Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden
 

Aktuel info

Udskriv siden

Årsberetning for 2016

Ankenævnets årsberetning for 2016 er nu offentliggjort på hjemmesiden.
Juni 2017

Fra Realkreditankenævnets årsberetning for 2016 kan følgende fremhæves:

Statistikkerne viser, at der i alt er indkommet 308 nye sager til Nævnet eller Nævnssekretariatet i 2016. Der er tale om en stigning i sagsantallet i forhold til 2015 (224 sager). Sagerne omhandler fortrinsvis spørgsmål om nyudlån og takster, sidstnævnte særligt i relation til bidragsforhøjelser. Henvendelser til Sekretariatet er over niveauet for 2015. Der blev i 2016 overført 49 sager fra 2015, således at der i alt var 357 sager til behandling i 2016. De 135 af sagerne blev indsendt med anmodning om nævnsbehandling. Heraf blev 53 afsluttet ved nævnsbehandling, og 13 blev afsluttet af Sekretariatet. Ved årsskiftet afventede 69 sager, som blev overfør til nævnsbehandling i 2017. De 53 sager, der blev afsluttet af Nævnet, fordeler sig med 3 kendelser, hvor klageren fik helt eller delvist medhold, og 46 kendelser, hvor instituttet fik medhold. 4 sager blev afvist af Nævnet. Af de 49 sager, hvori der blev afsagt en kendelse, der gav en af parterne medhold, udgjorde antallet af sager, hvor klageren fik medhold, 6 pct., og sager, hvor instituttet blev frifundet, 94 pct. De resterende 222 sager blev i alle tilfælde afsluttet af Sekretariatet.

Nævnet har det seneste par år modtaget en række klager over bidragsforhøjelser, bidragsberegninger og bidragsindplaceringer m.v. Antallet af klager skal også i 2016 ses i lyset af, at realkreditinstitutterne generelt i perioden har foretaget en eller flere bidragsforhøjelser, ligesom nogle institutter har indført nye prismodeller.

Reglerne for realkreditbelåning er afhængig af, hvilken ejendomskategori der er tale om. Da afgrænsningen af ejendomskategori til tider er fremme i klagesager og ved vurderingen af klageadgang, er dette temaet for det notat, som er gengivet i det generelle afsnit i årsberetningen for 2016.

Notatet er udarbejdet af Nævnssekretariatet, og vurderingerne og konklusionerne i notatet udtrykker ikke nødvendigvis opfattelsen i det samlede Nævn eller hos de enkelte nævnsmedlemmer. Notatets hovedsigte er at give en kort gennemgang af regler og praksis.

-------- 0 --------

Spørgsmål til årsberetningen kan rettes til Sekretariatschef Susanne Nielsen, Realkreditankenævnet, på telefon 3312 8200.

Opdateret d.  

 

 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk