Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden
 

Aktuel info

Udskriv siden

Årsberetning for 2014

Ankenævnets årsberetning for 2014 er nu offentliggjort på hjemmesiden.
Juni 2015

Realkreditankenævnets årsberetning for 2014 er tilgængelig på Realkreditankenævnets hjemmeside www.ran.dk

Fra Realkreditankenævnets årsberetning for 2014 kan følgende fremhæves:

Statistikkerne viser, at der i alt er indkommet 243 nye sager til Nævnet eller Nævnssekretariatet i 2014. Der er tale om et mindre fald i sagsantallet i forhold til 2013 (257 sager). Sagerne omhandler fortrinsvis spørgsmål om nyudlån og takster, sidstnævnte særligt i relation til bidragsforhøjelser. Henvendelser til Sekretariatet er over niveauet for 2013. Der blev i 2014 overført 58 sager fra 2013, således at der i alt var 301 sager til behandling i 2014. De 126 af sagerne blev indsendt med anmodning om nævnsbehandling. Heraf blev 53 afsluttet ved nævnsbehandling, og 12 blev afsluttet af Sekretariatet. Ved årsskiftet afventede 61 sager nævnsbehandling. De 53 sager, der blev afsluttet af Nævnet, fordeler sig med 4 kendelser, hvor klageren fik helt eller delvist medhold, og 41 kendelser, hvor instituttet fik medhold. 8 sager blev afvist af Nævnet. Af de 45 sager, hvori der blev afsagt en kendelse, der gav en af parterne medhold, udgjorde antallet af sager, hvor klageren fik medhold, 9 pct., og sager, hvor instituttet blev frifundet, 91 pct. De resterende 175 sager blev i alle tilfælde afsluttet af Sekretariatet.

Nævnet har det seneste par år modtaget en række klager over bidragsforhøjelser, bidragsberegninger og bidragsindplaceringer m.v. Antallet af klager skal ses i lyset af, at samtlige realkreditinstitutter i perioden har foretaget en eller flere bidragsforhøjelser, ligesom nogle institutter har indført nye prismodeller. Klagesagerne og debatten i medierne har givet anledning til, at dette emne er valgt til årsberetningens generelle afsnit. Det omhandler således bidrag, herunder en beskrivelse af bidragets funktion, baggrunden for bidragsforhøjelserne, hjemlen til bidragsforhøjelser m.v. i eksisterende låneforhold samt andre af de problemstillinger, som Nævnet eller Sekretariatet er stødt på.

Notatet er udarbejdet af Nævnssekretariatet, og vurderingerne og konklusionerne i notatet udtrykker ikke nødvendigvis opfattelsen i det samlede Nævn eller hos de enkelte nævnsmedlemmer. Notatets hovedsigte er at give en oversigt over eller en besvarelse af nogle af de spørgsmål og problemstillinger, der er fremkommet i sekretariats- og nævnspraksis.


-------- 0 --------

Spørgsmål til årsberetningen kan rettes til Sekretariatschef Susanne Nielsen, Realkreditankenævnet, på telefon 3312 8200.
Opdateret d.  22-06-2015

 

 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk