Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden
 

Aktuel info

Udskriv siden

Årsberetning for 2015

Ankenævnets årsberetning for 2015 er nu offentliggjort på hjemmesiden.
Juni 2016

Realkreditankenævnets årsberetning for 2015 er tilgængelig på Realkreditankenævnets hjemmeside www.ran.dk

Fra Realkreditankenævnets årsberetning for 2015 kan følgende fremhæves:

Statistikkerne viser, at der i alt er indkommet 224 nye sager til Nævnet eller Nævnssekretariatet i 2015. Der er tale om et mindre fald i sagsantallet i forhold til 2014 (243 sager). Sagerne omhandler fortrinsvis spørgsmål om nyudlån og takster, sidstnævnte særligt i relation til bidragsforhøjelser. Henvendelser til Sekretariatet er over niveauet for 2014. Der blev i 2015 overført 61 sager fra 2014, således at der i alt var 285 sager til behandling i 2015. De 116 af sagerne blev indsendt med anmodning om nævnsbehandling. Heraf blev 55 afsluttet ved nævnsbehandling, og 12 blev afsluttet af Sekretariatet. Ved årsskiftet afventede 49 sager nævnsbehandling. De 55 sager, der blev afsluttet af Nævnet, fordeler sig med 2 kendelser, hvor klageren fik helt eller delvist medhold, og 50 kendelser, hvor instituttet fik medhold. 3 sager blev afvist af Nævnet. Af de 52 sager, hvori der blev afsagt en kendelse, der gav en af parterne medhold, udgjorde antallet af sager, hvor klageren fik medhold, 4 pct., og sager, hvor instituttet blev frifundet, 96 pct. De resterende 169 sager blev i alle tilfælde afsluttet af Sekretariatet.

Nævnet har det seneste par år modtaget en række klager over bidragsforhøjelser, bidragsberegninger og bidragsindplaceringer m.v. Antallet af klager skal også i 2015 ses i lyset af, at realkreditinstitutterne generelt i perioden har foretaget en eller flere bidragsforhøjelser, ligesom nogle institutter har indført nye prismodeller.
I 2015 blev der vedtaget en ny lov om forbrugerklager, som er en følge af EU-lovgivning fra 2013. Reglerne trådte i al væsentlighed i kraft den 1. oktober 2015. De nye regler er temaet for det notat, som er gengivet i det generelle afsnit i årsberetningen for 2015.

Notatet er udarbejdet af Nævnssekretariatet, og vurderingerne og konklusionerne i notatet udtrykker ikke nødvendigvis opfattelsen i det samlede Nævn eller hos de enkelte nævnsmedlemmer. Notatets hovedsigte er at give en indføring i de nye regler for udenretlig tvistløsning.

-------- 0 --------

Spørgsmål til årsberetningen kan rettes til Sekretariatschef Susanne Nielsen, Realkreditankenævnet, på telefon 3312 8200.
Opdateret d.  

 

 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk