: 21603038
Bidragsforhøjelse. Ophævelse af låneaftalen.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens refinansiering og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
 
Sagsnr: 21603036
Bidragsforhøjelse.
Ikke grundlag for at kræve et særligt bevis for grundlaget for bidragsforhøjelserne. Forhøjelsen kunne heller ikke uanset den forholdsvis høje stigningstakt eller på andet grundlag tilsidesættes.
 
Sagsnr: 21603035
Bidragsforhøjelse. Indfrielsesvilkår. Rådgivning.
Hjemlen til bidragsforhøjelser var klar, og klageren var ikke tilsikret mod sådanne. Det kunne ikke kritiseres, at der ikke var advaret mod, at bidrag kunne stige som sket, idet det ikke kunne forudses i 2010. Ikke kritik af beregninger af indfrielse m.m.
 
Sagsnr: 21603033
Bidragsforhøjelse.
Ikke grundlag for at tilsidesætte instituttets beslutning om børsnotering eller for at kritisere, at en del af bidragsforhøjelsen tilfaldt de låneformidlende institutter. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
 
Sagsnr: 21603032
Bidragsforhøjelse.
Teksten i en vejledende låneberegning om, at forløbet forudsatte uændret rente, hvorimod bidrag ikke blev nævnt, kunne ikke føre til en tilsidesættelse af bidragsforhøjelsen, der heller ikke på andet grundlag kunne underkendes.
 
Sagsnr: 21603030
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
 
Sagsnr: 21603029
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
 
Sagsnr: 21602018
Bidragsforhøjelser.
Bidragsforhøjelser kunne ikke tilsidesættes, fordi der i aftalen, som klageren havde tiltrådt, var en klar hjemmel til at forhøje bidrag. Desuden kunne stigningerne - uanset at de var betydelige - ikke kunne anses for åbenbart urimelige eller vilkårlige.
 
Sagsnr: 21602017
Bidragsforhøjelse.
Selv om lånet var gældsovertaget, havde instituttet i aftalegrundlaget den fornødne hjemmel til at forhøje bidraget på klagerens lån, idet en gældsovertagende debitor indtræder i alle den tidligere debitors rettigheder og forpligtelser.
 
Sagsnr: 21512205
Kurssikring. Aftaleindgåelse. Misligholdelse. Omkostninger.
Dørsalgsreglerne var ikke overtrådt. Kursaftalen kunne ikke fortrydes uden omkostninger for klageren, dels fordi der ikke var reageret hurtigt nok over for aftalebekræftelsen, dels fordi reaktionen havde karakter af fortrydelse.
 
Sagsnr: 21511201
Indfrielsesvilkår. Variabelt forrentet obligationslån med renteloft.
Klageren var forpligtet af lånets indfrielsesvilkår, som var oplyste flere steder i aftalegrundlaget, herunder var det anført, at lånet var delvist konverterbart og havde ”særlige indfrielsesvilkår".
 
Sagsnr: 21511191
Beregning af tinglysningsafgift. Erstatningsansvar.
Da det var kendeligt for instituttet, at klageren lagde vægt på muligheden for afgiftsoverførsel, burde instituttet have undersøgt dette. Da klageren ikke havde lidt tab, skulle instituttet tilbyde hende et 25.000 kr. større lån til dækning af afgiften.
 
Sagsnr: 21511190
Tilsagn om låneomlægning med løbetidsforlængelse.
Fastslået, at instituttet, uanset ekspeditionsforløbet af en ansøgt låneomlægning, ikke havde pligt til at tilbyde låntagerne en låneomlægning, men at instituttet var berettiget til at fastsætte de eventuelle vilkår herfor.
 
Sagsnr: 21511187
Indfrielse af lån efter tvangsauktion. Omkostninger.
Klageren, der havde overtaget en ejendom på tvangsauktion, var forpligtet af lånets indfrielsesvilkår og var derfor forpligtet til at betale differencerente og indfrielsesgebyrer.
 
Sagsnr: 21510178
12-terminers lån. Beregning af af rente og restgæld.
Ikke i aftalen grundlag for at kræve beregning af ny restgæld og rentetilskrivning for hver månedlig ydelse, idet ydelserne i tråd med sædvanlig praksis var beregnet, sådan at lånenes amortisation samlet set modsvarede afviklingen på obligationssiden.
 
Sagsnr: 21510176
Personlig fordring. Retsgrundlag.
Sagen afvist, idet klageren allerede ved domstolene havde fået prøvet sine indsigelser mod retsgrundlaget for den personlige fordring.
 
Sagsnr: 21510173
Tilsidesættelse af kautionsforpligtelse.
Klageren havde fået den relevante rådgivning om kaution, der blev indgået i forbindelse med, at klageren blev skilt, og ekskonen overtog den fælles ejendom. Ikke ansvarspådragende, at instituttet ikke havde modsat sig ekskonens brug af ejendommen.
 
Sagsnr: 21509170
Ukorrekt oplysning om udbetalingskurs. Erstatningsansvar.
Uheldigt, at det låneformidlende institut havde oplyst en forkert kurs til klageren, men oplysningen var ikke en garanti eller tilsikring. Den manglende kursgevinst var skuffet forventning, som ikke er erstatningsberettiget. Vederlagsfortabelse 4.000 kr.
 
Sagsnr: 21508140
Bidragsforhøjelse.
Instituttet havde ikke på tidspunktet for lånets ydelse haft en pligt til at fremhæve bidraget som en usikkerhedsfaktor på lånet og havde heller ikke på det tidspunkt eller ved efterfølgende ændringer af lånet afstået fra sin ret til bidragsforhøjelser.
 
Sagsnr: 21508105
Bidragsforhøjelse.
Klagerne havde modtaget de relevante dokumenter i forhold til bidragshjemlen. Instituttet havde ikke på tidspunktet for låneoptagelsen en pligt til at fremhæve bidraget som en ydelsespåvirkende faktor.
 
Sagsnr: 21507139
Værdiansættelse. Bidragsindplacering.
Værdiansættelsen var en kredit- og udlånspolitisk vurdering, som Nævnet ikke ville efterprøve. Nævnet fandt i øvrigt, at instituttet ikke havde pligt til at tilbyde låneomlægning og i givet fald havde ret til at fastsætte eventuelle vilkår for en sådan.
 
Sagsnr: 21507134
Kurstab og omkostninger ved låneomlægning. Rådgiveransvar.
Ikke rådgiveransvar, idet det af det skriftlige materiale flere steder fremgik, at der var anvendt aktuelle kurser, at der kunne være en kursrisiko, og at klageren havde fravalgt kurssikring.
 
Sagsnr: 21507133
Fastkursaftale. Rådgivning. Ekspeditionstid.
Den lange ekspeditionstid kunne ifølge Nævnet ikke alene tilskrives instituttet, som derfor ikke pådrog sig et erstatningsansvar. Det var endvidere ud fra kursoplysningerne usikkert, om klageren havde lidt et tab. Nævnet frifandt derfor instituttet.
 
Sagsnr: 21506120
Ukorrekt udbetalingsmetode. Erstatningskrav.
Ubestridt, at der var sket en udbetalingsfejl. Klageren havde haft pligt til at medvirke til at få sagen på plads og begrænse sit eventuelle tab, og derfor blev erstatningen udmålt til kurstabet frem til det tidspunkt, hvor fejlen kunne være afhjulpet.
 
Sagsnr: 21506118
Låneomlægning. Indfrielsesmetode. Rådgivning.
Det fremsendte materiale, der indeholdt valg af den aktuelt mest fordelagtige indfrielsesmetode, indeholdt endvidere en beskrivelse af alternative muligheder. Det endelige valg var foretaget af klagerne selv.
 
Sagsnr: 21504085
Bidragsforhøjelse. Hjemmel. Varsling.
I mindre udlejningsejendom kunne Nævnet ikke pålægge instituttet at behandle klageren som privatkunde bidragsmæssigt, uanset at pantebrevet ved en fejl indeholdt varslingsreglerne for private kundeforhold, idet bidraget var refunderet i varslingsperioden.
 
Sagsnr: 21504078
Fastkursaftale. Indgåelse. Misligholdelse.
Nævnet fandt, at der med bindende virkning for klageren var indgået en fastkursaftale, og at klageren ikke kunne frigøre sig for denne ved at fortryde inden for kort tid. Klageren var derfor forpligtet til at betale misligholdelsesomkostninger.
 
Sagsnr: 21503073
IS-sikring. Swapaftale. Rådgivning.
Et eventuelt rådgiveransvar var på tidspunktet for klagens indbringelse forældet. Der var ikke grundlag for at fastslå, at der var handlet ansvarspådragende ved, at den ved aftalens indgåelse forudsatte omlægning af IS-lånet blev gennemført i 2013.
 
Sagsnr: 21503072
Bidragsforhøjelse. Aftalt bidragssats.
Ikke godtgjort, at der i strid med det skriftlige aftalegrundlag var garanteret eller tilsikret klageren et bidrag, der svarede til satserne i lånetilbuddet. Endvidere ikke kritiseret, at forhøjelsen var generel og uden afsæt i den enkelte kundes forhold.
 
Sagsnr: 21503071
Bidragsberegning.
Der var ikke grundlag for at tilsidesætte bidragsberegningen, og det kunne ikke kritiseres, at den ikke tog udgangspunkt i den aktuelle prisliste for nye lån, eller at en ændret prioritetsstilling efter lånets udbetaling.
 
Sagsnr: 21503047
Værdiansættelse.
Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at instituttet i forskellige værdiansættelser i forbindelse med klagernes nybyggeri havde handlet ansvarspådragende, herunder fordi det var sandsynliggjort, at værdien løbende var tilpasset markedet og området.
 
Sagsnr: 21503046
Bidragsforhøjelse. Rentefastsættelse. Kortrentelån F1.
Der var i aftalen givet de relevante oplysninger om rentefastsættelsen, herunder om kursskæring, ligesom der var hjemmel til prisændringer. Endvidere kunne bidragsforhøjelsen hverken anses for vilkårlig eller åbenbart urimelig.
 
Sagsnr: 21503027
Bidragsforhøjelse.
Henset til den klare hjemmel i aftalegrundlaget, som klageren havde tiltrådt, kunne et manglende rådgivningsskema ikke få den virkning, at hjemlen blev tilsidesat. Forhøjelserne kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
 
Sagsnr: 21502044
Tinglysningsekspedition. Varetagelse. Gebyr
Kunne ikke kritiseres, at instituttet baseret på bemyndigelsen i låne- og pantsætningsaftalen forbeholdt sig at foretage tinglysningsekspeditionerne af de lån, instituttet ydede. Det var i øvrigt uden betydning for gebyret, hvem der tinglyste.
 
Sagsnr: 21502042
Bidragsforhøjelse.
Ud fra Konkurrencestyrelsens redegørelse fra oktober 2003 i anledning af fusionen mellem to institutter samt oplysningerne i Højesterets dom af 3. juni 2014 lagt til grund, at forbuddet mod bidragsforhøjelser ikke gjaldt over for andelsboligforeninger.
 
Sagsnr: 21502041
Forhøjelse af bidrag og kursfradrag.
Nævnet kunne ikke kritisere, at bidragsforhøjelserne ikke havde sammenhæng med den enkelte ejendoms sikkerhed eller den enkelte kundes kreditværdighed, men var en generel ændring, som var hjemlet og ikke fremstod som urimelig eller vilkårlig.
 
Sagsnr: 21502039
Fastkursaftale. Indgåelse. Annullation.
På baggrund af e-mailkorrespondancen fandt Nævnet, at klageren havde indgået en bindende fastkursaftale, som klageren ikke uden at komme i misligholdelse kunne træde tilbage fra som følge af sin fortrydelse af aftaleindgåelsen.
 
Sagsnr: 21502038
Afslag på låneomlægning uden fornyet garantistillelse.
Instituttet var hverken efter aftalegrundlaget eller realkreditlovgivningen forpligtet til at tilbyde låneomlægning og kunne derfor fastsætte de vilkår, under hvilke en omlægning kunne ske, herunder krav om fornyet garantistillelse.
 
Sagsnr: 21502027
Bidragsplacering. Oplysning om værdiansættelse.
Instituttet havde under klagesagen givet det ønskede oplysninger om værdiansættelsen, og det var ikke en procedurefejl ikke at give dem på anmodning. Ikke grundlag for at tilsidesætte bidragsindplaceringen, som iflg. aftalen fastholdtes ved låneomlægning.
 
Sagsnr: 21501012
Bidragsfastsættelse. Ændret prioritetsstilling.
Ikke i aftalegrundlaget belæg for at pålægge instituttet en pligt til at revidere bidragsindplaceringen, hverken i opad- eller nedadgående retning, selv om lånet i forbindelse med klagerens institutskifte af et andet lån havde ændret prioritetsstilling.
 
Sagsnr: 21501011
Tilsagn om låneomlægning. Institutskifte.
Den mundtlige rådgivning kunne ikke nærmere afdækkes, og det skriftelige grundlag, herunder de til klageren udarbejdede beregninger, gav ikke grundlag for at antage, at instituttet havde forpligtet sig til at yde klageren ét samlet omlægningslån.
 
Sagsnr: 21501010
Forhøjelse af kursfradrag.
Der var i aftalegrundlaget den fornødne hjemmel til at justere takster, herunder kursfradraget ved refinansiering. I forhold til den bredt formulerede hjemmel bemærkede Nævnet, at de konkrete begrundelser for prisjusteringer underkastes en prøvelse.
 
Sagsnr: 21501005
Bidragsforhøjelse.
Ikke godtgjort, at det i strid med den klare hjemmel i aftalegrundlaget til prisforhøjelser var tilsikret, at omkostningerne ved lånet ikke kunne stige. Ikke kritik af rådgivningen, idet bidragsdifferentiering ved et eller to lån ikke da var betydelig.
 
Sagsnr: 21501004
Bidragsforhøjelse.
Over for den klare hjemmel i aftalen til bidragsforhøjelser var det ikke bevist eller godtgjort, at klagerne var blevet tilsikret, at bidraget ikke kunne stige, eller at hjemlen kun gjaldt nye lån. Heller ikke anset for urimelig eller vilkårlig stigning.
 
Sagsnr: 21412209
Bidragsforhøjelse. Kursskæring.
Der var i aftalegrundlaget den fornødne hjemmel til bidragsforhøjelserne, som havde generel karakter, og som derfor ikke var afhængig af udviklingen i klagerens konkrete engagement. Forhøjelserne kunne heller ikke anses for urimelige eller vilkårlige.
 
Sagsnr: 21412205
Kursskæring ved refinansiering.
Anerkendt, at tilbudsmaterialet kan være vanskeligt at overskue for ikke-realkreditkyndige. Den anvendte informationsmetode, herunder i forhold til kursskæring, var imidlertid i overensstemmelse med god skik reglerne og kunne derfor ikke kritiseres.
 
Sagsnr: 21412202
Bidragsforhøjelse. 2-lagsbelåning.
Instituttet kunne ikke på tilbudstidspunktet have tilbudt klageren ét samlet lån. Den mundtlige rådgivning kunne ikke afdækkes, men der var i aftalegrundlaget hjemmel til bidragsforhøjelsen, som heller ikke fremstod som urimelig eller vilkårlig.
 
Sagsnr: 21411187
Bidragsforhøjelser. Rådgivning.
Hjemlen til bidragsforhøjelser gjaldt, selv om det var et standardvilkår, som ikke er til forhandling for privatkunder. Forhøjelserne var heller ikke vilkårlige eller åbenbart urimelige. Ikke pligt til at advare om forhøjelser og ikke tilsikret herimod.
 
Sagsnr: 21411186
Fastkursaftale. Rådgivning.
Ikke muligt nærmere at afdække den mundtlige rådgivning forud for låneomlægningen, men i det skriftlige materiale var givet grundig og relevant information om kurssikring. Kunne ikke kritiseres, at instituttet i typesituationer anbefaler kurssikring.
 
Sagsnr: 21411184
Bidragsforhøjelse.
Over for den klare hjemmel i aftalen til at ændre bidrag havde klageren ikke sandsynliggjort, at hun var tilsikret eller på anden måde stillet i udsigt, at bidraget ikke kunne stige. Satserne endvidere ikke anset for vilkårlige eller åbenbart urimelige.
 
Sagsnr: 21411164
Bidragsberegning. Grundlag.
Instituttet skulle ifølge reglerne foretage en LTV-overvågning. Denne forudsatte dog ikke en fysisk vurdering. Selv om der ikke kunne pålægges en pligt hertil fandt Nævnet det hensigtsmæssigt, om resultatet af LTV i muligt omfang blev meddelt kunden.
 
Sagsnr: 21411162
Indfrielse. Kursfastsættelse.
De indhentede kursoplysninger m.v. viste, at obligationen var illikvid, og instituttet havde derfor med rette fastsat en kurs under hensyntagen til udbud og efterspørgsel. Det var ikke godtgjort, at instituttet havde overtrådt reglerne om best execution.
 
Sagsnr: 21411161
Bidragsforhøjelse. Kursskæring.
En konkret bevismæssig efterprøvelse af begrundelsen for prisforhøjelser var ikke mulig. Ud fra en mere overordnet vurdering af de økonomiske forhold på realkreditområdet på tidspunktet for prisforhøjelserne, var de ikke urimelige eller vilkårlige.
 
Sagsnr: 21410154
Bidragssats. Tolagsbelåning.
Det ikke kunne kritiseres, at instituttet på det pågældende tidspunkt kun ønskede at tilbyde tolagsbelåning, og instituttet havde ikke derved tilsikret klageren, at bidraget på de to lån tilsammen ikke kunne overstige bidraget ved belåning i ét lag.
 
Sagsnr: 21410153
Bidragsforhøjelse. Kursskæring.
Ikke i aftalen vilkår, der begrænsede bidragsstigninger til prisudviklingen, ligesom forhøjelserne ikke ansås for urimelige eller vilkårlige. Ikke kritik af rådgivningen i lyset af den konkrete og generelle viden. Ikke tilsikring mod prisændringer.
 
Sagsnr: 21410152
Swapaftale. Rådgivning.
Nævnet afviste at behandle sagen i realiteten, idet andelsboligforeningen eventuelle erstatningskrav måtte anses for forældet på tidspunktet for sagens indbringelse for Nævnet.
 
Sagsnr: 21410150
Bidragsforhøjelse.
Nævnet fandt det ubetænkeligt at lægge til grund, at der i 2009 ikke i den generelle, mundtlige rådgivning var særlig fokus på bidragsforhøjelser, idet de ikke da kunne forudses. Dette var ikke ansvarspådragende for instituttet.
 
Sagsnr: 21410145
Bidragsforhøjelse.
Aftalegrundlaget indeholdt en hjemmel til bidragsforhøjelser uden at specificere størrelsen eller hyppigheden af sådanne. Det gav ikke mulighed for ubegrænsede forhøjelser, men der var i sagen ikke grundlag for at tilsidesætte de konkrete forhøjelser.
 
Sagsnr: 21409144
Bidragsforhøjelse.
Det kunne ikke kritiseres, at der ikke skete en korrektion af de bidragssatser, som blev fastsat ved lånets udbetaling, uanset at den aktuelle sikkerhedsmæssige placering måtte have ændret sig. Heller ikke på andet grundlag kunne bidragene tilsidesættes.
 
Sagsnr: 21409143
Kursskæring.
Varslingsbrevet måtte forstås sådan, at det omfattede den refinansiering, som fik virkning pr. 1. januar 2015. Det afgørende var, hvornår rentetilpasningen fik virkning, medens det var uden betydning, hvornår obligationssalget blev gennemført.
 
Sagsnr: 21409140
Ekspeditionstid. Låneudbetaling. Garantistillelse. Forhåndslån.
Klagernes rente- og provisionsudgifter, som instituttet allerede havde tilbudt at refundere, skulle refunderes uden hensyntagen til skattefradrag. Derudover skulle instituttet tilbagebetale klagerne vederlag på i alt 9.656 kr.
 
Sagsnr: 21409139
Bidrag. Forhøjelse. Beregning.
Der var i aftalegrundlaget den fornødne hjemmel til bidragsforhøjelser, og den aktuelle forhøjelse kunne ikke anses for urimelig eller vikårlig. Endvidere var der givet relevante oplysninger om bidragsberegningen i forhold til låneformål og låntype m.v.
 
Sagsnr: 21409138
Bidragssats. Rådgivning.
Den mundtlige rådgivning kunne ikke med sikkerhed afdækkes nærmere, men det skriftlige grundlag efterlod ikke indtryk af en mangelfuld rådgivning. Det satte ikke bidragshjemlen ud af kraft, at bidraget ikke havde været nævnte som en usikkerhedsfaktor.
 
Sagsnr: 21409137
Indfrielsesmetode. Rådgivning.
Instituttet burde forud for låneomlægningen have forelagt klageren de forskellige udbetalings- og indfrielsesmuligheder og deres konsekvenser. Da klageren de facto havde fået den mest optimale indfrielse, var der dog ikke grundlag for et rådgiveransvar.
 
Sagsnr: 21409136
Bidragsforhøjelse.
Der var i aftalegrundlaget den fornødne hjemmel til bidragsforhøjelser, herunder gennem eksplicit henvisning til instituttets almindelige forretningsbetingelser.
 
Sagsnr: 21409130
Bidragsforhøjelse.
Ikke godtgjort, at klageren på tidspunktet for omlægning af lån og skift af institut havde fået tilsagn om, at bidragsniveauet ville blive fastholdt på det lave niveau. Heller ikke grundlag for at tilsidesætte forhøjelserne som urimelige eller vilkårlige.
 
Sagsnr: 21409118
Bidragsforhøjelser. Værdiansættelse.
Aftalegrundlaget indeholdt den fornødne hjemmel til bidragsforhøjelser, og hjemlen var ikke tilsidesat af swapaftale. Kunne ej heller anses for urimelige eller vilkårlige. LTV-skønnet var en kredit- og udlånspolitisk beslutning, som tilkom instituttet.
 
Sagsnr: 21408117
Bidragsforhøjelse.
Ikke godtgjort, at klagerne på tidspunktet for låneoptagelsen havde opnået tilsagn om, at bidraget og dermed ydelsen ville blive fastholdt på det daværende niveau. Uanset bidragsforhøjelsernes niveau og antal ikke grundlag for at tilsidesætte disse.
 
Sagsnr: 21408114
Bidragsforhøjelse.
Ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at klageren havde fået tilsagn om fast bidrag inden for fastrenteperioderne. Bidraget var ikke var åbenbart urimeligt, ligesom forhøjelsen ikke var vilkårlig. Ikke grundlag for at fastslå mangelfuld rådgivning.
 
Sagsnr: 21408112
Bidragsforhøjelse.
Der var i aftalegrundlaget hjemmel til at ændre bidragsberegningsmetoden, herunder med differentiering ud fra låntype. Ikke godtgjort, at klageren havde fået tilsagn om fast bidragssats. Satsen fandtes endvidere ikke åbenbart urimelig.
 
Sagsnr: 21408111
Bidragsforhøjelser.
Ikke grundlag for at fastslå, at varslingen af bidragsforhøjelser skulle afgives på et sådant tidspunkt, at der reelt var mulighed for at ændre på låneforholdet, herunder fordi tidspunktet ville variere fra kunde til kunde.
 
Sagsnr: 21408104
Bidragsindplacering. Rådgivning.
Kunne ikke kritiseres, at bidragsindplaceringen skete ved lånets udbetaling og herefter fastholdtes. Ikke ændring af indplaceringen af et omlagt lån, idet klageren forud for omlægningen kendte vilkårene og udtrykkeligt tog disse til efterretning.
 
Sagsnr: 21407098
Bidragsforhøjelse.
Ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at klageren havde fået tilsagn om et fast bidrag inden for fastrenteperioden. Ikke pligt for instituttet til løbende at tilpasse bidraget til LTV. Ikke krav om, at satsen afspejler en individuel kreditvurdering.
 
Sagsnr: 21407096
Bidragsforhøjelse. Rådgivning.
Der var i aftalegrundlaget hjemmel til bidragsforhøjelser. Uanset bidragsforhøjelsernes niveau og antal var der ikke grundlag for at tilsidesætte forhøjelserne som urimelige eller vilkårlige. Rådgivningen kunne endvidere ikke kritiseres.
 
Sagsnr: 21407095
Bidragsforhøjelse.
Aftalegrundlaget kunne ikke føre til, at bidragsforhøjelser var begrænset til af en slags pristalsregulering. Det var heller ikke dokumenteret eller godtgjort, at klageren ved låneoptagelsen var tilsikret lavere eller ingen forhøjelser.
 
Sagsnr: 21407091
Afslag på gældsovertagelse.
Instituttet havde ikke over for klageren forpligtet sig til at acceptere gældsovertagelse på en ejendom, som klageren havde overtaget på tvangsauktion, og som tidligere var ejet af klagerens søn.
 
Sagsnr: 21407090
Bidragsforhøjelse.
Der var i aftalegrundlaget hjemmel til bidragsforhøjelserne, som var behørigt varslet. Der var ikke grundlag for at kræve, at instituttet ud fra de angivne begrundelser for forhøjelserne førte et særligt bevis for grundlaget for disse.
 
Sagsnr: 21407089
Swapaftale. Rådgivning.
Nævnet fandt, at et eventuelt erstatningskrav hidrørende fra rådgivningen, som fandt sted i 2006, var forældet på tidspunktet for sagens indbringelse for Nævnet i 2014.
 
Sagsnr: 21407088
Hæftelsesforhold. Rådgivning. Frigørelse for gældsansvar.
Ifølge flertallet var det ikke godtgjort, at instituttet havde et rådgiveransvar over for klageren, der vidste, at hæftelse vedrørte ægtefællens særeje. Ej heller ved låneomlægning rådgivningspligt om konsekvenserne af hæftelsen ved en skilsmisse.
 
Sagsnr: 21406087
Til- og fravalg af afdragsfrihed. BIdragsforhøjelse.
Under sagens behandling i Nævnet imødekom instituttet klageren i spørgsmålet om etablering af afdrag på lånene. Fastslået, at vilkåret i aftalegrundlaget om bidragsforhøjelser kunne også vedrøre allerede indgåede låneaftaler.
 
Sagsnr: 21406086
Bidragsforhøjelse.
Ikke godtgjort, at klageren på tidspunktet for profilændring havde fået en tilsikring af, at der ikke kunne opstå ”uforudsete udgifter i form af bidragsforhøjelser i fem år fra 2011".
 
Sagsnr: 21406085
Værdiansættelse. Afslag på forlængelse af afdragsfrihed. Bidragsforhøjelser.
Værdiansættelse og bevilling af afdragsfrihed var et kredit- og udlånspolitisk anliggende, som Nævnet ikke efterprøvede. Aftalen indeholdt hjemmel til bidragsforhøjelserne, der endvidere ikke kunne tilsidesættes som vilkårlige eller åbenbart urimelige.
 
Sagsnr: 21406079
Bidragsindplacering.
Instituttets bidragsindplaceringsmodel, hvorefter er ingen revision foretages ved ændret prioritetsstilling eller sikkerhedsmæssig placering af lånet, kunne ikke kritiseres.
 
Sagsnr: 21405062
Ekspedition af låneomlægning. Prioritetsstilling.
Instituttet havde ikke handlet ansvarspådragende ved at forlænge en udbetalingsgaranti, dels fordi det var uden betydning for klagerens hæftelse, dels fordi det var klagerens ansvar og i hendes interesse, at den forudsatte prioritetsstilling blev opnået.
 
Sagsnr: 21404051
Afdragsfrihed. Forlængelse. Afslag.
Ud fra aftalegrundlaget og lovgivningen var instituttet både berettiget og forpligtet til at opkræve afdrag på lånet ved udløbet af den aftalte 10-årige afdragsfrie periode. Det havde formodningen imod sig, at klageren var lovet noget andet.
 
Sagsnr: 21403048
Indfrielsesvilkår. Opsigelsesfrist.
Instituttet havde ændret opsigelsesfrister og refinansieringstidspunkter på linje med den øvrige branche og var ifølge aftalegrundlaget berettiget hertil. Der var givet klagerne fornøden meddelelse om ændringerne.
 
Sagsnr: 21403047
Boligkredit. Renteregulering.
Ikke godtgjort, at klageren var garanteret eller tilsikret, at renten på hans boligkredit ikke kunne stige som sket. Ikke grundlag for at fastslå, at instituttet ikke havde ydet klageren en rådgivning, der inddrog de relevante karakteristika.
 
Sagsnr: 21403034
Værdiansættelse. Lånetilsagn. Erstatningsansvar.
Ikke bevist eller sandsynliggjort, at instituttet havde givet tilsagn om en bestemt finansiering af den renovering, som klageren efter købet af ejendommen gennemførte. Selve vurderingen var en udlåns- og kreditpolitisk afgørelse, som tilkom instituttet.
 
Sagsnr: 21402025
Hæftelse. Selvskyldnerkaution. Risikoforøgelse.
Anset for utilsigtet, at ikke begge ejendommens matrikelnumre var inddraget i pantet. Ud fra kautionsretlige principper blev instituttet tilpligtet at nedsætte kautionsforpligtelsen på 370.000 kr. med et skønsmæssigt fastsat beløb på 200.000 kr.
 
Sagsnr: 21402024
Bidragssats. Belåningsgrad.
Værdiansættelsen var et kredit- og udlånspolitisk anliggende, som i sagen tilkom instituttet. Aftalegrundlaget indeholdt den fornødne hjemmel til bidragsforhøjelse og kursskæring, og instituttet var ikke forpligtet til at tilpasse disse til aktuel LTV.
 
Sagsnr: 21401019
Bidragssats.
Der var hjemmel i aftalegrundlaget til at forhøje bidrag og til at indføre/forhøje kursskæring. LTV var benyttet ved den aktuelle bidragsforhøjelse, men forpligtede ikke instituttet til løbende at tilpasse bidragssatserne til LTV.
 
Sagsnr: 21401016
Indfrielsesbeløb.
Uhensigtsmæssigt, at indfrielseskurser ikke kunne oplyses, da klageren henvendte sig herom. Det fik imidlertid ikke konsekvenser, da det ikke kunne dokumenteres eller sandsynliggøres, at det havde ført til tab for klageren.
 
Sagsnr: 21401010
Frist for skift af rentetilpasningsprofil.
Instituttet havde ændret opsigelsesfrister og refinansieringstidspunkter på linje med den øvrige branche og var ifølge aftalegrundlaget berettiget hertil. Instituttet havde ikke over for klagerne forpligtet sig til at ændre profilen fra F5 til F1.
 
Sagsnr: 21312216
Personlig fordring. Forældelse. Passivitet.
Kravet, der ikke kunne kræves yderligere dokumenteret, kunne gøres gældende mod klageren, idet der ikke kunne statueres passivitet, og idet der var sket tilstrækkelig afbrydelse af forældelsen efter 2007-forældelseslovens § 30, stk. 3.
 
Sagsnr: 21312214
Fastkursaftale ved indfrielse. Ophævelse. Misligholdelsesomkostninger.
Flertallet fandt, at klagerne ikke kunne påberåbe sig et udbetalingsvilkår om salg som begrundelse for, at de skulle frigøres for misligholdelsesomkostninger ved ophævelsen af fastkursaftalen, medens mindretallet kom til det modsatte resultat.
 
Sagsnr: 21311200
Bidragsforhøjelse. Aftalt bidragssats.
Aftalegrundlaget hjemlede bidragsforhøjelsen, og en refinansieringsaftale kunne ikke anses for en ny aftale, der satte bestemmelserne om bidragsændringer ud af kraft. Forhøjelsen kunne heller ikke anses for hverken vilkårlig eller åbenbart urimelig.
 
Sagsnr: 21310195
Personlig fordring. Akkord. Solidarisk hæftelse. Regres.
Klagerens tilbud om betaling af 160.000 kr. til fuld og endelig afgørelse af hendes gæld til instituttet skulle ifølge Nævnet forstås sådan, at det dekorderede beløb hverken kunne gøres gældende mod klageren eller mod hendes eksmand.
 
Sagsnr: 21310189
Bidragsforhøjelse.
Nævnet fandt, at bidragssatserne fulgte instituttets prisblad var hjemlet i aftalen, og at de ikke kunne anses for urimelige eller vilkårlige, ligesom det ikke kunne kritiseres, at instituttet ved indplaceringen fastholdt den oprindelige belåningsprocent.
 
Sagsnr: 21310184
Bidragsforhøjelse. Beregningsgrundlag.
Uanset at andre institutter måtte have en anden bidragspraksis, fandt Nævnet, at der hverken i lovgivningen eller i aftalegrundlaget var noget, der forhindrede den fremgangsmåde, som instituttet havde valgt med afsæt i en bidragsberegningsværdi efter LTV.
 
Sagsnr: 21310178
Bidragsfastsættelse.
Det var ikke godtgjort, at der ved låneoptagelsen var givet klageren rabat på bidraget, som skulle fastholdes på de forhøjede bidragssatser, som derfor kunne slå fuldt igennem på begge klagerens lån.
 
Sagsnr: 21309155
Bidragsforhøjelse. Værdiansættelse.
Instituttet var ikke efter aftalen forpligtet til at orientere klageren om resultatet af LTV-overvågningen, herunder fordi denne ikke konkret havde betydning for hans bidrag. Heller ikke grundlag for at efterprøve værdiansættelsen.
 
Sagsnr: 21309153
Låneomlægning. Tilsagn.
Klagetemaet ansås for omfattet af et forlig mellem parterne. Selv i modsat fald var det ikke dokumenteret eller godtgjort, at der var givet klageren tilsagn om låneomlægning, og Nævnet kunne ikke efterprøve den kredit- og udlånspolitiske beslutning.
 
Sagsnr: 21309152
Lånetilsagn.
På baggrund af det skriftlige aftalegrundlag fandt Nævnet, at klageren ikke havde bevist eller sandsynliggjort, at der på et møde mellem klageren og en vurderingssagkyndig var givet klageren et egentligt lånetilsagn.
 
Sagsnr: 21309151
Kautionsforpligtelse. Manglende underretning om tvangsauktion.
Sagen blev afvist, idet en afgørelse af sagen efter Nævnets opfattelse forudsatte en særlig bevisførelse, som gjorde sagen uegnet til nævnsbehandling.
 
Sagsnr: 21308148
Bidragsforhøjelse.
Bidragsforhøjelsen, som var hjemlet i aftalegrundlaget, kunne ikke anses for hverken vilkårlig eller urimelig.
 
Sagsnr: 21308142
Gældsovertagelse. Kautionsforpligtelse. Vilkår. Tilsidesættelse.
På grundlag af det skriftlige materiale og parternes forklaringer fandtes det ikke bevist eller sandsynliggjort, at instituttet uberettiget havde krævet klager 1 for beløb i forbindelse med hans gældsovertagelse og klager 2's kaution.
 
Sagsnr: 21308140
Afdragsfrihed. Forlængelse. Tilsagn.
Som sagen var oplyst, var det ikke godtgjort, at klageren havde fået bindende tilsagn om forlængelse af afdragsfrihed.
 
Sagsnr: 21308132
Nedbringelse af forhåndslån. Rådgiveransvar.
Nævnet kunne ikke afdække den mundtlige rådgivning, men fastslog på det skriftlige aftalegrundlag, at der var givet oplysninger om forhåndslånet og dets vilkår. Instituttets kredit- og udlånspolitiske beslutning om nedbringelse kunne ikke efterprøves.
 
Sagsnr: 21308130
Forhåndslån. Nedbringelseskrav.
Klageren havde fået de relevante oplysninger om forhåndslånets vilkår, herunder om eventuel nedbringelse. Nedbringelseskravet var derfor berettiget, dog således at det skulle reberegnes ud fra kontantværdier før og efter.
 
Sagsnr: 21308128
Bidragsfastsættelse.
Bidragsforhøjelsen, der var hjemlet i aftalen, var varslet gennem tekst herom i lånetilbud. Bidragsindplaceringen kunne beregnes efter det omlagte lån, og der var ikke en forpligtelse til at tilpasse bidragssatsen til den aktuelle værdi.
 
Sagsnr: 21307124
Bidragsforhøjelse.
Der var ikke grundlag for at tilsidesættes instituttets individuelle fastsættelse af andelsboligforeningens bidragssats. Bidragsforhøjelsen, der var hjemlet i aftalegrundlaget, kunne endvidere ikke anses for hverken vilkårlig eller åbenbar urimelig.
 
Sagsnr: 21307122
Lånetilsagn.
Flertallet fandt, at der ikke i en e-mail var givet klageren et lånetilsagn, idet mailen skulle ses i sammenhæng med den øvrige kommunikation, hvorimod mindretallet fandt, at instituttet havde forpligtet sig til at yde lån.
 
Sagsnr: 21306117
Bidragsforhøjelse. Værdiansættelse.
Der kunne efter aftalegrundlaget indføres en ny prisstruktur. Ud fra en overordnet vurdering kunne bidragsforhøjelsen ikke anses for vilkårlig eller urimelig. Instituttet kunne ikke pålægges at genberegne belåningsgraden efter ejendommens aktuelle værdi.
 
Sagsnr: 21306113
Bortfald af kaution. Frivillig handel.
Instituttet havde opfyldt sin oplysningspligt i forhold til klageren og havde været berettiget til at afhænde ejendommen bedst muligt. Ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at ejendommen var solgt for billigt.
 
Sagsnr: 21306112
Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse.
Bidragsforhøjelsen kunne hverken anses for vilkårlig eller urimelig. Ydelsesoplysninger i refinansieringstilbud og fastkursaftale kunne ikke anses for en tilsikring af, at bidraget ikke som hjemlet i aftalen kunne forhøjes.
 
Sagsnr: 21306104
Bidragsforhøjelse.
Hjemlen til bidragsforhøjelser var klar og hverken efter aftalen eller reglerne om god skik begrænset af nettoprisindekset. Ikke godtgjort, at der var givet klageren en garanti mod bidragsforhøjelsen, som ikke kunne anses for vilkårlig eller urimelig.
 
Sagsnr: 21306102
Bidragsforhøjelse.
Bidragsforhøjelsen var hjemlet i aftalegrundlaget og kunne ikke anses for vilkårlig eller urimelig.
 
Sagsnr: 21306096
Bidragsforhøjelse.
Aftalegrundlaget indeholdt en klar hjemmel til bidragsforhøjelsen, som konkret ikke kunne anses for vilkårlig eller urimelig. Nævnet fastslog, at bidragsforhøjelser kan prøves af både Nævnet og domstolene, ligesom Tilsynet følger området.
 
Sagsnr: 21306095
Bidragsforhøjelse.
Der var i aftalegrundlaget hjemmel til bidragsforhøjelsen, som ikke blev anset for hverken vilkårlig eller urimelig. Forhøjelsen kunne også gennemføres i fastrenteperioden på kortrentelånet, idet det alene var renten, der var fast i denne periode.
 
Sagsnr: 21306094
Bidragsforhøjelse.
Aftalegrundlaget indeholdt en klar hjemmel til bidragsforhøjelser, der hverken efter aftalegrundlaget eller reglerne om god skik var begrænset af udviklingen i nettoprisindekset. Bidragsforhøjelsen ikke kunne anses for vilkårlig eller urimelig.
 
Sagsnr: 21306093
Bidragsforhøjelse.
Som følge af nogle oplysninger, som pr. e-mail var givet klageren om hendes bidragsindplacering i den lave kategori, skulle instituttet fastholde denne frem til lånets næste refinansiering.
 
Sagsnr: 21305081
Bidragsforhøjelse.
Det kunne ikke kritiseres, at instituttet - i overensstemmelse med realkreditlovgivningen - benyttede den oprindelige værdiansættelse fra 2006 ved omlægning af klagerens lån i marts 2012.
 
Sagsnr: 21305080
Forhåndslån. Værdiansættelse. Nedbringelseskrav.
Klageren havde modtaget relevante om forhåndslån, herunder om eventuel nedbringelse ved færdiggørelse af byggeriet. Nedbringelseskravet var derfor berettiget, men skulle dog nedsættes med ca. 14.000 kr.
 
Sagsnr: 21305079
Bidragsforhøjelse. Opdeling af lån.
Bidragsforhøjelsen, der var hjemlet i aftalen, kunne ikke tilsidesættes, idet det ikke var bevist eller godtgjort, at der var lovet klageren et lavere bidrag. Nævnet afviste at efterprøve værdiansættelsen eller at kræve vurderingen fremlagt.
 
Sagsnr: 21304064
Personlig fordring. Forældelse.
Den personlige fordring var ikke forældet, idet der flere gange var sket afbrydelse af forældelsen efter de tidligere forældelsesregler, som efter overgangsreglerne imidlertid også indebar forældelse efter de nye forældelsesregler.
 
Sagsnr: 21304063
Beregning af provenu. Rådgivningsansvar.
Erstatningskravet, der var rejst i anledning af rådgivning i forbindelse med låneomlægning i 2004, var forældet.
 
Sagsnr: 21303058
Kortrentelån F5. Indfrielsesvilkår.
Det fremgik flere steder af aftalegrundlaget, at lånet var inkonverterbart mellem refinansieringerne, og at kursen kunne være over 100. Flertallet fandt det ikke ansvarspådragende, at førtidig indfrielse ikke herudover var drøftet konkret.
 
Sagsnr: 21303056
Låneomkostninger. Bidragsindplacering.
Der var ikke grundlag for at fritage klageren for nogen del af låneomkostningerne, som dels var oplyst i lånetilbud m.m., og som ikke ifølge instituttets prisliste differentieredes, hvis enkelte af de indeholdte ydelser ikke var aktuelle.
 
Sagsnr: 21303055
Låneomkostninger. Bidragsindplacering.
Der var ikke grundlag for at fritage klageren for nogen del af låneomkostningerne, som dels var oplyst i lånetilbud m.m., og som ikke ifølge instituttets prisliste differentieredes, hvis enkelte af de indeholdte ydelser ikke var aktuelle.
 
Sagsnr: 21303047
Kaution. Rådgivningsansvar.
Klageren, der i en periode beboede den finansierede ejendom sammen med sin daværende samlever, og som havde underskrevet en kautionserklæring med oplysninger om kautionens vilkår og indhold, kunne ikke fritages for sin kautionsforpligtelse.
 
Sagsnr: 21302046
Bidragsforhøjelse.
Ikke grundlag for at kræve, at instituttet ud fra de angivne begrundelser for bidragsforhøjelserne skulle føre et særligt bevis for grundlaget for disse. Forhøjelserne kunne heller ikke tilsidesættes som vilkårlige eller urimelige.
 
Sagsnr: 21302045
Bidragsforhøjelse. Værdiansættelse.
Ikke grundlag for at efterprøve instituttets kredit- og udlånspolitiske værdiansættelsesbeslutning eller til at imødekomme klagerens krav om en uvildig vurdering.
 
Sagsnr: 21302037
Kurstab. Rådgivningsansvar.
Instituttet havde alene været forpligtet til at rådgive om kurssikring, men ikke til at følge kursudviklingen m.v. Beslutningen om kurssikring var alene klagerens. Et eksempel på et kurstab kunne ikke anses for en tilsikring af dettes maksimale størrelse.
 
Sagsnr: 21302035
Låneomlægning. Ekspeditionstid. Afslag.
Nævnet fandt ikke grundlag for at efterprøve instituttets kredit- og udlånspolitiske beslutning om af give afslag på låneomlægning.
 
Sagsnr: 21302034
Låneomkostninger. Bidragsindplacering.
Klageren kunne ikke fritages for låneomkostningerne, som dels var oplyst i lånetilbud m.m., og som ikke ifølge instituttets prisliste differentieredes, hvis enkelte af de indeholdte ydelser ikke var aktuelle. Instituttet havde dog frafaldet disse.
 
Sagsnr: 21302024
Kursfastsættelse. Fastkursaftale. Prioritetsstilling. Bidragsberegning.
Ifølge flertallet var kurssikringsekspeditionen uhensigtsmæssig, men ikke ansvarspådragende. I forhold til bidraget burde klagerne have fået muligheden for at fastholde det omlagte låns prioritetsstilling ved at betale rykningsudgifterne.
 
Sagsnr: 21302023
Refinansieringsprofil.
Det var ikke ansvarspådragende, at anvende betegnelsen F1 om et lån med udskudt 1. refinansiering. Nævnet fandt dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om den udskudte 1. refinansiering havde været angivet i tilknytning til F1 betegnelsen.
 
Sagsnr: 21301022
Bidragsforhøjelse.
Ikke godtgjort, at der var aftalt en fast bidragssats. Uanset at der var sket ikke ubetydelige forhøjelser 3 gange inden for 1 år, var der ikke det fornødne retlige grundlag for helt eller delvist at tilsidesætte forhøjelserne.
 
Sagsnr: 21301020
Bidragsforhøjelse. Aftalt bidragssats.
Klageren havde forhandlet sig til en bidragsrabat, som blev fastholdt, efter at instituttet satte bidraget op. Forhøjelsesmuligheden var ikke afskåret gennem den aftalte rabat, og forhøjelsen var hverken vilkårlig eller urimelig.
 
Sagsnr: 21301019
Fastkursaftale. Profilskifte. Oplysning om terminsydelser. Bidragsforhøjelse.
Selv om det kunne have været tydeligere angivet, at en vedtaget bidragsforhøjelse ikke var indregnet i de ydelser, som klageren fik oplyst i forbindelse med et profilskifte, var instituttet ikke bundet af den i beregningerne anvendte bidragssats.
 
Sagsnr: 21301016
Frigørelse for kautionsforpligtelse.
Klageren kunne ikke frigøres for kaution for lån, som hans ekskone optog som led i bodeling, idet der var givet en fyldestgørende skriftlig orientering om kautionsvilkårene, og idet bodelingen alternativt ikke havde kunnet gennemføres.
 
Sagsnr: 21301015
Bidragsforhøjelse. Værdiansættelse.
Ikke grundlag for at efterprøve den kredit- og udlånspolitiske værdiansættelsesbeslutning. Ikke efter aftalegrundlaget pligt til en løbende tilpasning af bidraget til den aktuelle belåningsgrad. Forhøjelsen var hjemlet og ikke vilkårlig eller urimelig.
 
Sagsnr: 21301005
Afslag på lån. Ekspeditionstid.
Det havde været ønskeligt, om instituttet hurtigere havde afdækket klagerens lånemuligheder. Under hensyntagen til det oplyste om forløbet var der dog ikke grundlag for at fastslå, at instituttet havde pådraget sig et erstatningsansvar.
 
Sagsnr: 21212196
Personlig fordring. Frigørelse for medhæftelse. Ejerandel.
Ikke godtgjort, at pengeinstituttet havde rådgivet på vegne af realkreditinstituttet ved klagerens køb af 6 pct. af ejendommen med solidarisk hæftelse for hele lånet. Realkreditinstituttets rådgivning ved låneoptagelsen kunne ikke kritiseres.
 
Sagsnr: 21212195
Afslag på lån. Begrundelse. Aktindsigt.
Nævnet fandt ikke anledning til at efterprøve instituttets kredit- og udlånspolitiske beslutning om afslag på lån. Nævnet kunne ikke pålægge aktindsigt efter offentlighedsloven, idet instituttet ikke er en offentlig forvaltningsmyndighed.
 
Sagsnr: 21212188
Bidragsforhøjelse.
Ikke grundlag for at tilsidesætte bidragsforhøjelsen, som var hjemlet i aftalegrundlaget, som vilkårlig eller åbenbart urimelig. Ikke godtgjort, at der var tilsikret klageren en fast, lav bidragssats.
 
Sagsnr: 21212187
Kortrentelån. Kursskæring. Bidragsforhøjelse.
Hjemmel i aftalegrundlaget til såvel kursskæring som bidragsforhøjelser. Ikke grundlag for at kræve, at instituttet førte særligt bevis for forhøjelsesgrundlaget, eller for at kritisere prisstrukturen, uanset om egenkapitalbelastningen afhang af låntype.
 
Sagsnr: 21212185
Afslag på lån.
Et instituts afgørelse om ydelse af lån er en kredit- og udlånspolitisk afgørelse, som Nævnet generelt ikke finder at kunne efterprøve. Der var ikke i den konkrete sag anledning til at fravige dette udgangspunkt.
 
Sagsnr: 21212184
Kurssikring. Rådgivningsansvar.
Nævnet kunne ikke nærmere afdække det mundtlige rådgivningsforløb. Da det flere steder af det skriftlige aftalegrundlag fremgik, at der var orienteret eller rådgivet om kurssikring, var der ikke grundlag for at statuere rådgivningsansvar.
 
Sagsnr: 21212181
Ændring af refinansieringsprofil. Rådgiveransvar.
Flertallet fandt på baggrund af det skriftlige materiale, at der ikke kunne gøres et rådgivningsansvar gældende mod instituttet. Mindretallet fandt i lyset af den forventede renteudvikling, at der burde have været givet en klarere rådgivning.
 
Sagsnr: 21212180
Værdiansættelse. Bidragssats.
Nævnets udgangspunkt, hvorefter værdiansættelse er et udlåns- og kreditpolitisk anliggende, som Nævnet ikke efterprøver, blev ikke fraveget ved bidragsfastsættelse. Nævnet bemærkede, at låntager og institut har samme interesse i en retvisende vurdering.
 
Sagsnr: 21212179
Værdiansættelse. Erstatningsansvar.
Flertallet afviste at behandle sagen, idet der ikke var tale om et kundeforhold mellem klageren og instituttet, men om et erstatningsforhold uden for kontrakt. Mindretallet fandt, at flertallet anlagde en for snæver fortolkning af Nævnets vedtægter.
 
Sagsnr: 21212176
Bidragsforhøjelse.
Forhøjelserne, der var hjemlet, kunne ikke tilsidesættes som vilkårlige eller urimelige. Nævnet præciserede, at denne og lignende afgørelser baseres på en konkret vurdering, og at Nævnet vil skride ind, hvis en forhøjelse er urimelig og/eller vilkårlig.
 
Sagsnr: 21212175
Bidragsforhøjelse.
Nævnet afviste at efterprøve værdiansættelsen, som er en udlåns- og kreditpolitisk afgørelse. Nævnet bemærkede, at låntager og institut har samme interesse i en retvisende vurdering. Forhøjelsen var i øvrigt hjemlet og ikke urimelig eller vilkårlig.
 
Sagsnr: 21212173
Bidragsforhøjelse. Værdiansættelse.
Det var ikke godtgjort, at det var aftalt at fastholde bidragssatsen på en fast sats. Der var ikke grundlag for at efterprøve instituttets kredit- og udlånspolitiske beslutning ved værdiansættelsen af ejendommen.
 
Sagsnr: 21211166
Værdiansættelse. Bidragssats.
Nævnets udgangspunkt, hvorefter værdiansættelse er et udlåns- og kreditpolitisk anliggende, som Nævnet ikke efterprøver, blev ikke fraveget ved bidragsfastsættelse. Nævnet bemærkede, at låntager og institut har samme interesse i en retvisende vurdering.
 
Sagsnr: 21211150
Bidragsforhøjelse.
Der var i aftalegrundlaget hjemmel til den foretagne bidragsforhøjelse, som ikke kunne tilsidesættes som vilkårlig eller urimelig. Nævnet fandt ikke grundlag for at pålægge instituttet at fremkomme med beregningsgrundlaget for bidragsforhøjelsen.
 
Sagsnr: 21211146
Ændring af refinansieringsprofil. Aftaleindgåelse.
Ikke godtgjort, at der var indgået aftale om, at instituttet skulle ændre profilen fra F3 til F1. Klagerne havde hertil forholdt sig passive, da der ikke fremkom en aftale til underskrift, og da de modtog refinansieringsmeddelser om F3.
 
Sagsnr: 21211145
Gældsovertagelse. Gebyr.
Instituttet havde i første omgang behandlet gældsovertagelsen som vedrørende erhverv. Efterfølgende blev den købte ejendom beboet af ejerne. Nævnet fandt, at gebyret skulle modsvare gebyret for gældsovertagelse i en bolig og nedsatte gebyret til 2.000 kr.
 
Sagsnr: 21210142
Swapaftale. Bidragsforhøjelser. Rådgivning.
Det var ikke i 2008 i sig selv ansvarspådragende at tilbyde et variabelt forrentet lån med tilknyttet swapaftale. Selv om resultatet af konstruktionen kunne være belyst bedre i præsentationsmaterialet, var der ikke sket tilsikring af et bestemt resultat.
 
Sagsnr: 21210140
Inkonverterbart lån. Rådgiveransvar.
Nævnet kunne ikke afdække indholdet af den mundtlige rådgivning. I aftalegrundlaget var det tydeligt angivet, at lånet var 10-årigt og baseret på inkonverterbare obligationer. Der var derfor ikke grundlag for at statuere et rådgiveransvar.
 
Sagsnr: 21210139
Bidragsforhøjelse.
Der var hjemmel i aftalegrundlaget til bidragsforhøjelsen, som Nævnet hverken fandt urimelig eller vilkårlig. Kreditoplysningerne og amortisationsplanen, som klageren havde fået, kunne ikke anses for en tilsikring af et uændret bidrag.
 
Sagsnr: 21210136
Bidragsforhøjelse.
Der var hjemmel i aftalegrundlaget til bidragsforhøjelsen, som hverken fandtes urimelig eller vilkårlig. Ikke grundlag for at pålægge instituttet at dokumentere grundlaget for forhøjelsen eller til at lade satsen afhænge af den aktuelle belåningsgrad.
 
Sagsnr: 21209111
Bidragsforhøjelse. Swapaftale.
Der var givet fyldestgørende oplysninger om swapaftalen og dens konsekvenser, og der var ikke i præsentationsmaterialet til foreningen givet tilsikring af en fast, lav bidragssats.
 
Sagsnr: 21209109
Uretmæssig nedbringelse af lån. Uretmæssige dispositioner over konti.
Kunne ikke kritiseres, at ekspeditioner med bl.a. lånenedbringelse skete på basis af dokumenter, der fremstod underskrevet af begge berettigede. Spørgsmålet om uretmæssige dispositioner over konti henvistes til Pengeinstitutankenævnet.
 
Sagsnr: 21209108
Valg af renteprocent. Rådgiveransvar.
På baggrund af oplysningerne i god skik tjekskemaet, særligt om at klageren var rådgivet om, at han burde vælge en pålydende rente med et mindre kurstab, havde instituttet ikke handlet ansvarspådragende ved ydelsen af et lån til kurs 91,93.
 
Sagsnr: 21209107
Manglende tiltrædelse af pantsætning. Nævnsafvisning.
Nævnet afviste sagen, da der var usikkerhed om bedømmelsen af de faktiske oplysninger, herunder særligt spørgsmålet om, hvorvidt klageren havde underskrevet lånedokumenterne.
 
Sagsnr: 21209106
Bidragsforhøjelse.
Nævnet fandt ikke, at instituttet havde været forpligtet til at lade en bidragsforhøjelse afhænge af en konkret kreditvurdering af klageren.
 
Sagsnr: 21208104
Tinglysning. Ekspeditionstid.
Tinglysningsekspeditionstiden generelt og første afvisning fra tinglysning kunne ikke kritiseres instituttet. Derimod skyldtes anden afvisning en fejl hos instituttet. Garantiprovisionen skulle derfor nedsættes, hvilket instituttet allerede havde gjort.
 
Sagsnr: 21207082
Personlig fordring. Forældelse.
Fordringen fandtes at bestå, uanset at pantebrevet ikke længere eksisterede. På baggrund af de fremsendte erindringsskrivelser kunne fordringen ikke anses for forældet, hverken efter den gamle eller den nye forældelseslovgivning.
 
Sagsnr: 21207081
Beregning af låneomlægning.
Klageren havde fået urigtige oplysninger om betydningen af en kurssikring, men ikke en tilsikring af resultat af låneomlægningen. Det kunne ikke afvises, at oplysningerne havde virket bestemmende for klageren. Derfor fortabte instituttet sit vederlag.
 
Sagsnr: 21206072
Beregning af indfrielse af kortrentelån F1.
Der var ved indfrielsen krævet et "obligationsafdrag", som ifølge Nævnet var korrekt, idet det er nødvendigt gennem kontantlånsrenten at justere betalingen på obligationssiden, således at det svarer til kontantrestgælden på refinansieringstidspunktet.
 
Sagsnr: 21206071
Bidragsforhøjelse.
Nævnet fandt, at der i aftalegrundlaget var hjemmel til at forhøje bidraget. Flertallet fandt det ikke godtgjort, at det konkret var tilsikret klageren, at hans bidrag ikke kunne stige. Mindretallet fandt det ud fra korrespondancen sandsynliggjort.
 
Sagsnr: 21206070
Rådgivning om valg af låntype.
Det var ikke godtgjort, at en fejlagtig oplysning i rådgivningsskemaet om ÅOP på et variabelt forrentet lån med renteloft som alternativ til det tilbudte lån havde virket bestemmende for klagerens valg af et F10 lån.
 
Sagsnr: 21206069
Gældsovertagelsesgebyr.
Nævnet anså gebyret på 15.000 kr. for aftalt og fandt envidere, at det ikke urimeligt under hensyntagen til karakteren af den omhandlede blandede ejendom.
 
Sagsnr: 21205064
Bidragsforhøjelse.
Der var i aftalegrundlaget hjemmel til bidragsforhøjelsen, som Nævnet ikke fandt grundlag for at tilsidesætte som vilkårlig eller urimelig. Endvidere ikke godtgjort, at der var tilsikret klageren en bidragssats, som ikke kunne forhøjes som sket.
 
Sagsnr: 21204055
Ekspedition af tillægslån. Rådgivning om serieskift.
Instituttet havde givet klageren de relevante oplysninger om fristerne for udbetaling i den serie, hvori lånet var tilbudt. Da rådgivning i alle tilfælde kunne opnås, var det ikke ansvarspådragende at give lidt misvisende oplysninger om hvorfra.
 
Sagsnr: 21203049
Indsigelser mod tvangsauktion. Mangende underretning.
Nævnet afviste indsigelserne mod tvangsauktionen, idet disse skulle rejses ved domstolene. Der var ikke grundlag for at antage, at instituttet ikke havde videresolgt klagerens tidligere ejendom bedst muligt.
 
Sagsnr: 21203033
Låneomlægning. Ekspeditionstid. Procesrente.
Instituttet havde ikke pådraget sig et rådgiveransvar. Da der var givet klageren og hendes pengeinstitut oplysninger om sidste frist for indbetaling af indfrielsesbeløbet, var instituttet berettiget til at kræve morarente ved for sen betaling.
 
Sagsnr: 21202030
Rådgivning om låntyper, indfrielsesvilkår og låneomlægning.
Ud fra det aktuelle renteniveau var det ikke ansvarspådragende at rådgive til F6 lån. Flertallet frifandt ligeledes instituttet i spørgsmålet om frarådning af låneomlægning, medens mindretallet fandt, at der var fokuseret for ensidigt på omkostningerne.
 
Sagsnr: 21202024
Swapaftale. Rentetrappe. Rådgivning.
Rådgivningen om finansieringsmulighederne, herunder swapaftalen, kunne ikke kritiseres. Flertallet tilsidesatte for en periode instituttets ret til rentetillæg, idet instituttet måtte bære ansvaret for, at der måtte finansieres med CIBOR3 og ikke CIBOR6.
 
Sagsnr: 21202020
Personlig fordring. Medvirkensalg.
Selv om der var rejst tvivl om, hvorvidt instituttet havde indberettet gælden til SKAT for årene 2009 og 2010, fandt Nævnet, at fordringen kunne gøres gældende, da den hverken var forældet eller bortfaldet som følge af passivitet.
 
Sagsnr: 21201012
Manglende kurssikring. Erstatning.
Der var alene uenighed mellem parterne om erstatningsberegningen. Nævnet fastsatte erstatningen til i alt 9.415 kr. med bemærkning om, at der ikke skulle ydes kompensation for både den forhøjede kontantlånsrente og den forøgede obligationsrestgæld.
 
Sagsnr: 21112127
Valg af valuta. Rådgiveransvar. Ekspeditionsfejl.
Uanset at det af instituttet udarbejdede materiale var uklart formuleret og efterlod læseren med det indtryk, at lånet blev optaget i EUR, havde klageren udvist retsfortabende passivitet ved ikke før efter 3 år at reagere på, at lånet var udbetalt i CHF.
 
Sagsnr: 21111120
Bidragsforhøjelser.
Nævnet tilsidesatte ikke bidragsforhøjelserne, da der var hjemmel i aftalegrundlaget til forhøjelserne, og da forhøjelserne ikke kunne anses for urimelige eller vilkårlige.
 
Sagsnr: 21110118
Bidragsforhøjelse.
Nævnet tilsidesatte ikke bidragsforhøjelse, da der var hjemmel i aftalegrundlaget til forhøjelsen, og da forhøjelsen ikke kunne anses for urimelig eller vilkårlig.
 
Sagsnr: 21110108
Værdiansættelse af ejendom. Videregivelse af oplysninger.
Reglerne i realkreditlovgivningen medfører ikke kontraheringpligt. Værdiansættelse af fast ejendom er en kredit- og udlånspolitisk vurdering, som Nævnet generelt ikke efterprøver. Der var ikke konkret anledning til at fravige dette udgangspunkt.
 
Sagsnr: 21109106
Bidragsforhøjelse.
Nævnet fandt, at der i aftalegrundlaget var den fornødne hjemmel til bidragsforhøjelsen.
 
Sagsnr: 21108094
Beregning af låneomlægning.
Indfrielsesbeløbet var opgjort forskelligt i aftaledokumenterne, så det var uklart, om lånets sidste terminsydelse var indregnet i det nye lån. Dette havde ikke ført til tab for klageren, men instituttet blev pålagt vederlagsfortabelse af 13.380 kr.
 
Sagsnr: 21107089
Profilskifte. Fastkursaftale. Aftaleindgåelse.
Det var godtgjort, at der var indgået en fastkursaftale samt aftale om ændring af refinansieringsprofilen, herunder fordi klageren havde reageret for sent på en opfordring i aftalebekræftelserne til at kontakte instituttet straks i tilfælde af uenighed.
 
Sagsnr: 21106077
Bidragssats. Bidragsforhøjelse.
Nævnet fandt ikke at kunne tilsidesætte instituttets kategorisering af klageren - en loge - som erhvervskunde baseret på ejendomskategorien. Nævnet fandt heller ikke grundlag for at tilsidesætte hjemmel eller niveau i instituttets to bidragsforhøjelser.
 
Sagsnr: 21105076
Forhåndslån. Rådgivning.
Flertallet fandt, at der ikke ud fra aftalegrundlaget var grundlag for at antage, at klagerne ikke havde fået den fornødne rådgivning om forhåndslån, og at forløbet vedrørende færdigmelding og nedbringelse ikke kunne kritiseres.
 
Sagsnr: 21105063
Rådgivning. Låntype. Konverterbarhed.
Selv om flertallet fandt det kritisabelt, at rådgivningen ikke var dokumenteret i et rådgivningsskema, burde klageren ud fra det skriftlige grundlag og deres tidligere tilsvarende lån have indset, at lånet var baseret på inkonverterbare obligationer.
 
Sagsnr: 21105062
Frivillig handel. Vilkår. Underskud. Personlig fordring.
Instituttet havde ikke fortabt retten til at gøre en personlig fordring gældende mod klageren efter en frivillig handel, men havde en pligt til at udarbejde en beløbsmæssig opgørelse af fordringen til klageren.
 
Sagsnr: 21104054
Beregning af låneomlægning med tillægslån.
Selv om det af lydbånd af samtaler mellem parterne fremgik, at der var oplyst en for lav merydelse på det nye lån, kunne dette ikke betragtes om et bindende tilsagn, herunder fordi tilbud afgivet i forlængelse af samtalerne viste den korrekte ydelse.
 
Sagsnr: 21104052
Forsinkelse af lånesag.
Der var ikke grundlag for at fastslå, at instituttet havde handlet ansvarspådragende i forhold til klageren. Desuden kunne det af klageren fremsatte krav ikke anses for et erstatningsberettiget tab.
 
Sagsnr: 21103051
Afslag på lån.
Imødekommelse af en låneansøgning henhører ifølge Nævnet under instituttets kredit- og udlånspolitik, som Nævnet generelt ikke finder at kunne efterprøve. Der var ikke i den konkrete sag forhold, der kunne føre til et andet resultat.
 
Sagsnr: 21103043
Værdiansættelse.
Der var ikke grundlag for at antage, at værdiansættelsen var sket i strid med de offentligretlige regler. Nævnet henviste i øvrigt til, at værdiansættelse af fast ejendom er et kredit- og udlånspolitisk anliggende, som Nævnet generelt ikke efterprøver.
 
Sagsnr: 21103041
Rådgivning om kurssikring.
Ifølge rådgivningsskemaet, som klagerne havde underskrevet, havde instituttet som udgangspunkt anbefalet kurssikring. På baggrund heraf og af instituttets oplysninger under sagen fandt Nævnet, at klagerne ikke havde ført bevis for manglende rådgivning.
 
Sagsnr: 21103040
Differencerente. Indfrielse.
Pantebrevet indeholdt en relevant og fyldestgørende rådgivning om indfrielsesvilkårene, og Nævnet kunne ikke kritisere, at instituttet ikke tog initiativ til at opsige klagerens lån til pariindfrielse eller udskød indfrielsestidspunktet.
 
Sagsnr: 21102031
Personlig fordring. Ekspropriation. Kaution. Opdeling.
Instituttet havde været berettiget til - uden klagerens samtykke - ved forlig at frigøre klagerens tidligere ægtefælle og kautionist for hæftelse. Klageren hæftede herefter fortsat for restkravet minus forligsbeløbet.
 
Sagsnr: 21102028
Låneomlægning. Låntype. Rådgivning.
Det var kritisabelt, at der ikke forelå et tjekskema. Da aftaleindgåelsen imidlertid var sket skriftligt, og da der i det skriftlige materiale var givet tilstrækkelig information om lånets opsigelses- og indfrielsesvilkår, blev instituttet frifundet.
 
Sagsnr: 21101018
Låneomlægning. Låntype. Rådgivning.
I mangel af rådgivningsskema lagde Nævnet til grund, at der ikke var givet mundtlig rådgivning om vilkårene for et F5 lån, og at klagerne ikke ville have taget lånet, hvis de havde fået en sådan. Instituttet skulle derfor erstatte klagernes tab.
 
Sagsnr: 21101015
Låneomlægning. Låntype. Rådgivning.
Efter indholdet af det underskrevne tjekskemaet havde klagerne fået en fyldestgørende rådgivning om F5 lån, herunder om lånets indfrielsesvilkår. Det var ikke godtgjort, at klagerne havde fået misvisende oplysninger om det konkrete indfrielsesbeløb.
 
Sagsnr: 21101014
Bidragsforhøjelse.
Nævnet fandt, at der i aftalegrundlaget var den fornødne hjemmel til at forhøje bidraget med det skete varsel, og at der ikke var grundlag for at tilsidesætte bidragsforhøjelsen som urimelig.
 
Sagsnr: 21101003
Låneomlægning. Swapaftale. Rentetrappe.
Nævnet kunne ikke kritisere instituttets rolle ved stiftelsen eller den kredit- og vurderingsmæssige behandling. Der var endvidere ud fra forholdene i 2007 givet de relevante oplysninger om produkterne og deres egenskaber.
 
Sagsnr: 21101002
Afslag på forlænget afdragsfrihed.
Det kunne ikke afgøres, om der oprindelig var aftalt afdragsfrihed i maksimalt 5 år eller i 10 år efter en såkaldt "klippekortmodel". Bevisusikkerheden kom instituttet til skade, og klageren blev stillet, som om der var aftalt afdragsfrihed i 10 år.
 
Sagsnr: 21101001
Bidragssats.
Det var ikke godtgjort, at instituttet havde tilsikret klageren en bestemt bidragsats, og bidragsforhøjelsen var sket med hjemmel i aftalegrundlaget og varslet i overensstemmelse hermed.
 
Sagsnr: 21012153
Forsinkelse af tinglysning. Medvirkensalg.
Klagerne kunne ikke kræve et rentetab dækket af instituttet, der havde salgsfuldmagt fra sælgerne, idet Nævnet ikke anså instituttet for ansvarlig for, at tinglysningen af klagernes køb af ejendommen blev forsinket.
 
Sagsnr: 21011152
Rådgivning. Afdragsfrihed. Erstatning.
Nævnet fandt, at klagerne ved en fejl fra instituttets side havde fået et lån, hvorpå afdragsfriheden ikke kunne forlænges, og at instituttet derfor skulle erstatte klagernes omkostninger ved omlægning til et nyt lån med 10 års afdragsfrihed.
 
Sagsnr: 21011134
Bortfald af lånetilbud. Ekspeditionstid. Inkassoomkostninger.
Da vilkår om rykning eller aflysning af foranstående lån ikke blev opfyldt, var instituttet berettiget til at nægte udbetaling, selv om lånet fejlagtigt var blevet tinglyst. Der kunne dog efter omstændighederne ikke kræves retsforfølgningsomkostninger.
 
Sagsnr: 21011133
Udbetaling. Fastkursaftaler. Obligationssammensætning. Ekspeditionstid.
Det var afgørende for klagerne og kendeligt for instituttet, at F3-lånet kunne indfries til kurs 100 pr. 1. januar 2011, og instituttet var ved ikke at sikre, at udbetalingen skete rettidigt i de rette fondskoder, ansvarlig for klagernes tab derved.
 
Sagsnr: 21011132
Personlig fordring. Passivitet.
Kravet var ikke forældet. Selv om instituttet ikke havde anvendt fremgangsmåden beskrevet i instituttets produktblad og reglerne om god skik, kunne der ikke statueres passivitet, idet instituttet omend med lange pauser havde fastholdt kravet mod klageren.
 
Sagsnr: 21011130
Kursfastsættelse ved låneudbetaling.
Forløbet af en låneudbetaling var beskrevet i instituttets forretningsbetingelser. Der var dog heri anvendt udbetalingsudtryk, som kunne give anledning til misforståelser. Instituttet skulle derfor afstå fra sit vederlag.
 
Sagsnr: 21010129
Forhøjelse af bidragssats.
Over for et klart skriftligt aftalegrundlag, hvoraf det tydeligt fremgik, at bidraget var variabelt. var det ikke bevist, at der var givet tilsagn om et fast bidrag, eller at dette kun kunne ændres ved refinansiering. Forhøjelsen var varslet og begrundet.
 
Sagsnr: 21010123
Differencerente. Beregning.
Reglerne om best execution omfattede ikke instituttets placering af provenuet ved førtidig indfrielse af lån. Nævnet fandt, at metoden og differencerenteberegningen var beskrevet fyldestgørende, og at renten ikke konkret kunne tilsidesættes som urimelig.
 
Sagsnr: 21009118
Variabelt forrentet lån. Swapaftale.
Ud fra forholdene i 2007 var der givet andelsboligforeningen en fyldestgørende gennemgang af forskellige finansieringsløsninger med fastlåsning af renten, herunder en negativ renteswaps mulige indflydelse på andelskronen ved den valgte løsning.
 
Sagsnr: 21009117
Indfrielse. Differencerente. Rådgivning.
Der var i aftalegrundlaget givet relevante oplysninger om indfrielsesvilkår og -metoder. Instituttet, der havde påtaget sig indfrielsesekspeditionerne, havde ifølge Nævnet desuden valgt den indfrielsesmetode, der var mest fordelagtig for klagerne.
 
Sagsnr: 21009113
IS-sikring. Renteswap.
Selv om rådgivningen på tydeligere måde kunne have fremhævet de faktorer, der påvirkede det endelige resultat, fandt Nævnet dog ikke, at materialet havde en sådan karakter, at instituttet derved havde pådraget sig et erstatningsansvar.
 
Sagsnr: 21008100
Låneomlægning. Afslag.
Flertallet fandt det ikke bevist, at instituttet havde givet klageren bindende tilsagn om låneomlægning i forlængelse af en gældsovertagelse, eller at instituttet havde optrådt på en sådan måde, at klageren kunne have en berettiget forventning herom.
 
Sagsnr: 21008094
Swapaftale. Rentefastsættelse. Bidragsforhøjelse.
Iflg. flertallet måtte instituttet, der uden forbehold havde forudsat lån omlagt i hhv. 2007 og 2009, bære ansvaret for, at omlægningen i 2009 ikke kunne ske som forudsat, og rentetillæg kunne i mangel af dokumentation for en konkret aftale, ikke kræves.
 
Sagsnr: 21008092
Fastkursaftale. Indgåelse. Rådgivning.
Nævnet fandt, at klageren telefonisk havde indgået en fastkursaftale, dels som følge af indholdet af den telefoniske kontakt, dels idet klageren ikke - uanset opfordring hertil - havde reageret uden ugrundet ophold på instituttets aftalebekræftelse.
 
Sagsnr: 21007087
Opsigelse af kortrentelån. Ekspeditionstid.
Flertallet fandt det ikke ansvarspådragende, at instituttet ikke havde ageret inden for opsigelsesfristen på lånet, idet de breve, der var fremsendt af ejendomsmægleren og pengeinstituttet ikke var opsigelser og i øvrigt var fremkommet meget sent.
 
Sagsnr: 21006078
Rådgivning. Låntype. Konverterbarhed.
Flertallet fandt det ikke ansvarspådragende, at instituttet havde ydet klageren et fastforrentet, inkonverterbart lån. Mindretallet fandt hverken rådgivningskravene eller reglerne om god skik opfyldt.
 
Sagsnr: 21006077
Betaling af vurdering til brug for belåning
Ifølge flertallet havde klageren i låneansøgningen forpligtet sig til at betale for en valuarvurdering til brug for belåning af hans ejendom i udlandet. Klageren kunne ikke fritages herfor som følge af urigtige eller ufyldestgørende oplysninger.
 
Sagsnr: 21005067
Kortrentelån. Renteberegning.
Nævnet kunne ikke kritisere, at instituttet ikke havde benyttet den aktuelle lånerente, men derimod kreditorrenten, til beregning af de ydelser på kortrentelånet, som lå efter lånets første refinansiering.
 
Sagsnr: 21005066
Bidragsforhøjelse.
Bidragsforhøjelsen var hjemlet i aftalegrundlaget. Nævnet kunne ikke foretage en konkret bevismæssig vurdering af instituttets begrundelse for forhøjelsen, men fandt ikke ud fra en overordnet vurdering af de økonomiske forhold at kunne tilsidesætte denne.
 
Sagsnr: 21005060
Underskud ved låneomlægning. Ekspeditionstid. Rådgivning om kurssikring.
Instituttet blev ikke fundet erstatningsansvarlig, dels fordi klageren ifølge det fremlagte rådgivningsskema havde modtaget rådgivning om kurssikring, dels fordi der ikke var grundlag for at fastslå, at der var sket ekspeditionsmæssige fejl.
 
Sagsnr: 21004058
Indfrielsesgebyr. Delvis indfrielse.
Nævnet fandt det ikke bevist, at instituttet mundtligt havde givet klagerentilsagn om, at indfrielsesgebyret ikke ville blive opkrævet i forbindelse med klagerens delvise indfrielse af lån.
 
Sagsnr: 21004049
Kortrentelån. Profilskifte.
Nævnet fandt det ikke bevist, at der i oktober 2008 var indgået en aftale om profilskifte af klagerens kortrentelån, eller at instituttet ved den efterfølgende låneomlægning havde handlet ansvarspådragende.
 
Sagsnr: 21003046
Værdiansættelse. Nybyggeri.
Det var ikke godtgjort, at klageren havde fået tilsagn om yderligere lån. Nævnet fastslog, dels at realkreditlovgivningen ikke medfører en kontraheringspligt, dels at udlån er et kredit- og udlånspolitisk anliggende, som Nævnet normalt ikke efterprøver.
 
Sagsnr: 21003045
Fejl i økonomiberegning. Rådgiveransvar.
Klageren kunne ikke kræve sig stillet, som om økonomiberegningen var korrekt, men instituttet foretabte sit vederlag og skulle vederlagsfrit tilbyde klageren endnu en låneomlægning.
 
Sagsnr: 21002030
Nedbringelse af forhåndslån.
Da lånedokumenterne angav, at det var et forhåndslån, som tillige var nærmere beskrevet, fandt flertallet det ud fra omfanget af kontakten mellem parterne det usandsynligt, at der ikke var givet klagerne rådgivning om vilkårene for de optagne forhåndslån.
 
Sagsnr: 21002029
Forhåndslån. Nedbringelse.
Nævnet kunne ikke afdække indholdet af den mundtlige rådgivning, men henviste til, at vilkårene for forhåndslån fremgik af aftalegrundlaget. Instituttet havde derfor været berettiget til at kræve nedbringelse - dog med et mindre beløb end sket.
 
Sagsnr: 21002028
Frigivelse af garanti for forhåndslån.
Nævnet fandt ikke, at garantien kunne have været frigivet delvist ved færdiggørelse af boligdelen. Derimod fandt flertallet, at frigivelsen efter færdiggørelse af hele ejendomme kunne være sket tidligere, hvis klageren havde fået klar besked om vilkårene.
 
Sagsnr: 21002018
Bidragsforhøjelse.
Nævnet fandt det ikke bevist, at der var givet klageren konkret tilsagn om, at bidraget ikke kunne ændres i lånets fastrenteperiode på 10 år. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på aftalegrundlagets generelle og specifikke vilkår for bidrag.
 
Sagsnr: 21001017
Refinansiering af kortrentelån. Fastkursaftale. Indgåelse.
Flertallet fandt, at klageren havde indgået en bindende fastkursaftale, idet han ikke - på trods af opfordring hertil i aftalebekræftelsen - uden ugrundet ophold havde reklameret over for instituttet.
 
Sagsnr: 21001010
Bidragsforhøjelse.
Aftalegrundlaget hjemlede bidragsforhøjelsen, som var varslet og begrundet i overensstemmelse hermed. Der var ikke grundlag for at efterprøve størrelsen af bidragsforhøjelsen. Mindretallet havde bemærkninger til såvel størrelsen som varslingen.
 
Sagsnr: 21001005
Rådgiveransvar. Låneomlægning.
Der var givet klageren ukorrekt rådgivning, som 4 dage efter aftaleindgåelsen, førte til, at en låneomlægning blev opgivet, og at udgifter til en fastkursaftale blev frafaldet. Kursudviklingen i disse 4 dage førte ikke til et tab for klageren.
 
Sagsnr: 21001004
Rådgiveransvar. Medhæften for lån.
Selv om ejendommen tilhørte hans ægtefælle som særeje, kunne klageren ikke frigøres for sine forpligtelser som meddebitor, dels idet pantebrevet tydeligt angav disse, dels fordi der ikke var påvist omstændigheder, der kunne føre til et andet resultat.
 
Sagsnr: 21001003
Rådgiveransvar. Ændring af refinansieringsprofil.
Det var ikke godtgjort, at instituttet i forbindelse med ændring af klagerens F1 lån til et F5 lån havde handlet ansvarspådragende.
 
Sagsnr: 20912149
Indfrielse. Kursfastsættelse.
Uanset at der var foretaget en enkelt, meget stor handel i samme obligation, kunne instituttet på grundlag af sine forretningsbetingelser fastsætte en (anden) kurs under hensyntagen til udbud og efterspørgel, idet der var tale om en illikvid obligation.
 
Sagsnr: 20912143
Kortrentelån. Profilskifte.
På det tilvejebragte oplysningsgrundlag fandt Nævnet det betænkeligt at fastslå, at der med virkning fra udgangen af 2008 var indgået en aftale melem parterne om ændring af rentetilpasningsprofilen på klagerens lån.
 
Sagsnr: 20912136
Beregning af låneprovenu. Låneomlægning med tillægslån.
Låneprovenuet var forkert beregnet. Nævnet fandt ikke, at klagerne ud fra tilsikrings- eller garantisynspunktet kunne kræve betaling af det manglende provenu, men at instituttet skulle fortabe sit vederlag og yde klageren et supplerende lån vederlagsfrit.
 
Sagsnr: 20912135
Låneomlægning. Indfrielsesmetode. Rådgiversansvar.
Instituttet havde forsømt at ekspedere klagerens instruks om kurssikring af en indfrielse og skulle derfor yde ham en erstanting på 40.728 kr.
 
Sagsnr: 20911132
Refinansiering af kortrentelån. Fastkursaftale.
Flertallet fandt det tilstrækkelig godtgjort, at der var indgået en bindende aftale mellem parterne om kurssikring. Flertallet lagde vægt på, dels den fremsendte aftalebekræftelse, dels et mødenotat vedrørende aftaleindgåelsen.
 
Sagsnr: 20911129
Indfrielse. Ekspeditionstid. Rådgivning.
Nævnet lagde til grund, at instituttet ikke havde modtaget meddelelse om indfrielsen inden for fristen i det afgivne indfrielsestilbud, og at instituttet således ikke havde haft en pligt til at foretage indfrielsen i overensstemmelse med tilbuddet.
 
Sagsnr: 20911127
Refinansiering af kortrentelån. Obligationstype.
Instituttet kunne efter aftalegrundlaget vælge de obligationer/fondskoder, der skulle anvendes ved refinansieringen, og havde derfor været berettiget til at refinansiere klagerens lån med obligationstypen SDRO.
 
Sagsnr: 20911125
Afdragsfrihed.
Det fremgik af både lånetilbud og pantebrev, at lånet var afdragsfrit indtil 2009. Klageren havde således ikke et kontraktsmæssigt krav på en længere afdragsfri periode. Nævnet fandt ikke at kunne efterprøve et afslag på yderligere afdragsfrihed.
 
Sagsnr: 20909104
Gældsovertagelse. Afslag.
Afslag på gældsovertagelse er en kredit- og udlånspolitisk beslutning, som Nævnet generelt ikke finder at kunne efterprøve eller tilsidesætte. Der var ikke i sagen omstændigheder, der kunne føre til et andet resultat.
 
Sagsnr: 20909100
Personlig fordring. Nedsættelse efter retsplejelovens § 578.
Nævnet fandt det ikke godtgjort, at instituttet i forbindelse med tvangsauktionen eller videresalget havde handlet på en måde, der kunne begrunde, at instituttets krav helt eller delvist skulle bortfalde.
 
Sagsnr: 20908092
Refinansiering af kortrentelån. Ophævelse. Fastkursaftale. Refinansieringsprofil.
Ifølge flertallet havde instituttet forsømt sin rådgivningsforpligtelse, da en fastkursaftale, som udgjorde en ud af tre aftaler i forbindelse med ændring af refinansieringsprofilen til F5, blev fragået, og skulle derfor ophæve profilændringen.
 
Sagsnr: 20908091
Rådgiveransvar. Omkostninger til garantistillelse.
Instituttet havde ikke haft en særlig anledning eller forpligtelse til at rådgive klageren om behovet for garantistillelse i en familiehandel. Da garantiprovionen ikke ansås for urimelig, var klageren forpligtet til at betale denne.
 
Sagsnr: 20908090
Forhåndslån. Endelig værdiansættelse.
Instituttet havde ikke forpligtet sig til at udbetale større forhåndslån end sket. Flertallet fandt derudover ikke, at instituttet gennem sin vurderingschef havde givet klageren tilsagn om en boligkredit gennem det koncernforbundne pengeinstitut.
 
Sagsnr: 20907083
Ændring af bidragssats.
Instituttet var berettiget til at ændre bidragssatsen som følge af, at en vurdering af ejendommen førte til en lavere værdi end forudsat, idet der i lånetilbuddet var taget forbehold herfor.
 
Sagsnr: 20907080
Omprioritering. Efterstående lån. Nedbringelse.
Nævnet fandt, at instituttet ikke havde givet klageren den fornødne konkrete rådgivning om konsekvenserne af efterstående låns nægtelse af tilbagerykning. Klageren havde ikke lidt tab, men instituttet skulle tilbagebetale vederlag på i alt 11.467 kr.
 
Sagsnr: 20907079
Forhåndslån. Nedbringelse. Rådgivning.
På baggrund af de klare og forståelige skriftlige oplysninger, der var givet klagerne, fandt Nævnet ikke grundlag for at fastlå, at klagerne ikke var blevet korrekt vejledt om betingelserne for forhåndslån.
 
Sagsnr: 20906076
Gældsovertagelse. Frigørelse for gældsansvar.
Bevilling af gældsovertagelse er ifølge Nævnet en kredit- og udlånspolitisk afgørelse, som Nævnet generelt ikke finder at kunne efterprøve. Der var ikke i sagen forhold, der kunne føre til et andet resultat.
 
Sagsnr: 20906075
Fastkursaftale. Indgåelse. Misligholdelsesomkostninger. Rådgivning.
Der var mellem parterne indgået en bindende aftale om kurssikring. Da aftalen ikke blev gennemført, skulle klageren derfor betale misligholdelsesomkostninger. Disse kunne dog alene beregnes som forskellen mellem aftalekursen og markedskursen plus kurtage.
 
Sagsnr: 20906071
Forhåndslån. Nedbringelseskrav.
Instituttet burde på tidligere end sket have endeligt vurderet ejendommen. Da instituttet efter realkreditlovgivningen ikke kunne afstå fra at kræve lånet nedbragt, blev instituttet i stedet tilpligtet at yde klageren et reservefondslån vederlagsfrit.
 
Sagsnr: 20905065
Nedbringelse af forhåndslån.
Den endelige vurdering var som følge af en ekspeditionsfejl sket senere end forudsat. Det havde ført til et nedbringelseskrav, som efter realkreditlovgivningen ikke kunne frafaldes. Instituttet skulle derfor vederlagsfrit yde klageren et reservefondslån.
 
Sagsnr: 20905055
Indsigelse mod pantsætning, j. § 18 i lov om ægteskabets retsvirkninger.
Det var ikke bevist, at instituttet indså eller burde indse, at klagerens ægtefælle var uberettiget til at råde over ejendommen, bl.a. fordi ægtefællen ved sin underskrift på pantebrevet havde erklæret, at ejendommen ikke var omfattet af rvl § 18.
 
Sagsnr: 20904046
Ekspeditionstid. Låneomlægning.
Nævnet fandt, at instituttet havde forpligtet sig til at igangsætte en låneomlægning tidligere end sket, og tilkendte derfor klageren en skønsmæssigt fastsat erstatning på 10.000 kr.
 
Sagsnr: 20903040
Personlig fordring. Forældelse. Dokumentation for fordring.
Fordringen var ikke bortfaldet ved aftale, forældelse eller passivitet. Ifølge flertallet kunne instituttet imidlertid ikke gøre noget krav gældende mod klageren, idet kravet ikke var tilstrækkeligt dokumenteret.
 
Sagsnr: 20903039
Ændring af refinansieringsprofil.
Nævnet fandt det ikke bevist, at der var indgået en aftale mellem parterne om ændring af klagernes F5 lån til et F1 lån.
 
Sagsnr: 20903038
Forhåndslån. Rådgivning. Nedbringelseskrav.
Det kunne ikke kritiseres, at forhåndslånet var krævet nedbragt som sket. Som følge af manglende dokumentation for individuel rådgivning om forhåndslånets egenskaber, fandt flertalelt, at instituttet skulle afstå fra sit vederlag på 7.289 kr.
 
Sagsnr: 20902028
Forhåndslån. Ekspeditionstid. Nedbringelseskrav.
Det var ikke ansvarspådragende, at instituttet havde vurderet ejendommen sådan, at lånet skulle nedbringes. Da klageren burde være orienteret herom tidligere end sket, skulle instituttet yde klageren erstatning for meromkostningerne ved forsinkelsen.
 
Sagsnr: 20902026
Fastkursaftale. Rådgiveransvar.
Flertallet i Nævnet fandt det ikke godtgjort, at klageren havde fremsat ønske om kurssikring tidligere, end den faktisk havde fundet sted.
 
Sagsnr: 20812137
Manglende underretning om misligholdelse. Misligholdelsesomkostninger.
Der forelå ikke omstændigheder, der kunne begrunde, at klageren, som var solidarisk hæftende med sin tidligere ægtefælle og havde en selvstændig pligt til at meddele adresseforandring, kunne fritages for at betale sædvanlige misligholdelsesomkostninger.
 
Sagsnr: 20812133
Indfrielsesaftale.
Efter en samlet vurdering fandt Nævnet, at instituttets behandling af en indfrielse havde ført til, at denne alene kunne ske til højere kurser end forventet, og at klageren derfor skulle have en skønsmæssigt fastsat erstatning på 60.000 kr.
 
Sagsnr: 20812131
Refinansiering af kortrentelån. Kurssikring.
Flertallet fandt, at der var indgået en bindende aftale om kurssikring mellem parterne, medens mindretallet kom til det modsatte resultat, blandt andet med henvisning til, at aftalegrundlaget fremstod som uklart og tvetydigt.
 
Sagsnr: 20812125
Rådgivning. Investering i værdipapirer.
Det var ikke bevist, at investeringsaftalen var indgået i strid med § 6 i lov om visse forbrugeraftaler. Gearingen var sket ud fra klagerens ønsker og med hans indforståelse, og der kunne ikke statueres rådgiveransvar eller andet ansvarsgrundlag.
 
Sagsnr: 20812124
Refinansiering af kortrentelån. Fastkursaftale. Indgåelse.
Instituttet havde ikke ført det fornødne bevis for, at der mellem instituttet og klageren var indgået en bindende fastkursaftale, og skulle derfor stille klageren, som om lånet var refinansieret pr. 31. december 2008 uden en fastkursaftale.
 
Sagsnr: 20811120
Beregning af låneomlægning. Medfinansiering af terminsydelse.
På baggrund af de mundtlige og skriftlige oplysninger til klageren havde instituttet forpligtet sig til at medfinansiere terminsydelsen på det lån, der skulle omlægges. Instituttet skulle derfor hertil yde klageren et supplerende lån uden omkostninger.
 
Sagsnr: 20811119
Fastkursaftale. Indgåelse.
Nævnet fandt det bevist, at der var indgået en fastkursaftale mellem klageren og instituttet, som var bindende. Nævnet tog ikke stilling til, om klagerens pengeinstitut ved at rådgive klageren til ikke at gennemføre aftalen, havde pådraget sig et ansvar.
 
Sagsnr: 20811118
Garanti for boligskiftkonto.
Nævnet fandt det ikke bevist, at instituttet havde givet klageren en garanti for, at hun kunne opnå en BoligskiftKonto på 60 pct. af den budgetterede salgspris for hendes ejendom.
 
Sagsnr: 20811111
Variabelt forrentet obligationslån med renteloft. Beregning af afdrag.
Afdraget på lånet var ved en renteforhøjelse faldet. Dette var en følge af, at lånet tilbagebetaltes efter annuitetsprincippet - i overensstemmelse med den i branchen anvendte måde og som beskrevet i aftalevilkårene - og kunne derfor ikke kræves ændret.
 
Sagsnr: 20811108
Refinansiering af kortrentelån. Kurssikring.
Nævnet fandt ikke, at det var ansvarspådragende for instituttet i første omgang ikke at anbefale kurssikring og senere på grund af uroen på finansmarkederne at ændre anbefalingen. Det var endvidere ikke bevist, at instituttet havde frarådet kurssikring.
 
Sagsnr: 20811107
Refinansiering af kortrentelån. Fastkursaftale. Rådgivning.
Der var ikke grundlag for at fastlå, at instituttet havde rådgivet klagerne på en sådan måde, at de ikke var bundet af en indgået fastkursaftale.
 
Sagsnr: 20811104
Refinansiering af kortrentelån. Kurssikring.
Nævnet fandt det bevist, at der var indgået en bindede fastkursaftale mellem parterne. Med henvisning til uroen på finansmarkederne fandt Nævnet det ikke ansvarspådragende, at instituttet på det tidspunkt anbefalede kurssikring.
 
Sagsnr: 20810102
Indfrielseskurs. Kurssikring.
Det var ikke bevist, at der telefonisk var indgået en aftale om kurssikring.
 
Sagsnr: 20810098
Personlig fordring. Frivillig handel.
Klagerne hæftede for tabet efter et frivilligt salg af deres ejendom, idet de havde accepteret handelsvilkårene. Da den ene af klagerne havde indgået forlig for halvdelen af gælden, kunne alene den anden halvdel gøres gældende mod den anden af klagerne.
 
Sagsnr: 20810097
Personlig fordring. Forældelse.
Det kunne ikke fastslås, at instituttet som følge af kreditvurderingen ved klagerens erhvervelse af ejendommen var afskåret fra at gøre krav gældende mod ham, eller at kravet var bortfaldet som følge af forældelse eller skulle nedsættes efter rpl. § 578.
 
Sagsnr: 20810093
Låneoptagelse. Økonomisk rådgivning. Overbelåning.
Der var ikke grundlag for at statuere overbelåning. Flertallet fandt, at der var uklarhed om omfanget af rådgivningen om et nedsparingslån, og at instituttet skulle "forlænge" nedsparingen, således at klageren blev fritaget for at betale ydelser i 2 år.
 
Sagsnr: 20809079
Rådgivning om kurssikring. Ekspeditionstid - låneomlægning.
Godtgjort, at der var givet forkerte prisoplysninger på kurssikring, men ikke at det havde afholdt klagerne fra at kurssikre. Førte til vederlagsfortabelse på 6.893 kr. Desuden skulle instituttet erstatte nettokurstabet ved forsinkelse af låneomlægningen.
 
Sagsnr: 20808076
Transport af lån. Afslag.
Klageren havde ikke krav på at få sit lån transporteret til en ny ejendom, dels fordi aftalegrundlaget ikke indeholdt en sådan ret, dels fordi instituttet ikke på anden måde havde forpligtet sig til at lade pantebrevet transportere.
 
Sagsnr: 20807065
Indekslån. Opgørelse af terminsydelse ved udløb.
På baggrund af aftalevilkårene, herunder om reallønsklausul, fandt Nævnet, at klageren var forpligtet til i lånets sidste termin at betale den indekserede obligationsrestgæld på 351.704 kr., inklusive rente og bidrag.
 
Sagsnr: 20807062
Rådgivning om kurssikring. Ekspeditionstid - låneudbetaling.
Det var ikke godtgjort, at instituttet havde forsinket låneudbetalingen, men at instituttet havde forsømt at give klageren mundtlig rådgivning om kurssikring. Da det var usikkert, om klageren ville have kurssikret, blev instituttet frifundet.
 
Sagsnr: 20805042
Personlig fordring. Eksistens. Passivitet.
Det var ikke bevist, at gælden var betalt. Klageren kunne ikke fritages for kravet, der ikke var forældet, som følge af konkret passivitet, idet hun havde anvendt et andet navn ved en efterfølgende låneoptagelse hos instituttet.
 
Sagsnr: 20805039
Variabelt forrentet obligationslån med renteloft. Beregning af afdrag.
Afdraget på lånet var ved en renteforhøjelse faldet. Dette var en følge af, at lånet tilbagebetaltes efter annuitetsprincippet. Da det ikke var godtgjort, at et stigende afdrag havde været en forudsætning for klageren, kunne han ikke gøre ansvar gældende
 
Sagsnr: 20805038
Rådgiveransvar. Ekspeditionstid. Omkostninger til garantistillelse m.v.
Klageren skulle betale garantiprovision, idet fritagelse herfor var betinget af, at der blev optaget lån hos instituttet. På grund af ekspeditionstiden skulle instituttet erstatte en del af klagerens rentetab.
 
Sagsnr: 20805036
Modregning. Inkassoomkostninger.
Instituttet havde uberettiget benyttet klagerens indbetaling af terminsydelse til dækning af inkassoomkostninger på tidligere ydelser. Da klageren havde solgt ejendommen og derfor senest da skulle betale inkassoomkostningerne blev instituttet frifundet.
 
Sagsnr: 20804027
Gyldighedsperiode for tilbud. Kurssikringsmulighed. Retablering af originalt skøde.
Nævnet kritiserede, at instituttet, der kendte tidspunktet for klagerens overtagelse af et projektkøb, udstedte lånetilbud, der bortfaldt, før klageren reelt kunne disponere. Det var dog ikke godtgjort, at klageren ville have kurssikret.
 
Sagsnr: 20804026
Låneomkostninger. Ekspeditionstid.
Da låneomkostningerne var oplyst til klageren og ikke var usædvanlige i branchen kunne disse ikke tilsidesættes. Allerede fordi ekspeditionstiden ikke havde ført til et økonomisk tab, kunne klageren ikke gøre et ansvar gældende.
 
Sagsnr: 20803024
Indfrielseskurser.
Den valgte indfrielsesmetode var den mest fordelagtige, og da obligationerne var opkøbt på det tidspunkt, der gav størst samtidighed i forhold til optagelsen af nyt lån, kunne der ikke gøres krav gældende mod instituttet.
 
Sagsnr: 20802020
Indekslån. Beregning af terminsydelse ved udløb.
På baggrund af aftalevilkårene, herunder om reallønsklausul, fandt Nævnet, at klageren var forpligtet til i lånets sidste termin at betale den indekserede obligationsrestgæld på 307.915 kr., inklusive rente og bidrag.
 
Sagsnr: 20802013
Lånetilsagn. Lånetilbud. Ekspeditionstid.
Instituttet havde været forpligtet til at afgive lånetilbud tidligere end sket. Da klageren havde valgt at optage en anden låntype i et andet institut, kunne det ikke lægges til grund, at det manglende tilbud ville have ændret klagerens dispositioner.
 
Sagsnr: 20801009
Ejendomshandel. Økonomisk rådgivning.
Under hensyntagen til, at der havde medvirket købermægler, og at handlen var betinget af økonomigodkendelse fra klagernes pengeinstitut, fandt Nævnet det betænkeligt at fastslå, at det var ansvarspådragende for instituttet at yde 60 pct. finansiering.
 
Sagsnr: 20801004
Lånetilbud. Kreditvurdering.
Instituttet, der havde fulgt sin sædvanlige procedure ved kreditvurdering m.v., havde ikke pådraget sig et ansvar over for klageren, der havde erhvervet en ejendom, som efter hans opfattelse ikke hang sammen økonomisk.
 
Sagsnr: 20711095
Terminsydelse - rettidig betaling. Morarenter. Gebyrer.
Betaling med check, der var instituttet i hænde efter sidste rettidige betalingsdag, var for sen, og klageren skulle derfor betale morarenter og rykkergebyr.
 
Sagsnr: 20709082
Rådgivning om kurssikring.
Flertallet fandt, at klageren ville have kurssikret, hvis han havde fået en forsvarlig rådgivning herom. Instituttet skulle derfor dække klagerens tab på ca. 12.000 kr.
 
Sagsnr: 20708076
Forhåndslån. Ekspeditionstid. Nedbringelseskrav.
Nævnet fandt det ansvarspådragende, at instituttet i et faldende ejendomsmarked havde anvendt en flere måneder gammel vurdering til brug for et forhåndslån, som i umiddelbar forlængelse af udbetalingen måtte kræves nedbragt.
 
Sagsnr: 20708072
Personlig fordring. Forældelse. Passivitet.
Fordringen, der ikke var bortfaldet ved passivitet, idet det ikke var godtgjort, at instituttet havde ydet klageren lån efter tvangsauktionen, kunne fuldt ud gøres gældende mod klageren, idet ingen del heraf ud fra retspraksis kunne anses for forældet.
 
Sagsnr: 20707065
Lånebevis. Afslag på lån.
Instituttet havde i forbindelse med afgivelse af lånebevis ikke frafaldet kravet om, at instituttet konkret skal kunne godkende den ejendom, hvori der ønskes lån.
 
Sagsnr: 20707064
Rådgiveransvar. Kurssikring. Ekspedition.
Nævnet kunne ikke kritisere sagsbehandlingstiden. Nævnet fandt endvidere, at der var givet forsvarlig rådgivning om kurssikring, uanset at kursen på tilbudstidspunktet var tæt på 100.
 
Sagsnr: 20707060
Tvangsauktion. Køb. Opgørelse.
Instituttet havde krav på berigtigelse af budsummen som sket, herunder til at kræve obligationsrestgælden på et kontantlån indfriet, at kræve lånerente og bidrag frem til indfrielsen og at undlade at kvittere pantebrevet, før det var fuldt indfriet.
 
Sagsnr: 20707059
Beregning af låneomlægning.
Der var begået en fejl ved beregningen af provenuet af låneomlægningen, men ikke tilsikret klageren et bestemt beløb. Fejlen førte derfor til, at instituttet måtte afstå fra sit vederlag.
 
Sagsnr: 20706047
Indfrielsesgebyrer.
Der var i aftalegrundlaget hjemmel til opkrævning af indfrielsesgebyrer som sket. Gebyrerne, som er sædvanlige i realkreditbranchen, fandtes ikke at stå misforhold til ekspeditionernes art og omfang, og kunne derfor ikke nedsættes som urimelige.
 
Sagsnr: 20703025
Ekspeditionstid. Låneudbetaling. Vederlagsfortabelse.
Låneomlægningen var blevet forsinket hos instituttet, og klageren skulle derfor stilles, som om udbetaling var sket som aftalt. Ud over et beløb på 1.923 kr., som instituttet havde godtgjort klageren, skulle instituttet betale yderligere 1.074 kr.
 
Sagsnr: 20702021
Personlig fordring. Passivitet.
Det var ikke godtgjort, at der var givet klageren tilsagn om, at der ikke ville blive gjort krav gældende mod ham efter tvangsauktionen. Der var heller ikke som følge af passivitet eller andet grundlag for at tilsidesætte kravet.
 
Sagsnr: 20611033
Beregning af låneomlægning. Rentefastsættelse.
Der var givet fyldestgørende oplysninger om rentereguleringerne på et garantilån. Nævnet fandt det dog uhensigtsmæssigt, at der ved udbetalingen af lånet blev oplyst en rente, der ikke længere var relevant, idet den to dage forinden var blevet reguleret.
 
Sagsnr: 20611032
Variabelt forrentet obligationslån med renteloft. Rabat på bidrag.
Klageren havde fået en introduktionsrabat ud fra en sats, som ikke blev aktuel, idet bidraget for alle garantilån blev nedsat. Rabattilsagnet kunne ifølge flertallet alene forstås sådan, at satsen aldrig kunne overstige den generelle sats for andre lån.
 
Sagsnr: 20609029
Lånetilsagn.
Selv om udlægssituationen ikke var direkte omtalt i klagerens LåneGodkendelse, måtte den betragtes som omfattet af instituttets forbehold om ikke at yde lån til dårlige betalere m.v. Der var derfor ikke ved Lånegodkendelsen givet klageren lånetilsagn.
 
Sagsnr: 20609028
Rådgivningsansvar. Ekspeditionstid. Udbetalingsbetingelser.
Flertallet fandt, at det efter omstændighederne ikke var ansvarspådragende, at instituttets autoriserede låneformidler havde undladt at undersøge, hvornår den handel, der ønskedes finansieret, var indgået.
 
Sagsnr: 20607027
Rådgivning om valg af låntype. Oplysning om rentevilkår og takster. Refinansieringstidspunkt.
Der var givet klageren de relevante og fyldestgørende oplysninger om et garantilåns egenskaber, rentevilkår og takster. Det var endvidere ikke godtgjort, at klageren på et F3 lån var tilsikret refinansiering på et andet tidspunkt end sket.
 
Sagsnr: 20607026
Fastkursaftale. Indgåelse. Annullation.
Flertallet fandt, at der var indgået en fastkursaftale, idet klagerne ikke uden ugrundet ophold havde reageret på fastkursaftalebekræftelsen, på trods af at de heri blev opfordret dertil.
 
Sagsnr: 20607025
Tilbagelevering af dokumenter.
Det fandtes ikke godtgjort, at instituttet havde været i besiddelse af klagerens originale skøde og således havde forsømt at levere det tilbage til klageren.
 
Sagsnr: 20607024
Tvangsauktion. Køb. Opgørelse.
Der skulle ske indfrielse på sædvanlige vilkår af den del af lånet, der var dækket af budet. Derimod kunne der iflg. flertallet ikke kræves indfrielses- og rykkergebyrer samt morarente inden for den i auktionsvilkårene anførte betalingsfrist på 6 måneder.
 
Sagsnr: 20607023
Fastkursaftale. Indgåelse. Rådgivning. Ophævelse.
Klagerne var ikke bundet af en kurssikring af et lån til køb af et byggeri under opførelse, idet aftalen var blevet i stand som følge af instituttets mangelfulde rådgivnng om mulighederne for forhåndslån og om risiciene ved en sædvanlig fastkursaftale.
 
Sagsnr: 20606022
Rådgivning. Låneomlægningstidspunkt.
Flertallet fandt, at klageren ikke havde fået rådgivning om, at der var et kurstab på 9.000 kr. ved omlægning på det skete tidspunkt. Flertallet ansatte erstatningen til 5.000 kr. Mindretallet fandt, at tabet modsvaredes af en kursgevinst på det nye lån.
 
Sagsnr: 20606021
Lånetilsagn.
Instituttet var berettiget til at give afslag på lån, idet udlæg i fast ejendom ifølge Nævnet måtte anses for omfattet af instituttets forbehold i en LåneGodkendelse om ikke at give lån til dårlige betalere eller personer, der er i restance.
 
Sagsnr: 20606020
Differencerente. Størrelsen af godtgørelsesrenten.
Der var i pantebrevet hjemmel til at fastsætte en godtgørelsesrente af den aktuelle størrelse (1 pct.), og pantebrevsbestemmelsen gav ikke instituttet en pligt til at redegøre nærmere for placeringen af indfrielsesbeløbet i opsigelsesperioden.
 
Sagsnr: 20606019
Fastkursaftale. Indgåelse. Ophævelse.
Flertallet fandt det ikke bevist, at klageren, der havde reklameret umiddeblart efter modtagelsen af aftalebekræftelsen, havde indgået fastkursaftale. Instituttet kunne derfor ikke kræve klageren for 11.673 kr. i misligholdelsesomkostninger.
 
Sagsnr: 20605017
Personlig fordring. Opgørelse. Passivitet.
Flertallet fandt det ikke godtgjort, at klagerens gæld var blevet eftergivet, eller at der forelå passivitet, eller at kravet ud fra retspraksis var forældet. Endelig fandtes ikke grundlag for en yderligere nedsættelse af kravet end sket, jf. rpl. § 578.
 
Sagsnr: 20604016
Låneomlægning. Kurstab. Rådgivning. Kurssikring.
Der var begået en ansvarspådragende fejl ved rådgivningen af klagerne om låneomlægning, der dog ikke havde ført til et tab for klagerne. Manglerne ved sagsbehandlingen førte til, at instituttet fortabte sit vederlag på 6.400 kr.
 
Sagsnr: 20603012
Nedsparingskredit. Rådgivning.
Det var en ansvarspådragende rådgivningsfejl ikke at oplyse klageren om den betydning, det ville få for klagerens indefrosne ejendomsskatter, at hun optog en nedsparingskredit og ikke et nedsparingslån. Erstatningen blev fastsat til 22.500 kr.
 
Sagsnr: 20602008
Beregning af låneomlægning. Løbetid.
Servicebrev om mulighederne for låneomlægning kunne ikke anses for et bindende tilbud med de deraf følgende rettigheder for klageren, men måtte aftaleretligt karakteriseres som en opfordring til at afgive tilbud.
 
Sagsnr: 20602006
Låneomlægning. Indfrielsestidspunkt.
Instituttet skulle yde klageren en erstatning på 20.247 kr., idet det fandtes godtgjort, dels at klageren ikke havde fået den relevante rådgivning, dels at en sådan rådgivning havde ført til indfrielse til termin og ikke til paristraksindfrielse som sket.
 
Sagsnr: 20601004
Beregning af låneomlægning.
Det var ansvarspådragende, at instituttet ikke havde undersøgt indfrielsesvilkårene på lån, der indgik i en låneomlægning. Fejlen havde dog ikke ført til tab for klageren. Derimod førte mangler ved sagsbehandlingen til instituttets fortabelse af vederlag.
 
Sagsnr: 20601003
Nedsættelse af bidragssats.
Der var i aftalegrundlaget den fornødne hjemmel til for instituttet at fastsætte bidraget, herunder at nedsætte eller forhøje bidragssatsen.
 
Sagsnr: 20601002
Lånetilsagn. Rådgivning. Erstatning.
Nævnet fastslog, at en "Beregning af lån" ikke udgjorde et lånetilsagn, som instituttet kunne blive forpligtet af ved accept, eller som kunne danne grundlag for en kurssikring.
 
Sagsnr: 20512060
Låneomlægning. Indfrielsesmetode. Rådgiveransvar.
Oplysninger om mulige indfrielsesmetoder var givet, og det var ikke ansvarspådragende for instituttet, at størrelsen af differencerenter og delydelse ikke var direkte angivet i lånetilbudet. Samtidig var indfrielsen sket bedst muligt.
 
Sagsnr: 20512059
Personlig fordring. Opgørelse. Passivitet.
Fordringen, der ikke var bortfaldet ved passivitet, kunne fuldt ud gøres gældende mod klageren, dels idet ingen del heraf ud fra retspraksis kunne anses for forældet, dels idet opgørelsen af det endelig tab ikke gav anledning til bemærkninger.
 
Sagsnr: 20511058
Indfrielsesgebyr. Rentesats.
Gebyr for indfrielsestilbud var krævet med rette, ligesom den beregnede forrentning af en "sælgerkonto" var i overensstemmelse med det aftalte.
 
Sagsnr: 20511057
Fastkursaftale. Indgåelse. Ophævelse.
Ifølge fastkursaftalebekræftelsen skulle klageren straks reklamere ved uenighed i indholdet. Pengeinstituttet gav klageren lån og foretog reklamation. Nævnet fandt det ud fra den konkrete reklamationsadfærd bevist, at der var indgået en bindende aftale.
 
Sagsnr: 20511055
Udbetalingstidspunkt.
Nævnet fandt, at instituttet havde udbetalt et nyt lån 5 dage for tidligt i forhold til de instruktioner, som klageren havde givet, og omstændighederne i øvrigt.
 
Sagsnr: 20511054
Betingelser for udbetaling. Transport.
Det var ikke godtgjort, at instituttet, der ved afslutningen af byggearbejdet frigav et transportbeløb til en håndværksmester, som klageren havde transporteret beløbet, havde tilsidesat hensynet til klagerens interesser.
 
Sagsnr: 20510053
Lånetilsagn.
Flertallet fandt ikke, at en oversigt over de aktuelle omlægningsmuligheder som led i konverteringsovervågning havde karakter af et bindende tilbud, som klageren kunne støtte ret på. Mindretallet var af den modsatte opfattelse.
 
Sagsnr: 20510052
Fastkursaftale. Rådgivning. Ophævelse.
Ifølge flertallet var det ikke bevist, at klageren, der havde reklameret, telefonisk havde indgået fastkursaftale. Instituttet kunne derfor ikke kræve klageren for 14.201 kr. i misligholdelsesomkostninger. Mindretallet fandt, at reklamationen var for sen.
 
Sagsnr: 20510050
Låneomlægning. Rådgiveransvar.
Selv om det kostede klageren 50.000 kr. at optage og straks efter ved salg af ejendommen indfri et garantilån, fandt flertallet ikke at instituttet skulle have frarådet klageren at optage lånet, eftersom kursudviklingen var uforudsigelig.
 
Sagsnr: 20510049
Fastkursaftale. Rådgivning. Misligholdelse.
Der var i fastkursaftalen givet klageren den fornødne vejledning om indholdet og virkningerne af denne, herunder misligholdelse, og ved selv at sørge for tinglysningen havde klageren påtaget sig risikoen for rettidig opfyldelse af aftalen.
 
Sagsnr: 20510048
Indfrielse. Morarente.
Flertallet fandt, at klageren ved selv at sørge for tinglysningen bar ansvaret for, at dette skete så sent, at det gamle lån ikke kunne indfries rettidigt, og at han derfor måtte betale morarente. Mindretallet stemte for nedsættelse af morarenten.
 
Sagsnr: 20510047
Udbetaling. Utinglyst pantebrev. Rådighedsindskrænkning.
Flertallet fandt det ikke ansvarspådragende for instituttet, at klagerens eksmand havde forbrugt et låneprovenu, som ved en fejl var udbetalt til ham, selv om vielsesattesten var tinglyst som rådighedsindskrænkning.
 
Sagsnr: 20509044
Fastkursaftale. Indgåelse.
Nævnet fandt, at klageren var forpligtet af en af hendes ægtefælle indgået fastkursaftale, herunder fordi klageren ikke straks - på trods af opfordring hertil i det fremsendte materiale - havde reageret over for instituttet.
 
Sagsnr: 20508038
Opsigelsesfrist. Indfrielsesbeløb.
Nævnet fastslog på baggrund af de aftalte pantebrevsvilkår om pariindfrielse, at instituttet kunne kræve, at et kontantlån blev indfriet med obligationsrestgælden til kurs 100.
 
Sagsnr: 20508037
Fastkursaftale. Indgåelse.
Klageren var bundet af fastkursaftalen, idet han ikke uden ugrundet ophold havde reageret, selv om det af det skriftligt fremsendte materiale fremgik, at en sådan aftale var indgået, og at klageren straks skulle reklamere, hvis han var uenig i indholdet.
 
Sagsnr: 20508036
Låneomlægning. Tilbageførsel.
Instituttet havde en fejl gennemført en låneomlægning uden at sikre sig, at ydelserne på det gamle lån var betalt. Da ydelserne fortsat ikke blev betalt, var instituttet berettiget til at tilbageføre omlægningen.
 
Sagsnr: 20508035
Afslag på lån.
Reklamemateriale fremsendt af instituttet statuerede ikke en forpligtelse til at yde lån. Instituttet var heller ikke på andet grundlag forpligtet til at yde klageren lån.
 
Sagsnr: 20508032
Kortrentelån. Rentegodtgørelse for forudbetaling af ydelser.
Flertallet fandt, at rentefastsættelsen på lånet var som aftalt. Manglende sammenfald mellem debitor- og kreditorterminerne kunne ikke begrunde et krav på forrentning af terminsydelser, der betales, førend betalingerne på obligationerne skal præsteres.
 
Sagsnr: 20507030
Omprioritering. Efterstående panthavere. Tilbagerykning. Fastkursaftale. Ophævelse.
Da det havde påhvilet instituttet at sikre sig, at der forelå et bevissikret rykningstilsagn fra klagerens pengeinstitut, skulle omkostninger på 18.989 kr. for ophævelse af fastkursaftale som følge af manglende tilbagerykning, tilbagebetales klageren.
 
Sagsnr: 20507029
Tilbagesøgning af for meget udbetalt beløb. Condictio indebiti,
Klagerne kunne ikke frigøres for kravet om tilbagebetaling af et beløb på godt 11.000 kr., som de ved en fejl havde modtaget for meget. Nævnet lagde vægt på sammenhængen mellem det beregnede og det endelige provenu, og at fejlen hurtigt blev opdaget.
 
Sagsnr: 20507028
Fastkursaftale. Indgåelse. Annullation.
Nævnet fandt, at klagerne var forpligtet af en af dem indgået fastkursaftale, herunder fordi klagerne ikke straks - på trods af opfordring hertil i det fremsendte materiale - havde reageret over for instituttet.
 
Sagsnr: 20505024
Tvangsauktion. Køb. Opgørelse. Indfrielsesvilkår.
Klageren var forpligtet til at indfri et kontantlån med obligationsrestgælden, selv om instituttets advokat havde begået en fejl i opgørelsen efter auktionen. Flertallet fandt ikke, at der kunne kræves gebyrer ved indfrielsen.
 
Sagsnr: 20505023
Beregning af låneomlægning.
Instituttet var ansvarlig for at undersøge de nærmere vilkår for indfrielsen af et privat pantebrev, der indgik i låneomlægningen. Da instituttet allerede havde ydet klageren en kompensation, som dækkede hans tab, kunne der ikke rejses yderligere krav.
 
Sagsnr: 20504020
Fastkursaftale. Misligholdelse.
Nævnet anså det for bevist, at der var indgået en bindende fastkursaftale, herunder fordi klageren ikke straks havde reageret, selv om det fremgik af det skriftligt fremsendte materiale, at en sådan aftale var indgået.
 
Sagsnr: 20504018
Opkrævning af terminsrestancer.
Selv om det var uheldigt, at instituttet først havde krævet klagerne for et udlæg til terminsydelser i henhold til en euro-vekselaftale et år efter, at udlægget var afholdt af instituttet, kunne klagerne ikke frigøres for betaling heraf.
 
Sagsnr: 20504017
Tilbagesøgning af for meget udbetalt beløb. Condictio indebiti.
Klagerne kunne ikke frigøres for kravet om tilbagebetaling af et beløb på godt 13.000 kr., som de ved en fejl havde modtaget to gange. Nævnet lagde vægt på sammenhængen mellem det beregnede og det endelige provenu, og at fejlen hurtigt blev opdaget.
 
Sagsnr: 20503016
Låneomlægning. Opsigelse af lån. Differencerente.
Flertallet fandt, at instituttet - i forbindelse med, at klageren valgte selv at tinglyse - havde forsømt at give klageren vejledning om, at han herefter også selv skulle opsige sit lån. Klageren skulle derfor godskrives differencerente med 7.094 kr.
 
Sagsnr: 20503015
Låneomlægning. Tidspunkt for udbetaling af nyt lån.
Oplysning om, at obligationerne blev handlet med 3 dages valør, havde ingen betydning for ekspeditionen af låneudbetalingen, idet oplysningen relaterede sig til, hvilken gennemsnitskurs der anvendtes. Klageren kunne derfor ikke få ændret kursdatoen.
 
Sagsnr: 20503014
Fastkursaftale. Indgåelse. Opsigelse af lån. Annullation.
Nævnet fandt, at klageren havde opsagt sit lån og indgået en fastkursaftale, herunder fordi klageren ikke straks - på trods af opfordring hertil i det fremsendte materiale - havde reageret over for instituttet.
 
Sagsnr: 20503013
Beregning af låneomlægning.
Instituttet havde ved en låneomlægning ikke taget højde for særlige indfrielsesvilkår for et af de lån, der indgik, hvilket førte til et underskud ved låneomlægningen. Instituttet fortabte derfor sit vederlag og skulle yde klagerne et supplerende lån.
 
Sagsnr: 20503012
Afslag på lån.
Instituttet var ikke forpligtet til at yde lån, dels fordi det var ikke godtgjort, at der var givet klageren tilsagn herom, dels fordi Nævnet generelt ikke finder at kunne efterprøve institutternes kredit- og udlånspolitik.
 
Sagsnr: 20502011
Lånetilbud. Fastkursaftale. Tilbagekaldelse.
Flertallet fandt ikke, at klagerne, der havde tiltrådt et 5 pct. tilbud med fastkursaftale, kunne fastholde et 4 pct. tilbud, som var tilsendt dem ved en fejl, idet de straks blev gjort opmærksom på fejlen og ikke havde disponeret i tillid til tilbudet.
 
Sagsnr: 20502010
Rådgivning i forbindelse med låneomlægning.
Der var ikke grundlag for at fastslå, at instituttet havde ydet klageren en utilstrækkelig rådgivning i forbindelse med hendes køb af ejendommen, ligesom der ikke var grundlag for at yde klageren erstatning som følge af en mindre fejl i lånetilbudet.
 
Sagsnr: 20502009
Personlig fordring.
Instituttet, der ikke på tvangsauktionen havde tilsidesat nogen forpligtelser over for klageren, kunne gøre en udækket fordring gældende mod ham, idet fordringen ikke var forældet eller bortfaldet som følge af passivitet. Kravet skulle dog reguleres.
 
Sagsnr: 20502008
Beregning af låneomlægning.
Låneomlægningen havde ikke ført til det af klageren forventede resultatet. Der var imidlertid ikke grundlag for at fastslå, at der ved instituttets rådgivning af hende var begået fejl, der kunne føre til et erstatningsansvar.
 
Sagsnr: 20501005
Indfrielsesgebyrer.
Nævnet fandt, at der i aftalegrundlaget var den fornødne hjemmel til opkrævning af indfrielsesgebyrer. Der var ikke grundlag for at nedsætte gebyrerne, som klageren havde været bekendt med fra låneoptagelsen.
 
Sagsnr: 20501002
Tilsidesættelse af kautionsaftale.
Klageren kunne ikke frigøres for sin kautionsforpligtelse, idet hun havde tiltrådt en af instituttet krævet kaution for datterens lån, og idet der forud herfor var givet klageren oplysninger om kautionens vilkår og indhold.
 
Sagsnr: 20501001
Gebyr ved indfrielse. Terminsbetaling.
Nævnet fandt, at instituttet i henhold til aftalegrundlaget var berettiget til at kræve et gebyr på 200 kr. for indfrielsestilbud. Der var ikke grundlag for at tilkende klageren en erstatning som følge af et fejlagtigt træk på hans pengeinstitutkonto.
 
Sagsnr: 20412039
Dobbeltindfrielse. Kursfastsættelse. Omkostninger.
Instituttet var ikke erstatningspligtig for sin indfrielse, som var sket i henhold til aftale, men fortabte sit vederlag, idet instituttet ud fra indfrielsesaftalen burde have kontaktet klageren forud for indfrielsen, så dobbeltindfrielsen var undgået.
 
Sagsnr: 20411038
Tilbagesøgning af fejlagtigt udbetalt beløb.
Flertallet fandt ikke, at klagerne kunne fritages for at tilbagebetale et beløb på 55.477 kr., som de havde fået udbetalt ved en fejl, men at instituttet efter omstændighederne skulle tilbyde klagerne en lempelig afviklingsordning.
 
Sagsnr: 20411033
Gebyr for ændring af refinansieringsmetode.
Instituttet havde i aftalegrundlaget hjemmel til at kræve et gebyr på 70 euro for refinansieringsændringer, og da klageren herudover havde accepteret et tilbud, hvoraf gebyret fremgik, kunne han ikke fritages for at betale dette.
 
Sagsnr: 20410032
Gældsovertagelse. Frigørelse for gældsansvar. Personlig fordring.
Klageren kunne ikke frigøres for gældsansvar, selv om han næsten 2 år før tvangsauktionen havde solgt sin del af ejendommen til en medejer, idet instituttet ikke var ansøgt om eller havde bevilget gældsovertagelse.
 
Sagsnr: 20410031
Låneomlægning. Afregning. Indfrielsesbeløb. Efterbetaling.
Instituttet havde været berettiget til at kræve efterbetaling af beløb, som efter sagens afslutning var afholdt til indfrielse af foranstående lån, men skulle yde klageren supplerende lån og tilbagebetale klageren det oppebårne vederlag på 6.700 kr.
 
Sagsnr: 20410030
Rådgiveransvar. Provenuberegning.
Klageren kunne ikke gøre et erstatningsansvar gældende mod instituttet som følge af, at provenuet for det nye lån på grund af ændrede vekselkurser viste sig utilstrækkeligt til at dække det beløb i svenske kroner, som klageren havde ønsket.
 
Sagsnr: 20409029
Låneomlægning. Kurssikring.
Nævnet fandt, at det var en ansvarspådragende fejl, at klageren havde fået oplyst, at det tilbudte lån ikke kunne kurssikres, og tilkendte klageren en erstatning på 5.600 kr.
 
Sagsnr: 20409027
Personlig fordring. Opgørelse.
Der var ikke grundlag for at nedsætte fordringen, som instituttet således fuldt ud kunne gøre gældende mod klageren, idet ingen del heraf ud fra retspraksis kunne anses for forældet. Fordringen kunne alene kræves forrentet med renten på de udækkede lån.
 
Sagsnr: 20408026
Beregning af låneomlægning. Indfrielsesbeløb.
Der var begået en fejl ved beregningen af indfrielsesbeløbet for det gamle lån. Da låneomlægningen på trods heraf havde været fordelagtig for klageren, blev instituttet alene tilpligtet at tilbagebetale klageren det oppebårne vederlag på 17.700 kr.
 
Sagsnr: 20407024
Beregning af låneomlægning. Indfrielsesbeløb.
Et kortrentelån var indgået i en omlægningsberegning til kurs 100. Da klagerne ikke havde lidt et tab, og da låneomlægningen på trods af den forkerte indfrielseskurs havde været rentabel, skulle der ydes klagerne et supplerende lån og vederlaget fortabes.
 
Sagsnr: 20406021
Gældsovertagelse. Frigørelse for gældsansvar. Personlig fordring. Nedsættelse efter rpl. § 578.
Da instituttet havde afvist gældsovertagelse, kunne klageren ikke frigøres for gældsansvar, selv om hun havde afhændet sin del af ejendommen til sin tidligere samlever. Der var heller ikke grundlag for en nedsættelse af fordringen, som ikke var forældet.
 
Sagsnr: 20406018
Rådgiveransvar. Tilbagerykning af ejerpantebrev.
Det var ikke ansvarspådragende, at instituttet - frem for at aflyse det - havde ladet et mindre ejerpantebrev rykke med de yderligere omkostninger til følge, idet det fremgik af tinglysningsaftalen, at der var indgået aftale om, at det skulle rykke.
 
Sagsnr: 20404015
Afvisning af gældsovertagelse.
Det var ikke godtgjort, at instituttet havde givet klageren tilsagn om gældsovertagelse. Afvisningen af denne var i øvrigt et spørgsmål, som henhører under instituttets kredit- og udlånspolitik, som Nævnet generelt ikke finder at kunne efterprøve.
 
Sagsnr: 20404014
Indfrielse af lån. Morarenter. Rådgiveransvar.
Klageren havde fået klare og utvetydige oplysninger om indfrielsestidspunktet for et opsagt lån og om retsvirkningerne af for sen betaling. Klageren kunne derfor ikke fritages for at betale morarente.
 
Sagsnr: 20402010
Gældsovertagelse. Personlig fordring. Forældelse. Passivitet.
Da der ikke var ansøgt om og godkendt gældsovertagelse, kunne klageren ikke frigøres for sin hæftelse, uanset at hun havde indgået en bodelingsaftale med sin tidligere ægtefælle, hvorefter ægtefællen skulle overtage ejendommen og lånene i denne.
 
Sagsnr: 20402009
Låneomlægning. Beregning. Rådgiveransvar.
Nævnet fandt, at det var en fejl, at instituttet havde anbefalet klageren at foretage låneomlægningen straks, idet omkostningerne var højere, end hvis omlægningen var sket til opsigelsesterminen for det gamle lån. Erstatningen blev fastsat til 20.000 kr.
 
Sagsnr: 20402008
Fastsættelse af terminsydelser. Rykkergebyr og morarente ved for sen betaling.
Der var ikke givet tilsagn om præcise ydelser det første år, men disse kunne på et tilpasningslån F1, som delvis baseres på et skøn efter refinansieringen, være givet mere hensigtsmæssigt end ved fodnoter i lånetilbudet. Morarente m.v. var berettiget.
 
Sagsnr: 20402006
Rådgivning om valg af låntype.
Det var ikke muligt mere end 10 år efter låneomlægningen at afgøre, om rådgivningen havde været mangelfuld. Da kontantlånskonstruktionen var beskrevet i aftalegrundlaget, og da et kontantlån ikke i 1993 burde være frarådet, kunne der ikke rejses krav.
 
Sagsnr: 20401004
Personlig fordring. Overbelåning.
Den personlige fordring efter tvangsauktion var ikke bortfaldet som følge af passivitet. Der var heller ikke på grundlag af de offentligretlige regler om lånegrænser m.v. eller aftalelovens § 36 grundlag for at fritage klageren for hæftelsen.
 
Sagsnr: 20401003
Gældsovertagelse. Renteindberetning.
Instituttet var ikke erstatningsansvarlig ved at have indberettet renter i klagerens navn i en periode efter hendes salg af den omhandlede ejendom, idet der ikke var sket gældsovertagelse, og idet klageren havde fået oplyst, at hun fortsat var debitor.
 
Sagsnr: 20401002
Personlig fordring. Nedsættelse, jf. retsplejelovens § 578.
Instituttet havde ikke i forbindelse med tvangsauktionen tilsidesat nogen forpligtelser over for klageren, som skulle kunne begrunde et bortfald eller en nedsættelse af den personlige fordring.
 
Sagsnr: 20401001
Ekspeditionstid. Låneafregning. Godtgørelse af renteudgifter.
Instituttets ekspeditionstid kunne ikke kritiseres, og klageren kunne ikke ved at kræve dokumentation for de af instituttet foretagne udlæg til tinglysningsafgift på hans vegne frigøre sig for rentebetaling og rykkergebyrer.
 
Sagsnr: 20312067
Personlig fordring. Selvskyldnerkaution. Rådgiveransvar.
Flertallet kunne ikke fastslå, at klageren ikke var blevet korrekt rådgivet, da hun kautionerede for sin samlevers lån, eller at kautionsforpligtelsen stod i misforhold til hendes økonomi. Klageren kunne derfor ikke frigøres for sin personlige hæftelse.
 
Sagsnr: 20312064
Personlig fordring. Passivitet. Regulering af afdragsordning.
Instituttet havde ikke under forløbet af tvangsauktionen ved passivitet eller på anden måde afskåret sig fra at gøre en fordring gældende, og der var heller ikke grundlag for at tilsidesætte eller ændre en af klagerne indgået afdragsordning.
 
Sagsnr: 20312063
Låneomlægning. Rådgivning.
Der var ikke grundlag for at fastslå, at klagerne, hvis motiv til en låneomlægning var at opnå et merprovenu, ville have undladt låneomlægningen, hvis de havde modtaget instituttets information om, at låneomlægningen isoleret set ikke svarede sig.
 
Sagsnr: 20311058
Ekspeditionstid. Boligskifte.
Samarbejdet mellem de professionelle aktører i forbindelse med klagernes køb og salg af ejendomme havde tilsyneladende ikke fungeret tilfredsstillende. Der var dog ikke grundlag for at antage, at instituttet kunne have foretaget ekspeditionerne hurtigere.
 
Sagsnr: 20311056
Låneomlægning. Tidspunkt for udbetaling af nyt lån.
Instituttet havde ikke været berettiget til at igangsætte udbetalingen to dage tidligere end det forudsætningsvis fremgik af en indgået tinglysningsaftale.
 
Sagsnr: 20311055
Indfrielsesgebyr.
Flertallet nedsatte indfrielsesgebyret, idet instituttet ikke på overbevisende måde havde redegjort for gebyrets størrelse, som generelt lå over niveauet på indfrielsesgebyrer hos andre institutter på det pågældende tidspunkt.
 
Sagsnr: 20311054
Personlig fordring. Frivillig handel. Overbelåning.
Det var ikke godtgjort, at instituttet havde "overbelånt" ejendommen, og selv om det havde været tilfældet, kunne klageren ikke fritages for den personlige hæftelse for den udækkede gæld efter en frivillig handel (underhåndssalg).
 
Sagsnr: 20311053
Garantiprovision. Hjemmel.
På baggrund af angivelserne i lånetilbud, fastkursaftale og tinglysningsaftale havde det fremstået med den fornødne klarhed, at udbetaling på garanti ville udløse garantiprovision. Der var i øvrigt ikke grundlag for at tilsidesætte denne som urimelig.
 
Sagsnr: 20310051
Kursfastsættelse ved låneudbetaling. Forsinkelse af låneomlægning.
Det havde været nødvendigt at igangsætte låneudbetaling 5 dage før omlægningstidspunktet. Kursfastsættelsen var endvidere korrekt. Det kunne ikke kritiseres, at instituttet havde afvist at aflyse de indfriede pantebreve, før et underskud var indbetalt.
 
Sagsnr: 20310049
Rådgiveransvar. Låneomlægnng.
Der var i forbindelse med en låneomlægning opstået en række misforståelser og begået en række ekspeditionsfejl. Instituttet havde kulancemæssigt eftergivet klagerne et beløb på 12.400 kr., og klagerne kunne ikke gøre yderligere krav gældende.
 
Sagsnr: 20310048
Låneomlægning. Fastkursaftale. Underskud. Ekspeditionstid.
Det var ikke godtgjort, at klagerne - i strid med angivelserne i den af dem indgåede tinglysningsaftale - havde anmodet om kurssikring, eller at ekpeditionstiden havde været urimelig lang.
 
Sagsnr: 20310046
Manglende afgiftsoverførsel.
Klagerne indfriede lån og fik ikke ved låneoptagelse i et nyt institut afgiftsoverførsel, idet det gamle lån allerede var aflyst. Det indfriende institut, der ikke kendte til klagernes planer om at optage nyt lån, kunne ikke gøres ansvarlig herfor.
 
Sagsnr: 20310045
Beregning af låneomlægning.
Det var ikke ansvarspådragende, at instituttet i en omlægningsberegning havde beregnet ydelsesbesparelsen med udgangspunkt i en for lav ydelse på de eksisterende lån, idet låneomlægningen i øvrigt havde svaret sig. Instituttet fortabte dog sit vederlag.
 
Sagsnr: 20310044
Nedsættelse og tilbagebetaling af bidrag.
Selv om klageren ikke på forhånd havde været orienteret om det, kunne Nævnet ikke kritisere, at instituttet i forbindelse med en låneomlægning havde anvendt en vurdering, der var under 2 år gammel som grundlag for bidragsberegningen på det nye lån.
 
Sagsnr: 20309043
Hæftelsesforhold. Rådgiveransvar.
Instituttet havde ydet et lån med den ene af to ejere som debitor og kunne ikke rette fejlen ved i forbindelse med låneomlægning at kræve begge som debitorer på det nye lån, men måtte yde omlægningslånet som reservefondslån med den ene ejer som debitor.
 
Sagsnr: 20309042
Indfrielsesgebyr.
Flertallet fandt, at instituttet ikke kunne kræve indfrielsesgebyr for et lån, som klageren indfriede som led i berigtigelsen af et tvangsauktionskøb, idet gebyret ikke var angivet under de beløb, som skulle betales uden for budsummen.
 
Sagsnr: 20309040
Nedsættelse af bidragssatsen.
Prisblade, aftalegrundlag m.v. gav ikke belæg for en løbende tilpasning af bidraget til lånets aktuelle sikkerhedsmæssige placering. Der skulle således som udgangspunkt i hele lånets løbetid betales den bidragssats, som var gældende ved lånets udbetaling.
 
Sagsnr: 20309039
Gældsovertagelse. Oplysninger til brug for skattemyndighederne.
Da Nævnet ikke var kompetent til at behandle det skatteretlige spørgsmål, der var rejst, blev sagen afvist. Mindretallet kritiserede dog, at instituttet havde givet skattemyndighederne oplysninger, som ikke stemte overens med gældsovertagelsesbevillingen
 
Sagsnr: 20308038
Låneomlægning. Fastkursaftale.
Det var ikke godtgjort, at klagerne - i strid med angivelserne i den af dem indgåede tinglysningsaftale - havde indgået en aftale om kurssikring.
 
Sagsnr: 20308036
Rådgiveransvar. Manglende fastkursaftale.
Da det af alle de til klageren fremsendte dokumenter fremgik, at der ikke var indgået, men kunne indgås fastkursaftale, fandt Nævnet ikke, at instituttet havde givet klageren løfte om kurssikring eller havde tilsidesat sine rådgivningsforpligtelser.
 
Sagsnr: 20308034
Indfrielsesgebyr.
Flertallet nedsatte indfrielsesgebyret, idet instituttet ikke på overbevisende måde havde redegjort for gebyrets størrelse, som generelt lå over niveauet på indfrielsesgebyrer hos andre institutter på det pågældende tidspunkt.
 
Sagsnr: 20307033
Fastkursaftale. Ophævelse. Rådgiveransvar.
Da det ikke var godtgjort, at instituttet havde kendskab til, at et ejerpantebrev, som skulle rykke tilbage, var bortkommet, kunne klagerne ikke fritages for at betale omkostninger ved ophævelse af en fastkursaftale, som ikke kunne gennemføres rettidigt.
 
Sagsnr: 20307032
Udbetalingsinstruks. Garantigebyr.
Klagerne havde opsagt lån pr. 1. april og burde - uanset fejlagtige oplysninger i efterfølgende lånetilbud - have forstået, at indfrielsen skulle ske senest på det tidspunkt. Klagerne skulle betale garantigebyr, som på forhånd var oplyst.
 
Sagsnr: 20306031
Indfrielsesgebyr.
Flertallet nedsatte indfrielsesgebyret, idet instituttet ikke på overbevisende måde havde redegjort for gebyrets størrelse, som generelt lå over niveauet på indfrielsesgebyrer hos andre institutter på det pågældende tidspunkt.
 
Sagsnr: 20306030
Indfrielsesgebyr.
Flertallet nedsatte indfrielsesgebyret, idet instituttet ikke på overbevisende måde havde redegjort for gebyrets størrelse, som generelt lå over niveauet på indfrielsesgebyrer hos andre institutter på det pågældende tidspunkt.
 
Sagsnr: 20306029
Opkrævning af tinglysningsafgift. Condictio indebiti.
Under hensyntagen til de oplysninger, der var givet i lånetilbud og låneafregning, var instituttet berettiget til at opkræve udlæg til tinglysningsafgift hos klageren, selv om lånesagen en måned tidligere var afsluttet.
 
Sagsnr: 20306028
Tvangsauktion. Grundlag. Henstand med terminsbetalinger.
Nævnet fandt ikke, at instituttet havde været forpligtet til at give klageren henstand med terminsbetalinger eller af andre grunde havde været afskåret fra at begære tvangsauktion, som klageren var blevet indkaldt til og vejledt om.
 
Sagsnr: 20306027
Condictio indebiti.
Klagerne skulle tilbagebetale godt 29.000 kr., som de havde fået udbetalt for meget. Dels var klagerne efter flertallets opfattelse ikke i den fornødne gode tro om udbetalingens rigtighed, dels var beløbet krævet tilbage straks ved fejlens opdagelse.
 
Sagsnr: 20306026
Låneomlægning. Lånetilsagn. Ekspeditionstid.
Nævnet fandt ikke, at klageren kunne kræve en låneomlægning gennemført på de vilkår, som fremgik af en beregning, som klageren havde foretaget via instituttets hjemmeside med samtidig fremsendelse af låneansøgning.
 
Sagsnr: 20305024
Beregning af låneomlægning. Indfrielsesbeløb.
Det var ikke ansvarspådragende, at instituttet i lånetilbud og låneafregning havde anvendt et forkert indfrielsesbeløb, idet klageren ikke derved havde lidt et tab. Instituttet fortabte dog sit vederlagskrav.
 
Sagsnr: 20305023
Fastkursaftale. Rådgiveransvar.
Der kunne ikke gøres rådgiveransvar for manglende kurssikring gældende, idet det ikke var bevist, at der var indgået aftale om en sådan. Tværtimod var det modsatte fremgået af de til klageren fremsendte dokumenter, uden at klageren havde reageret herpå.
 
Sagsnr: 20304021
Ekspeditionstid og gebyrer ved indfrielse af aflysning af lån.
Instituttet, der foretog ekspeditioner i forbindelse med klagerens ejendomssalg, var berettiget til at kræve gebyr for ekspedition af indfrielse af lån til et andet institut, men skulle yde klageren en rentekompensation for for lang ekspeditionstid.
 
Sagsnr: 20304020
Personlig fordring. Passivitet. Opgørelse.
Der var gjort krav gældende mod klageren umiddelbart efter tvangsauktionen, hvorfor der ikke forelå passivitet. Kravet var heller ikke ud fra retspraksis forældet. Endelig var fandtes budet ikke at have stået i misforhold til ejendommens værdi.
 
Sagsnr: 20304019
Låneomlægning. Efterstående lån.
Det var ikke godtgjort, at klageren havde modtaget rådgivning om virkningerne, hvis og da et efterstående pantebrev afviste rykning. Instituttet skulle derfor yde erstatning, således at klageren blev stillet, som om rykning havde fundet sted.
 
Sagsnr: 20304018
Låneomlægning. Provenuberegning.
Låneomlægningstilbudet indeholdt forbehold for udbetalings- og indfrielseskurser, delydelser m.v. Da det ikke var godtgjort, at der mundtligt var tilsikret klageren et større provenu, end han modtog, blev instituttet frifundet.
 
Sagsnr: 20303015
Afslag på lån.
Nævnet fandt ikke, at instituttet havde givet klageren et bindende tilsagn om lån, og kunne ikke kritisere instituttets afslag på lån. Nævnet bemærkede hertil, at Nævnet generelt ikke finder at kunne efterprøve institutterne kredit- og udlånspolitik.
 
Sagsnr: 20303014
Ophævelse af låneaftale som ugyldig. Vilkår for låneindfrielse.
Der var ikke grundlag for at fastslå, at aftalerne var ugyldige, og klageren var derfor bundet af disse. Klageren skulle dog alene betale omkostningerne ved låneoptagelsen og -indfrielsen, idet de øvrige udgifter skyldtes for lang ekspeditionstid.
 
Sagsnr: 20303012
Fastkursaftale. Indgåelse. Annullation.
Klageren bestred, at han havde indgået en fastkursaftale. Da han imidlertid ikke havde reageret på en bekræftelse af fastkursaftalen, hvori han blev opfordret til at henvende sig, såfremt han var uenig i oplysningerne, var han bundet af aftalen.
 
Sagsnr: 20301004
Indfrielsesomkostninger. Rådgiveransvar.
Der var gennem oplysningerne i låne- og indfrielsestilbud givet klageren fyldestgørende vejledning om indfrielsesmetoder og -omkostninger, og det var ikke godtgjort, at der mundtligt var givet klageren oplysninger om lavere omkostninger.
 
Sagsnr: 20301003
Indfrielsesgebyr.
Flertallet nedsatte indfrielsesgebyret, idet instituttet ikke på overbevisende måde havde redegjort for gebyrets størrelse, som generelt lå over niveauet på indfrielsesgebyrer hos andre institutter på det pågældende tidspunkt.
 
Sagsnr: 20301002
Låneberegning. Afregningskurs på pantebrevslån.
Klageren fik beregninger af både realkreditlån og pantebrevslån i samme koncern. Klageren fik realkreditlånet på de beregnede vilkår, mens pantebrevslånet blev ydet til en lavere kurs. Da beregninger var vejledende kunne klageren ikke støtte ret på disse.
 
Sagsnr: 20301001
Indfrielsesgebyr.
Flertallet nedsatte indfrielsesgebyret, idet instituttet ikke på overbevisende måde havde redegjort for gebyrets størrelse, som generelt lå over niveauet på indfrielsesgebyrer hos andre institutter på det pågældende tidspunkt.
 
Sagsnr: 20212070
Gebyr for VP-overførsel
Flertallet fandt, at klageren var forpligtet til at betale gebyrer for at få sine lån udbetalt ved overførsel af obligationer til Værdipapircentralen. Gebyrerne var fremgået af lånetilbudet, og flertallet ville hverken tilsidesætte eller nedsætte disse.
 
Sagsnr: 20211066
Låneomlægning. Differencerente.
Oplysning om indfrielsesvilkårene i pantebrevet, om de samlede infrielsesomkostninger i lånetilbudet samt information om indfrielsesmetoderne var efter flertallets opfattelse en tilstrækkelig information om differencerente.
 
Sagsnr: 20211064
Underskud i forbindelse med låneomlægning.
Underskuddet skyldes, at et privat pantebrev ikke ville rykke for alle omkostninger. Det burde være oplyst i lånetilbudet. Da klageren imidlertid ikke havde lidt et tab, og da instituttet havde frafaldet sit vederlag, kunne klageren ikke kræve yderligere.
 
Sagsnr: 20210062
Tilbagesøgning af for meget refunderet beløb ved indfrielse.
Ved låneomlægning fik klageren - ud over det forventede provenu - ved en fejl efterfølgende udbetalt ekstra godt 40.000 kr. Fejlen blev opdaget 2 måneder senere. Efter omstændighederne skulle klageren tilbagebetale beløbet via en lempelig afdragsordning.
 
Sagsnr: 20210061
Tilbagesøgning af for meget udbetalt låneprovenu.
Klageren fik ved en fejl låneprovenuet på knap 125.000 kr. for et tillægslån udbetalt to gange. Selv om der gik 8 måneder, før instituttet opdagede fejlen, var fejlen så åbenlys, at klageren blev tilpligtet at tilbagebetale beløbet.
 
Sagsnr: 20209058
Salgsvilkår af overtaget pant. Kursovervågning. Rådgiveransvar.
Det var ikke ansvarspådragende, at instituttet som sælger havde krævet overtagelse af gamle lån. Flertallet kunne ikke afgøre, om en urigtig oplysning om hulmursisolering havde ført til et tab for klageren. Kursovervågningsaftalen fandtes overholdt.
 
Sagsnr: 20209056
Gebyrer ved indfrielse.
Kendelse af 24.02.2003. Flertallet fandt, at der var hjemmel til opkrævning af indfrielsesgebyrer, og at gebyrer på 200 kr. for indfrielsestilbud og 500 kr. for indfrielsesekspedition ikke var åbenbart urimelige.
 
Sagsnr: 20209055
Underskud ved låneomlægning. Kurssikring.
En låneomlægning førte til et underskud på 22.375 kr., hvoraf de 11.000 kr. udgjorde delydelser. Da det var godtgjort, at der var anmodet om kurssikring, skulle instituttet erstatte klagerne kursforskellen, men ikke delydelserne, som der var oplyst om.
 
Sagsnr: 20208054
Personlig fordring. Passivitet.
Instituttet kunne ikke gøre en personlig fordring efter tvangsauktion gældende mod klageren, idet instiuttet havde bevilget gældsovertagelse i en ny ejendom uden at gøre klageren opmærksom på det uafsluttede mellemværende.
 
Sagsnr: 20207051
Morarente.
Da der i låneaftalen var hjemmel til opkrævning af morarente, og da hverken satsen eller beregningsmåden kunne tilsidesættes, kunne klageren ikke frigøres for at betale morarente med 1,5 pct. pr. påbegyndt måned.
 
Sagsnr: 20207050
Rådgiveransvar. Ophævelse af fastkursaftale.
Det kunne ikke fastslås, at instituttet havde tilsidesat nogen rådgivningsforpligtelser over for klageren, og hun kunne derfor ikke fritages for at betale misligholdelsesomkostninger vedrørende en ophævet fastkursaftale.
 
Sagsnr: 20207047
Rådgivning om valg af renteprocent.
Det var ikke ansvarspådragende for instituttet at yde et 6 pct. kontantlån i 1996, blandt andet fordi kontantlånskonstruktionen var beskrevet i aftalegrundlaget, og fordi klageren angiveligt selv havde bedt om 6 pct. kontantlån.
 
Sagsnr: 20207045
Afslag på lån m.v.
Kernekundestatus var ikke ensbetydende med krav på lån. Nævnet fandt ikke grundlag for at fravige sit udgangspunkt, hvorefter Nævnet ikke foretager en nærmere efterprøvelse af realkreditinstitutters kredit- og udlånspolitik.
 
Sagsnr: 20206042
Erindringsgebyrer.
Uanset at klagerne havde varslet for sene betalinger af terminsydelser, havde instituttet været berettiget til at sende gebyrbelagte erindringsskrivelser og til at iværksætte inddrivelse af gebyrbeløbene.
 
Sagsnr: 20206040
Ekspeditionstid. Låneudbetaling. Overtræksrente.
Da udbetaling var sket den 1. juni efter sædvanlige procedurer, var realkreditinstituttet ikke ansvarlig for, at provenuet som følge af pengeinstituttets valørregler først var til rådighed for klageren den 6. juni.
 
Sagsnr: 20206039
Gebyr for obligationsdepot.
Klageren havde et obligationsdepot, som var gebyrfrit. Flertallet fandt, at gebyrlæggelse af depotet var behørigt hjemlet og varslet, og at gebyret ikke kunne tilsidesættes som åbenbart urimeligt.
 
Sagsnr: 20206038
Inkonverterbart lån. Serieangivelse. Pantebrevsvilkår.
Nævnet fandt, at klageren havde krav på at kunne indfri lånet til kurs 100, idet inkonvertibilitetsvilkåret ikke var fremgået af pantebrevet, men alene indirekte af serieangivelsen gennem de til serien hørende lånevilkår.
 
Sagsnr: 20204036
Rådgivning om låneomlægning. Valg af låntype/renteprocent.
Ikke muligt 7 år efter låneomlægningen at afgøre, om rådgivningen havde været mangelfuld. Oplysningerne om det ydede lån var ud fra forholdene i 1994 generelt hverken urigtige eller mangelfulde.
 
Sagsnr: 20204034
Gældsovertagelse. Frigørelse for gældsansvar. Personlig fordring.
De konkrete omstændigheder, herunder registrering af køberne som formodede ejere og manglende opfølgning på gældsovertagelsessagen, gjorde, at instituttet ikke kunne gøre en personlig fordring gældende mod den tidligere ejer.
 
Sagsnr: 20204033
Bidragssats.
En fejlagtig angivelse af bidragssatsen i en låneorientering kunne ikke føre til, at klageren blev fritaget for at betale den korrekte sats, men at alene at instituttet fortabte sit vederlagskrav.
 
Sagsnr: 20204032
Kurssikring. Rådgiveransvar.
Med den bevisførelse, der er mulig i Nævnet, kunne det ikke nærmere fastlægges, hvilke telefoniske oplysninger om kurssikring klageren havde fået, og der var derfor ikke grundlag for at statuere rådgiveransvar.
 
Sagsnr: 20203029
Kurssikring. Rådgiveransvar.
Instituttet, der havde givet en række skriftlige oplysninger om mulighederne for kurssikring, havde ikke været forpligtet til at tage initiativet til gennemførelse af kurssikring.
 
Sagsnr: 20203028
Gældsovertagelse. Frigørelse for gældsansvar. Personlig fordring.
Klageren var ikke frigjort for sin hæftelse ved salg af ejendommen. Instituttet kunne derfor gøre en restfordring efter tvangsauktion gældende mod hende, da ingen del af kravet ud fra retspraksis kunne anses for forældet.
 
Sagsnr: 20203026
Ekspeditionstid. Lånetilbud.
Da besigtigelsen af ejendommen blev forsinket som følge af forhold hos klageren, og da ekspeditionstiden ikke i øvrigt kunne kritiseres, kunne klageren ikke gør et erstatningsansvar gældende mod instituttet.
 
Sagsnr: 20203024
Personlig fordring. Opgørelse. Forældelse.
Der var ikke grundlag for at nedsætte fordringen, som instituttet således fuldt ud kunne gøre gældende mod klageren, idet ingen del heraf ud fra retspraksis kunne anses for forældet.
 
Sagsnr: 20202021
Opgørelse af tab i forbindelse med låneomlægning.
Ved beregningen af klagerens tab som følge af en fejl fra instituttets side skulle såvel klagerens besparelse af differencerente som klagerens renteindtægter på en afregningskonto indgå.
 
Sagsnr: 20202020
Indfrielsesgebyrer.
Flertallet fandt, dels at der var den fornødne hjemmel til at kræve indfrielsesgebyrer, dels at gebyrerne var rimelige og påregnelige, og dels at gebyrerne på henholdsvis 200 og 500 kr. ikke var åbenbart urimelige.
 
Sagsnr: 20202018
Underskud ved låneomlægning.
Omkostninger, indfrielsesbeløb m.v. varierede i de til klageren fremsendte dokumenter. Da klageren imidlertid ved låneomlægningen havde opnået den 0-løsning, som han havde ønsket, kunne han ikke opnå erstatning.
 
Sagsnr: 20202016
Ekspeditionstid ved afgivelse af lånetilbud.
Uanset at lånesagen ikke var ekspederet fuldt tilfredstillende af instituttet, kunne en ekspeditionstid på 3 uger for et låntilbud ikke i sig selv betragtes som ansvarspådragende for instituttet.
 
Sagsnr: 20202015
Rådgivning om kortrentelån. Refinansieringstidspunkter.
Da tidspunktet for 1. refinansiering klart var fremgået af lånetilbudet, og da det ikke var godtgjort, at der var givet mundtlige oplysninger i strid hermed, kunne klageren ikke gøre et erstatningskrav gældende.
 
Sagsnr: 20202014
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne gøre den fulde restfordring efter tvangsauktion gældende mod klageren, idet ingen del heraf ud fra retspraksis kunne anses for forældet.
 
Sagsnr: 20202013
Indfrielsesgebyrer.
Nævnet fandt, at der var den fornødne hjemmel til indfrielsesgebyrerne, og at gebyrer på henholdsvis 30 euro for en indfrielsesopgørelse og 70 euro for en infrielsesekspedition ikke var åbenbart urimelige.
 
Sagsnr: 20201012
Lånetilsagn. Efterstående panthavers afvisning af tilbagerykning.
Låneudbetalingen var gennemført, selv om rykningsaccepten ikke forelå, og da instituttet havde frafaldet alle omkostninger, kunne klagerne ikke rejse yderligere krav.
 
Sagsnr: 20201011
Kursfastsættelse ved refinansiering af kortrentelån.
Det var ikke godtgjort, at instituttet telefonisk skulle have oplyst et andet tidspunkt for kursfastsættelsen af refinansieringen end det tidspunkt, der fremgik af det skriftlige materiale.
 
Sagsnr: 20201010
Ekspeditionstid. Tinglysningsaftale.
Kendelse af 27.05.2002. Det kunne ikke afgøres, hvem af parterne der var ansvarlig for forlænget ekspeditionstid. Instituttet havde ikke behandlet sagen optimalt, men der var ikke grundlag for at fastslå, at der var handlet ansvarspådragende.
 
Sagsnr: 20201006
Rådgivning om valg af låntype/renteprocent.
Det kunne ikke fastslås, at de oplysninger, der var givet i lånetilbudet i 1995 var urigtige eller mangelfulde, og da lånet e.o. var rimeligt og forsvarligt, kunne der ikke gøres erstatningskrav gældende.
 
Sagsnr: 20201005
Ekspeditionstid. Låneudbetaling.
Da instituttet ved klagerens henvendelse om låneudbetaling fejlagtigt havde oplyst, at udbetalingsbetingelserne ikke var til stede, var instituttet ansvarlig for klagerens kurstab.
 
Sagsnr: 20201004
Tilbagebetaling af indskud.
Klageren kunne ikke få tilbagebetalt indskud i forbindelse med indfrielse af lån. Dels var der ifølge aftalegrundlaget ikke en sådan ret, dels var det ikke godtgjort, at klageren var blevet stillet dette i udsigt.
 
Sagsnr: 20201003
Ekspeditionstid ved afgivelse af lånetilbud.
Selv om det var kritisabelt, at den af instituttet autoriserede låneformidler var 10 dage om at afsende lånetilbudet, var en samlet ekspeditionstid på 3 uger ikke i sig selv ansvarpådragende.
 
Sagsnr: 200707060
Rådgiveransvar. Kurssikring. Ekspedition.
Nævnet kunne ikke kritisere sagsbehandlingstiden. Nævnet fandt endvidere, at der var givet forsvarlig rådgivning om kurssikring, uanset at kursen på tilbudstidspunktet var tæt på 100.
 
Sagsnr: 200112051
Indfrielsesgebyr.
Fletallet nedsatte indfrielsesgebyret, idet instituttet ikke på overbevisende måde havde redegjort for gebyrets størrelse, og idet gebyret lå over niveauet på indfrielsesgebyrer hos andre institutter på det pågældende tidspunkt.
 
Sagsnr: 200111050
Rådgiveransvar. Låneomlægning. Kurssikring.
Da der var givet fyldestgørende oplysninger om kurssikring, og da det tydeligt var fremgået, at en sådan ikke var foretaget, kunne klageren ikke gøre noget ansvar for manglende kurssikring gældende over for instituttet.
 
Sagsnr: 200111048
Rådgiveransvar. Låneomlægning. Kurssikring.
Da instituttet ikke havde ført bevis for, at klagerne under de aktuelle omstændigheder havde valgt kun at kurssikre det nye, men ikke det gamle lån, fandt flertallet, at instituttet var erstatningsansvarlig for klagernes tab.
 
Sagsnr: 200111047
Tinglysningsaftale. Rådgivning. Gebyr.
Gebyret for tinglysningsservice var fremgået af aftalegrundlaget og skulle ifølge flertallet betales af klageren. Instituttet kunne ikke lastes for, at klageren ikke vidste, at hun selv kunne have klaret ekspeditionen.
 
Sagsnr: 200110044
Inkonverterbart lån. Rådgiveransvar.
Klageren havde forholdt sig passiv over for instituttet, selv om hun havde fået kendskab til, at lånet var inkonverterbart, og derfor blev klagen afvist.
 
Sagsnr: 200110043
Inkonverterbart lån. Rådgiveransvar.
Da det fremgik af pantebrevet, at lånet var inkonverterbart, og da det ikke i 1988 i sig selv var uforsvarligt at optage et sådant lån, kunne klageren ikke fritages for indfrielsesvilkåret.
 
Sagsnr: 200110042
Låneomlægning. Betaling af terminsydelse.
Klagerne kunne ikke fritages for at betale terminsydelse på det gamle lån, selv om instituttet havde givet modstridende oplysninger om betalingen af denne.
 
Sagsnr: 200109041
Nedsættelse og tilbagebetaling af bidrag.
Instituttet var ikke været forpligtet til at nedsætte bidraget på klagerens lån, uanset at lånene efter flere omlægninger havde fået en bedre prioritetsstilling.
 
Sagsnr: 200109040
Gebyr for tinglysningsaftale og garantistillelse.
Der var gjort tilstrækkeligt opmærksom på omkostninger til tinglysningsaftale og garantistillelse. Da sidstnævnte i øvrigt havde været nødvendig i forhold til det aftalte, var klageren forpligtet til at betale herfor.
 
Sagsnr: 200109038
Rådgiveransvar. Valg af finansiering.
Nævnet fandt, at klagerne havde fået forelagt de relevante finansieringsmuligheder og selv havde valgt den, der gav den laveste terminsydelse, selv om deres rådgiver fastholdt, at det var sket uden hans involvering.
 
Sagsnr: 200109037
Personlig fordring. Forældelse.
Da klageren løbende havde erklæret at ville vedstå sin gæld til instituttet, kunne ingen del af restfordringen efter tvangsauktion anses for forældet.
 
Sagsnr: 200109036
Afslag på lån.
Det var ikke bevist, at klageren havde fået tilsagn om lån.
 
Sagsnr: 200109035
Indfrielsesgebyrer.
Flertallet fandt, dels at der var den fornødne hjemmel til indfrielsesgebyrer, dels at gebyrerne var rimelige og påregnelige, og dels at gebyrerne på henholdsvis 200 kr. og 500 kr. ikke var åbenbart urimelige.
 
Sagsnr: 200108034
Frivillig handel. Ansvarsfraskrivelse. Skjulte fejl og mangler.
Selv om instituttet havde medvirket aktivt ved salget af ejendommen, kunne der kunne ikke gøres et sælgeransvar gældende over for instituttet.
 
Sagsnr: 200108033
Manglende fastkursaftale.
Instituttet var blevet anmodet om at kurssikre et nyt lån til et andet institut. Efter en konkret bedømmelse var det instituttets ansvar, at der ikke blev kurssikret.
 
Sagsnr: 200108032
Gældsovertagelse. Frigørelse for gældsansvar. Personlig fordring.
Klagerne var ikke frigjort for hæftelse ved salg af ejendommen. Instituttet kunne derfor gøre en restfordring efter tvangsauktionen gældende mod dem, da ingen del af kravet ud fra retspraksis kunne anses for forældet.
 
Sagsnr: 200107031
Gældsovertagelse. Frigørelse for gældsansvar. Personlig fordring.
Klageren var ikke blot ved overdragelse af den omhandlede ejerlejlighed automatisk frigjort for gældsansvar og hæftede derfor fortsat over for realkreditinstituttet.
 
Sagsnr: 200106030
Fastkursaftale. Misligholdelse.
Klageren var ikke forpligtet af telefonisk indgåede fastkursaftaler, idet han straks efter modtagelsen af de skriftlige aftaler annullerede disse i overensstemmelse med den skriftlige instruks herom i materialet.
 
Sagsnr: 200106029
Underskud ved låneomlægning.
Klageren kunne ikke fritages for betaling af underskudet ved en låneomlægning, idet underskudet skyldtes, at instituttet havde udlagt beløb til betaling af terminsydelse på det gamle lån.
 
Sagsnr: 200105027
Valg af låntype/renteprocent. Rådgiveransvar.
Der var ikke rådgiveransvar ved at yde det 6 pct. lån, som ifølge købsaftalen var aftalt optaget mellem handelsparterne, ligesom det ikke kunne kritiseres, at instituttet ikke fremsendte alternative lånetilbud.
 
Sagsnr: 200104023
Fastkursaftale. Misligholdelse. Opgørelse.
Da det ikke af klagernes henvendelse til instituttet om fastkursaftale med sikkerhed var fremgået, at de havde ønsket at forpligte sig til at indgå en sådan, kunne instituttet ikke gøre misligholdelsesvirkninger gældende.
 
Sagsnr: 200103020
Indfrielsesvilkår. Inkonvertibilitet.
Da klageren allerede i 1993 var blevet opmærksom på, at hans lån var inkonverterbart, men først klagede til instituttet og Nævnet i 2001, havde klageren udvist en sådan passivitet, at sagen ikke kunne realitetsbehandles.
 
Sagsnr: 200103019
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af rente og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 200102016
Oplysning til skatteforvaltning om krav i henhold til selvskyldnerkaution.
Instituttet havde afgivet urigtige oplysninger om krav i henhold til en selvskyldnerkaution, men da klageren ikke havde godtgjort at have lidt økonomisk tab, kunne han ikke få erstatning.
 
Sagsnr: 200102015
Omkostninger ved låneoptagelse. Tinglysningsgebyr.
Låntagerne havde gennem underskrivelsen af en tinglysningsaftale forpligtet sig til at betale særskilt gebyr for tinglysningsservice, uanset at dette gebyr ikke var opført i lånetilbudet under kreditomkostninger.
 
Sagsnr: 200102013
Tilbagesøgning af for meget udbetalt låneprovenu.
Selv om der var gået lang tid, før fejlen blev opdaget, skulle klagerne tilbagelevere et for meget udbetalt beløb, dels havde de fået et større provenu, end de havde kunnet forvente, dels havde de selv undret sig over afregningen.
 
Sagsnr: 200102011
Indfrielse. Gebyr.
Gebyr på 500 kr. for en indfrielsesekspedition kunne ifølge flertallet ikke tilsidesættes som urimeligt.
 
Sagsnr: 200102010
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne gøre den fulde restfordring efter tvangsauktion gældende mod klagerne, idet ingen del heraf ud fra retspraksis kunne anses for forældet.
 
Sagsnr: 200101008
Resultat af låneomlægning.
Det kunne ikke kritiseres, at instituttet havde betinget supplerende lån af, at den eksisterende belåning samtidig blev erstattet af et samlet lån til instituttet.
 
Sagsnr: 200101007
Personlig fordring. Forældelse. Forrentning.
Instituttet kunne alene gøre den del af fordringen gældende, som bestod af udækket restgæld og afdrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen, og kunne ikke kræve forrentning med lånerenten på 18,2996 pct.
 
Sagsnr: 200101006
Rådgivning om kurssikring.
Instituttet kunne ikke gøres erstatningsansvarlig som følge af mangelfuld rådgivning om kurssikring af låneindfrielse, idet det af telefonnotater fremgik, at klageren selv havde fravalgt kurssikring.
 
Sagsnr: 200101005
Personlig fordring. Opgørelse. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsuktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 200101004
Personlig fordring. Passivitet. Forældelse. Opgørelse.
Instituttet gav på tvangsauktionstidspunktet klageren besked om, at hun høre nærmere om det endelige tab, når ejendommen var solgt. Kravet blev først fremsat 10 år efter salget og blev tilsidesat på grund af konkret passivitet.
 
Sagsnr: 200101002
Rådgivning. Låneomlægning. Kortrentelån.
Det kunne ikke fastslås, at rådgivningen af klageren havde været mangelfuld, herunder fordi klageren havde fået et fyldigt, skríftligt oplysningsmateriale om kortrentelån.
 
Sagsnr: 200012065
Personlig fordring. Opgørelse. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den personlige fordring, som bestod af rente og bidrag gældende, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 200011053
Personlig fordring. Frivillig handel. Gældsovertagelse. Frigørelse for gældsansvar.
Klageren, der havde solgt sin halvdel af ejendommen til sin ex-samlever, kunne ikke mødes med en personlig fordring, idet instituttet var blevet bekendt med ejerskiftet uden derefter at have forholdt sig dertil.
 
Sagsnr: 200011052
Personlig fordring. Tilsidesættelse af låneaftale.
Instituttet kunne uanset et stramt budget ved låneoptagelsen gøre den udækkede restgæld efter tvangsauktion gældende over for klageren som personlig fordring, men ikke rente og bidrag, som var forældet.
 
Sagsnr: 200010049
Tvangsauktionsgrundlag. Personlig fordring. Forældelse.
Tvangsauktionen forudsattes gennemført efter gældende regler. Instituttet kunne dog ikke gøre den del af den udækkede fordring fra auktionen gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter auktionen.
 
Sagsnr: 200010048
Fastholdelse af fejlagtigt lånetilbud.
Allerede fordi klageren havde afslået instituttets første lånetilbud ved at bede om et lån med længere løbetid end det tilbudte, kunne han ikke fastholde det første lånetilbud, som ved en fejl var udmålt for stort.
 
Sagsnr: 200010047
Rådgivning. Ekstraordinær indfrielse. Låneomlægning
Instituttet havde ikke handlet ansvarspådragende i forbindelse med, at klageren først valgte at indbetale ekstraordinært afdrag uden ydelsesnedsættelse for derefter at låneomlægge for at få en lavere ydelse.
 
Sagsnr: 200010046
Inkassoomkostninger.
Da inkassoomkostninger kunne have været undgået ved en mere hensigtsmæssig erindringsprocedure vedrørende terminsbetalinger i forbindelse med ejerskifte, blev klageren fritaget for at betale sådanne.
 
Sagsnr: 200009045
Værdiansættelse.
Det var hverken uforsvarligt eller ansvarspådragende, at instituttet ikke på en enkelt udlejet ejerlejlighed havde ansat værdien efter regler for "restejendomme", jf. værdiansættelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 2.
 
Sagsnr: 200009043
Personlig fordring. Opgørelse. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktion gældende, som bestod af rente og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen. I øvrigt ikke grundlag for at nedsætte fordringen.
 
Sagsnr: 200008040
Kurssikring. Ekspeditionstid.
Instituttet havde hverken forpligtet sig til at indgå fastkursaftale med tilbagevirkende kraft til lånetilbudstidspunktet eller at indgå fastkursaftale på andre vilkår end de sædvanlige.
 
Sagsnr: 200007038
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af rente og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 200006037
Rådgivning i forbindelse med låneomlægning. Låntype, renteprocent, kurssikring.
Ved låneomlægning gennem pengeinstitut var det ikke ansvarspådragende at yde klageren, der havde bedt om et lån med lavest mulige ydelse, et kontantlån til lav kurs, eller at undlade en egentlig anbefaling af kurssikring.
 
Sagsnr: 200006034
Personlig fordring. Forældelse. Forrentning.
Det var uden betydning for fristafbrydende virkning efter 1908-loven, at fogedsager kun var fremmet for mindre beløb. Instituttet kunne dog alene kræve forrentning af det beløb, der udgjorde pantebrevsfordringen.
 
Sagsnr: 200006033
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af sin fordring gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 200005031
Afregning af ekstraordinært afdrag.
Instituttet kunne ikke kræve vederlag, idet instituttet ikke tog initiativ til at drøfte med klageren, hvordan der skulle forholdes med et ekstraordinært afdrag, som ikke var tilstrækkeligt til den af klageren ønskede nedbringelse.
 
Sagsnr: 200004028
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 200004027
Indfrielseskurs på kortrentelån.
Det var ikke godgjort, at anvendelsen af seneste kurs "Alle handler" ved indfrielsen var ugunstigt for klageren. Da denne kursfastsættelsesmåde ímidlertid ikke var aftalt, fortabte instituttet sit vederlag.
 
Sagsnr: 200004026
Beregning af bidrag
Instituttet havde med rette beregnet bidrag for kontantlån i almindelig realkredit på basis af lånets obligationsrestgæld.
 
Sagsnr: 200004024
Personlig fordring. Opgørelse. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen. Iøvrigt ikke grundlag for at nedsætte fordringen.
 
Sagsnr: 200004023
Rådgivning om kurssikring.
Instituttet havde i sit tilbud om låneomlægning og i en mellem parterne indgået omprioriteringsaftale givet klageren en tilstrækkelig rådgivning om mulighederne for kurssikring også af lån, der skulle indfries.
 
Sagsnr: 200003022
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af rente og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 200003021
Personlig fordring. Opgørelse. Forældelse
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år fra tvangsauktionen. Iøvrigt ikke grundlag for at nedsætte fordringen.
 
Sagsnr: 200003020
Nedsættelse af bidrag.
Uanset, at instituttet havde sænket bidraget for visse nye lån og for enkelte store, eksisterende lån, var instituttet ikke forpligtet til at sænke bidraget på klagernes eksisterende lån.
 
Sagsnr: 200003017
Ekspeditionsfejl. Indfrielse.
Klageren kunne ikke rejse krav mod instituttet som følge af ekspeditionsfejl i forbindelse med indfrielse af lån, idet det ikke var godtgjort, at der var begået en sådan.
 
Sagsnr: 200003016
Rådgivning. Låneomlægning.
Selv om omlægning af et gammelt lån isoleret set ikke svarede sig, var det ikke ansvarspådragende, at instituttet, der havde klargjort konsekvenserne for klageren, betingede tillægslån af, at der blev optaget ét samlet lån.
 
Sagsnr: 200003015
Ekspeditionstid. Udbetaling af ejerskiftelån.
Instituttet, der skulle forstå låneudbetalingen, var alene ansvarlig for en forsinkelse, efter at pantebrevet var tinglyst. På grund af kursudviklingen havde denne forsinkelse dog ikke ført til tab for køberne af ejendommen.
 
Sagsnr: 200002013
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 200002012
Gældsovertagelse. Frigørelse for gældsansvar. Personlig fordring.
Da der ikke var bevilget gældsovertagelse, hæftede klagerne fortsat over for instituttet, selv om de havde solgt deres ejendom.
 
Sagsnr: 200002010
Indfrielseskurs på indeksreguleret lån.
Instituttet havde ikke i sit tilbud om obligationsindfrielse forpligtet sig til at lade obligationerne indfri til en bestemt kurs.
 
Sagsnr: 200002008
Låneudmåling.
Nævnet fastslog, at institutterne er berettiget, men ikke forpligtet til at yde lån inden for realkreditlovens lånegrænser, og at Nævnet generelt ikke prøver institutternes almindelige kredit- og udlånspolitiske afgørelser.
 
Sagsnr: 200002007
Omkostninger ved annullation af låneaftale m.v.
Sagen, der handlede om, hvorvidt klageren havde manglet evne til at handle fornuftsmæssigt, jf. værgemålslovens § 46, stk. 1, blev som følge af behovet for omfattende bevisførelse afvist som uegnet til nævnsbehandling.
 
Sagsnr: 200001006
Rådgivning om kurssikring.
Instituttet ikke ansvarlig for klagerens manglende kurssikring af indfrielse af lån, idet instituttets telefonnotater viste, at klageren selv havde truffet beslutning om at undlade kurssikring.
 
Sagsnr: 200001004
Personlig fordring. Forældelse. Nedsættelse efter rpl. § 578.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen. Iøvrigt kunne kravet ikke kræves nedsat.
 
Sagsnr: 200001003
For meget beregnet bidrag.
Instituttet fortabte sit krav på vederlag ved i strid med intentionerne og trods gentagne henvendelser fra klageren at beregne minimumsbidrag på et af klagerens lån, hvilken handlemåde havde fået klageren til at skifte institut.
 
Sagsnr: 200001002
Tilbagesøgning af for meget udbetalt låneprovenu.
Klagerne kunne ikke fritages for at tilbagebetale et for meget udbetalt låneprovenu, idet klagerne gennem et friviligt forlig og afdragsordninger havde forpligtet sig hertil.
 
Sagsnr: 95100630
Gebyr for henstand.
Instituttet kunne konkret ikke kræve gebyr for bevilling af henstand, idet der ikke i aftalegrundlaget var hjemmel hertil.
 
Sagsnr: 95100620
Tilbagekaldelse af lånetilbud.
Instituttet var berettiget til at tilbagekalde et tilbud som følge af en forurening af den ejendom, der skulle belånes, allerede fordi der i lånetilbudet var taget de relevante forbehold.
 
Sagsnr: 95100590
Behandling af nødlidende engagement. Personlig fordring.
Instituttet kunne i tilfælde af misligholdelse af en af klageren indgået akkordordning vedr. en personlig fordring alene gøre det oprindelige, nominelle krav gældende med tillæg af rente. Morarente efter renteloven kunne først kræves 1 måned efter påkrav.
 
Sagsnr: 95080530
Refusion af reservefondsandel.
Selv om lånet var optaget før 1973, var der ikke i aftalegrundlaget hjemlet et krav for låntageren på refusion af reservefondsandele i forbindelse med ekstraordinær indfrielse.
 
Sagsnr: 95070500
Beregning af indfrielsesbeløb.
Det var i overenstemmelse med pantebrevets vilkår og realkreditinstitutpraksis, at et kontantlån var krævet indfriet med obligationsrestgælden.
 
Sagsnr: 95060450
Indfrielsesmetode.
I mangel af instruks om indfrielsesmetoden havde instituttet været forpligtet til at vælge den for klageren mest gunstige indfrielsesmetode, hvilket imidlertid ikke skete. Instituttet skulle derfor erstatte klagerens tab på 7.988 kr.
 
Sagsnr: 95060440
Periodisering af fradrag for differencerente.
Nævnet kritiserede, at instituttet ikke have oplyst klageren om, at han ikke som ønsket kunne opnå fradragsret i 1993, idet differencerente iflg. ligningsloven periodiseres. Klageren havde imidlertid ikke derved lidt et tab.
 
Sagsnr: 95060430
Takster ved transport af lån.
Instituttet havde krævet såvel gebyr som ny stiftelsesprovision på i alt 5.078 kr. i forbindelse med transport af et lån til en anden ejendom. Beløbet blev af Nævnet nedsat til 2.500 kr. i overensstemmelse med instituttets øvrige gebyrstruktur.
 
Sagsnr: 95060420
Inkonvertibilitetsvilkår ikke oplyst ved tvangsauktion.
Klageren overtog på tvangsauktion en ejendom, hvori der indestod lån til instituttet. Flertallet fandt, at instituttet skulle erstatte klagerens tab på 35.217 kr., idet det ikke på tvangsauktionen var blevet oplyst, at lånet var inkonverterbart.
 
Sagsnr: 95050390
Tinglysningsaftale i forbindelse med låneomlægning.
Låneomlægningen var sket på den for klageren mest fordelagtige måde og med de omkostninger, som var oplyst. Instituttet havde dog ikke afsluttet afregningskontoen i behørig tid og skulle derfor betale klagerens rentetab på 1.500 kr.
 
Sagsnr: 95050360
Ydelsesnedsættelse ved erlæggelse af ekstraordinært afdrag.
Eftersom lånet var inkonverterbart, og indfrielse alene kunne ske med uudtrukne obligationer, skulle der ved ekstraordinært afdrag ske ydelsesnedsættelse, idet en forstærket amortisation kunne sidestilles med løbende ekstraordinære afdrag.
 
Sagsnr: 95050340
Afslag på ejerskiftelån.
Instituttets afslag på klagerens ansøgning om lån henhørte under instituttets almindelige låne- og kreditpolitik, som Nævnet både generelt og i den konkrete sag ikke fandt at kunne tage stilling til.
 
Sagsnr: 95040330
Ydelsesberegning ved overgang til 12-terminers lån.
Ved overgang fra 2/4 til 12 årlige terminer betalte klageren i ændringsåret 5.175 kr. mere i terminsydelse end tidligere. Beløbet kunne ikke kræves erstattet som tab, idet det blot var udtryk for en likviditetsforskydning.
 
Sagsnr: 95040320
Inkonvertibilitet.
Flertallet fandt, at det for instituttet var ansvarspådragende i købsaftalen ved salg af en overtaget ejendom at oplyse, at der for et inkonverterbart lån ikke var særlige indfrielsesvilkår. Erstatningen blev skønsmæssigt fastsat til 75.000 kr.
 
Sagsnr: 95040310
Nedbringelse af forhåndslån. Betingelser for gældsovertagelse.
Instituttet havde i aftalegrundlaget den fornødne hjemmel til i forbindelse med ansøgning om gældsovertagelse at betinge godkendelse af, at der skete udvidelse af pantet for et forhåndslån.
 
Sagsnr: 95040280
Værdiansættelse - Personlig fordring.
Instituttet var ikke afskåret fra at gøre en personlig fordring efter tvangsauktion gældende mod klageren, selv om denne påberåbte sig, at restfordringen var et udslag af en for høj lånevurdering fra instituttets side.
 
Sagsnr: 95030270
Overholdelse af indgåede aftaler vedrørende ideelle anparter.
Nævnet fandt ikke, at instituttet, der havde overtaget en ideel anpart på tvangsauktion, havde forpligtet sig til at deltage i etableringen af samejeoverenskomst m.v. eller havde forpligtet sig til at yde lån i anparterne.
 
Sagsnr: 95030260
Betingelser for gældsovertagelse.
Instituttet, der ikke konkret havde forpligtet sig til andet over for klageren, var berettiget til at stille betingelser for godkendelse af gældsovertagelse. Sådanne betingelser kan generelt ikke efterprøves af Nævnet.
 
Sagsnr: 95030240
Låneomkostninger.
Flertallet afviste, at der - ved siden af stiftelsesomkostninger for nyt lån - kunne kræves et særskilt gebyr for gældsovertagelse, idet køberen havde overtaget gældsansvaret for det gamle lån ved sin underskrift på pantebrevet for et nyt ejerskiftelån.
 
Sagsnr: 95030230
Ekspeditionstid ved rykningsanmodning.
Selv om Nævnet fandt det uheldigt, at instituttet ikke ved gentagne rykkere fra klagerne foretog en undersøgelse af, om rykningsanmodningen var modtaget, var en ekspeditionstid på ca. 7 uger ikke ansvarspådragende.
 
Sagsnr: 95030220
Udbetaling af reservefondsandele.
Instituttet havde i vedtægterne den fornødne hjemmel til at fastsætte de nærmere vilkår for udbetaling af reservefondsandele respektive tilbagebetaling af indskud, og indfrielserne fandtes at være sket i overensstemmelse hermed.
 
Sagsnr: 95030210
Ekspeditionstid ved afgivelse af lånetilbud.
Instituttet var ikke ansvarlig for ekspeditionerne i en ejendomshandel, varetaget af en af instituttet ejet ejendomsmæglerkæde, og en ekspeditionstid på ca. 14 dage for lånetilbud kunne ikke kritiseres.
 
Sagsnr: 95020190
Procedure ved låneomlægning.
Klageren havde ikke godtgjort, at han var blevet tilsikret en straksomlægning pr. en bestemt dato, eller at han var blevet stillet en kortere ekspeditionstid i udsigt end de 3 uger, der gik. Ekspeditionstiden kunne ikke i sig selv kritiseres.
 
Sagsnr: 95020180
Ekspeditionstid ved låneudbetaling.
Instituttet, der havde påtaget sig at forestå låneudbetalingen, ekspederede ikke denne i behørig tid og skulle derfor erstatte klagerne et rentetab på 20.000 kr.
 
Sagsnr: 95010160
Ekspeditionstid vedrørende lånetilbud og låneudbetaling.
Flertallet fandt ikke med den fornødne sikkerhed at kunne fastslå, at instituttet i omprioriteringsforløbet havde begået ansvarspådragende fejl.
 
Sagsnr: 95010120
Kursfastsættelse ved låneomlægning.
Klageren havde ud fra de ham givne oplysninger ifølge flertallet ret til at forvente, at en indfrielse skete til officielle kurser. Da låneudbetalingen endvidere var forsinket med kurstab til følge, skulle instituttet tilbagebetale klageren 3.780 kr.
 
Sagsnr: 95010100
Kurstabsfradrag.
Flertallet fandt, at instituttet var uden ansvar for, at klageren ikke opnåede kurstabsfradrag som følge af optagelse af lån med for kort løbetid, idet de relevante oplysninger var givet til klageren, der var repræsenteret af sit pengeinstitut.
 
Sagsnr: 95010090
Rådgivning om kurssikring. Afregningskurs ved låneudbetaling.
Det var ikke godtgjort, at instituttet havde ydet klageren fejlagtig rådgivning om kurssikring. Endvidere var låneudbetalingen sket i overensstemmelse med de vilkår, som klageren forud havde fået udleveret kopi af.
 
Sagsnr: 95010080
Overholdelse af lånetilsagn og forlig.
Det var ikke godtgjort, at instituttet havde givet klageren, der var i restance, tilsagn om lån, herunder lån af en vis størrelse og inden for givne frister.
 
Sagsnr: 95010050
Tab af kurstabsfradrag.
Det var ikke godtgjort, at der af instituttet var givet fejlagtig rådgivning til klagerne om kurstabsfradrag, eller at instituttet havde pådraget sig et ansvar for forsinkelse med afgivelse af lånetilbud.
 
Sagsnr: 95010030
Valg af obligationsrenteprocent ved udbetaling af kontantlån.
Flertallet fandt, at instituttet ikke ensidigt havde kunnet ændre obligationsrenten ved udbetaling af et ejerskiftelån og derfor skulle yde klageren en erstatning på 9.790 kr. svarende til forskellen i ydelsen på et 6 pct. og et 7 pct. lån.
 
Sagsnr: 95010020
Afregningskurs ved låneudbetaling.
Instituttet havde ikke solgt obligationer på den angivne salgsdag, men afregnet lånet til den seneste officielle kurs, der var noteret 6 dage tidligere. Det var dog ikke godtgjort, at det havde påført klageren et tab.
 
Sagsnr: 94121320
Gældsovertagelse.
Instituttet burde ikke have bevilget gældsovertagelse på det aktuelle tidspunkt, idet sælgerens pantegæld fortsat påhvilede det købte. Klagerne havde imidlertid ikke derved lidt et tab.
 
Sagsnr: 94121310
Rådgivning om ekstraordinære indfrielser.
Klageren indfriede sine lån i to tempi. Rækkefølgen af indfrielserne blev valgt efter rådgivning fra instituttet. Da rækkefølgen ikke var den mest optimale, skulle instituttet yde klageren en erstatning på 19.802 kr.
 
Sagsnr: 94121290
Fejlberegning ved låneomlægning.
En beregningsfejl i lånetilbudet førte til et underskud ved låneomlægningen på 27.000 kr. Da det ikke havde medført tab for klageren, blev instituttet tilpligtet at yde klageren et supplerende lån omkostningsfrit.
 
Sagsnr: 94121280
Afslag på gældsovertagelse.
Nævnet fandt ikke at kunne efterprøve instituttets beslutning om at afslå gældsovertagelse for derved at bringe långivningen med den aktuelle sikkerhedsmæssige placering i ejendommen til ophør.
 
Sagsnr: 94111260
Manglende meddelelse om lukning af serie.
Instituttet var ikke forpligtet til at orientere den individuelle låntager om serielukning og var berettiget til at udbetale lånet i den på udbetalingstidspunktet åbne fondskode.
 
Sagsnr: 94111230
Ekspeditionstid ved låneudbetaling.
Der kunne ikke rejses kritik af instituttets sagsbehandling og en lang ekspeditionstid, idet sidstnævnte skyldtes, dels at der blev anmodet om udbetaling efter udløbet af tilbudsfristen, dels at de krævede dokumenter ikke blev rettidigt indleveret.
 
Sagsnr: 94111210
Underskud ved frivilligt salg.
Instituttets ekspeditioner i forbindelse med en frivillig handel kunne ikke kritiseres, herunder kunne instituttet ikke gøres ansvarlig for, at underskuddet blev større end ventet, idet der var gjort opmærksom på muligheden for kurssikring.
 
Sagsnr: 94111190
Kursaftale vedrørende indfrielse af lån.
Det var ikke godtgjort, at klagerne, der havde indgået en fastkursaftale på udbetaling af nyt lån, ved samme lejlighed havde indgået aftale om kurssikring af indfrielsen af det lån, der skulle indfries.
 
Sagsnr: 94111180
Manglende stempelberegning.
Udgangspunktet er, at en låntager, der vælger selv at sørge for tinglysning, i almindelighed må bære tab, der er en følge af manglende kendskab hertil. Instituttets instruktioner var dog så mangelfulde, at instituttet måtte refundere klageren 14.349 kr.
 
Sagsnr: 94111160
Gebyr for indfrielse. Tilbageholdelse af kvitteret pantebrev.
Flertallet fandt, at instituttet var berettiget til at tilbageholde det kvitterede pantebrev for et indfriet lån, indtil klageren betalte det krævede indfrielsesgebyr.
 
Sagsnr: 94111150
Indfrielse af kontantlån.
Der var i aftalegrundlaget den fornødne hjemmel til at kræve kontantlån indfriet med obligationsrestgælden og til at opkræve gebyrer i forbindelse med indfrielsen.
 
Sagsnr: 94101130
Ekspedition af låneudbetaling.
Det kunne ikke kritiseres, at instituttet først igangsatte låneudbetaling, efter at have konstateret, at der var modtaget obligationer for et lån, der ifølge betingelserne skulle indfries samtidig med udbetalingen af det nye lån.
 
Sagsnr: 94101120
Akkordordning vedrørende personlig fordring.
Klageren, der havde indgået en akkord vedrørende en personlig fordring, kunne ikke kræve nogen del af beløbet tilbagebetalt, selv om det efterfølgende viste sig, at den personlige fordring var betydeligt mindre end først antaget.
 
Sagsnr: 94101100
Udbetalingsprocedure for kontantlån.
Realkreditinstituttet var berettiget til at afvise at udbetale kontantlån ved obligationsoverførsel.
 
Sagsnr: 94091070
Ekspeditionsfejl ved afgivelse af lånetilbud.
Nævnet fandt ikke, at klageren havde fået forkert eller utilstrækkelig rådgivning om låntyper. Ved tilbudsafgivelsen var der fejlagtigt givet tilbud på en anden låntype end ønsket, men det var ikke godtgjort, at klageren derved havde lidt et tab.
 
Sagsnr: 94091050
Morarente ved for sen indbetaling af indfrielsesbeløb.
Instituttet havde været berettiget til at opkræve morarente af opsagte, men uindfriede lån, dels fordi dette var i overensstemmelse med vilkår og realkreditpraksis, dels fordi der ikke forelå bevis for aftaler om andet.
 
Sagsnr: 94091020
Indfrielseskurser ved låneomlægning.
Det var ansvarspådragende for instituttet ikke at undersøge indfrielseskursen på et lån, der indgik i en låneomlægning. Da det var sandsynliggjort, at lånet i givet fald ikke var blevet omlagt, fastsattes erstatningen til overkursen på 34.613 kr.
 
Sagsnr: 94080880
Retsforfølgningsomkostninger m.v.
Instituttet skulle nedsætte retsforfølgningsomkostningerne, idet klageren havde fået en berettiget forventning om, at retsforfølgningen i en periode afventede udarbejdelsen af en opgørelse, og idet der for en ydelse var givet betalingsanvisninger.
 
Sagsnr: 94070790
Rådgivningsansvar. Låneomlægning.
Flertallet fandt, at klageren skulle stilles, som om fuldt kurstabsfradrag var opnået, og at instiutttet herudover at yde ham en erstatning på 30.000 kr., idet der var givet misvisende oplysninger om kurstabsfradrag og resultatet af låneomlægningen.
 
Sagsnr: 94070710
Inkassoopkrævning og inkassoprocedure.
Instituttet havde været beretttiget til at foretage retsforfølgningsskridt, da klageren - efter at have fået henstand i en periode - fortsat ikke betalte sin terminsydelse. Klageren kunne ikke fritages for retsforfølgningsomkostningerne.
 
Sagsnr: 94060660
Rådgivning og ekspeditionstid ved låneomlægning.
Det var ikke godtgjort, at instituttet havde ydet rådgivning eller haft en forpligtelser hertil, ligesom ekspeditionerne og ekspeditionstiden ikke gav anledning til kritik.
 
Sagsnr: 94040460
Lånetilsagn i forbindelse med omprioritering.
Det kunne ikke kritiseres, at instituttet afviste omprioritering efter først at have givet tilsagn herom, idet klageren i tiden efter afgivelsen af tilsagnet undlod at betale terminsydelser.
 
Sagsnr: 93110970
Præklusion af fordring. Modregning i låneprovenu.
Instituttet var afskåret fra ved låneudbetaling at foretage modregning af restancer fra en anden af klageren ejet ejendom, dels fordi denne fordring var prækluderet, dels fordi instituttet ikke havde forbeholdt sig en modregningsadgang.
 
Sagsnr: 93110920
Tvangsauktion. Gældsansvar.
Indsigelser mod en tvangsauktion fandtes at være endeligt afgjort af fogedretten, og klageren, der var ægtefælle til tvangsauktionsdebitor, fandtes ikke at have lidt et tab i anledning af et udlæg i hendes ejendele, som senere blev frafaldet.
 
Sagsnr: 93100780
Inkassogebyrer og inkassoomkostninger.
Som sagen var oplyst, var der ikke grundlag for kritik af de af instituttet og dennes inkassoadvokat foretagne retsskridt eller af de pålignede morarenter, gebyrer og inkassoomkostninger.
 
Sagsnr: 92120750
Bidragsforhøjelse.
Der var i aftalegrundlaget hjemmel til den foretagne bidragsforhøjelse, som var meddelt klageren direkte.
 
Sagsnr: 9912102
Personlig fordring. Forældelse.
Da instituttet ikke havde fremlagt dokumentation for budets størrelse, for sit krav på tvangsauktionen samt for det endelige tab, kunne instituttet ikke gøre en personlig fordring gældende mod klageren.
 
Sagsnr: 9912101
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af sin udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af rente og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9912100
Dobbeltbetaling af terminsydelse.
Samme terminsydelse var blevet betalt af både sælgeren og køberen. Det for meget betalte blev returneret til køberen ud fra refusionsopgørelsens udvisende. Klageren kunne som sælger ikke kræve rente fra instituttet.
 
Sagsnr: 9912098
Rådgivning om kurstabsfradrag.
Da betingelserne for bevarelse af kurstabsfradrag kunne udledes af instituttets lånetilbud og skattepjece, fandt Nævnet det overvejende betænkeligt at fastslå, at instituttet havde handlet ansvarspådragende over for klagerne.
 
Sagsnr: 9912097
Rådgivning om kurssikring.
Ved indgåelse af fastkursaftale på 14 dages varighed var instituttet ansvarlig for ekstraomkostninger til udbetalingsgaranti, idet instituttet ikke havde rådgivet klageren om konsekvenserne ved ikke at opfylde aftalen rettidigt.
 
Sagsnr: 9912096
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9912094
Personlig fordring. Forældelse. Nedsættelse efter rpl. § 578.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen. Der var ikke iøvrigt grundlag for nedsætte fordringen.
 
Sagsnr: 9912093
Fastkursaftale. Misligholdelse.
Klageren kunne ikke fritages for forpligtelserne i henhold til en fastkursaftale, selv om det med realkreditinstituttet koncerntilknyttede pengeinstitut afviste at yde klageren lån.
 
Sagsnr: 9911091
Rådgivning. Opsigelse af lån. Kurssikring. Valg af lånetype/renteprocent.
Ikke godtgjort, at instituttet havde anbefalet klagerne dels at opsige det gamle lån uden kurssikring, dels at optage det nye lån på basis af 6 pct. obligationer.
 
Sagsnr: 9911088
Inddrivelsesomkostninger vedrørende opsagt lån.
Klageren kunne ikke fritages for at betale omkostninger til inddrivelse af restgælden på et opsagt lån, idet der over for klageren tydeligt var gjort opmærksom på konsekvenserne af manglende indbetaling af beløbet rettidigt.
 
Sagsnr: 9911087
Rådgivning om valg af lånetype/renteprocent.
Ved udbetaling af 6 pct. kontantlån i 1995 havde instituttet ikke tilsidesat sin rådgivningsforpligtelse. Dels var der foretaget beregninger på alternative renteprocenter, dels fremgik vilkårene for kontantlån af aftalegrundlaget.
 
Sagsnr: 9911086
Beregning af låneomlægning.
Instituttet pådrog sig erstatningsansvar ved ikke at gøre klageren opmærksom på markante kursændringer fra beregning af låneomlægning den ene dag til anmodning om lånetilbud og indgåelse af kursaftale den næste dag.
 
Sagsnr: 9911085
Låneomlægning. Institutskifte. Rådgivning. Ekspeditionsforløb.
Det var ikke ansvarspådragende for instituttet at lade låneomlægningen afvente tinglyst, anmærkningsfrit pantebrev, idet klagerne havde fravalgt at indgå en tinglysnings- og omprioriteringsaftale med instituttet.
 
Sagsnr: 9911084
Rådgivning om forhåndslån.
Det var ansvarspådragende for instituttet, at der ikke - som alternativ til kursaftaler - var rådgivet om muligheden for kurssikring gennem optagelse af forhåndslån.
 
Sagsnr: 9911083
Beregning af låneomlægning. Indfrielsesbeløb.
Fejl ved beregning af det nye låns størrelse kunne ikke føre til erstatning, men alene til at instituttet fortabte sit vederlagskrav og omkostningsfrit skulle yde klageren et supplerende lån.
 
Sagsnr: 9910082
Rådgivning om låneomlægning.
Der var ikke grundlag for at yde erstatning i anledning af, at instituttet ved afgivelse af alternative lånetilbud kun for det ene af tilbudene havde udarbejdet provenuberegning. Instituttet fortabte imidlertid sit vederlagskrav.
 
Sagsnr: 9910080
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke - uanset at der var indgået forlig - kræve den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9909078
Kursfastsættelse ved låneudbetaling
Instituttet, der havde gennemført en låneudbetaling ud fra den sædvanlige procedure, havde været berettiget hertil, idet det ikke var godtgjort, at der var aftalt andet.
 
Sagsnr: 9909076
Beregning af låneomlægning.
Klageren kunne ikke kræve erstatning, fordi instituttet havde begået en fejl ved beregningen af provenuet af det nye lån. Instituttet fortabte imidlertid sit vederlagskrav og skulle omkostningsfrit yde klageren et supplerende lån.
 
Sagsnr: 9908074
Personlig fordring. Opgørelse. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, der var forældede på tidspunktet for klagerens erkendelse af skylden.
 
Sagsnr: 9907072
Personlig fordring. Frivillig handel.
Klageren, der havde tiltrådt en salgsfuldmagt og et frivilligt forlig, kunne ikke fritages for at betale det af instituttet opgjorte tab ved medvirken til en frivillig handel (medvirkensalg).
 
Sagsnr: 9907071
Personlig fordring. Forældelse. Nedsættelse efter rpl. § 578.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen. Fordringen kunne ikke kræves yderligere nedsat.
 
Sagsnr: 9907070
Ekspeditionstid. Låneudbetaling.
Klageren, der fra instituttet havde modtaget delvis kompensation for et af ham beregnet kurstab som følge af lang ekspeditionstid, kunne ikke rejse yderligere krav.
 
Sagsnr: 9905058
Personlig fordring. Passivitet. Forældelse.
Klageren kunne ikke fritages for at betale den del af den udækkede fordring på tvangsauktion, som bestod af restgæld og afdrag, idet sådanne krav først forældes efter 20 år.
 
Sagsnr: 9905056
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9905051
Personlig fordring. Opgørelse. Forældelse.
Instituttets opgørelse kunne ikke kritiseres. Instituttet kunne dog ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter m.v., idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9905048
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9905047
Personlig fordring. Forældelse.
Klagerne kunne ikke fritages for at betale den del af en udækket fordring efter tvangsauktion, som bestod af restgæld og afdrag, idet sådanne krav er undergivet 20-årig forældelse.
 
Sagsnr: 9904045
Lånetilsagn.
Ikke godtgjort, at der var givet klageren et mundtligt lånetilsagn. Instituttet havde heller ikke gennem tidligere långivning forpligtet sig til fortsat at yde lån i klagerens ejendom.
 
Sagsnr: 9904043
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke - uanset at der var indgået forlig - gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9904042
Afslag på gældsovertagelse. Opsigelse af lån.
Instituttets afslag på gældsovertagelse til tvangsauktionsdebitors søn kunne ikke kritiseres.
 
Sagsnr: 9904041
Personlig fordring. Opgørelse. Forældelse.
Instituttets opgørelse kunne ikke kritiseres. Instituttet kunne dog ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter auktionen.
 
Sagsnr: 9904040
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9904038
Beregning af låneomlægning. Terminsydelser vedrørende indfriet lån.
Klageren var forpligtet til at betale terminsydelse på de gamle lån frem til tidspunktet for omlægning af disse, dels fordi dette fremgik af opsigelsesbekræftelsen m.v., dels fordi det ikke var godtgjort, at han var lovet andet.
 
Sagsnr: 9904034
Personlig fordring. Opgørelse. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktion gældende, som bestod af rente og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen. I øvrigt ikke grundlag for at nedsætte fordringen.
 
Sagsnr: 9904030
Personlig fordring. Forældelse. Gældsovertagelse. Frigørelse for gældsansvar.
Klageren hæftede personligt, da der ikke var bevilget gældsovertagelse. Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter auktion gældende, som bestod af renter m.v., idet der var gået mere end 5 år efter auktionen.
 
Sagsnr: 9903029
Tilsagn om kursovervågning. Udbetalingskurs.
Det fandtes ikke godtgjort, at instituttet mod et gebyr på 500 kr. havde påtaget sig at overvåge udbetalingskursen - eller at instituttet havde handlet ansvarspådragende ved udbetaling til den aktuelle kurs.
 
Sagsnr: 9903027
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9903026
Rådgivning om valg af renteprocent.
Det var ikke ansvarspådragende for instituttet i overensstemmelse med klagerens ønske at have udbetalt et 6 pct. kontantlån i 1994, hvor kontantlån sædvanligvis blev baseret på 6 pct. obligationer.
 
Sagsnr: 9903025
Beregning af låneprovenu. Omkostninger.
Det var tilstrækkeligt, at instituttet havde oplyst, at tilbagerykning af lån, som ikke var ydet af instituttet, kunne være forbundet med yderligere omkostninger.
 
Sagsnr: 9903024
Ekspeditionstid ved afgivelse af lånetilbud.
Ekspeditionstiden havde ikke været af sådan en længde, at instituttet kunne gøres erstatningsansvarlig for kurstab. Klagerens status som prioritetskunde gav ikke en tilsikring af en kortere ekspeditionstid.
 
Sagsnr: 9903023
Tvangsauktionsgrundlag.
Afvisning af klage over tvangsauktionsgrundlag, idet klagen ansås for uegnet til nævnsbehandling, jf. nævnsvedtægternes § 7, stk. 1.
 
Sagsnr: 9903022
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsaukionen.
 
Sagsnr: 9903021
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke - uanset at der var indgået forlig - gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9903020
Rådgivning om valg af lånetype/renteprocent.
Instituttet, der havde ydet det 6 pct. kontantlån, som var aftalt i købsaftalen, og for hvilket sælgeren havde tegnet fastkursaftale, skulle ikke uopfordret redegøre for konsekvenserne af den valgte renteprocent.
 
Sagsnr: 9903017
Rådgivning om valg af låntype/renteprocent.
Der var ikke rådgiveransvar ved at yde et 6 pct. kontantlån. Dels fremgik vilkårene for kontantlån af aftalegrundlaget, dels kunne det ikke fastslås, at rådgivningen ud fra forholdene i 1996 havde været urigtig eller mangelfuld.
 
Sagsnr: 9902018
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9902016
Videresalg af overtaget pant. Tredjemandspant. Udlevering af ejerpantebrev.
Instituttet var ikke forpligtet til at udlevere ejerpantebrev, som af klageren var stillet til sikkerhed for ægtefællens gæld efter tvangsauktion.
 
Sagsnr: 9902015
Transport af lån. Omkostninger.
Instituttet måtte erstatte klagerens stempeludgifter ved transport af lån fra en ejendom til en anden, idet stempeludgifterne var forårsaget af, at transportpåtegningen var mangelfuld.
 
Sagsnr: 9902014
Salg af overtaget pant. Forurenet ejendom. Tilbagebetaling af egenbetaling efter værditabsloven.
Ved salg af overtaget pant havde instituttet ikke taget forbehold om, at eventuel tilbagebetaling af egenbetaling efter værditabsloven tilkom instituttet. Tilbagebetalingen tilfaldt derfor klageren.
 
Sagsnr: 9902011
Kursfastsættelse ved låneudbetaling.
Instituttet var berettiget til at beregne kursskæring, men da der var uklarheder i en aftale om, hvornår lånet skulle udbetales, fortabte instituttet sit vederlagskrav.
 
Sagsnr: 9902010
Låneomlægning. Beregning af låneprovenu.
Instituttet skulle yde klageren et supplerende lån omkostningsfrit, idet instituttet ikke ved udmålingen af det nye lån havde taget højde for, at et af de lån, der skulle indfries, havde særlige indfrielsesvilkår.
 
Sagsnr: 9902008
Erstatning. Ekspeditionsfejl ved afgivelse af lånetilbud.
Instituttet blev erstatningsansvarlig som følge af, at en kurssikring var blevet forsinket af, at instituttet i første omgang sendte et forkert lånetilbud.
 
Sagsnr: 9902006
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre en udækket fordring fra tvangsauktion gældende, idet instituttet ikke kunne dokumentere størrelsen af denne, herunder videresalgsresultatet m.v.
 
Sagsnr: 9901002
Indfrielsesgebyr. Refusion af reservefondsindskud.
Der kunne ikke opkræves gebyr for indfrielse, idet der ikke var hjemmel hertil i aftalen, mens der godt kunne afvises refusion af reservefondsindskud.
 
Sagsnr: 9901001
Overbelåning. Frigørelse for gældsansvar.
Instituttet kunne ikke gøres erstatningsansvarlig for instituttets tilsagn om at medvirke til frivillige handler (medvirkensalg).
 
Sagsnr: 9812136
Advokatomkostninger.
Instituttet skulle ikke betale klagerens udgifter til advokatbistand, selv om instituttet havde gjort et krav gældende mod klageren, som tidligere var indgået i en gældssanering.
 
Sagsnr: 9811132
Kursfastsættelse ved låneudbetaling og indfrielse.
En samtidig udbetalings- og indfrielsesanmodning måtte forstås sådan, at kursfastsættelsen skulle ske på samme dag for begge lån. Ved at anvende forskellige kursdatoer pådrog instituttet sig et erstatningsansvar.
 
Sagsnr: 9811130
Kurssikring. Rådgivningsansvar.
Oplysningerne i lånetilbud og tinglysningsaftale om kurssikring var forsvarlig rådgivning, idet instituttet alene skal rådgive om kurssikring, men ikke træffe afgørelse herom.
 
Sagsnr: 9811129
Inkonverterbare lån. Rådgiveransvar.
Det var ikke ansvarspådragende, at instituttet i 1985 tilbød klagerne et inkonverterbart lån til en kurs, der var væsentlig højere end kursen på tilsvarende konverterbare obligationer.
 
Sagsnr: 9811128
Tinglysningsaftale. Ekspeditionsfejl. Afslag på lån.
Instituttet havde begået en fejl ved ikke at følge op på rykningsbetingelser fra en efterstående panthaver. Det var dog ikke godtgjort, at fejlen tidsmæssigt havde haft betydning, hvorfor klageren ikke kunne opnå erstatning.
 
Sagsnr: 9811127
Personlig fordring. Frivillig handel.
Det var ikke bevist, at der var indgået aftale mellem parterne om, at der ikke ville blive gjort et krav gældende, hvis klageren ikke hørte noget inden for 5 år efter instituttets deltagelse i en frivillig handel (medvirkensalg).
 
Sagsnr: 9811126
Rådgivning. Opsigelse af lån. Indgåelse af fastkursaftale.
Instituttet havde ikke pådraget sig et rådgiveransvar ved klagerens manglende kurssikring, idet de relevante oplysninger herom var givet i henholdsvis lånetilbud og tinglysningsaftale.
 
Sagsnr: 9810123
Låneudbetaling. Kursfastsættelse.
En aftalt udbetalingsdato medførte, at instituttet var forpligtet til at udbetale lånet på grundlag af kursen på den anførte dato.
 
Sagsnr: 9810122
Personlig fordring. Forældelse.
Klageren kunne ikke frigøres for den personlige hæftelse. Den udækkede fordring på tvangsauktionen skulle dog - som gjort af instituttet - nedsættes til et beløb, der svarede til den del af restancer, som udgjordes af afdrag.
 
Sagsnr: 9810120
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke - selv om der var indgået akkord -gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9809117
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke - selv om der var indgået forlig -gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9809114
Beregning af opsigelsesfrist for lån.
Da formuleringen af en opsigelsesfrist rejste tvivl om sidste rettidige opsigelsesdag, blev praksis lagt til grund ved fortolkningen, herunder tidspunktet for ophøret af låneforholdet og afviklingen af obligationssiden.
 
Sagsnr: 9809113
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9809112
Lånetilsagn.
Det var ikke godtgjort, at instituttet mundtligt havde givet en ejendomsmægler tilsagn om at yde lån i klagernes ejendom.
 
Sagsnr: 9809111
Beregning af lånetilbud. Indfrielseskurs.
Fejl i lånetilbud kunne ikke føre til erstatning, idet klageren ikke havde lidt tab, men derimod til at instituttet fortabte sit vederlagskrav.
 
Sagsnr: 9809110
Inkonverterbarhed - serieangivelse.
Vilkåret om inkonverterbarhed kunne ikke gøres gældende, idet der ved påtegning af pantebrevet, der oprindelig var udstedt i en konverterbar serie, om serieskift ikke var gjort særligt opmærksom på konsekvenserne heraf.
 
Sagsnr: 9808109
Fastkursaftale. Ekspeditionstid.
Instituttet var erstatningsansvarlig som følge af, at instituttet under telefonnedbrud ikke straks fulgte op på en telefax om kurssikring.
 
Sagsnr: 9808108
Refinansiering af kortrentelån.
Der kunne ikke ydes erstatning i anledning af, at ydelsen for et kortrentelån var beregnet ud fra en for kort løbetid, idet den for lidt betalte ydelse ville blive fordelt over de resterende terminer på lånet.
 
Sagsnr: 9807106
Rådgivning om valg af renteprocent.
Instituttet, der havde ydet det 6 pct. kontantlån, som var aftalt i købsaftalen, og som blev optaget af sælgeren og overtaget af køberen, skulle ikke uopfordret redegøre for konsekvensen af den valgte renteprocent.
 
Sagsnr: 9807103
Gældsovertagelse. Frigørelse for gældsansvar. Personlig fordring.
Klagerne kunne ikke fritages for gældsansvar. Insti-tuttet kunne dog ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9807102
Rådgivning om valg af låntype/renteprocent.
Instituttet, der havde ydet det 6 pct. kontantlån, som sælgeren i h.t. købsaftalen havde optaget på kurskontrakt og køberen derefter gældsovertaget, skulle ikke uopfordret redegøre for konsekvenserne af den valgte renteprocent.
 
Sagsnr: 9807101
Renteberegning vedrørende 12-terminers lån.
Ikke grundlag for at tilsidesætte renteberegning, idet den var foretaget i overensstemmelse med betingelserne for instituttets 12-termins lån.
 
Sagsnr: 9807100
Rådgivning om valg af renteprocent.
Der var ikke rådgiveransvar ved at yde et 6 pct. kontantlån, idet rådgivningen ud fra forholdene i 1994 ikke kunne anses for urigtig eller mangelfuld, og idet optagelse af et 6 pct. kontantlån e.o. var rimeligt og forsvarligt.
 
Sagsnr: 9807099
Ændring af fastkursaftale. Konverteringsovervågning.
Klageren kunne ikke kræve en fastkursaftale ændret blot mod betaling af et gebyr på 500 kr., men skulle dels betale erstatning for misligholdelse af den gamle aftale, dels et gebyr på 500 kr. for en ny aftale.
 
Sagsnr: 9806097
Personlig fordring. Passivitet.
Institutet kunne ikke gøre en på tvangsauktion udækket fordring gældende mod klageren, idet instituttet havde etableret et nyt kundeforhold til klageren uden at gøre opmærksom på det uafsluttede mellemværende.
 
Sagsnr: 9806096
Beregning af låneomlægning. Anvendelse af provenu ved omlægning.
Fejl ved beregning af det nye låns størrelse førte til, at instituttet omkostningsfrit skulle yde klageren et supplerende lån, samt til at instituttet fortabte sit vederlagskrav.
 
Sagsnr: 9806095
Rådgivning om valg af renteprocent.
Instituttet, der havde ydet det 7 pct. kontantlån, som var aftalt i købsaftalen, og som blev optaget af sælgeren og overtaget af køberen, skulle ikke uopfordret redegøre for konsekvenserne af den valgte renteprocent.
 
Sagsnr: 9806094
Rådgivning om valg af renteprocent.
Instituttet, der havde ydet det 7 pct. kontantlån, som var aftalt i købsaftalen og ansøgt af mægleren, og for hvilket sælgeren havde tegnet fastkursaftale, skulle ikke uopfordret redegøre for konsekvenserne af den valgte renteprocent
 
Sagsnr: 9806093
Personlig fordring. Forældelse. Nedsættelse efter rpl. § 578.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som udgjorde renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen. Kravet kunne ikke herudover nedsættes.
 
Sagsnr: 9805089
Beregning af reservefondsandele.
Klageren var ikke berettiget til ved indfrielse af lån at få en større reservefondsandel udbetalt end sket, idet andelen var beregnet efter bestemmelserne i vedtægterne.
 
Sagsnr: 9805087
Rådgivning om valg af låntype/renteprocent.
Ud fra en generel vurdering af forholdene i 1995 var der ikke grundlag for at fastslå, at instituttets rådgivning i forbindelse med omlægning til et 8 pct. kontantlån havde været urigtig eller mangelfuld.
 
Sagsnr: 9805086
Morarente m.v. Rettidig betaling.
Instituttet havde ydet rabat på bidrag, selv om betalingerne ikke som forudsat blev indbetalt pr. PBS. Instituttet var ikke derved uberettiget til at kræve morarente m.v. ved for sene betalinger.
 
Sagsnr: 9805085
Frist for opsigelse af lån.
Klageren kunne ikke gøre krav på et kortere opsigelsesvarsel end anført i pantebrevet, idet instituttet skriftligt korrigerede et i første omgang fejlagtigt oplyst opsigelsesvarsel.
 
Sagsnr: 9805084
Betingelser for gældsovertagelse.
Instituttet var ifølge aftalegrundlaget berettiget til at afvise gældsovertagelse, og Nævnet fandt ikke at kunne efterprøve betingelserne for gældsovertagelse, idet de var et led i instituttets kredit- og udlånspolitik.
 
Sagsnr: 9805083
Rådgivning om valg af renteprocent.
Der var ikke rådgiveransvar ved at yde et 7 pct. kontantlån. Dels fremgik vilkårene for kontantlån af aftalegrundlaget, dels kunne det ikke fastslås, at rådgivningen ud fra forholdene i 1995 havde været urigtig eller mangelfuld.
 
Sagsnr: 9805081
Rådgivning om valg af lånetype/renteprocent.
Der var ikke grundlag for at kritisere instituttets sagsbehandling, idet instituttet dels i lånetilbud m.v. havde givet oplysninger om kontantlån i forskellige rentesatser, dels havde ydet klageren konkret rådgivning.
 
Sagsnr: 9805080
Beregning af låneomlægning.
Instituttet kunne ikke gøres erstatningsansvarlig for ikke direkte i beregningen af provenuet af en låneomlægning at have medregnet indfrielse af et reservefondslån, idet beregningen ikke var en tilsikring af et bestemt provenu.
 
Sagsnr: 9804078
Rådgivning om valg af renteprocent.
Der var ikke rådgiveransvar ved at yde et 6 pct. kontantlån i 1994. Dels kunne oplysninger i lånetilbudet fra 1994 ikke anses for urigtige eller mangelfulde, dels var optagelse af 6 pct. kontantlån e.o. rimeligt og forsvarligt.
 
Sagsnr: 9804076
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9804075
Transport til debitor af pantebrev.
Instituttet var med henvisning til bestemmelsen om uoverdragelighed i realkreditpantebreve (rektaklausulen) berettiget til at afvise at tiltransportere klagerne pantebrevet for et indfriet lån.
 
Sagsnr: 9804074
Rådgivning om valg af finansiering.
Klageren havde indgået en købsaftale, i henhold til hvilken han skulle overtage et eksisterende 6 pct. kontantlån. Instituttet havde ikke uopfordret skullet redegøre for konsekvenserne af renteprocenten på det overtagne lån.
 
Sagsnr: 9804073
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9804072
Tvangsauktionstruet ejendom. Rådgivning om valg af renteprocent.
Instituttet, der havde afgivet lånetilbud ud fra, hvad der gennemsnitligt på tilbudstidspunktet var det mest fordelagtige, havde ikke handlet ansvarspådragende ved ikke at tilbyde lån med alternative renteprocenter.
 
Sagsnr: 9803067
Valg af låntype.
Da der ifølge købsaftalen skulle optages kontantlån, og da det fremgik af lånetilbudet, at udbetaling kunne ske med en anden rentesats, havde instituttet ikke selvstændigt skulle tage initiativ til at rådgive om kontantlån.
 
Sagsnr: 9803063
Rådgivning om valg af renteprocent.
Der var ikke rådgiveransvar ved at yde et 7 pct. kontantlån. Dels fremgik vilkårene for kontantlån af aftalegrundlaget, dels kunne det ikke fastslås, at rådgivningen ud fra forholdene i 1995 havde været urigtig eller mangelfuld.
 
Sagsnr: 9803062
Fastkursaftale. Beregning af løbetid på lån.
Der kunne ikke ydes erstatning, selv om instituttet i en fastkursaftale havde givet urigtige oplysninger om lånets beregnede løbetid. Instituttet fortabte imidlertid sit vederlagskrav.
 
Sagsnr: 9803060
Rådgivning om valg af renteprocent.
Instituttet, der havde ydet sælgeren det 6 pct. kontantlån, som var aftalt i købsaftalen, og som efterfølgende blev overtaget af køberen, havde ikke uopfordret skullet redegøre for konsekvenserne af den valgte renteprocent.
 
Sagsnr: 9803059
Valg af renteprocent.
Der var ikke rådgiveransvar ved at undlade at fraråde klageren at optage et 6 pct. kontantlån i 1996. Dels var vilkårene for kontantlån oplyst, dels var optagelse af et 6 pct. kontantlån e.o. ikke i sig selv ufornuftigt.
 
Sagsnr: 9803058
Ophævelse af fastkursaftale.
Ikke godtgjort, at realkreditinstituttet var ansvarlig for, at der var foretaget dobbelt kurssikring dels hos realkreditinstituttet, dels hos et pengeinstitut.
 
Sagsnr: 9803057
Personlig fordring. Forlig.
Klageren, der som led i opnåelse af ejerskiftelån i en af ham erhvervet ejendom havde indgået et forlig vedr. tab efter tvangsauktion i en af ham tidligere ejet ejendom, kunne ikke fritages for sine forpligtelser efter forliget.
 
Sagsnr: 9803056
Opsigelse af lån. Differencerente.
Instituttet var berettiget til at kræve differencerente som sket, idet instituttet ikke havde forpligtet sig til at medvirke til en låneomlægning i direkte forlængelse af klagerens køb af ejendommen på tvangsauktion.
 
Sagsnr: 9803054
Rådgivning om valg af renteprocent.
Allerede fordi instituttet havde ydet et 6 pct. kontantlån på sædvanlige vilkår og i overensstemmelse med angivelserne i købsaftalen, den af sælgeren indgåede kurskontrakt m.v., var der ikke rådgiveransvar.
 
Sagsnr: 9803053
Personlig fordring. Passivitet.
Instituttet kunne ikke gøre en på tvangsauktion udækket fordring gældende mod klageren, idet instituttet havde fortsat et andet kundeforhold til klageren uden at gøre opmærksom på det uafsluttede mellemværende.
 
Sagsnr: 9803052
Udbetaling af lån. Forkert renteprocent.
Ikke godtgjort, at instituttet havde udbetalt lån til en anden renteprocent end aftalt.
 
Sagsnr: 9803051
Advokatomkostninger.
Klageren kunne ikke tilkendes advokatomkostninger, herunder fordi sagen - ud over gebyret på 100 kr. - omkostningsfrit kunne behandles i Ankenævnet.
 
Sagsnr: 9803050
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring fra tvangsauktionen gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9803049
Rådgivning om valg af låntype.
Der var ikke rådgiveransvar ved at yde et 6 pct. kontantlån. Dels fremgik vilkårene for kontantlån af aftalegrundlaget, dels kunne det ikke fastslås, at rådgivningen ud fra forholdene i 1996 havde været urigtig eller mangelfuld.
 
Sagsnr: 9802047
Rådgivning om valg af renteprocent.
Der var ikke rådgiveransvar ved at yde et 6 pct. kontantlån, idet rådgivningen ud fra forholdene i 1995 ikke kunne anses for urigtig eller mangelfuld, og idet optagelse af 6 pct. kontantlån e.o. var rimeligt og forsvarligt.
 
Sagsnr: 9802046
Låneudbetaling. Modregning af restancer.
Instituttet var ved udbetaling berettiget til at modregne restancer vedr. en anden af klagerne ejet ejendom, idet dette vilkår fremgik af lånetilbudet, og idet klagerne ved at benytte sig af tilbudet havde accepteret vilkåret.
 
Sagsnr: 9802045
Rådgivning om valg af renteprocent.
Der var ikke rådgiveransvar ved at yde et 7 pct. kontantlån, idet rådgivningen ud fra forholdene i 1995 ikke kunne anses for urigtig eller mangelfuld, og idet optagelse af et 7 pct. kontantlån e.o. var rimeligt og forvarligt.
 
Sagsnr: 9802044
Rådgivning om valg af låntype. Refusion af reservefondsandel.
Ud fra oplysningerne i lånetilbud m.v. kunne klageren ikke berettiget forvente, at kontantlån kunne indfries på anden måde end den sædvanlige. Klageren havde heller ikke krav på udbetaling af reservefondsandel for lån optaget i 1994.
 
Sagsnr: 9802043
Rådgivning om valg af renteprocent.
Der var ikke rådgiveransvar for realkreditinstituttet ved at have udbetalt et 6 pct. kontantlån, allerede fordi dette var sket efter anmodning fra klagerens pengeinstitut.
 
Sagsnr: 9802041
Rådgivning om valg af renteprocent.
Instituttet, der havde ydet det 7 pct. kontantlån, som var aftalt i købsaftalen, og for hvilket sælgeren havde regnet fastkursaftale, skulle ikke uopfordret redegøre for konsekvenserne af den valgte renteprocent.
 
Sagsnr: 9802039
Personlig fordring. Akkord.
Ikke godtgjort, at det mundtligt var aftalt, at en akkord skulle have et andet indhold den skriftlige akkordaftale.
 
Sagsnr: 9802034
Rådgivning i forbindelse med låneomlægning.
Instituttet havde ikke pådraget sig et rådgiveransvar ved at yde et 6 pct. kontantlån til omlægning af indestående lån. Dels havde klageren selv ønsket det omhandlede lån, dels var vilkårene for kontantlån beskrevet i tilbudet.
 
Sagsnr: 9802033
Lånetilsagn. Opsigelse af lån. Retsforfølgning.
Instituttets låneafslag blev ikke tilsidesat, idet afslaget var en udlåns- og kreditpolitisk afgørelse, som Nævnet i overensstemmelse med sin sædvanlige praksis ikke efterprøver.
 
Sagsnr: 9802030
Refusion af reservefondsandel.
Klageren havde hverken ifølge aftalegrundlaget eller lovgivningen krav på udbetaling af reservefondsandel ved indfrielse.
 
Sagsnr: 9802028
Rådgivning om valg af renteprocent.
Instituttet, der havde ydet sælgeren det 6 pct. kontantlån, som var aftalt i købsaftalen, og som køberen efterfølgende havde overtaget, havde ikke uopfordret skullet redegøre for konsekvenserne af den valgte renteprocent.
 
Sagsnr: 9802024
Rådgivning om valg af renteprocent.
Der var ikke rådgiveransvar ved at yde et 6 pct. kontantlån, idet rådgivningen ud fra forholdene i 1994 ikke kunne anses for urigtig eller mangelfuld, og idet optagelse af 6 pct. kontantlån e.o. var rimeligt og forsvarligt.
 
Sagsnr: 9802023
Rådgivning om valg af renteprocent.
Der var ikke rådgiveransvar ved at yde et 6 pct. kontantlån, idet rådgivningen ud fra forholdene i 1994 ikke kunne anses for urigtig eller mangelfuld, og idet optagelse af 6 pct. kontantlån e.o. var rimeligt og forsvarligt.
 
Sagsnr: 9802021
Advokatomkostninger.
Der var ikke grundlag for at tilkende klagerne advokatomkostninger, herunder fordi sagen kunne være behandlet i Nævnet blot mod betaling af gebyret på 100 kr.
 
Sagsnr: 9801018
Rådgivning om valg af renteprocent.
Instituttet havde ikke handlet ansvarspådragende ved til klagerens pengeinstitut at tilbyde og udbetale et 6 pct. kontantlån, som i 1993/1994 var almindeligt benyttet med henblik på at opnå lave terminsydelser.
 
Sagsnr: 9801011
Omprioritering. Annullation af fastkursaftale.
Instituttet skulle omkostningsfrit annullere en fastkursaftale og låneudbetaling, idet det var instituttets ansvar, at det ikke forinden gennemførelsen af låneomlægningen var blevet afklaret, om efterstående panthavere ville rykke.
 
Sagsnr: 9801010
Rådgivning om valg af renteprocent.
Allerede fordi ejerskiftelån og ombygningslån var ydet af instituttet på normale vilkår og i overensstemmelse med angivelserne i købsaftalen kunne der ikke gøres rådgiveransvar gældende.
 
Sagsnr: 9801009
Personlig fordring. Forældelse. Nedsættelse efter rpl. § 578.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen. Fordringen kunne ikke herudover nedsættes.
 
Sagsnr: 9801007
Personlig fordring. Passivitet.
Instituttet kunne ikke gøre en på tvangsauktion udækket fordring gældende mod klageren, idet instituttet havde etableret et nyt kundeforhold til klageren uden at gøre opmærksom på det uafsluttede mellemværende.
 
Sagsnr: 9801005
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9801004
Effektiv rente. Beregning.
Det var ikke ansvarspådragende, at instituttet ikke havde oplyst klageren, at beregningsmetoden for effektiv rente var blevet ændret i tidsrummet mellem afgivelsen af lånetilbud og udbetaling af lån.
 
Sagsnr: 9801002
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9801001
Personlig fordring. Forældelse. Nedsættelse efter rpl. § 578.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen. Fordringen kunne ikke herudover nedsættes.
 
Sagsnr: 9712066
Låneomlægning. Beregning. Rådgivning.
Instituttet fortabte sit vederlagskrav og skulle omkostningsfrit yde klageren et supplerende lån, idet det forventede provenu var blevet mindre, fordi instituttet havde anvendt en forkert indfrielseskurs på et privat pantebrev.
 
Sagsnr: 9712065
Personlig fordring . Passivitet.
Instituttet kunne ikke gøre en på tvangsauktion udækket fordring gældende mod klagerne, idet instituttet havde etableret et nyt kundeforhold til den ene af klagerne uden at gøre opmærksom på det uafsluttede mellemværende.
 
Sagsnr: 9712064
Personlig fordring. Forældelse. Nedsættelse efter rpl. § 578.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen. Fordringen kunne ikke herudover nedsættes.
 
Sagsnr: 9712063
Honorar for arkitekthjælp.
Instituttet skulle refundere klagernes betaling for den af instituttet formidlede arkitekthjælp, idet det ikke var godtgjort, at klagerne havde haft kendskab til betalingsforpligtelsen eller havde påtaget sig denne.
 
Sagsnr: 9712061
Morarente ved for sen betaling.
Instituttet kunne kræve morarente som sket. Dels var der betalt for sent, dels var der hjemmel til opkrævning af morarente, og dels kunne denne ikke tilsidesættes som åbenbar urimelig.
 
Sagsnr: 9712060
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9711057
Lånetilbud. Fastkursaftale. Kursfastsættelse.
På baggrund af instituttets materiale havde klageren ved indgåelse af fastkursaftale ikke kunnet forvente, at lånet ville blive udbetalt til den officielle kurs, der fremgik af lånetilbudet, eller til den officielle kurs "alle handle
 
Sagsnr: 9710053
Personlig fordring. Forældelse. Nedsættelse efter rpl. § 578.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen. Fordringen kunne ikke herudover nedsættes.
 
Sagsnr: 9710052
Personlig fordring . Passivitet.
Instituttet kunne ikke gøre en på tvangsauktion udækket fordring gældende mod klageren, idet instituttet havde etableret et nyt kundeforhold til klageren uden at gøre opmærksom på det uafsluttede mellemværende.
 
Sagsnr: 9710050
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9710049
Indfrielsesgebyr. Hjemmel.
Der var i aftalegrundlaget den fornødne hjemmel til indfrielsesgebyr, og der var således ikke grundlag for at kræve gebyret nedsat.
 
Sagsnr: 9709048
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9709047
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9709042
Terminsydelse. Rettidig betaling.
Instituttet kunne ikke forlange morarente, idet det måtte betragtes som rettidig betaling, at klageren inden for betalingsfristen havde afleveret betalingsinstruks og check i "girokurvert" til sit pengeinstitut.
 
Sagsnr: 9708041
Gældsovertagelse. Frigørelse for gældsansvar.
Klageren kunne ikke fritages for gældsansvar, selv om instituttet ikke havde fulgt op på en gældsovertagelsesanmodning. En udækket fordring efter tvangsauktion skulle dog under hensyntagen hertil nedsættes.
 
Sagsnr: 9708040
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9707039
Personlig fordring. Passivitet.
Instituttet kunne ikke gøre en på tvangsauktion udækket fordring gældende mod klageren, idet instituttet havde etableret et nyt kundeforhold til klageren uden at gøre opmærksom på det uafsluttede mellemværende.
 
Sagsnr: 9707035
Personlig fordring. Passivitet.
Instituttet kunne ikke gøre en på tvangsauktion udækket fordring gældende mod klageren, idet instituttet havde etableret et nyt kundeforhold til klageren uden at gøre opmærksom på det uafsluttede mellemværende.
 
Sagsnr: 9707034
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9707033
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9707032
Rådgivning i forbindelse med låneomlæging og tillægsbelåning.
Instituttet havde ikke pådraget sig et rådgiveransvar ved at tilbyde ét samlet lån, der dels skulle dække omlægning af indestående lån, dels dække en projekteret ombygning.
 
Sagsnr: 9706030
Låneudbetaling. Udbetalingsinstruks.
Idet det ikke var godtgjort, at der var aftalt andet, var det ansvarspådragende for instituttet, at der ikke var sket udbetaling i overensstemmelse med klagerens skriftlige instruks.
 
Sagsnr: 9706029
Ekspeditionstid . Lånetilbud.
Klageren havde indgået et forlig med instituttet, hvorefter ekspeditionsgebyret skulle frafaldes som følge af lang ekspeditionstid. Klageren kunne ikke herefter fremsætte yderligere krav.
 
Sagsnr: 9706028
Frivillig handel. Prisfastsættelse.
Ikke godtgjort, at instituttet, der havde modtaget salgsfuldmagt fra klageren, havde afhændet ejendommen til en for lav pris.
 
Sagsnr: 9705026
Beregning af indfrielsesbeløb. Terminsydelser.
Klageren skulle betale inkassoomkostninger i anledning af, at han ikke havde betalt terminsydelse på det lån, han skulle indfri, idet denne forudsætning tydeligt havde været angivet i det fremsendte materiale.
 
Sagsnr: 9705025
Personlig fordring. Passivitet.
Instituttet kunne ikke gør en på tvangsauktion udækket fordring gældende mod klageren, idet instituttet havde etableret et nyt kundeforhold til klageren uden at gøre opmærksom på det uafsluttede mellemværende.
 
Sagsnr: 9705024
Ekspeditionstid. Lånetilbud.
Selv om det var dårligt stemmende med instituttets markedsføringsmateriale om prioritetskunder, at ekspeditionstiden havde været så lang, blev instituttet e.o. ikke erstatningsansvarlig.
 
Sagsnr: 9705023
Vilkår for låneudbetaling.
Instituttet var ikke forpligtet til at udbetale et tilbudt lån, forinden vilkårene herfor var opfyldt.
 
Sagsnr: 9704021
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet, der havde oplyst, at budet på tvangsauktion forlods var anvendt til dækning af restgæld, kunne ikke gøre rentekrav m.v. fra tvangsauktionen gældende, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9704019
Personlig fordring - egen skyld - passivitet.
Der var ikke grundlag for at fritage klageren for gældsansvar, uanset at instituttet havde afvist at medvirke ved en frivillig handel (medvirkensalg).
 
Sagsnr: 9704018
Personlig fordring. Forældelse.
Instituttet kunne ikke gøre den del af den udækkede fordring efter tvangsauktion gældende, som bestod af renter og bidrag, idet der var gået mere end 5 år efter tvangsauktionen.
 
Sagsnr: 9704017
Transport af realkreditpantebrev
Kendelse af 8.10.1997. Instituttet var med henvisning til bestemmelsen om uoverdragelighed i realkreditpantebreve (rektaklausulen) berettiget til at afvise at tiltransportere klageren pantebrevet for et indfriet lån.
 
Sagsnr: 9704016
Udbetalingsvilkår. Udbetalingstidspunkt.
Instituttet blev erstatningsansvarlig ved i strid med klagerens forventninger og i strid med de skriftlige vilkår i aftalegrundlaget at udbetale et lån på det aktuelle tidspunkt.
 
Sagsnr: 9704015
Rådgivning. Låneomlægning.
Instituttet havde ikke gennem en beregning af det anslåede provenu ved låneomlægning tilsikret et provenu af den anførte størrelse.
 
Sagsnr: 9703012
Rådgivning om kurssikring.
Instituttets rådgivning blev anset for mangelfuld, idet klageren havde kurssikret udbetalingen af et nyt (kursstabilt) kortrentelån, men derimod ikke indfrielsen af et gammelt (kursfølsomt) lån.
 
Sagsnr: 9702008
Gældsovertagelse. Frigørelse for gældsansvar.
Instituttet, der havde ydet ejerskiftelån, kunne ikke fastholde gældsansvaret over for klageren som sælger, idet instituttet ikke ved manglende opfyldelse af gældsovertagelsesbetingelserne havde truffet de rette forholdsregler.
 
Sagsnr: 9702007
Gældsovertagelse. Frigørelse for gældsansvar.
Instituttet, der ikke havde fulgt op på en gældsovertagelsesanmodning, kunne ikke fastholde klageren på gældsansvaret.
 
Sagsnr: 9701006
Afslag på lån.
Instituttet havde hverken gennem udstedelse af PrioritetsKunde Bevis eller på anden måde forpligtet sig til at yde klageren lån.
 
Sagsnr: 9701005
Personlig fordring. Frivillig handel.
Instituttet skulle nedsætte sit krav mod klageren på dækning af tab efter medvirken til en frivillig handel, idet instituttet ikke havde behandlet klagerens henvendelse, inden der opstod restancer, på hensigtsmæssig måde.
 
Sagsnr: 9701004
Salg af overtaget pant. Oplysning om låntype.
Uanset at det i slutsedlen fejlagtigt var anført, at et lån, som skulle overtages ved salg af et overtaget pant, var et obligationslån, måtte klageren på baggrund af øvrige oplysninger have vidst, at der var tale om kontantlån.
 
Sagsnr: 9701001
Låneomlægning. Løbetid på obligationer.
Det blev betragtet som en typeforudsætning, at et 10-årigt lån baseres på 10-årige obligationer. Det var derfor ansvarspådragende, at instituttet udbetalte lånet ved salg af 15-årige obligationer.
 
Sagsnr: 9612060
Opgørelse . Tvangsauktion. Morarenter.
Klageren var som tvangsauktionskøber forpligtet til at betale skyldige terminer. På grund af uklarhed i gældsovertagelsesmeddelelse kunne der ikke fuldt ud kræves morarente. Endvidere kunne der ikke kræves morarente af morarente.
 
Sagsnr: 9612059
Forsikringsdækning på en kundeforsikring.
Selv om klagerne mente, at de begge havde tilmeldt sig en kundeforsikring, kunne de ikke begge opnå dækning, idet det fremgik af bekræftelsen på forsikringen, at der kun var tegnet én, og idet der kun var betalt for én.
 
Sagsnr: 9612058
Ydelsesoplysninger i lånespecifikation.
Uklarhed i lånespecifikation om, hvorvidt den anførte ydelse var inklusive bidrag, kunne ikke føre til, at klageren kunne fritages for at betale den fulde ydelse, idet denne var fremgået af det øvrige materiale.
 
Sagsnr: 9610053
Ekspeditionstid ved afgivelse af lånetilbud.
Nævnet fandt ikke, at instituttet ved en ekspeditionstid på ca. 9 dage havde forårsaget en ansvarspådragende forsinkelse af lånesagen.
 
Sagsnr: 9610051
Låneomlægning. Kursfastsættelse af privat pantebrev.
Instituttet havde ikke ved beregning af låneomlægning taget højde for, at et privat pantebrev ikke kunne indfries til kurs 100. Instituttet fortabte derfor sit vederlagskrav og skulle dække klagerens ekstraomkostninger.
 
Sagsnr: 9610050
Personlig fordring - tilsidesættelse af aftale.
Instituttet var berettiget til at basere sin långivning på tre samejeres samlede økonomi. Klageren kunne derfor ikke frigøres for sit gældsansvar under henvisning til, at hun ikke havde råd til at købe ejendommen.
 
Sagsnr: 9610049
Gældsovertagelse - frigørelse for gældsansvar
Nævnet fandt ikke, at sagsforløbet i gældsovertagelsessagen gav grundlag for kritik af instituttets handlemåde, eller at instituttet havde forpligtet sig til at frigøre klageren for sit gældsansvar.
 
Sagsnr: 9609048
Tilbagebetaling af for meget udbetalt provenu.
Instituttet kunne ikke kræve tilbagebetaling af for meget udbetalt låneprovenu. Fejlen var dels instituttets, dels ikke åbenbar, dels først opdaget meget sent, og desuden havde klagerne da indrettet sig på afregningens rigtighed.
 
Sagsnr: 9609046
Lånetilsagn. Retsforfølgning. Morarenter
Godtgjort, at instituttet havde givet tilsagn om et lån, der kunne dække indfrielse af indestående lån samt restancer. Lånet skulle derfor ydes og retsforfølgningsomkostninger vedrørende restancer frafaldes.
 
Sagsnr: 9608045
Terminsrestance. Afdragsordning.
Klageren havde indgået et forlig om betaling af et beløb til fuld og endelig afgørelse af terminsrestancer m.v. og kunne derfor ikke efterfølgende rejse krav om dækning af hendes omkostninger til advokatbistand.
 
Sagsnr: 9608042
Rådgivning. Inkonverterbart lån. Kurssikring.
Indfrielsesvilkårene for et inkonverterbart lån fremgik klart af såvel pantebrevet som købsaftalen, og klageren var derfor bundet af disse.
 
Sagsnr: 9607040
Tilbagebetaling af for meget udbetalt provenu
Nævnet lagde til grund, at klageren, ud fra de oplysninger, som instituttet havde givet ham om det forventelige provenu, burde have indset, at der var sket en fejludbetaling.
 
Sagsnr: 9607038
Betaling af fællesudgifter. Frivilligt salg.
Klageren, der havde købt ejendommen af instituttet i h.t. salgsfuldmagt, var afskåret fra at kræve fællesudgifter inden overtagelsen dækket, allerede fordi klageren ikke havde rejst kravet inden for tidsfristen i refusionsopgørelse
 
Sagsnr: 9607037
Indfrielse - afregning
Nævnet lagde til grund, at instituttet havde begået en fejl i opgørelsen af indfrielsesbeløbet, men at klageren ikke kunne støtte ret på fejlberegningen.
 
Sagsnr: 9607034
Rådgivning i forbindelse med terminsforsikring
Det fremgik af forsikringsbetingelserne, at forsikringsgiveren var forsikringsselskabet, og at krav alene kunne rettes mod dette selskab, hvorfor klagen blev oversendt til Ankenævnet for Forsikring til eventuel behandling.
 
Sagsnr: 9606033
Afgivelse af lånetilbud
Nævnet fandt ikke, at instituttet ved uddeling af brochure eller på anden måde havde forpligtet sig til at afgive lånetilbud til klageren, anpartsselskabet eller foreningen, samt at Nævnet ikke kunne efterprøve instituttets kredit- og udlåndpolitik.
 
Sagsnr: 9606032
Stiftelsesprovision - rådgiveransvar
Nævnet fandt, at klagerne burde have været orienteret om de to prismodeller ved lånehjemtagelsen, men at instituttet ikke, ved at undlade at orientere om valgmuligheden med hensyn til provisionsberegning, havde påført klagerne et tab.
 
Sagsnr: 9606031
Forældelse af krav i anledning af tilbagekaldelse af lånetilbud
Sagen kunne alene oplyses på grundlag af det af klageren fremlagte materiale, idet instituttets materiale vedrørende lånesagen i 1988 var destrueret. Nævnet fandt på denne baggrund, at sagen var uegnet til nævnsbehandling og afviste klagesagen.
 
Sagsnr: 9605030
Transport af realkreditpantebreve
Flertallet i nævnet fandt ikke, at klagernes interesse i transport af pantebrevet var så tungtvejende i forhold til instituttets interesser i at undlade transport, at instituttet var afskåret fra fra at påberåbe sig rektaklausulen.
 
Sagsnr: 9605028
Låneudmåling/værdiansættelse
Nævnet fandt det ikke bevist, at instituttet over for klageren skulle have forpligtet sig til at yde et større lån end det tilbudte kontantlån, og at Nævnet ikke kunne efterprøve rimeligheden af instituttets kredit- og udlånspolitik.
 
Sagsnr: 9605024
Afvisning af gældsovertagelse og opsigelse af lån
Nævnet kunne ikke kritisere, at instituttet ud fra udlåns- og kreditpolitiske overvejelser ikke ønskede at godkende klageren som ny debitor, og at instituttet havde været berettiget til at opsige lånene til indfrielse.
 
Sagsnr: 9604021
Rådgivning ved låneomlægning
Nævnet fandt ikke, at klageren havde lidt et tab ved den af instituttet begåede fejl ved ikke at være opmærksom på overkursen, men fandt, at instituttet burde yde klageren et reservefondslån, samt at instituttet ikke kunne beregne sig gebyrer.
 
Sagsnr: 9604020
Købsaftalevilkår i frivillig handel
Da kursen i 14-dages perioden ikke havde været under 91,05 skulle instituttet foretage en regulering af det udbetalte ejerskiftelån på grundlag af den ydelse, som ville være gældende, hvis udbetalingen af kontantlånet var sket til kurs 91,05.
 
Sagsnr: 9604019
Oplysninger i forbindelse med lånetilbud
Nævnet fandt ikke, at det kunne kritiseres, at instituttet ikke orienterede klageren om det ændringsforslag til reglerne om kurstabsfradrag, der inden klagerens låneomlægning var fremsat af et folketingsmedlem.
 
Sagsnr: 9603017
Værdiansættelse. Erstatning for tab ved salg
Realkreditlovgivningens regler om værdiansættelse har til formål at sikre det forretningsmæssige grundlag for de udstedte obligationer og ikke mod at varetage låntagernes interesser.Instituttet ifalder ikke ansvar, fordi ejendommen er vurderet for højt.
 
Sagsnr: 9603015
Kurstabsfradrag
Nævnet fandt samlet, at instituttet havde handlet ansvarspådragende ved ikke at give fyldestgørende oplysninger om betingelserne for kurstabsfradrag og tilkendte klageren en erstatnng på 54.000 kr.
 
Sagsnr: 9603014
Indfdrielsesgebyrer
Et flertal i Nævnet fandt ikke, at pantebrevet vedr. lån 2 indeholdt den fornødne hjemmel til at opkræve indfrielsesgebyr, medens der i henvisningen i pantebrevet vedr. lån 1, 3 og 5 var den fornødne hjemmel til opkrævning af gebyrer.
 
Sagsnr: 9603013
Ekspeditionstid ved opgørelse af underskud ved frivilligt salg
Nævnet fandt ikke, at en ekspeditionstid på ca. 2 måneder til de fornødne undersøgelser og beregninger i en periode med stor aktivitet kunne siges at være usædvanlig lang og ansvarspådragende for instituttet.
 
Sagsnr: 9603012
Personlig fordring - frivillig handel
Flertallet i Nævnet fandt det kritisabelt, at der gik over 3 år, før instituttet fremsatte krav om betaling af restfordingen, men at disse forhold ikke kunne føre til, at klagerens forpligtelser i.h.t. salgsfuldmagten var bortfaldet.
 
Sagsnr: 9603011
Personlig fordring. Frivillig handel.
Klageren kunne ikke fritages for sine forpligtelser i henhold til et frivilligt forlig vedrørende instituttets tab ved medvirken i en frivillig handel (medvirkensalg).
 
Sagsnr: 9603009
Transport til debitor af realkreditpantebrev
Et flertal i Nævnet fandt ikke, at klagernes interesse i at få transporteret pantebrevet var så tungtvejende i forhold til instituttets interesse i at undlade transport, at instituttet var afskåret fra at påberåbe sig rektaklausulen.
 
Sagsnr: 9602006
Refinansiering af rentetilpasningslån
Nævnet fandt ikke, at instituttet havde disponeret på en sådan måde, at kursfastsætttelsen i fobindelse med refinansieringen ikke var sket til rimelige og reelle kurser.
 
Sagsnr: 9601001
Overførsel af kurstabsfradrag
Flertallet i Nævnet fandt, at indfrielserne var blevet gennemført i overensstemmelse med parternes aftale, og fandt ikke, at det institut, der ikke skulle yde nyt lån, havde haft en rådgivningsforpligtelse i relation til kurstabsfradrag.
 
Sagsnr: 9512072
Gældsovertagelsesgebyr
Nævnet fandt, at klageren ved at underskrive gældsovertagelseserklæringen havde forpligtet sig til at betale sædvanligt gebyr.
 
Sagsnr: 9511071
Fejlekspedition ved afgivelse af lånetilbud
Nævnet fandt, at instituttet havde begået en fejl ved fremsendelse af det første lånetilbud, men fandt det betænkeligt at lægge til grund, at klagerne ville have kurssikret tidligere end sket.
 
Sagsnr: 9511070
Omkostninger ved flytning af lån
Flertallet, som fandt det rimeligt, om instituttet havde orienteret klageren om gebyrerne på et tidligere tidspunkt, fandt det ikke urimeligt, at instituttet havde bergent sig et gebyr af den omhandlede størrelse.
 
Sagsnr: 9510065
Låneudmålingsgrundlag
Uanset om værdiansættelsesreglerne måtte være overtrådt i den aktuelle sag, fandt Nævnet det ikke godtgjort, at instituttet havde pådraget sig et erstatningsansvar over for klageren.
 
Sagsnr: 9510058
Ekspedidtionstid ved afgivelse af lånetilbud
Nævnet fandt det ikke godtgjort, at klageren kunne have modtaget lånetilbudet tidligere, selv om der ikke var begået fejl fra instituttets side.
 
Sagsnr: 9509057
Valg af renteprocent ved låneudbetaling
Afgørelsen blev truffet efter stemmeflertallet, og instituttet blev tilpligtet uden omkostninger for klageren at ændre lånet til et kontantlån udbetalt på grundlag af 9 pct. obligationer den 28. april 1995.
 
Sagsnr: 9508055
Behandling af nødlidende engagement
Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at instituttet ved behandlingen af klagerens henvendelse om hans økonomiske problemer eller på anden måde havde handlet ansvarspådragende.
 
Sagsnr: 9508054
Gældsovertagelse - frigørelse for gældsansvar
Nævnet fandt ikke, at instituttet ved behandlingen af gældsovertagelses-
anmodningen havde begået fejl eller forsømmelser, der kunne begrunde, at klagerne skulle stilles, som om de var blevet frigjort for deres forpligtelser.
 
Sagsnr: 9506047
Rådgivning om kurssikring. Uanmodet låneudbetaling.
Det var ansvarspådragende for instituttet, at udbetaling af lån var igangsat, uden at der forelå en ordre herom fra klagerne.
 
Sagsnr: 9506046
Ekspeditionstid ved låneomlægning. Rådgivning om kurssikring
Flertallet fandt det betænkeligt at fastslå erstatningsansvar for ekspeditionstiden. Nævnet fandt det i øvrigt ikke bevist, at klageren ikke på forsvarlig måde var orienteret om muligheden for kurssikring.
 
Sagsnr: 9503025
Personlig fordring efter frivillig handel
Der var ikke oprettet salgsfuldmagt, og klageren havde ikke underskrevet frivilligt forlig, der forpligtede ham til at betale instituttets eventuelle tab ved salg af ejendommen, hvorfor instituttet var afskåret fra at gøre en personlig fordring gældende.
 
 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk